Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Читайте также:
  1. Валовий внутрішній продукт та національний дохід
  2. Валовий внутрішній продукт. Чистий національний продукт і національний дохід
  3. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  4. ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ ім. М.Туган-Барановського
  5. Київський національний університет
  6. Київський національний університет
  7. Криворізький національний університет
  8. Критерії і показники розвитку економіки та їх інтернаціональний характер
  9. МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

 

МАГІСТРАТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з вибіркової навчальної дисципліни самостійного вибору навчального закладу

ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ

змістовий модуль «фінансові ринки»

для студентів денної (заочної) форми навчання

 

 

Галузь знань: 1501 Державне управління

Напрям підготовки: 8.150000 Державне управління

Спеціальність: 8.15010002 Державна служба

 

 

Розглянуто

на засіданні кафедри

«Економічної теорії і державного управління»

Протокол № 1 від «31» «серпня» 2012 р.

 

 

Затверджено на засіданні

Науково-методичної Ради магістратури

державного управління

Протокол №___ від «___» «_____________» 2012 р.

 

Донецьк, 2012


Зміст

Тема лекції
  Вступ
Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці.
Світові фінансові ринки.
Ризик і прибутковість на фінансових ринках.
Професійні учасники, емітенти та інвестори на ринку цінних паперів.
Фінансові інструменти.
Аналіз фінансових ринків.
  Література

ВСТУП

 

Конспект лекцій зі змістового модуля «Фінансові ринки» розроблено на підставі навчальної програми

Мета конспекту лекцій - допомогти студентам при вивченні дисципліни «Фінансове регулювання економіки», а саме:

- надати загальне уявлення про структуру курсу та зміст конкретних тем;

- визначити основні теоретичні питання для обговорення на семінарських заняттях;

Зміст конспекту лекцій сприяє засвоєнню студентами принципів функціонування фінансових ринків, державного регулювання ринку фінансових послуг, поведінки інвесторів та посередників у ринкових умовах, специфіки функціонування різних видів фінансових інструментів.

Значення дисципліни. Фінансові ринки– це змістовий модуль навчальної дисципліни«Фінансове регулювання економіки», в рамках якого досліджуються відносини, що виникають у процесі купівлі-продажу фінансових ресурсів та організації окремих сегментів фінансового ринку, інституційне забезпечення процесу трансформації тимчасово вільних грошових засобів у фінансові активи, державне регулювання фінансових ринків.Мета: формування у студентів теоретичних і практичних знань з основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Основні завдання: вивчення суті та значення фінансового ринку; взаємозв’язків між джерелами формування ресурсів та їх використанням; функціонування фінансових інструментів, суті фінансового посередництва, особливостей обігу різних видів фінансових інструментів; видів. Форм і методів регулювання фінансового ринку.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты