Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМагнітне поле і його характеристики. Дія магнітного поля на контур зі струмом. Принцип суперпозиції. Класифікація магнетиків
Читайте также:
  1. Ei — экспертная оценка i-й характеристики.
  2. II. Основные принципы и правила служебного поведения государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы
  3. III.2.1) Понятие преступления, его основные характеристики.
  4. III.3.1) Цель наказания и общие принципы ответственности.
  5. R Принципы купирования пароксизмов мерцания и трепетания предсердий
  6. VI.3.1. Принципы действия
  7. XXVI. Правила перевозки грузов на принципах транспортной логистики.
  8. Акти первинного права: класифікація та значення для європейської інтеграції.
  9. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности
  10. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання

1. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000.-672с.

2. Фатхутдинов Р.А. Организация производства: Учебное пособие. – М.:ИНФРА – М, 2001. – 255.

3. Фатхутдинов Р.А., Сивкова Л.А. Организация производства. Практикум. – М.:ИНФРА-м, 2001. – 156с.

4. Плоткин Я.Д., Янушкевич О.К. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві: Навч. видання. – Львів: Світ. !996.-352с.

5. Курочкин А.С. Организация производства: Учебное пособие. – К.:МАХП, 2001.-216с.

6. Тельнов А.С. Організація виробництва. Конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей. /Технологія уп. Поділля – 2-е вид.. доп – Хмельницький , 2002. – 141с.:табл.

7. Ліпич Л.Г., Морозов В.О., Московчук А.Т. Організація виробництва. Мін. Освіти і науки України як навч. Посібник – Луцьк: Ред. Видав. Відділ ЛДТУ, 2002. – 256.:табл., рис.

8. Терещенко В.І. організація і управління. – К.: Знання, 1990. – 48 с.

9. ДСТУ Б.А. 1.1-40-94 “Показники якості і методи оцінки рівня якості про0дукції. Терміни та визначення”.

10. Бойчук І.М., Харів П.С. , Хопчан М.І. Економіка підприємств: Навчальний посібник; Львів: в-во “Сполом”. 1998. – 212 с.

11. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навчальний посібник; Збірник вправ. – Львів: ДУ “Львівська політехніка”, 1999.-258с.

12. Фейгенбаум А. Контроль качества продукции: Сокр. пер. с англ. – М.: Дело, 1992.

13. Бичківський Р.В. Управління якістю: Навчальний посібник. – Львів, ДУ “Львівська політехніка”, 2000. – 329с.

14. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством: графічне моделювання: Навчальний посібник.- К.: КНЕУ, 2000. – 457 с.іл.

15. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Підручник. – Львів: „Магнолія плюс”, 2004. – 400 с.

 

ІІ. Лекційний курс

Розділ 4. Магнетизм

Магнітне поле і його характеристики. Дія магнітного поля на контур зі струмом. Принцип суперпозиції. Класифікація магнетиків

Більше як 2000 років назад була відкрита властивість магнітної стрілки встановлюватись вздовж земного меридіана. Кінець стрілки, повернутий на північ, дістав назву північного магнітного полюса, а протилежний – південного. Було також відкрито взаємодію полюсів – притягання різнойменних та відштовхування однойменних. В 1820 році Ерстед відкрив явище відхилення магнітної стрілки електричним струмом, а Ампер – взаємодію паралельних струмів; він першим зрозумів, що магнетизм провідників зі струмом і магнетизм постійних магнітів мають однакову природу. Ампер висунув гіпотезу про існування молекулярних мікрострумів (за сучасними уявленнями обумовлених рухом електронів в атомах речовини). Саме мікроструми створюють магнітні поля постійних магнітів. Отже, магнітне поле – це особливий вид матерії, що створюється рухомими електричними зарядами (струмами) і діє на рухомі заряди, провідники зі струмом та постійні магніти.Вивчають магнітне поле за його дією на контур зі струмом (пробний контур). Він може мати довільну форму, але за розмірами має бути достатньо малим, щоб поле в області контура можна було вважати однорідним. Пробний контур характеризується магнітним моментом

, (4.1)

де І – сила струму в контурі, S – його площа, - одиничний вектор позитивної нормалі до площини контура, напрямок якого визначається за правилом правого гвинта (свердлика): якщо обертати ручку свердлика за напрямком струму в контурі, то напрямок поступального руху його вістря вкаже напрямок позитивної нормалі. Досліди показують, що магнітне поле повертає вміщений в нього контур зі струмом, встановлюючи його в певному рівноважному положенні. При відхиленні контура на 90° від рівноважного положення момент сили, що діє на нього, буде максимальним.Відношення максимального моменту сили до магнітного моменту контура не залежить від його форми, а характеризує магнітне поле в даному місці простору. Ця характеристика називається магнітною індукцією

. (4.2)

За напрямок приймається напрямок магнітного моменту контура в положенні рівноваги. Відмітимо, що у випадку довільної орієнтації контура на нього з боку поля діє момент сили

(4.3)

або у скалярній формі

, (4.4)

де α – кут між та (рис. 4.1).

В СІ магнітна індукція вимірюється в теслах:

.

Графічно магнітне поле зображають лініями магнітної індукції. Це такі лінії, дотичні до яких в кожній точці збігаються з напрямком в цій точці. Лінії магнітної індукції проводять з такою густиною, щоб число ліній, які перетинають нормальну до них площадку одиничної площі, дорівнювало в даному місці простору.

На відміну від ліній напруженості електростатичного поля (починаються на додатніх і закінчуються на від’ємних зарядах) лінії магнітної індукції не мають ні початку, ні кінця – вони або охоплюють провідники зі струмом, або ідуть із нескінченності у нескінченість (рис. 4.2; 4.3). Магнітне поле є вихровим, що фізично обумовлено відсутністю у природі «магнітних зарядів».

Магнітне поле називається однорідним, якщо у всіх його точках . Лінії індукції однорідного поля – паралельні прямі, проведені з однаковою густиною. Однорідним є поле всередині довгого соленоїда (рис. 4.3).Досвід показує, що для магнітних полів справджується принцип суперпозиції: індукція магнітного поля, створеного кількома струмами, дорівнює векторній сумі індукцій полів, створених в даній точці простору кожним струмом окремо, тобто

. (4.5)

В магнетизмі всі струми поділяються на макроструми, що зумовлені напрямленим рухом вільних зарядів (електронів, дірок, іонів), і мікроструми, зумовлені рухом електронів в атомах (рис. 4.4).

У відсутності зовнішнього магнітного поля магнітні моменти мікрострумів, завдяки тепловому руху атомів, орієнтовані хаотично, і їхні магнітні поля в середньому скомпенсовані. В зовнішньому магнітному полі (полі макроструму) магнітні моменти атомів речовини набувають певної орієнтації, сумарне поле мікрострумів стає відмінним від нуля і за принципом суперпозиції, додається до поля макроструму. Фізична величина, яка показує у скільки разів індукція магнітного поля в середовищі (В) відрізняється від індукції поля макроструму , називається магнітною проникністю середовища

або , (4.6)

– величина безрозмірна; для вакууму . В залежності від величини всі речовини (магнетики) поділяються на:

діамагнетики ( ) (Bi, H2)

парамагнетики ( ) (Al, Mn, O2)

феромагнетики ( ) (Fe, Co, Ni, Gd).

Більш детально магнітні властивості речовин обговорюються в §4.10 даного розділу.

Історично склалось так, що поле макрострумів характеризується одночасно з іншою силовою характеристикою – напруженістю поля . В СІ індукція і напруженість вимірюються в різних одиницях: , тому ці дві характеристики співпадають з точністю до постійного множника:

, (4.7)

де – магнітна стала.

Зв’язок між індукцією і напруженості магнітного поля в середовищі встановимо, підставляючи (4.7) у (4.6),

. (4.8)


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты