Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Прозорість
Відсутність прозорості відносно характеристики ризиків продуктів і фінансових установ призвела до масового згортання операцій інвесторами й контрагентами, що ще більше посилює процес деліверджа (зменшення фінансового важеля).

Щоб сприяти пом'якшенню цієї поведінки, третя основа в рамках Базеля ІІ – ринкова дисципліна – встановлює ряд необхідних вимог до розкриття інформації, які доповнюють дві інші основи Базеля ІІ. Це дозволить учасникам ринку оцінити достатність капіталу банку на основі ключових компонентів інформації про сферу застосування, капітал, експозиції ризику й процес оцінки ризиків. Ініціативи Базельського комітету повинні сприяти більшій надійності банківського сектора й обмеженню ризику того, що слабкість банків збільшить потрясіння фінансового й реального секторів. Оскільки ці заходи передбачають далекоглядні наслідки, їх потрібно буде здійснювати поступово протягом розумного строку.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07 грудня 2000 р.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 р.

3. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5 квітня 2001 р.

4. Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", затверджена Постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368 (із змінами та доповненнями) // Офіційний Вісник України. – 2001. – № 40. – ст. 1813.

5. Положення про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів банкам України. Постанова НБУ №327 від 19.07.2010. [Електронний ресурс]. – http://rada.gov.ua

6. Положення “Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України”. Постанова НБУ № 259 від 30.04.2009 р. [Електронний ресурс]. – http://rada.gov.ua.

7. Указ Президента України “Про грошову реформу в Україні” // Вісник НБУ. –1996. - № 5.

8. Гроші та кредит: підручник / [ М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазебко та ін.]; за наук.ред. М.І. Савлука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2011. – 589 с.

9. Банківська система: навч. посібник / [ М.І. Крупка, Є.М. Андрущак, І.В. Барилюк та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М.І. Крупки. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 510 с.

10. Гроші та кредит: навчальний посібник / А. В. Демківський. - К. : Дакор, 2007. - 528 с.

11. Гроші та кредит: навчальний посібник / В. І. Аранчій, Л. М. Бойко, Л. В. Черненко. - Полтава : АСМІ, 2010. - 300 с.

12. Гроші та кредит: навчальний посібник / В. С. Лисюк. - Рівне , 2008. - 248 с.

13. Гроші та кредит: навчальний посібник / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. - К. : Знання, 2009. - 253 с.

14. Гроші та кредит: навчальний посібник / С. Б. Ільіна та інші. - К. : ВД "Професіонал", 2008. - 368 с.

15. Гроші та кредит: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М. І. Мирун та ін. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2008. - 176 с.

16. Гроші та кредит: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / М. І. Савлук та інші. - К. : КНЕУ, 2006. - 200 с.

17. Гроші та кредит : підручник / А.І.Щетинін. - вид. 3-е, перероб. і доп. - К. : ЦУЛ, 2008. - 432 с.

18. Гроші та кредит: підручник / В.І. Грушко, О.Ю. Сова та ін.; за ред. проф. С.К. Реверчука. - К. : Знання, 2011. - 384 с.

19. Гроші та кредит: підручник / О. М. Колодізєв, В. Ф. Колесніченко. - К. : Знання, 2010. - 615 с.

20. Гроші та кредит: підручник / За загальною редакцією М.І. Савлука. - 4-те вид., перероблене і доповнене. - К. : КНЕУ, 2006. - 744 с.

21. Гроші та кредит у схемах і таблицях: навчальний посібник / Т.В. Семко, М.В. Руденко. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 158 с.

22. Барановський О. Фінансові кризи: передумови, наслідки і шляхи запобігання: [монографія] / Олександр Барановський. – К.: Знання, 2009. – 753 с.

23. Барановський О. Предтечі фінансових криз / О. Барановський // Фінанси України.- 2009. - № 3. – 3-22.

24. Барановський О.І. Сутність і різновиди фінансових криз / О. Барановський // Фінанси України. – 2009. - № 5. – С. 3-20.

25. Банківські операції: навчальний посібник / А. В. Череп, О. Ф. Андросова. - К. : Кондор, 2008. – 410 с.

26. Банківські операції: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Державний комітет статистики України; Національна академія статистики обліку та аудиту. - К. : ДП "Інформаційно- аналітичне агенство", 2010. - 271 с.

27. Банківські операції: підручник / За заг. ред. А.М. Мороза. – 3-тє вид., перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2008. – 608 с.

28. Банківська система України: виміри глобальної фінансової кризи: експертно-аналітична доповідь / За ред. О.А. Кириченко. – К. : ТОВ "Дорадо-друк", 2009. – 62 с.

29. Валютне регулювання та контроль: навчальний посібник / За заг. ред. О.В. Боришкевич. – К. : КНЕУ, 2008. – 400 с.

30. Гроші та кредит: Практикум: навчальний посібник / І. М. Михайловська, К.Л. Ларіонова. – Львів : Новий світ, 2008. – 312 с.

31. Гроші, фінансова система та економіка: підручник / Р. Глен Габбард; Пер. М. Савлук, Пер. Д. Олесневич. – К. : КНЕУ, 2004. – 889 с.

32. Грошово-кредитна діяльність банків: навчальний посібник / М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, Л.М. Худолій. – К.: Вид-во Європейського університету, 2004. – 339 с.

33. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: навчальний посібник / Ю.М. Лисенков, Т.А. Коротка. – К. : Зовнішня торгівля, 2005. – 118 с.

34. Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 1. [Текст] / В. Я. Голюк [та ін.] ; За заг. ред.проф. В. І. Грушка ; Університет економіки та права "КРОК", КЕПІТ. – К. : Університет економіки та права "КРОК", 2011. – 94 с.

35. Історія грошей і банківництва: підручник / За ред. С.К. Реверчука. – К. : Атіка, 2004. – 340с.

36. Ключников И.К. Финансовые кризисы: теория, история и современность: [монографія] / И.К. Ключников, О.А. Молчанова. – СПб.: Изд-во СПб ГУЭФ, 2011. – 258 с

37. Кредит і банківська справа: підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин, Т. Я. Андрейків. - К. : Знання, 2008. – 564 с.

38. Кредитний менеджмент: навчальний посібник / А.М. Мороз, Р.І. Шевченко, І.В. Дубик. - К. : КНЕУ, 2009. – 399 с.

39. Лисенков Ю.М., Короткая Т.А. Денежно-кредитные системы зарубежных стран: учебник / Ю.М. Лисенков, Т.А. Короткая. — К: Внешняя торговля, 2005. – 118 с.

40. Міжнародна економіка: навчальний посібник (для слухачів магістерської программ "Бізнес-адміністрування") / Університет економіки та права "КРОК". - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2011.

41. Національний банк і грошово-кредитна політика: навчальний посібник / Б.П. Адамик. - Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 278 с.

42. Національний банк-центр банківської системи України: організаційно-правовий аналіз / В.Л. Кротюк. - К. : ВД " Ін Юре ", 2000. – 248 с.

43. Основи банківської справи: навчальний посібник / За ред. Л.Г. Василенко. - К. : Кондор, 2008. - 150 с.

44. Основи банківської справи: навчальний посібник / М. І. Романова, Ж. В. Устюгова. - К. : Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.

45. Первинне публічне розміщення акцій (IPO): теорія та практика вітчизняних компаній: монографія / В.І.Грушко, О.Г. Чумаченко. – К. : ТОВ "Дорадо-друк", 2009. – 252 с.

46. Покупательная сила денег / И. Фишер; Сост., вступ. статья М.К. Бункина, А.М. Семенов . – М. : Дело, 2001. – 320 с.

47. Стиглиц Дж. Е. Крутое пике: Америка и новый экономический порядок после глобального кризиса / Джозеф Стиглиц; [пер. с англ. В. Лопатка]. –: Эксмо, 2011. – 512 с.

48. Юровийкий В. Эволюция денег: денежное обращение в эпоху изменений: [монография] / Владимир Юровицкий. – М.: Гросс-Медиа, 2004. – 496 с.

49. Барановський О. Предтечі фінансових криз / О. Барановський // Фінанси України. – 2009. - № 3. – С. 3–22.

50. Барановський О. Сутність і різновиди фінансових криз / О. Барановський // //Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 19–32.

51. Буковинський С.А.Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації / С.А. Буковинський // Фінанси України. – 2010. – N11. – С.10–30.

52. Бицька Н. Банківський капітал в економіці України / Н. Бицька // Вісник НБУ. – 2006. – С. 48–51.

53. Васюренко О., Погореленко Н.П. Організація управління стійким розвитком банківської установи // Вісник Національного банку України. - 2006. - №6. - C. 22–24.

54. Вовчак М. Фінансова стартегія розвитку банку, як передумова ефективності його діяльності / Вовчак М., Меда Л. // Банківська справа. – №3/2008. – с. 23–36.

55. Гребеник Н.Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття перша. Становлення монетарної політики у незалежній Україні // Вісник НБУ. – 2007. – № 5. – С.19.

56. Дзюблюк О. Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу // Вісник НБУ. – 2007. - №7. – С.14–22.

57. Дзюблюк О. Стратегія монетарної політики Національного банку України та її вплив на економічний розвиток // Вісник НБУ. – 2008. – №1. – С.8–15.

58. Петрик О. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики // Вісник НБУ. – 2007. - №5. – С.12-13.

59. Петрущак Б. Сучасні моделі фінансових криз / Б. Петрущак // Вісник Львівського університету. Серія екон. – 2010. – Вип. 44. – С. 70–80.

60. Тихонов А. Устойчивость денежно-кредитной системы: понятие, факторы, оценка / А. Тихонов, А. Зубкович //. – Банкуйскі веснік. – 2011. - № 4. – С. 13-18.

61. Барановський О. Предтечі фінансових криз / О. Барановський // Фінанси України. – 2009. - № 3. – С. 3–22.

62. Барановський О. Сутність і різновиди фінансових криз / О. Барановський // //Фінанси України. – 2009. – № 5. – С. 19–32.

63. Буковинський С.А.Фінансова криза в Україні: вплив на розвиток економіки та деякі заходи з досягнення фінансової стабілізації / С.А. Буковинський // Фінанси України. – 2010. – N11. – С.10–30.

64. Бицька Н. Банківський капітал в економіці України / Н. Бицька // Вісник НБУ. – 2006. – С. 48–51.

65. Васюренко О., Погореленко Н.П. Організація управління стійким розвитком банківської установи // Вісник Національного банку України. - 2006. - №6. - C. 22–24.

66. Вовчак М. Фінансова стартегія розвитку банку, як передумова ефективності його діяльності / Вовчак М., Меда Л. // Банківська справа. – №3/2008. – с. 23–36.

67. Гребеник Н.Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні. Стаття перша. Становлення монетарної політики у незалежній Україні // Вісник НБУ. – 2007. – № 5. – С.19.

68. Дзюблюк О. Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу // Вісник НБУ. – 2007. - №7. – С.14–22.

69. Дзюблюк О. Стратегія монетарної політики Національного банку України та її вплив на економічний розвиток // Вісник НБУ. – 2008. – №1. – С.8–15.

70. Петрик О. Цілі та основні режими сучасної монетарної політики // Вісник НБУ. – 2007. - №5. – С.12-13.

71. Петрущак Б. Сучасні моделі фінансових криз / Б. Петрущак // Вісник Львівського університету. Серія екон. – 2010. – Вип. 44. – С. 70–80.

72. Тихонов А. Устойчивость денежно-кредитной системы: понятие, факторы, оценка / А. Тихонов, А. Зубкович //. – Банкуйскі веснік. – 2011. - № 4. – С. 13-18.

61. Офіційний сайт Національного банку України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua

62. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.uaОфіційний сайт Асоціації українських банків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://aub.org.ua

63. Офіційний сайт Державної служби статистики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

64. Офіційний портал Верховної Ради України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iportal.rada.gov.ua/

65. Офіційний сайт Ліги страхових організацій України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uainsur.com

66. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //www.nbuv.gov.ua

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 138; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты