Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВзаємодія норм адміністративного права з нормами інших галузей права
Читайте также:
  1. C. 4.35. 13). - Авторитетом права прямо признается, что доверенное лицо отвечает за dolus и за всякую culpa, но не за casus, которого нельзя было предусмотреть.
  2. D. Взаємодія ферментів між собою
  3. I.2.1) Понятие права.
  4. I.2.3) Система римского права.
  5. I.3.1) Развитие римского права в эпоху Древнего Рима.
  6. I.3.2) Историческое восприятие римского права.
  7. II. По правовому основанию различались иски цивильного права и иски преторские.
  8. II.3. Закон как категория публичного права
  9. Ius gentium и его роль в истории права
  10. IV.2.1) Понятие и классификация исков частного права.

 

З’ясування співвідношення адміністративного права з іншими, су­міжними правовими галузями відіграє істотну роль щодо уточнення його соціальної природи і призначення, особливостей змісту, а також визна­чення місця у правовій системі.

Адміністративне право, зберігаючи свою «самобутність», виражену в його предметі та методі, тісно взаємодіє практично з усіма існуючими га­лузями права. Це пояснюється тим, що управлінська діяльність є характерною ознакою будь-якого державного органу, в якій би галузі чи сфері він не працював. Зокрема, норми адміністративного права застосовуються для забезпечення належного регулювання податкових, земельних, трудових, господарських та інших відносин. Ними, наприклад, визначаються: порядок стягнення податків і зборів, державний контроль за додержанням подат­кового законодавства; основні організаційні засади підприємницької ді­яльності (видача ліцензій, дозволів, сертифікатів для здійснення підприємницької діяльності); порядок виникнення і припинення державно-службових відно­син; численні аспекти компетенції різних наглядових чи контролюючих органів, що діють у межах предмета інших галузей права (природоохоронні інспекції, органи пожежного нагляду), порядок реалізації окремих прав і свобод громадян, зокрема, права на освіту, на житло, на охорону здоров’я тощо.

Сьогодні спостерігається значний вплив норм адміністративного права у сфері ін­ших правових галузей, тобто фактична наявність управлінських відносин у предметі будь-якої галузі права. Це твердження стосується не лише так званих асимільованих галузей права: комерційного, банківського, податкового, але й базових: цивільного, кримінального, трудового.

Такий стан речей пояснюється тим, що фактично з усіх боків нас «оточують» норми перш за все адмі­ністративного права. Наприклад, якщо йдеться про громадянина, то найширшими і різноманітними є його адміністра­тивні право- та дієздатність: народження, навчання, практична робота, взаємовідносини з соціальними, комунальними, медичними, транспорт­ними, правоохоронними та іншими службами — на всіх цих процесах обов’язково позначається відповідний регулюючий вплив адміністратив­ного права.

Сфера державного управління не ізольована від дії норм інших галу­зей права, якими регулюються відповідні суспільні відносини, які не охоплені предметом адміністративного права. Так виникає взаємодія різ­них правових галузей.Найтісніше адміністративне право взаємодіє з конституційним правом, оскільки Конституція України є його найважливішим джерелом та регулює діяльність вищого (Кабінету Міністрів), центральних (міністерства, відомства, державні комітети, органи зі спеціальним статусом) та місцевих (обласні й районні державні адміністрації) органів виконавчої влади. крім того, в межах Конституції України визначаються права, свободи й обов’язки громадян у сфері виконавчої влади, специфіка їх взаємовідносин з окремими органами держави. Адміністративне право деталізує і конкретизує норми конституцій­ного права, визначає юридичний механізм реалізації громадянами своїх прав і свобод, компетенцію структур виконавчої влади, адміністративно-правові засоби захисту управлінських відносин, форми і методи виконав­чо-розпорядчої діяльності, основи її галузевої, міжгалузевої, регіональної та місцевої організації.

Таким чином, окремі питання державного управління є предметом правового регулювання одночасно конституційного та адміністративного права.Адміністративне право тісно взаємодіє з цивільним правом, оскільки обидва регулюють відносини майнового характеру. Норми цивільного права регулюють відносини, за яких сторони рівноправні, а норми адмі­ністративного права — це відносини, що будуються на підпорядкованості однієї сторони іншій (наприклад, питання щодо перерозподілу державного майна, розпорядження коштами Державного бюджету України тощо).

Зв’язок адміністративного та цивільного права прослідковується також і в інших випадках. Зокрема, господарські договори між підприємствами укладаються на основі планів виробництва, тобто на підставі адміністративних актів управління. Крім того, державою встановлюються в адміністративному порядку певні стандарти виготовленої продукції чи надаваних послуг, недотримання яких є підставою для застосування відповідних санкцій.

Взаємозв’язок між адміністративним і трудовим правом існує у сфері регулювання службових відносин. Так, норми трудового права визнача­ють статус службовців як учасників трудового процесу (умови праці, охорона праці, розгляд трудових спорів). Норми ж адміністративного права регулюють державно-службові відносини (умови та порядок про­ходження служби, правила користування службовими документами, пов­новаження посадових осіб з організації трудового процесу та ін.). Крім того, норми адміністративного права визначають основні організаційні форми участі працівників в управління підприємством.

Адміністративне право тісно пов’язане з фінансовим правом. Фінансове право регулює відносини у сфері фінансової діяльності держави, зокрема у діяльності з акумулювання і розподілу коштів, що становлять національний дохід держави. Для регулювання цих відносин використовується ряд адміністра­тивно-правових методів. Організація роботи фінансових органів відноситься до предмета адміністративного права, а кредитні, бюджетні, податкові та інші відносини – до предмета фінансового права. Тобто коли йдеться про організацію роботи фінансових органів, їх структуру, апарат – це відносини адміністративного порядку, оскільки адміністративне право регулює управлінські відносини у сфері фінансів, а фінансове – власне фінансові відносини, як різновид економічних відносин.Межі норм кримінального й адміністративного права визначаються характером і спрямованістю відповідних заборон, а також тяжкістю та ступенем шкідливості відповідних протиправних вчинків (кримінально каране хуліганство і дрібне адміністративне хуліганство). Зв’язок кримінального та адміністративного права прослідковується також і в ситуаціях притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб за службові злочини.

Адміністративне право тісно пов’язане з екологічним, земельним, митним, господарським, природоресурсовим правом. Особливістю їх взаємозв’язку є те, що вказані галузі права регулюють відповідні суспільні відносини, в той час як правопорушення, що вчиняються у цих сферах, передбачають можливість притягнення винних до адміністративної відповідальності.

Питання для самоконтролю

1. Які особливості норм адміністративного права? Чим вони відрізняються від норм конституційного, кримінального, фінансового та інших галузей права?

2. Які критерії класифікації норм адміністративного права?

3. Які є способи реалізації адміністративно-правових норм?

4. Назвіть ознаки норм адміністративного права.

 

ТЕМА 4. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА СТРУКТУРА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН

 

1. Поняття та ознаки адміністративно-правових відносин

2. Види адміністративних правовідносин

3. Структура адміністративних правовідносин


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 46; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты