Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсобливості будівельного виробництва та їхній вплив на організацію обліку
Читайте также:
  1. Активний вплив на проблему
  2. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  3. Аналіз факторів, що впливають на процес лазерного формоутворення
  4. Антропогенний вплив на природне середовище та сучасні екологічні проблеми
  5. Аудит впливу енергетичних об'єктів на навколишнє природне середовище.
  6. Базові принципи бухгалтерського обліку
  7. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  8. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  9. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  10. Види листів та їхні особливості

У навчальній дисципліні "Фінансовий облік" у розділі "Облік необоротних активів" розглядається порядок обліку будівництва і придбання основних засобів та інших необоротних активів у замовника (забудовника) при підряд-ному та господарському способах будівництва. Зокрема висвітлюється порядок первинного, аналітичного та синтетичного обліку витрат забудовника на придбання та створення основних засобів, які характеризуються як капітальні інвестиції і відображаються за дебетом рахунку 15 "Капітальні інвестиції", субрахунку 151 "Капітальне будівництво", у Журналі 4, розділ II "Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів".

До капітальних інвестицій у широкому розумінні цього поняття відносять витрати на виробництво, будівництво, реконструкцію, модернізацію, капітальний ремонт і придбання основних засобів та інших необоротних активів.

Капітальне будівництво як механізм проведених капітальних інвестицій, є однією з провідних галузей економіки України. Капітальне будівництво може бути державним і приватним.

Підприємство, що будується (забудовник), створює директорію будівництва, а діючі підприємства можуть, при потребі, відкривати відділи капітального будівництва (ВКБ).

Будівництво, як зазначалося, забудовник веде власними силами (господарським способом) або за допомогою спеціальних будівельно-монтажних організацій (СБМО) — підрядним способом. У такому випадку підприємство через ВКБ стає замовником, а СБМО — підрядником. СБМО ще називають генеральним підрядником, тому що між ним і замовником укладають договір підряду на весь цикл будівельно-монтажних робіт. Генеральний підрядник має право укладати угоди з іншими організаціями на виконання спеціальних робіт (електромонтажні, сантехнічні та інші комунікаційні роботи, монтаж обладнання тощо). Ці організації відносно генерального підрядника називаються субпідрядними організаціями.

До початку будівництва об'єкта необхідно завершити розробку проектно-кошторисної документації та вирішити питання щодо організації робіт (господарським чи підрядним способом).

До складу проектно-кошторисної документації входять такі документи:

а) проектне завдання;б) зведений кошторисно-фінансовий рахунок;

в) кошторис будівництва.

Проектне завдання на будівництво включає в себе технічні характеристики об'єктів, джерела і способи забезпечення об'єктів водою, паливом, світлом.

Кошторис будівництва це документ, на підставі якого встановлюють суму грошових коштів, необхідних для виконання робіт на окремому об'єкті і таким чином визначають кошторис на його вартість.

Кошторисна вартість об'єктів капітального будівництва визначається на підставі кошторисних норм на будівельно-монтажні роботи, цін і тарифів на матеріали, воду, енергію, витрат на оплату праці та інших витрат будівельного виробництва.

Для підприємств усіх форм власності джерелами інвестування є власні кошти, як правило, для цього використовують прибуток підприємства, а для державних підприємств можуть виділятися бюджетні асигнування. У разі недостатності джерел інвестування підприємства можуть скористатись довготерміновими позиками банку та довготерміновими позичковими коштами (випуск облігацій).

Капітальне будівництво як окрема галузь включає в себе велику кількість будівельних підприємств та організацій, основною метою яких є будівництво різних об'єктів та споруд. Принцип організації обліку активів і пасивів будівельної організації мало чим відрізняється від обліку на промис-лових підприємствах, тобто порядок створення підприємства, відкриття поточного та інших рахунків у банку, облік коштів, необоротних активів, запасів, заробітної плати, витрат, доходів, власного капіталу майже аналогічний про-мисловому підприємству. Але організація бухгалтерського обліку в підрядних будівельних організаціях має і певні особливості, обумовлені специфікою будівництва, структурою та технологією діяльності виробничих підрозділів.Виробничий процес у будівництві проводиться на нерухомих об'єктах при рухомому характері роботи робітників, будівельних машин та механізмів.

Процес будівництва є довготривалим, що в обліку відображається поступовим нагромадженням витрат за об'єктами через незавершене будівництво до здачі об'єкта замовнику.

Будівництво є профілюючим видом діяльності (житлове будівництво, будівництво виробничої сфери, будівництво об'єктів невиробничої сфери, будівництво доріг тощо).

Організаційно-технічною особливістю будівництва є наявність безцехової структури, тому загальновиробничі витрати обліковують як накладні на одному рахунку. На цьому ж рахунку обліковують витрати з експлуатації будівельних машин та механізмів. Враховуючи те, що витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів мають у затратах будівництва значну частку і відрізняються від загальновиробничих витрат, рахунок 91 "Загальновиробничі витрати" у будівництві поділяється на два субрахунки:

— 911 "Загальновиробничі (загальнодільничні) витрати";

— 912 "Витрати з експлуатації будівельних машин і механізмів".У будівництві для забезпечення необхідних побутових умов і належного рівня техніки безпеки зводять тимчасові будівлі, огорожі. Облік експлуатації тимчасових споруд здійснюється на рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи", субрахунок 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди".

Облік виробничих запасів у будівельних організаціях ведеться, як і в промисловості, на рахунку "Виробничі запаси".

На субрахунку 201 "Сировина і матеріали" ведеться облік основних матеріалів, що використовуються підрядними будівельними організаціями при здійсненні будівельно-монтажних та ремонтних робіт. На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" підприємства-забудовники відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання та комплектуючих виробів, які належать до монтажу, та інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей та конструкцій.

Методично-організаційною основою для здійснення обліку в підрядних будівельних організаціях є Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", П(С)БО 18 "Будівельні контракти", П(С)БО 16 "Витрати", Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт та інші законодавчі та нормативні документи.

Згідно з П(С)БО 18 "Будівельні контракти" розрізняють два види контрактів, за якими може бути організований бухгалтерський облік:

контракт з фіксованою ціною договір про будівництво, який передбачає фіксовану (тверду) ціну всього обсягу робіт за будівельним контрактом або фіксовану ставку за одиницю кінцевої продукції, що випускатиметься на об'єкті будівництва;

контракти за ціною "витрати плюс" договір про будівництво, який передбачає ціну як суму фактичних витрат підрядника на виконання будівельного контракту та погодженого прибутку (у вигляді відсотка від витрат або фіксованої величини).

Методами обліку витрат за контрактами, які використовуються підрядниками, є метод виконання відсотка робіт і метод виконання контракту. При використанні методу виконання відсотка робіт дохід відображається у міру виконання контракту. Витрати, понесені на відповідній стадії виконання, порівнюються з доходами і відображаються у звіті про результати виконаної роботи. При методі виконання контракту витрати й одержані авансові надходження від замовників нагромаджуються в процесі виконання контракту, але дохід не показується доти, доки роботи за контрактом не завершені.

Використання обох методів передбачає створення резерву для покриття витрат на стадії виконання і здачі об'єктів будівництва.

Планування й облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт здійснюється за договорами (контрактами) на спорудження об'єкта (виконання робіт, надання послуг) по будівельній організації та структурних підрозділах, а об'єктом обліку може бути будівництво одного чи кількох об'єктів або вико-нання окремих видів робіт за одним проектом. Якщо за договором (контрактом) передбачається будівництво декількох об'єктів за різними проектами, то необхідно організовувати відокремлений облік за кожним об'єктом.

Планування й облік витрат на виконання будівельно-монтажних робіт здійснюються за кожним структурним підрозділом будівельної організації.

Собівартість будівельно-монтажних робіт по будівельній організації, яка має статус юридичної особи, складається з витрат структурних підрозділів, що входять до її складу. Витрати на утримання апарату управління будівельної організації у виробничу собівартість не включаються, а є витратами періоду, які зменшують загальний фінансовий результат діяльності.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 70; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты