Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрганізація бухгалтерського обліку виконання бюджетів за видатками.
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Алгоритм виконання часткового технологічного процесу
  3. Арбітражні рішення. Виконання рішень
  4. Базові принципи бухгалтерського обліку
  5. БЕЗПЕКА ПРАЦI ПIД ЧАС ВИКОНАННЯ МОНТАЖНО - ПРОФІЛАКТИЧНИХ РОБIТ З АНТЕННО-ФIДЕРНИМИ ПРИСТРОЯМИ НА ВИСОТI
  6. Безпека праці під час виконання задач з очистки місцевості від вибухових речовин, матеріалів, боєприпасів
  7. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  8. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  9. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  10. Видатки бюджетів на охорону навколишнього природного середовища

 

Під видатками бюджету розуміють кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум. Сутність здійснення видатків бюджету полягає в реалізації покладених на державу функцій управління, охорони, надання соці-альних послуг її громадянам тощо. Напрямки здійснення бю-джетних видатків залежать від перелічених вище функцій і зумовлюються необхідністю утримання бюджетних установ різних профілів, дотримання збалансованого розвитку окремих регіонів держави, зв’язку державного та місцевих бюджетів у їх видатковій частині та ін.

Відповідно до бюджетного устрою України серед видатків бюджету виділяють видатки Державного бюджету, які являють собою суму коштів, що призначені для виконання державою відповідних її функцій на загальнодержавному рівні. Видатки Державного бюджету України включають бюджетні призначення, встановлені Законом України «Про Державний бюджет України», перелік яких визначено ст. 87 Бюджетного кодексу України. Виконання Державного бюджету за видатками являє собою складний за структурою процес, що включає такі послідовні етапи:

1. Установлення бюджетних асигнувань розпорядниками бюджетних коштів на основі затвердженого розпису.

2. Затвердження кошторисів розпорядниками бюджетних коштів.

3. Взяття останніми бюджетних зобов’язань.

4. Отримання товарів, робіт і послуг розпорядниками коштів.

5. Здійснення платежів розпорядниками коштів.

6. Використання товарів, робіт і послуг на виконання бюджетних програм останніми.

Основні функції по використанню Державного бюджету в цілому і, зокрема, ведення бухгалтерського обліку за відповідними операціями здійснює Державне казначейство України. Відповідно до виокреслених раніше функцій та характеристик об’єкта обліку можна визначити коло завдань бухгалтерського обліку виконання видатків у цілому:

· реалізація через облікову систему принципів виконання видаткової частини Державного бюджету;

· забезпечення чіткої та своєчасної інформації про видатки бюджету в розрізі бюджетної класифікації видатків;

· здійснення ефективного фінансового контролю за виконанням зобов’язань розпорядників та одержувачів коштів.

Бюджетні рахунки для операцій клієнтів за бюджетними коштами є складовою частиною бюджетних рахунків, що відкриваються в органах Державного казначейства в цілому. Вони поділяються на:· реєстраційні рахунки;· спеціальні реєстраційні рахунки;· рахунки одержувачів коштів.Під реєстраційними розуміють рахунки, що відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів для обліку операцій за коштами загального фонду бюджету. Спеціальні реєстраційні рахунки являють собою рахунки, які відкриваються розпорядникам коштів Державного бюджету для обліку коштів спеціального фонду, передбачених кошторисами бюджетних
установ частині спеціального фонду. Функціональне навантаження означених реєстраційних рахунків полягає в забезпеченні накопичення достовірної, своєчасної та повної інформації щодо коштів бюджетних установ та здійснення контролю за витрачанням коштів загального і спеціального фондів означених суб’єктів господарювання. Рахунки одержувачів коштів представляють собою рахунки, що відкриваються даним суб’єктам господарювання в розрізі відповідних кодів бюджетної класифікації видатків загального чи спеціального фондів для обліку операцій по виконанню плану використання бюджетних коштів. Порядок відкриття вищевказаних рахун­ків регулюється наказом Державного казначейства України від 02.12.2002 р. № 221 «Про затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України».Відповідно до означеного нормативного документа для відкриття реєстраційних та спеціальних реєстраційних рахунків роз­порядники коштів подають до органів Держаного казначейства такий пакет документів:1) заяву на відкриття рахунка в системі органів Державного казначейства, підписану керівником та головним бухгалтером;2) копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку;3) копію затвердженого положення або статуту про установу, організацію, засвідчену вищестоящим органом, що здійснює реєстрацію;4) копію документа, що підтверджує взяття клієнта на податковий облік, засвідчену органом податкової служби;5) картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до законодавства України надано право розпоряджатися рахунком і підписувати платіжні та інші розрахункові документи, та відбитка печатки;6)довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду;7)документ про реєстрацію клієнта як платника соціальних страхових внесків;8) затверджений кошторис доходів і видатків.

У разі, якщо в складі бюджетних установ є відокремлені структурні підрозділи, які розташовані на інших адміністративних територіях і не мають статусу юридичних осіб, означеним суб’єк­там господарювання відкривають виключно спеціальні реєстраційні рахунки. Для відкриття останніх до органу Державного казначейства підрозділи подають пакет документів, що включає позиції 1—5 попереднього переліку, з додаванням до них:

а) дозволу на відкриття рахунка від розпорядника бюджетних коштів, у якому вказується його місцезнаходження та ідентифікаційний код;

б) документ, складений за формою кошторису із відображенням сум надходжень та напрямків використання даних коштів.

У разі відсутності у суб’єкта господарювання документів за позиціями 2—4, натомість подаються копії аналогічних документів розпорядника коштів.

Військовим частинам (установам) відкриття бюджетних рахунків здійснюється на підставі дозволів, виданих фінансовими органами вищих розпорядників бюджетних коштів, з підтвердженням останніми факту видачі означеного документа Держав­ному казначейству для здійснення перевірки на ідентичність та правильність оформлення дозволу. Окрім дозволу на відкриття рахунка, військова частина (установа) подає до органу Державного казначейства документи за позиціями 1, 2, 4—8 вищевказаного переліку.

Для відкриття рахунка одержувачі коштів подають до органу Державного казначейства України документи за позиціями 1—7, а також план використання бюджетних коштів.

В органах Державного казначейства здійснюється перевірка поданих документів та відкриття особистої справи на кожного з відповідних клієнтів із внесенням усіх поданих документів до особової справи. За результатами означених процедур клієнтам привласнюється номер, який надалі виступає складовою коду їх рахунків і відображається в книзі відкритих рахунків.Для забезпечення юридичного врегулювання відносин органи Державного казначейства укладають договори з клієнтами, на підставі яких здійснюють їх розрахункове обслуговування відповідно до встановлених лімітів та затверджених кошторисів доходів і видатків або планів використання бюджетних коштів. Договір складається за встановленою формою і містить у собі предмет договору, права та обов’язки сторін, порядок розв’язання спорів, строки дії договору, порядок його зміни та припинення, інші умови та юридичні адреси сторін. Договір передбачає право Державного казначейства припиняти проведення видатків у разі виявлення фактів порушень встановленого порядку. Невід’ємною складовою договору є заявка-розрахунок для встановлення загального ліміту залишків готівки в касу, порядку і строків здавання готівкової виручки.Днем відкриття рахунка органом Державного казначейства є дата, проставлена у розділі «Відмітка органу Державного казначейства» заяви на відкриття рахунка.У разі, якщо змінюється юридична адреса чи інші реквізити клієнта, останній зобов’язаний повідомити змінені дані органу Державного казначейства в письмовому вигляді для заміни відповідних документів особової справи. При зміні адміністративно-територіального підпорядкування розпорядника коштів здійснюється закриття реєстраційного рахунка та особистої справи в органі Державного казначейства за останнім місцем територіального розташування, яке супроводжується видачею розпоряднику коштів витягу з особової картки щодо інформації про підсумковий результат проведених бюджетною установою видатків. Зазначений витяг слугує підставою для укладення нового договору з органом Державного казначейства за новим місцезнаходженням.Бюджетні рахунки відкриваються щорічно на початку бюджетного року. При цьому для перевідкриття рахунків клієнти подають до органу Державного казначейства затверджений кошторис на бюджетний рік (для розпорядників коштів) чи план використання бюджетних коштів. Закриття бюджетних рахунків здійснюється не піз­ніше 31 грудня, при цьому залишки зі спеціального реєстраційного рахунка, що заплановані й отримані для видатків у новому бюджетному році, переносяться на нові відкриті спеціальні реєстраційні рахунки. Закриття рахунків клієнтів може здійснюватися й упродовж поточного року в разі зміни в чинному законодавстві чи при реорганізації, зміні назви чи організаційно-правової форми установи. При цьому до органу Державного казначейства, до якого відноситься дана установа, подається заявка власника рахунка, рішення органу про реорганізацію, ліквідацію установи чи підприємства, який уповноважений на здійснення означених дій.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 22; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты