Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКомпоненти проблемних ситуацій:факт, подія, явище.
Читайте также:
  1. Компоненти локальної обчислювальної мережі
  2. Основні компоненти маршрутизаторів
  3. Призначення звітів СУБД MS Access. Види звітів. Основні компоненти звітів.
  4. Програма соціологічного дослідження та її компоненти
  5. Тема 1. Управління як системне суспільне явище.

Факт - дійсна, цілком реальна подія, явище; те, що дійсно відбулося, відбувається, існує.

Подія - те, що відбулося, суттєве явище міжнародних відносин.

Явище - те, що проявляється в процесі міжнародних відносин.

Процес інформаційно-аналітичної діяльності

Процес інформаційно-аналітичної роботи - сукупність спрямованих на визначений предмет операцій мислення і технологічних процедур, виконання яких в певній послідовності із використанням засобів забезпечує вирішення поставленого завдання.

 

Процес складається з компонентів:

- організаційний, спрямований на формування процесу як єдиного, цілісного;

- методичний, спрямований на відбір операцій та технологічних операцій;

- інформаційний, веде до одержання аналітичної інформації;

- комунікаційний, спрямований на підтримку зв’язків з інформаційними системами, споживачем, джерелами тощо;

- формування висновків, пропозицій.

 

Стадії(етапи)процесу інформаційно-аналітичної роботи:

1.Загальне знайомство з проблемою, постановкою задачі.

2.Формування понять, їх визначення.

3.Збір фактів, створення емпіричної бази. Тут важливим є поняття ”критичної маси”, яка дасть можливість зробити правильні висновки. З одного боку - фактів повинно бути достатньо, з другого - не дати “потонути” в фактах.

4.Тлумачення фактів.

Формування гіпотези, перевірка гіпотез.

Формування висновків.

7.Безпосередній виклад матеріалів.

Процес інформаційно-аналітичної роботи має ітераційний характер, тобто з наступних стадій може бути повернення до попередніх.

Засоби інформаційно-аналітичної роботи

Засоби інформаційно-аналітичної роботи - сукупність інтелектуальних та технічних засобів, що забезпечують виконання поставленої задачі.

Інтелектуальні засоби включають:

- відомості;

- дані;

- повідомлення.

Відомості - характеристики властивостей об’єкта, що спостерігається або досліджується, представлені у доступній для людини формі.

Дані - факти або відомості, представлені в формалізованому вигляді, що забезпечує можливість їх зберігання, обробки та передачі.

Повідомлення - форма подачі інформації - сукупність логічно пов’язаних відомостей, що представляють для споживача єдине ціле. Зацікавлених у змісті повідомлення називають споживачями. 

Шляхи передачі інформації між споживачами називають інформаційними комунікаціями.

Технічні засоби інформаційно-аналітичної роботи:

- інформаційні картки;

- каталоги;

- щоденники;

- інформаційні системи;

- автоматизовані інформаційні системи;

- системи інформаційного обслуговування;

- системи штучного інтелекту;

- експертні системи;

- автоматизовані робочі місця аналітиків.

Інформаційні картки- це традиційний засіб збирання та класифікації інформації.

За допомогою інформаційних карток формують каталоги, які, як правило, бувають тематичними або алфавітними.

Регулярно або нерегулярно реєстрація інформації про певні події проводиться в щоденниках.

Сучасні технології базуються на поняттях інформаційних систем.

Інформаційна система в загальному випадку - це система, призначена для вирішення питань пошуку (інформаційно-пошукова система) або логічної обробки інформації(інформаційно-логічна система).

Інформаційно - пошукова система (ІПС) - сукупність інформаційно-пошукового масиву, інформаційно-пошукової мови, правил її використання, критеріїв видачі та технічних засобів.Інформаційно-пошуковий масив - впорядкована сукупність документів, фактів або відомостей про них, призначена для інформаційного пошуку.

Інформаційно-пошукова мова - мова, призначена для виразу змісту документів або опису фактів чи запитів з метою подальшого пошуку.

Інформаційно-логічна система (ІЛС) - система, що здатна вирішувати не лише пошук інформації, яка є у наявності, а і отримання нової інформації шляхом використання правил логічного висновку та умовиводів.

Реалізація вказаних функцій дає відчутні результати лише при використанні ЕОМ. Тому нас будуть цікавити автоматизовані системи.

Автоматизована система - комплекс інформаційних, програмних, методичних, технічних засобів, що виконує певні функції в автоматичному режимі.

Автоматизована обробка даних - обробка даних, що виконується автоматичними засобами при можливій участі людини.

 

Автоматизована інформаційно-пошукова система - ІПС, реалізована на основі використання електронно-обчислювальної техніки, в якій автоматизовані процеси пошуку та передачі, а в ряді випадків і вводу документів, даних та запитів.

Автоматизація пошуку та обробки даних можлива при відповідній їх організації в певну структуру. Такою структурою є база даних.

База даних в загальному випадку, це сукупність даних, організованих за певними правилами, що передбачають загальні принципи опису, зберігання та маніпуляції даними незалежно від прикладних програм.

З точки зору кібернетики база даних – це структурована сукупність даних, що забезпечує адекватну модель предметної області при мінімальній надлишковості даних. В базах даних відображається інформація про об’єкти та відношення між ними.Бази даних можуть бути централізованими або розподіленими. Робота з розподіленими базами даних відбувається за допомогою комп’ютерних мереж. За допомогою таких мереж вирішуються проблеми пошуку, збирання, зберігання та видачі інформації, що складають зміст систем інформаційного обслуговування.

Система інформаційного обслуговування - сукупність мов, алгоритмічних та технічних засобів для запам’ятовування, зберігання, пошуку, видачі та використання інформації. Засоби системи забезпечують організацію та управління базою даних, специфікацію формату повідомлень, обмін повідомленнями між користувачами.

Для виконання аналітичної роботи необхідно впроваджувати системи штучного інтелекту, тобто автоматизовані системи, що моделюють інтелектуальну діяльність людини. Такими системами сьогодні є лінгвістичні процесори, навчаючі системи, експертні системи, системи підготовки прийняття рішень.

Лінгвістичний процесор - автоматизована система текстової або мовної(усної) інформації. До складу лінгвістичного процесору входять: системи машинного перекладу, автоматизовані інформаційні системи, автоматизовані словники, автоматизовані системи компресії, корекції, аналізу та синтезу текстів або мови.

Навчаюча система - автоматизована система навчання, що використовує сучасні інформаційні технології. Це - електронні підручники, мультимедіа в повному обсязі, системи контролю знань тощо.

Експертна система - автоматизована система, яка здатна замінити експерта при прийнятті рішень в окремих вузькоспеціалізованих галузях знань. Експертна система використовує вже не базу даних, а базу знань - сукупність формалізованих знань з деякої предметної області, що представлені у вигляді фактів та правил, які виражають евристичні знання про методи вирішення задач в даній предметній області. Основними елементами бази знань є поняття, дані, фрейми, слоти.

Поняття - цілісна сукупність суджень, в яких що-небудь стверджується про характерні ознаки об’єкта.

Дані - факти або відомості, представлені в формалізованому вигляді.

Фрейм - схема представлення знання, в якій поняття характеризується набором слотів, що визначають поняття, пов’язані з даними асоціативними відношеннями.

Слот - мінімальна складова фрейма, що заповнюється конкретною інформацією про об’єкт або властивість.

Реалізація змісту інформаційно-аналітичної роботи у відомстві, організації, установі характеризує його інформаційну культуру.

 

Інформаційна культура проявляється у зовнішньому та внутрішньому аспектах.

Зовнішній аспект інформаційної культури характеризує рівень, на якому поставлена інформаційно-аналітична робота, використання сучасних техніки, методології.

Внутрішній аспект інформаційної культури визначає:

- знання джерел ( де і як можна отримати інформацію);

- усвідомлення власних інформаційних потреб;

- уміння давати правильну оцінку первинним даним;

- уміння визначати тенденції;

- уміння застосування новинки для аналізу та синтезу інформації;

- уміння виробляти алгоритм на шляху досягнення мети.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 44; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты