Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМісцеві органи виконавчої влади
Читайте также:
  1. Cтруктуры внешней памяти, методы организации индексов
  2. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
  3. I. Повышение управляемости организации при внедрении процессного подхода.
  4. II. ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
  5. II. Методы искусственной детоксикации организма
  6. II. Неорганические
  7. II. Организация выполнения курсовой работы
  8. II. Организация проведения аттестации
  9. II. Организация проведения аттестации
  10. II. Организм как целостная система. Возрастная периодизация развития. Общие закономерности роста и развития организма. Физическое развитие……………………………………………………………………………….с. 2

 

Виконавчу владу на місцевому територіальному рівні, тобто в областях, районах, Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі, здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також місцеві (територіальні) органи центральних ор­ганів виконавчої влади. Правовою основою організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади є Конституція України, Закон України „Про місцеві державні адміністрації”, деякі інші нормативно-правові акти. Як відзначає Є.С. Черноног, поділ органів виконавчої влади на регіональні та місцеві не врегульований чинним законодавством України, на відміну від інших європейських держав з унітарним устроєм.

Регіональними органами виконавчої влади визнаються органи виконавчої влади областей, міст Києва, Севастополя та Автономної Республіки Крим.

Місцева державна адміністрація є органом виконавчої влади на те­риторії відповідної адміністративно-територіальної одиниці, який виконує повноваження державної влади, делеговані йому виконавчі функції відповідних рад через створювані управління, відділи та інші структурні підрозділи й діє під керівництвом голови місцевої держав­ної адміністрації.

У здійсненні своїх повноважень голова місцевої державної ад­міністрації відповідальний перед главою держави і Кабінетом Міністрів. Районні державні адміністрації також підзвітні та підконт­рольні обласним державним адміністраціям.

На території відповідних державних адміністрацій діють і місцеві (територіальні) органи міністерств та інших ЦОВВ. З огляду на це серед місцевих органів ЦОВВ виділяються органи двох типів:

1) органи, що підпорядковані центральним органам виконавчої влади, хоч і мають певні зв’язки з місцевими державними адміністраціями;

2) органи, що підпорядковані головам відповідних місцевих держав­них адміністрацій, хоч і мають враховувати вимоги реалізації завдань відповідних центральних органів виконавчої влади.

Склад місцевих державних адміністрацій формують їхні голови. Відповідно до Поста­нови Кабінету Міністрів „Про упорядкуван­ня структури місцевих державних адмі­ністрацій” від 18.05.2000 р. затверджені примірні переліки управлінь, відділів та інших структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у місті Києві та Севастополі державних адміністрацій.На виконання Конституції і законів України, актів Президента Ук­раїни, Кабінету Міністрів, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місце­вої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпоря­дження, а керівники управлінь відділів та інших структурних підрозділів — накази.

Основними завданнями місцевих державних адміністрацій в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці є:

· виконання Конституції України, законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів, інших актів виконавчої влади вищого рівня;

· забезпечення законності й правопорядку, додержання прав і свобод громадян;

· виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях ком­пактного проживання корінних народів і національних меншин — та­кож програм їх національно-культурного розвитку;

· підготовка та ви­конання відповідних бюджетів і програм;

· взаємодія з органами місце­вого самоврядування;· реалізація інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами місцевих повноважень.

В управлінні відповідних місцевих адміністрацій перебувають об’єкти державної власності: заклади освіти, культу­ри, охорони здоров’я, масової інформації, інвестиційні фонди, за­сновниками яких є відповідні місцеві державні адміністрації, об’єкти, які забезпечують діяльність державних організацій, установ та служб, що перебувають на відповідному обласному та районному бюджеті, інші об’єкти відповідно до чинного законодавства. За умови делегування повноважень районними чи обласними радами в управлінні державних адміністрацій перебувають також об’єкти спільної власності територіальних громад.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження щодо управління відповідною територією як в цілому, так і з окремих питань. Тому повноваження місцевих державних адміністрацій прийнято поділяти на функціональні та галузеві.

До групи повноважень функціонального характеру належать, зокрема, питання забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян тощо. До групи галузевих повноважень належать по­вноваження місцевих державних адміністрацій у галузях: освіти, науки, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, зайнятості населення, праці та заробітної плати; бюджету, фінансів та обліку; управління майном, приватизації та підприємництва, використання земельних угідь та інших природних ресурсів, зовнішньоекономічної діяльності, будівництва, транспорту і зв’язку тощо.

Для реалізації зазначених повноважень місцеві державні адміністрації ма­ють право проводити перевірки; одержувати відповідну статистичну інформацію; давати обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств та установ; порушувати питання про достроко­ве припинення повноважень відповідних рад, сільських, селищних і міських голів згідно з чинним законодавством.Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делего­вані їм обласними і районними радами відповідно до Конституції Ук­раїни, в обсягах і межах, передбачених Законом України „Про місце­ве самоврядування в Україні”. На територіях відповідних місцевих державних адміністрацій функціонують і територіальні органи центральних органів виконавчої влади, зокрема, органи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства юстиції України, Державної митної служби України тощо. Їх діяльність спрямована на забезпечення виконання завдань відповідних органів на місцях.

Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами вико­навчої влади загальної компетенції.Відповідно до п. 10 ст. 106 Консти­туції України та ст. 8 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” голови місцевих державних адміністрацій признача­ються на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняються з поса­ди Президентом України.

Голова місцевої державної адміністрації:

очолює державну адміністрацію, здійснює керів­ництво її діяльністю,

несе відповідальність за виконання покладених на адміністрацію завдань і за здійснення нею своїх повноважень;

представляє відповідну місцеву адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядуван­ня, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами та ор­ганізаціями, громадськими та іншими особами як в Україні, так і за її межами.

На голову покладені повноваження, пов’язані з вирішенням кадрових питань, укладанням та розірванням контрактів з керівника­ми підприємств, установ та організацій, що належать до сфери уп­равління відповідної державної адміністрації. Він регулярно інформує населення про стан виконання безпосередньо покладених на місцеві адміністрації повноважень.

Управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевих адміністрацій здійснюють керівництво галузями управління, несуть відповідальність за їх розвиток. По горизонталі вони підпорядковані й підзвітні голові відповідної державної адміністрації, а по вертикалі — органам виконавчої влади вищого рівня — відповідним уп­равлінням, відділам та іншим структурним підрозділам обласної дер­жавної адміністрації.

Організаційно-процедурні питання діяльності місцевих адмі­ністрацій регулюються їх регламентами, що затверджуються головами відповідних адміністрацій. Типові регламенти місцевих державних адміністрацій затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності місцевої державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів головою відповідної місцевої державної утворюється апарат місцевої державної адмініст­рації у межах виділених бюджетом коштів. Апарат очолює посадова особа — керівник апарату, який призначається на посаду головою місцевої державної адміністрації. Він же затверджує положення та визначає структуру апарату, призначає на посади і звільняє з посад керівників та інших працівників структурних підрозділів апарату.

Питання для самоконтролю

1. Що таке орган виконавчої влади?

2. Який нормативний акт визначає правовий статус Кабінету Міністрів України?

3. Що становить зміст адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади?

4. Назвіть систему органів виконавчої влади України.

5. Що таке міністерство?

6. Що таке державний комітет?

7. В чому особливості правового статусу органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты