Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновна література. 1. Коберник С.Г., Коваленко Р.Р., Скуратович О.Я
Читайте также:
  1. Б. Основна література
  2. БАЗОВА ЛІТЕРАТУРА
  3. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтерского учета и основная форма бухгалтерской отчетности
  4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАК ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
  5. Выручка как основная характеристика результатов деятельности фирмы. Косвенные налоги.
  6. Глобалізація як основна тенденція розвитку сучасної світової системи
  7. Динамика показателя выручки (и других показателей) как основная характеристика деловой активности фирмы
  8. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  9. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  10. Додаткова література: 1

1. Коберник С.Г., Коваленко Р.Р., Скуратович О.Я. Методика навчання географії у загальноосвітніх навчальних закладах: Навчально-методичний посібник.—Навч. книга, 2005.—с. 15-24.

 

Змістовий модуль 3

Лекція 5. Тема 3. 1. Методи навчання. Проблемне навчання географії

Навчальна мета

Методично правильно здійснювати вибір методів і прийомів навчання, враховуючи специфіку географічних знань як предмета навчання, володіти прийомами пояснювально-ілюстративного, репродуктивного та частково-пошукового методів навчання.

Студент має знати:

Методи навчання; прийоми навчання, класифікацію методів навчання за різними критеріями; переваги та недоліки методів навчання; вплив специфіки географічних знань на вибір методів навчання; прийоми пояснювально-ілюстративного, репродуктивного та проблемного навчання.

Уміти:

характеризувати методи навчання, наводити їх класифікацію;

враховувати специфіку географічних знань та вікових особливостей учнів під час вибору методів і прийомів навчання;

володітиприйомами пояснювально-ілюстративного, репродуктивного і частково-пошукового методів навчання географії;

—моделювати проблемну ситуацію на уроці і шляхи її вирішення.

План

1.Методи навчання географії та їх класифікація.

2.Характеристика методів навчання, виділених на основі характеру пізнавальної діяльності учнів

3. Проблемне навчання географії. Основні поняття.

4. Види проблемних завдань з географії

5. Вибір методів навчання. Рівні засвоєння знань.

6. Співвідношення понять «метод навчання» і «технологія навчання».

 

1. Поняття «метод» є основною дидактичною категорією, зміст якої змінювався у процесі розвитку педагогічної науки. Термін «метод» походить від грецьких слів «metha»--шлях до мети і «odos»--слідувати. А от значення цього терміна історично мінливе: до середини ХХ ст.. під методом розуміли засіб або шлях, за допомогою якого вчитель формує в учнів знання та уміння. З 70-80-их рр.. ХХ ст. у визначенні методу навчання появляється акцент на взаємодію вчителя і учня, тому найбільш поширеним стало визначення методу навчання як впорядкованих способів взаємозв’язаної діяльності вчителя і учнів, які спрямовані на досягнення мети освіти.Методи навчання складаються з певної кількості прийомів, які є їхніми структурними елементами. Поняття «прийом» є вужчим і означає якусь одноразову дію, тоді як метод—це спосіб роботи, який охоплює весь шлях до мети. Наприклад: розповідь—це прийом, який не може забезпечити повноцінного засвоєння матеріалу, а якщо застосувати пояснювально-ілюстративний метод, який включає, крім розповіді ще й пояснення, бесіду, ілюстрацію, то ймовірність досягнути навчально-виховної мети є значно вищою.

Для практичного застосування методів, яких сучасна дидактика має в своєму розпорядженні чимало, користуються класифікацією методів навчання. Класифікація допомагає вчителеві зорієнтуватись в особливостях методів навчання та ефективніше відібрати їх враховуючи специфіку предмета, вікові особливості учнів, навчально-виховні завдання уроку.

Остільки вимоги до навчання змінюються, залежно від рівня розвитку суспільства, змінюються і підходи до класифікації методів навчання, або іншими словами пріоритету набувають ті чи ті ознаки методів, які закладають в основу класифікації. (Практичність і мінливість класифікації методів навчання образно можна уявити у вигляді багаторівневої кухонної полиці, на яку, залежно від потреб часу, складають необхідні продукти і начиння).Найпростішою і найдавнішою є класифікація методів за джерелами знань: слово вчителя, робота з підручником, робота з глобусом, картою, цифровим матеріалом і.т.д. У цій класифікації виділяють три групи методів: словесні, наочні, практичні. Її позитив у тому, що вчитель намагався використати різноманітні засоби наочності. Такий підхід до класифікації МН, а отже і вибору методів навчання, має місце і зараз, остільки появляються нові джерела навчальної інформації. Зараз вчителі намагаються використовувати окрім вищезгаданих засобів комп’ютер, відео- і аудіо засоби, мережу Інтернет тощо. (розвинути щодо сучасного стану)

Недоліком класифікації методів за джерелами знань є неврахування характеру пізнавальної діяльності учнів, яка може бути активною і пасивною. Наприклад з картою можна працювати по-різному: демонструвати учням розміщення ГО, давати учням завдання самостійно знайти відповідні ГО, визначити координати, відстань, зіставити карти і з’ясувати самостійно певні залежності, тобто організувати творчу роботу.

Остільки в сучасних умовах педагогіка робить наголос на самостійну пізнавальну діяльність учнів, яка найбільшою мірою сприяє розвитку їхньої особистості, то актуальною є класифікація російських дидактів М.М. Скаткіна та І.Я. Лернера, в основу якої покладено характер пізнавальної діяльності учнів.

Ця класифікація включає п’ять методів навчання: пояснювально-ілюстративний (або інформаційно-рецептивний), репродуктивний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький. Схема 1


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты