Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 1. ГЕНЕЗИС СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ
Читайте также:
  1. Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення
  2. Більш повну практику ціноутворення в сучасних умовах у розвинутих країнах світу допоможе з’ясувати короткий виклад розвитку теорії ціни.
  3. Виды познания. Генезис научного знания.
  4. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  5. Возникновение семьи уходит корнями в глубокое прошлое. В генезисе семьи можно выделить ряд этапов.
  6. Вчення про місцеві фінанси та його генезис
  7. ГЕНЕЗИС БУРЖУАЗНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ДОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД
  8. Генезис военно-политического кризиса первой половины XX века
  9. Генезис древнегреческой культуры. Классический и эллинистический этапы в культуре Древней Греции.
  10. Генезис и структура присвоенного физического пространства

1. З’ясувати значення методичної роботи у підвищенні якості освітнього процесу у ВНЗ.

2. Розкрити зміст понять “методична робота у ВНЗ”, “методична компетентність науково-педагогічних працівників”.

3. Сприяти подальшому оволодінню магістрантами методичною компетентністю.

Основні поняття. Методична робота у ВНЗ, методична компетентність науково-педагогічних працівників.

Список літератури.

Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Методичний посібник для студентів магістратури. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 316 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики: колективна монографія / [Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. І. Локшина [та ін.] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Лекції з педагогіки вищої школи : Навчальний посібник / За ред. В.І. Лозової. – Харікв : «ОВС», 2006. – 496 с.

Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти: монографія / Г. В. Єльникова, О. І. Зайченко [та ін.] ; за ред. Г. В. Єльникової. – К. ; Чернівці : Книги-ХХІ, 2010. – 460 с.

Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с.

Хрестоматія з педагогіки вищої школи : Навчальний посібник / Укладачі : В.І. Лозова, А.В. Троцко, О.М. Іонова, С.Т. Золотухіна. За заг. ред. В.І. Лозової. – Х. : Віровець А. П. “Апостроф”, 2011. – 408 с.

Організаційно-педагогічні основи методичної роботи / [В.І.Пуцов, С.В.Крисюк,

А.І.Воловиченко та ін.] – К. : УІПКККО, 1995 – 180 с.

1. Значення, суть методичної роботи у ВНЗ та мета її здійснення. Принципи організації методичної роботи.

На всіх рівнях системи освіти України однією з найважливіших проблем вважається підготовка фахівців відповідно до існуючих вимог ринку праці та змісту майбутньої професії. Вирішення поставленого завдання залежить від успішного функціонування вишу і, зокрема, системи методичної роботи.

Головні завдання науково-методичної роботи окреслені в законодавчих та нормативних документах про освіту (Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту»; «Державній національній програмі «Освіта»: Україна ХХІ століття»; «Національній доктрині розвитку освіти» та інших), локальних документах вищого навчального закладу.Проблеми організації методичної роботи у вищих навчальних закладах неодноразово розглядались видатними вченими. Зокрема, наукові засади методичної роботи у вищих навчальних закладах розроблені Я.Я.Болюбашем, М.Ф.Бондаренком, В.М.Левікиним, А.М.Турглієм, В.О.Зайчуком, М.З.Згуровським та ін.

Майже всі дослідники, які вивчали становлення та розвиток систем методичної та науково-методичної роботи в різних типах навчальних закладів, відзначають, що її основна мета – підвищення професійної кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності викладачів без відриву від основного місця роботи.

Проте, як показує аналіз стану практики далеко не кожний методист добре володіє конкретними методиками та методами цього процесу. Тобто, проблема належної організації методичної роботи з педагогічними кадрами залишаєтьсяактуальною.

Науково-методична робота у вищих навчальних закладах III-ІV рівнів акредитації здійснюється згідно з Законом України «Про вищу освіту» (2002), «Положенням про вищий навчальний заклад» (1993), «Типовим положенням про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців», Статутом навчального закладу та локальними організаційно-розпорядчими документами вищого навчального закладу.У педагогіці нема єдиного погляду у визначенні поняття “методична робота”.

Методична робота – комплекс заходів, які сприяють підвищенню якості професійної підготовки спеціалістів засобами методичного забезпечення та супроводу освітніх програм.

Мета методичної роботи – створення педагогічних умов для підвищення якості результатів навчання у ВНЗ.

Мета методичної роботи –оптимальне використання методичних ресурсів та створення методичного простору ВНЗ.

Принципи організації методичної роботи:

– системно-структурний підхід;

– середовищний підхід;

– рівневість;

– компетентнісний підхід

– андрогогічний підхід (інтерактивність, комфортність, гарантія результату, варіативність, опора на досвід)

– просторовий підхід.

Методична робота, збагачує викладачів педагогічними знахідками, дає змогу молодим викладачам оволодівати педагогічною майстерністю, підтримує в педагогічному колективі дух творчості, прагнення до по­шуку. Методична робота спонукає викладача до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, ознайом­лення з досягненнями психолого-педагогічних наук і методик їх викладання, вивчення і впровадження передо­вого педагогічного досвіду, вдосконалення навичок само­освітньої роботи.

Вцілому, методична робота покликана поповнювати знання й удосконалювати професійні вміння та навички викладачів, формувати позитивні моральні якості, розвивати мотивацію до творчої діяльності, стимулювати самоосвіту педагогів та прагнення постійно підвищувати свою кваліфікацію.Введення кредитно-модульної системи організації навчального процесу вимагає нових підходів до обґрунтування змісту науково-методичної роботи.

На думку Н.Г. Комаренко, зміст методичної роботи має сприяти впровадженню «сучасних досягнень психолого-педагогічної науки, авторських ідей і технологій передового педагогічного досвіду».

Напрями змісту методичної роботи (заЛ.Л. Сушенцевою):

– технологічний;

– педагогічний;

– науковий;

– управлінський;

– інформаційний.

2. Завдання та види методичної роботи у ВНЗ. Принципи організації методичної роботи.

Основні завдання науково-методичної роботи:

 надання допомоги кафедрам під час укладання стандартів вищого навчального закладу;

 консультування викладачів академії щодо роз’яснення змісту основних локальних організаційно-розпорядчих документів, які регламентують організацію навчального процесу, а саме: «Положення про організацію навчального процесу», «Положення про оцінювання знань студентів», «Положення про індивідуальний навчальний план студента», «Положення про самостійну та індивідуально-консультативну роботу студентів» та ін.;

 розробка інструктивно-методичних матеріалів з питань навчально-методичної роботи;

 консультування професорсько-викладацького складу з питань застосування інструктивно-методичних матеріалів, а саме «Методичних рекомендацій щодо розробки програм навчальних дисциплін та робочих навчальних програм», «Методичних рекомендацій щодо розробки підручників, навчальних посібників та навчально-методичних посібників», «Методичних рекомендацій щодо проведення навчальних занять», «Методичних рекомендацій щодо використання в навчальному процесі засобів навчання» та ін.;

 організація навчальних семінарів;

 методична допомога під час укладання Інформаційних пакетів ECTS;

 консультування професорсько-викладацького складу з питань впровадження в навчальний процесс організаційних форм навчання (лекцій, семінарських занять, практичних занять, індивідуальних занять, самостійної роботи, консультацій);

 визначення потреб у виданні (перевиданні) підручників, навчальних та навчально-методичних посібників з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців;

 підготовка рекомендацій кафедрам щодо розробки підручників, навчальних та навчально-методичних посібників з дисциплін навчальних планів підготовки фахівців;

 методична допомога щодо підготовки підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, програм навчальних дисциплін та робочих навчальних програм дисциплін;

 методична допомога кафедрам щодо розробки критеріїв оцінки знань, умінь та навичок студентів на підставі об’єктів оцінювання з дисциплін навчальних планів підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів за певною галуззю знань;

 методична допомога професорсько-викладацькому складу щодо впровадження в навчальний процес інтерактивних технологій та моделей навчання; забезпечення роботи «Школи педагогічної майстерності», «Майстер - класу»;

 організація виставки кращого навчально-методичного забезпечення дисциплін;

 організація огляду-конкурсу за номінаціями «Краща кафедра», «Кращий викладач»; проведення рейтингової оцінки науково-педагогічної діяльності викладачів;

Наказом Міністерства освіти і науки України (№ 450 від 07.08.2002р.) визначено види методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Відповідно до зазначеного документа, основними видами методичної роботи є:

 підготовка конспектів лекцій; методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів;

 підготовка, рецензування підручників, навчальних посібників, словників, довідників;

 розробка навчальних планів; навчальних програм; робочих навчальних планів і програм;

 розробка і підготовка нових лабораторних робіт;

 підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;

 складання екзаменаційних білетів; завдань для проведення модульного та підсумкового контролю; завдань для проведення тестового контролю;

 розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, стендів, слайдів тощо);

 розробка і впровадження нових форм, методів і технологій навчання;

 вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

Згадаємо визначені цим наказом основні види організаційної роботи:

 робота в науково-методичних, науково-технічних радах і комісіях вищого навчального закладу та його структурних підрозділів;

 організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, семінарів;

 робота з видання наукових і науково-методичних збірників;

 керівництво студентським науковим гуртком, проблемною групою;

 участь у підготовці та проведенні студентських і учнівських олімпіад;

 написання наукової статті;

 підготовка тез доповідей на конференціях, семінарах;

 керівництво науковою роботою студентів з підготовкою: наукової статті, роботи на конкурс;

доповіді на конференцію.

3. Загальна характеристика форм та методів методичної роботи у ВНЗ.

Реалізація змісту методичної роботи у ВНЗ здійснюється через систематичне використання певних методів та форм.

Періоди оновлення та зародження нових видів, форм та методів методичної роботи пов’язані з реформами освіти, які містять нові вимоги до мети й змісту підготовки спеціалістів, стимулюють пізнавальну та рефлексивну активність викладачів в ході продуктивного діалогу, ролевих ігор, тренінгів тощо.

Форми методичної роботи у ВНЗ:стажування, методологічний семінар, конкурс педагогічної майстерності, факультет підвищення кваліфікації, консультування, проектна діяльність, оргдіяльнісна гра.

Методи методичної роботи у ВНЗ:лекція, круглий стіл, дискусія, евристична бесіда, проблемний семінар, тестування, кейс-метод, екскурсія,аналіз конкретних професійних ситуацій, творча майстерня, майстер-клас, тренінг, ессе.

4. Методична компетентність науково-педагогічних працівників як показник ефективності їхньої діяльності.

Відносно нещодавно в педагогіці вищої школи виникло поняття “методична компетентність”. Одним з дієвих засобів її формування виступає методична робота у ВНЗ.

Методична компетентність науково-педагогічних працівників – інтегративна якість особи, яка представлена через наступні компоненти:

– ціннісно-мотиваційний (виражає потребу в розвитку методичних здібностей);

– когнітивний (знання іноваційних методів та технологій навчання, передового педагогічного досвіду);

– технологічний ( орієнтує на використання інноваційних методів та технологій навчання, адаптпцію їх до навчальних задач та аудиторії);

– рефлексивний (передбачає наявність здатності до самооцінки способів розв’язання методичних задач, аналіз та самооцінку методичного досвіду);

– оцінний (сформованість вміння оцінювати якість методичного супровіду освітніх програм).

 

 

Тема 1. ГЕНЕЗИС СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕОРІЙ

План (плакат 2)

1.1. Мета і завдання навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки"


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты