Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБухгалтерський облік
Читайте также:
  1. Базові принципи бухгалтерського обліку
  2. Бухгалтерський облік і оподатковування туристичних послуг
  3. Бухгалтерський облік у системі наук
  4. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  5. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  6. Види обліку і їх призначення
  7. Вимоги щодо облікової політики виконання бюджетів.
  8. Відображення в обліку операцій нематеріальних активів 1 страница
  9. Відображення в обліку операцій нематеріальних активів 2 страница

Особливу увагу слід приділити організації бухгалтерського обліку, оскільки на підставі його даних формують показники фінансової звітності, а бухгалтерський облік ведуть щодня з застосуванням обраної облікової політики. Отже, готель, як і будь-яке підприємство, повинен, починаючи діяльність, сформувати свою облікову політику, відбивши її у відповідному наказі. Цей наказ затверджує керівництво підприємства (власник). Наказ про облікову політику готують один раз на початку своєї діяльності. Але в окремих випадках, зазначених у п.9 П(С)БО 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах", у нього можна вносити доповнення і зміни, що повинні бути обґрунтовані і розкриті у фінансовій звітності.

Таким чином, при формуванні облікової політики в наказі про її затвердження підприємство відображає принципи і методи обліку, які воно має право обирати відповідно до Закону України від 16.07.99 р. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" і П(С)БО і які за припущенням підприємства можуть залишатися незмінними протягом усієї його діяльності. У наказі про облікову політику потрібно вказати:

1. Тривалість операційного циклу.

2. Порядок віднесення необоротних матеріальних активів до малоцінних необоротних матеріальних активів (вартісна межа) і основних коштів. Методи нарахування амортизації основних коштів.

3. Чи буде підприємство проводити переоцінку нематеріальних активів, методи їхньої амортизації.

4. Методи вибуття запасів.

5. Порядок визначення резерву сумнівних боргів.

6. Чи буде підприємство формувати резерв для забезпечення майбутніх витрат.

7. Порядок визнання доходу, пов'язаного з наданням послуг.

8. Перелік і склад статей калькулювання собівартості послуг.

9. Базу розподілу постійних загальновиробничих витрат.

Слід встановити певну систему реєстрів обліку, а також порядок, способи реєстрації й узагальнення інформації в цих реєстрах.

Відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291, підприємство з урахуванням потреб управління, контролю, аналізу та обліку може вводити самостійно нові субрахунки (рахунки другого, третього порядку), але з обов'яз-ковим збереженням кодів (номерів) субрахунків, установлених цим наказом. Тому разом з наказом про облікову політику керівництво затверджує і робочий план рахунків бухгалтерського обліку, у якому головний бухгалтер вказує, чи будуть на підприємстві використовувати для обліку витрат рахунки:

— 8 і 9 класів одночасно;

— тільки 9 класу;

— тільки 8 класу (рахунки цього класу можуть застосовувати лише малі і неприбуткові підприємства й організації).

Тепер зупинимося на відображенні доходів і витрат у бухгалтерському обліку, при цьому будемо керуватися нормами П(С)БО 15 "Прибуток" і П(С)БО 16 "Витрати".П(С)БО 15 надана можливість застосування особливого порядку визначення доходу, пов'язаного з наданням послуг. Відповідно до цього порядку для визнання доходу необов'язково, щоб послуги були повністю надані. Доход може бути визнаний виходячи зі ступеня завершеності операції по наданню послуг на дату балансу, тобто якщо:

— є впевненість у тому, що підприємство одержить економічну вигоду (кошти, ТМЦ і т. п.) при продажі послуг;

— відомий обсяг виконаних робіт на дату балансу;

— підрахована сума витрат, понесених при наданні послуг і необхідних для їхнього завершення.

Отже, нехай навіть послуги надані не в повному обсязі (тобто гість ще не звільнив номер), готель уже має право відбити доход.

Причому п.11 П(С)БО 15 визначено, що суму такого доходу встановлюють на підставі:

— вивчення виконаної роботи;

— обчислення питомої ваги обсягу послуг; наданих на конкретну дату, у загальному обсязі послуг, що повинні бути надані.

Доход від надання готельних послуг відображають по кредиту субрахунку 703.

На підставі пункту 11 П(С)БО 16 у виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) включають:

— прямі матеріальні витрати;

— прямі витрати на оплату праці;

— інші прямі витрати;

— загальновиробничі витрати.

При цьому перелік і склад калькулювання виробничої собівартості послуг підприємство встановлює самостійно і, повторимо, відображає в обліковій політиці.

Відзначимо, що при використанні порядку відображення доходу від надання готельних послуг, з огляду на ступінь їх завершеності, постійні загальновиробничі витрати повністю відносять на собівартість реалізованих послуг, тому що в цьому випадку при наданні послуг по розміщенню громадян незавершеного виробництва (сальдо по Дт 23) не буде. Що стосується витрат по незаселеному номерному фонду, то їх (аналогічно витратам по використо-вуваному фонді) показують у складі собівартості реалізованих послуг.

Готель (поряд з послугами по наданню місць для короткострокового проживання громадян) часто надає й інші послуги (ремонт взуття, прання, прасування, перукарні). Їхню реалізацію відображають також по кредиту субрахунку 703, але для аналітичного обліку таких операцій до субрахунку 703 відкривають додаткові субрахунки для кожного виду послуг (наприклад, 7031, 7032 і т. п.). Якщо до складу готелю входить ресторан, то реалізацію його продукції показують по кредиту субрахунку 702, а собівартість реалізованої продукції — Дт 902 Кт 282.Окремо розглянемо облік постільних приналежностей і білизни. Оскільки термін експлуатації ковдр, матраців, подушок, як правило, перевищує рік, то їх необхідно враховувати в складі необоротних активів. Це, швидше за все, буде субрахунок 117 "Інші необоротні матеріальні активи" (відповідно до вартісної межі, встановленому в наказі про облікову політику, може бути й інший субрахунок). Що ж стосується білизни, рушників, то, як видно, вони можуть бути визнані оборотними активами, тому що звичайно протягом року зношуються. Відмітимо, що Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затвердженим наказом Головного керування Державного казначейства України від 10.12.99 м № 114, білизна і постільні приналежності в бюджетних установах передбачено враховувати в складі інших необоротних матеріальних активів. Але, з іншого боку, відповідно до п. 47, щоправда, нині вже недіючої постанови КМУ від 03.04.93 р. № 250 "Про затвердження Положення по організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні", раніше спеціальний одяг, взуття, а також постільні приналежності враховували незалежно від їхньої вартості і терміну служби як кошти в обороті.

Ми вважаємо, що зараз підприємство вправі вирішувати самостійно, на якому рахунку відображати постільні приналежності. Тим паче що термін їхнього використання в значній мірі залежить від кількості постільних приналежностей, що знаходяться (переданих) в експлуатацію, і підприємство, виходячи з потреб, встановлює, яка кількість постільної білизни повинна знаходитися в експлуатації. Причому це залежить не тільки від кількості місць у готелі, але і від його категорії: наприклад, для готелів, що мають 4 чи 5 "зірок", Стандартом передбачена щоденна зміна постільної білизни.

Готелю необхідно забезпечити ведення аналітичного обліку як необоротних активів, у тому числі і малоцінних необоротних матеріальних активів (далі — МНМА), так і малоцінних і швидкозношуваних предметів (далі — МШП).

При цьому, якщо постільні приналежності враховувати в складі МНМА, їхній бухгалтерський облік необхідно вести відповідно до П(С)БО 7 "Основні кошти". Згідно п.27 П(С)БО 7 сума амортизації в бухгалтерському обліку може складати 50% чи 100% від первісної вартості об'єкта, що входить до складу інших необоротних матеріальних активів, чи ж іншу величину, якщо підприємство вибрало інший метод нарахування амортизації. Не забувайте, що обраний метод нарахування амортизації МНМА повинен бути відбитий у наказі про облікову політику підприємства.

Контролюють наявність і рух МНМА, застосовуючи типові форми первинних облікових документів, затверджені наказом Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку" від 29.12.95р. №352.

З огляду на вищесказане, а також правила ведення податкового обліку, імовірно, вартість постільної білизни краще показувати в складі МШП на рахунку 22. При цьому необхідно забезпечити аналітичний облік такої постільної білизни.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 47; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты