Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Поняття системи права. Галузі права, правові інститути
 

Право — система загальнообов'язкових, формально визначених правил поведінки (норм), що встановлюються, санкціонуються державою і забезпечуються всіма засобами державного примусу. Системою права є єдність усіх чинних юридичних норм певної держави, що характеризується розподілом за галузями та інститутами права.

Структурним елементом системи права є галузь права. Підставою для по­ділу норм права на галузі та інститути є предмет і метод правового регулю­вання. Предмет правового регулювання — суспільні відносини, що впоряд­ковуються за допомогою права, тобто він визначає, що саме врегульовують норми тієї або іншої галузі. Метод правового регулювання являє собою спосіб впливу права на певну сферу суспільних відносин, тобто показує, як саме від­бувається правове регулювання.

Галузь права — це сукупність правових норм, що становлять самостійну частину системи права та своїм особливим методом регулюють якісно одно­рідну сферу суспільних відносин.

Усі галузі права об'єднують у сфери публічного і приватного права.

Публічне право регулює переважно сферу відносин між державою та осо­бою, а також відносини між окремими державними органами. До сфери пу­блічного права належить конституційне, адміністративне, кримінальне, фі­нансове тощо.

Приватне право регулює сфери суспільних відносин, де проявляється ініціатива окремого індивіда. До сфери приватного права належать галузі цивільного, господарського, сімейного права.

Галузі права можна класифікувати за різними підставами. Залежно від предмета й методу правового регулювання розрізняють конституційне, адміністративне, фінансове, цивільне право.

За місцем, яке посідають галузі права в правовій системі, вони поділяються на основні та комплексні.

Основні галузі права — це галузі, що утворюють основну частину системи пра­ва окремої держави. Серед них розрізняють профілюючі (або традиційні), проце­суальні, спеціальні та ін.

Профілюючі галузі права утворюють базу, основну і обов'язкову частину системи права (конституційне, цивільне, адміністративне, кримінальне право).

Процесуальні галузі права — це галузі права, які закріплюють порядок застосування норм матеріального права (цивільний, господарський, адміністративний, кримінальний та інші процеси).

Спеціальні галузі — це ті галузі, що на базі профілюючих розвивають основні галузі права і забезпечують спеціальний правовий режим для певного виду суспільних відносин (трудове, екологічне, земельне, сімейне, фінансове право).

Комплексні галузі — галузі, які утворюються на основі кількох галузей права у сфері суспільних відносин, що належить до сфери регулювання цих галузей. До комплексних галузей можна віднести банківське, страхове право.

Сучасне право України складається з таких основних галузей:

1) конституційне (державне) право — закріплює основи суспільного й державного ладу, форму правління та державного устрою, механізм здійснен­ня державної влади, правове становище особи;

2) адміністративне право — регулює відносини у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності;

3) цивільне право — регулює особисті немайнові та майнові відносини між фізичними та юридичними особами;

4) фінансове право — регулює відносини, що виникають у процесі надходження та розподілу коштів державного бюджету;

5) трудове право — регулює трудові відносини між працівником і адміністрацією підприємства, установи, організації;

6) земельне право — регулює відносини між державою та суб'єктами різних форм власності на землю;

7) сімейне право — регулює шлюбо-сімейні відносини й питання опіки та піклування;

8) кримінальне право — визначає види суспільно небезпечних діянь (злочинів) і покарання, що застосовуються до осіб, які їх скоїли. Структурним елементом галузі права є Правовий інститут, що об'єднує споріднені правові норми і відрізняється від галузі права обсягом відносин, які регламентуються.

Інститут права являє собою систему юридичних норм, що регламентують певну сторону однорідних відносин, які складають особливу частину галузі права.

Наприклад, галузь цивільного права містить такі інститути права: «купівля-продаж», «спадкування», «відшкодування збитків» тощо; галузь конституційного права — інститут громадянства, інститут виборчого прав» тощо. Первинною ланкою системи права є норма права.

Інститути права поділяють на галузеві, що містять норми однієї галузі (інститут спадкування), та міжгалузеві, що об'єднують норми, які належать до різних галузей права (інститут відповідальності за екологічні правопорушення, інститут приватної власності тощо). Міжгалузевим є, наприклад, інститут формування за­конодавчого органу нашої держави, що утворюється сукупністю норм, які на­лежать до галузей конституційного права (норми, що встановлюють сам порядок виборів до Верховної Ради України), адміністративного та кримінального права (норми, які встановлюють відповідальність за порушення порядку виборів), фі­нансового права (норми, які встановлюють порядок та розміри фінансування ви­борчої кампанії) та деяких інших галузей права.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 191; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты