Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаШ.3.4. Перелік можливих факторів зростання економічної
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  3. Аналіз факторів, що впливають на процес лазерного формоутворення
  4. В переліку спеціальностей та напрямів підготовки
  5. Держава гарантує однаковий захист усіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
  6. Добір факторів для багатофакторної моделі
  7. Економіка як об’єкт наукового дослідження. Економічна діяльність – предмет економічної науки
  8. Економічна теорія як наука. Об’єкт і предмет економічної теорії. Місце економічної теорії в системі медичних наук.
  9. Економічне зростання - це довгострокова тенденція збільшення реального ВВП.
  10. Економічне зростання, його критерії та показники

ефективності підприємства (за вільним вибором студента)

· Заходи, що забезпечують зміну витрат підприємства.

· Більш повне використання вторинних сировинних і паливно-енергетичних ресурсів.

· Упровадження прогресивної технології, зниження ваги готових виробів.

· Закріплення і розширення соціально-економічної основи розвитку підприємства.

· Конкурсна основа добірки кадрів.

· Ліквідація втрат і невиробничих витрат.

· Ліквідація простоїв устаткування.

· Міждержавна стандартизація деталей, вузлів.

· Забезпечення безупинного процесу відновлення продукції.

· Забезпечення стійкого попиту на продукцію.

· Оптимізація структури основних засобів.

· Переорієнтування на виробництво необхідного асортименту продукції.

· Підвищення якості продукції.

· Підвищення кваліфікації кадрів.

· Підвищення продуктивності праці.

· Підвищення ефективності роботи служб матеріально-технічного постачання і збуту продукції.

· Застосування більш ефективних видів матеріалів.

· Застосування комп'ютерної техніки.

· Застосування прогресивних технологій.

· Розвиток кооперування виробництва.

· Розширення елементів менеджменту і маркетингу.

· Раціональна організація виробництва і праці.

· Зниження матеріальних витрат на виробництво одиниці продукції.

· Зниження норми витрати сировинних і матеріальних ресурсів.

· Зниження відносних витрат на обслуговування, збільшення виробництва і реалізації продукції.

· Удосконалення матеріально-технічного постачання.

· Удосконалення матеріально-технічного постачання на основі маркетингу.

· Удосконалення нормування матеріальних витрат на одиницю продукції.

· Удосконалення нормування витрат і обліку матеріальних ресурсів.

· Удосконалення планування.

· Удосконалення економічного стимулювання.

· Удосконалення продукції і конструкції виробів.

· Скорочення відходів і їх використання.

· Скорочення втрат і браку.

· Скорочення транспортно-заготівельних витрат.

· Спеціалізація і його ритмічна робота.

· Поліпшення роботи із санкцій і арбітражу за невиконання умов договорів та контрактів.

· Поліпшення технічного нормування

· Прискорення оборотності оборотних коштів.

· Широке впровадження ноу-хау, лізингу, ліцензій, консалтингу, інжинірингу. На їх основі механізація та автоматизація виробничих процесів.· Аналіз здібностей і можливостей економічного управління підприємством.

· Упровадження безвідхідної технології переробки сировини.

· Упровадження більш раціональних методів використання сировини.

· Упровадження високопродуктивного оснащення.

· Упровадження і розвиток систем маркетингового управління виробництвом.

· Упровадження наукової організації підприємства.

· Упровадження сучасних технологій у виробництво.

· Залучення у виробництво вторинних ресурсів.

· Використання форм міжнародного обміну НТП: ліцензування, консалтинг та ін.

· Комплектування виробництва основними матеріалами, напівфабрикатами на підставі закупівельної специфікації.

· Модернізація устаткування.

· Забезпечення відповідності режимів роботи устаткування оброблюваним деталям.

· Об'єднання допоміжних товарів у єдину систему "ТОРЕ" для забезпечення якості і виконання роботи в оптимальний термін.

· Визначення маркетингової стратегії, що проводиться у системі виробництва.

· Оптимізація парку машин і устаткування на базі повної заміни застарілого і модернізації діючого.· Організація внутрішньозаводського і міжцехового кооперування.

· Первинна обробка і збагачення сировини.

· Підвищення кваліфікації виробничих кадрів.

· Підвищення коефіцієнта змінності.

· Підвищення безперервності виробничого процесу.

· Підвищення технологічності конструкції деталей і якості заготівель.

· Підвищення фінансової стійкості підприємства.

· Підтримка надійних зв'язків з реальними і потенційними споживачами продукції.

 

· Підпорядкування підприємства гнучкості асортименту і його якості.

· Постійна оцінка можливостей підприємства порівняно з результатами конкурентів.

· Постійне і цілеспрямоване використання побічних продуктів (відходів) для одержання максимальної віддачі; вишукування різноманітного застосування у випуску продукції різноманітного асортименту.

Постійний пошук каналів (фірм) розподілу (збуту) продукції.

· Застосування швидкісних режимів та інших методів інтенсифікації технології.

· Розвиток комплексної автоматизації і комп'ютеризації виробництва.

· Розвиток різних форм власності.

· Зниження частки бездіяльного устаткування.

· Удосконалення видової структури парку технологічного устаткування.

· Удосконалення методів збереження сировини.

· Удосконалення нормування та обліку сировинних ресурсів.

· Удосконалення організації виробництва і праці.

· Удосконалення існуючої технології і впровадження нової.

· Удосконалення технологічної структури основних засобів.

· Скорочення внутріопераційних перерв.

· Скорочення витрат часу на переналагодження устаткування.

· Скорочення кількості не встановленого і непрацюючого устаткування.· Скорочення термінів освоєння потужностей, що вводяться у дію.

· Ретельна розробка товарної номенклатури з урахуванням вимог ринку.

· Ретельна розробка умов контрактів збуту продукції.

· Поліпшення оперативної підготовки виробництва.

· Поліпшення організації виробництва всередині підприємства, перехід на потокові методи роботи з графіка і т.д.

· Поліпшення схоронності, якості сировини при транспортуванні та зниження втрат.

· Поліпшення структури завантаження устаткування в часі.

· Поліпшення трудової дисципліни.

· Підвищення матеріального стимулювання економії сировинних ресурсів.

· Інші фактори, що визначають зростання економічної ефективності.

 

Рекомендована література та методичне забезпечення виконання самостійних робіт по дисципліні «Економіки підприємства»

1. Закон Украины №334 от 16.062004 «О налогообложении прибыли предприятия» // (Електроний ресурс) URL: http://rada.zakon.kiev.ua

2. Налоговий кодекс Украины от 02.12.20 №2756 -5??-Харьков,Фолио,2011 .

3. Бойко В.В. Экономика предприятий Украины / В.В. Бойко. – Д.: Национальный горный университет, 2008. – 551 с.

4. Бойко В.В. Учебно-методическое пособие по выполнению индивидуальных заданий и курсовой работы по дисциплине «Экономика предприятия» / В.В. Бойко. – Д.: Национальный горный университет, 2008. – 46 с.

5. Воротіна Л.І. Малий бізнес та підприємництво в ринкових умовах господарювання: Навч. посібник / Л.І.Воротіна, В.Є.Воротін, Л.А.Мартинюк, Т.В.Черняк. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. – 307 с.

6. Основи економічних знань / С.Н. Мочерний. – К.: Феміда, 1995. – 435 с.

7. Национальные стандарты бухгалтерского учета. – К.: Все про бухгалтерський облік, 2004. – 165 с.

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Минск: Новое знание, 1999. – 376 с.

9. Солодовник Л.М. Економіка виробничого підпримства: Навч. посібник / Л.М. Солодовник, П.І. Пономаренко. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2004. – 269 с.

10. Цал-Цалко Ю.С. Экономика предприятия / Ю.С. Цал-Цалко, Б.И. Холод. – Житомир: ЖИТИ, 2006. – 428 с.

11. Покропивний С.Ф. Економіка підприємств / С.Ф. Покропивний. – К.: Хвиля-Прес, 2006. – 573 с.

12. Шегди А.В. Економіка підприємства / А.В. Шегди. – К.: Знання – Прес, 2002. – 387 с.

13. Ушакова Н.М. Економіка торгівельного підприємства / Н.М. Ушакова – К.: Хрещатик, 1999. – 476 с.

 

14. Бойко В.В. Швець В.Я. Навчально-методичний посібник і комплекс завдань для самостійної роботи до вивчення та оцінки знань студентів (напрямку 6.030601 «Менеджмент») по дисципліні «Економіка підприємства» (Електроний ресурс ,ДВНЗ , НГУ, Інститу економіки, кафедра менеджменту виробничої сфери, 2012. - 90 с.

 

 

Додаток 1

 

А. Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою  
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90-100 A Відмінно Зараховано
82-89 B   добре  
74-81 C
64-73 D Задовільно
60-63 E
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання незараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни з незараховано обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 

 

Б.Оцінка за виконання курсового проекту (роботи)

 

 

Пояснювальна записка Ілюстративна частина Захист роботи Сума
до 20 до 20 до 60

 

 

Додаток 2


Дата добавления: 2014-11-13; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты