Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНа винахід, корисну модель, промисловий зразок
Читайте также:
  1. База данных — это информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором свойств.
  2. Зразок договору постачання
  3. Зразок контрольної картки
  4. Зразок оформлення титулу
  5. Набуття прав на промисловий зразок
  6. Промисловий зразок
  7. Промисловий переворот.Наука

Одним з найважливіших принципів права інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості, якими є винаходи, корисні моделі, промислові зразки та компонування ІМС, – це офіційне визнання технічного, художньо-конструкторського рішення або компонування ІМС придатними для набуття права інтелектуальної власності на них. Забезпечення цього принципу здійснюється різними шляхами: відносно складним (проведення експертизи по суті, у ході якої перевіряють умови придатності цих об'єктів для набуття права інтелектуальної власності на них), або за спрощеною формальною процедурою (перевірка матеріалів заявки на відповідність їх встановленим вимогам).

Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок засвідчують патентом. Право інтелектуальної власності на компонування ІМС засвідчують свідоцтвом.

Основні положення стосовно оформлення права на результати науково-технічної творчості зазначені у відповідних розділах законів України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, “Про охорону прав на промислові зразки”, “Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”. Більш детально урегульовані ці питання в підзаконних актах.

Загальними принципами подання заявок на видачу патенту України на винахід, корисну модель, промисловий зразок або свідоцтва на компонування ІМС є такі: заявку складають українською мовою, вона стосується одного об'єкта (забезпечувати вимогу єдності) та являє собою сукупність документів, необхідних для видачі патенту або свідоцтва.

Заявка містить заяву, складену за визначеною формою, відомості, що дозволяють ідентифікувати заявника, автора, довірену особу (якщо заявка подається за дорученням), їх адресу. До заяви додають документи, вимоги до яких визначають відповідні нормативні документи. За подання заявки сплачують збір, розмір якого визначено відповідною постановою Кабінету Міністрів України.

У разі, якщо заявка складена іноземною мовою, то у встановлений термін до Установи має бути направлений переклад заявки українською мовою. За дорученням заявника заявку може подати його представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений) або інша довірена особа. Необхідно зазначити, що іноземні громадяни та особи без громадянства, які проживають чи мають постійне місцезнаходження за межами України, реалізують свої права через патентних повірених. Повноваження патентного повіреного засвідчує довіреність заявника. її складають у письмовій формі і простою мовою.Розглянемо більш детально вимоги до заявок на винаходи, корисні моделі, промислові зразки.

Заявка на винахід (корисну модель), окрім заяви про видачу патенту на винахід (корисну модель), має містити опис винаходу (корисної моделі), складений за встановленою формою та вимогами до змісту його розділів, та формулу винаходу (корисної моделі). Формула повинна виражати суть винаходу (корисної моделі), ґрунтуватися на описі і викладатися за встановленим порядком. Якщо в описі є посилання на креслення, таке креслення додається до матеріалів заявки. Обов'язковим документом є реферат. Реферат складається для інформаційних цілей.

Відповідно до абзаців першого і другого пункту 4 статті 12 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, заявка повинна стосуватись одного або групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом. Що стосується корисної моделі, то заявка на корисну модель повинна стосуватись однієї корисної моделі.Що стосується промислового зразка, то заявка повинна містити заяву про видачу патенту, комплект зображень виробу (власне виробу чи у вигляді його макета, або малюнка), що дає повне уявлення про його зовнішній вигляд, опис промислового зразка, креслення, схему, карту (якщо це необхідно).

Згідно з пунктом 3 статті 11 Закону України “Про охорону прав на промислові зразки” заявка повинна стосуватися одного промислового зразка і може містити його варіанти (вимога єдності). З урахуванням зазначеної норми поняття “промисловий зразок” застосовують як до одного виробу, так і до комплекту (набору) виробів. Комплект (набір) може бути визнаний промисловим зразком, якщо до складу комплекту (набору) входять елементи, які виконують функції, відмінні одна від одної, але підпорядковані загальному призначенню, що вирішується комплектом (набором) у цілому. З точки зору художнього конструювання всі елементи комплекту (набору) повинні мати спільність композиційного та стилістичного вирішення, наприклад чайний або столовий сервіз, набір інструментів, мебельний гарнітур тощо.

Поняття “один виріб” застосовують як до цілого виробу, наприклад автомобіля, так і до його частини, наприклад бампера, фари тощо.

Варіантом промислового зразка може бути зовнішній вигляд виробів, що належать до однієї функціональної групи, до одного класу Міжнародної класифікації промислових зразків, що подібні за сукупністю суттєвих ознак і мають відмінності в несуттєвих ознаках, які сприймаються візуально: наприклад, декілька стільців, що відрізняються один від одного фактурою, кольором декоративної оббивної тканини тощо.Заявник має право пріоритету попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) або промисловий зразок протягом 12 місяців (для винаходів і корисних моделей) і протягом 6 місяців (для промислових зразків). Цей строк рахується від дати подання попередньої заявки до Установи або до відповідного органу держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню заявку не було заявлено пріоритет. Якщо заявник бажає скористатись правом пріоритету, він має протягом трьох місяців від дати подання заявки до Установи подати заяву про пріоритет з посиланням на дату подання і номер попередньої заявки та копію цієї заявки, якщо ця заявка була подана в іноземній державі-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності. Якщо ці матеріали подано несвоєчасно, право на пріоритет заявки вважається втраченим, про що заявнику надсилають повідомлення. За необхідності заявнику може бути запропоновано надати переклад попередньої заявки українською мовою. Переклад має надійти протягом двох місяців від дати одержання заявником запиту. Необхідно зазначити, що пріоритет може бути заявлено щодо заявки в цілому чи щодо окремого пункту формули винаходу (корисної моделі) або варіанту промислового зразка. Може бути заявлено також пріоритет кількох попередніх заявок. При цьому строки, початковою датою яких є дата пріоритету, обчислюються від найбільш ранньої дати пріоритету.

Пріоритет промислового зразка, який експонується на офіційно або офіційно визнаній міжнародній виставці, проведеній на території держави-учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, може бути встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка на промисловий зразок подана протягом шести місяців від зазначеної дати. У цьому разі заявник має надати разом із заявою про пріоритет документ, що підтверджує показ промислового зразка на виставці.

Першою дією при експертизі заявки на всі перераховані вище об’єктів – є встановлення дати подання заявки. Необхідно зазначити, що це один із найважливіших моментів процедури оформлення правна об'єкти інтелектуальної власності. Законодавством встановлено, що для встановлення дати подання заявки заявник може надати встановлений законом мінімум документів. Основна вимога – можливість ідентифікувати заявника і визначити обсяг прав, що заявляється. На цю дату заявник має подати документи заявки, що містять принаймні: клопотання, складене українською мовою з відомостями, що ідентифікують заявника (ім'я – для фізичних осіб, найменування – для юридичних осіб, адреса, адреса для листування); матеріал, що зовні нагадує опис (для винаходів і корисних моделей), або зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд (для промислового зразка).

З огляду на те, що для компонування ІМС передбачена можливість витребування дати першого використання, заявник має подати зразки ІМС, що включають заявлене компонування, в тому вигляді, в якому його вперше було введено в господарський оборот. У цьому разі заява має містити також відомості про дату, коли компонування ІМС уперше було використано, а матеріали – основні технічні характеристики зразка ІМС.

Якщо заявник надішле листом зазначені документи, то за заявкою встановлюється дата подання. Якщо документи заявки на дату подання не відповідають встановленим вимогам, заявника повідомляють про недоліки, і протягом двох місяців від дати надходження такого повідомлення він має направити виправлені відповідно до встановлених нормативними актами вимог матеріали. Такий же термін надається заявнику для сплати збору за подання заявки. Якщо заявник у встановлений термін не виправить матеріали заявки, вона вважається неподаною. Відкликаною вважається заявка у разі, якщо заявник не сплатив збір за подання заявки і не направив документ про сплату збору разом із заявкою або протягом двох місяців від дати подання заявки.

Законами встановлено, що розгляд заявки і проведення експертизи здійснює уповноважений центральним органом виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності заклад експертизи. На сьогодні таким закладом експертизи є Державне підприємство “Український інститут промислової власності” (ДП “Укрпатент”).

Експертиза заявки має статус науково-технічної експертизи і відбувається відповідно до закону і правил, встановлених на його основі.

Експертиза кожного об'єкта має певні особливості, але є однакові етапи. Так, експертиза обов’язково має етап встановлення дати подання заявки та етап формальної експертизи, тобто експертизи за формальними ознаками.

Для винаходів передбачено етап попередньої експертизи та кваліфікаційної експертизи.

Кінцеві результати експертизи заявки, що не вважають відкликаною або не відкликана, відображають в обґрунтованому висновку експертизи за заявкою, який набирає чинності після затвердження Установою. На підставі та­кого висновку Установа приймає рішення про видачу охоронного документ або про відмову у його видачі. Рішення Установи надсилають заявнику.

Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним рішення Установи затребувати копії матеріалів, що протиставлені заявці. Ці копії надсилають заявнику протягом місяця. Заявник має право з власної ініціативи чи на запрошення закладу експертизи особисто або через свого представника брати участь у встановленому порядку в розгляді питань, що виникли під час проведення експертизи. Заявник має право вносити до заявки виправлення помилок та зміни свого імені (найменування) і своєї адреси, адреси для листування, імені та адреси свого представника. Заявник може вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати заявником. Ці виправлення та зміни враховують, якщо вони одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа про сплату державного мита за видачу охоронного документа. При публікації відомостей про заявку на видачу патенту на винахід зазначені виправлення та зміни враховують, якщо вони надійшли до закладу експертизи за 6 місяців до дати публікації. За подання заяви про виправлення помилки або про внесення будь-якої із зазначених змін сплачують збір, за умови, що помилка не є очевидною чи технічною, а зміна виникла через обставини, що залежали від особи, яка подала заяву.

Заклад експертизи може вимагати від заявника надання додаткових матеріалів, якщо без них проведення експертизи неможливе, або у разі виникнення обґрунтованих сумнівів у достовірності будь-яких відомостей чи елементів, що містяться в матеріалах заявки. Заявник має право протягом місяця від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи із вимогою про надання додаткових матеріалів затребувати від нього копії матеріалів, що протиставлені заявці.

Додаткові матеріали мають бути подані заявником протягом двох місяців від дати одержання ним повідомлення чи висновку закладу експертизи або копій матеріалів, що протиставлені заявці. Необхідно зазначити, що строк по дання додаткових матеріалів може бути продовжено. Але таке продовження можливе не більше ніж на шість місяців. Умовою продовження цього строку є подання до його спливу відповідного клопотання та сплати збору за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, може бути поновлено. Заявник для поновлення строку, передбаченого законодавством, протягом шести місяців від його спливу має подати відповідне клопотання та сплатити збір за його подання. Якщо заявник не подасть додаткові матеріали у встановлений строк, то заявка вважається відкликаною, про що йому надсилають повідомлення.

Якщо додаткові матеріали, що подані заявником, не виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), промислового зразка, компонування ІМС, їх беруть до уваги при розгляді заявки. За загальним правилом додаткові матеріали виходять за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), промислового зразка, компонування ІМС, якщо вони містять ознаки, які необхідно включити до формули винаходу (корисної моделі), або суттєві ознаки, які впливають на зорове сприйняття виробу, зовнішній вигляд якого заявляють в якості промислового зразка.

Додаткові матеріали в частині, що виходить за межі розкритої у поданій заявці суті винаходу (корисної моделі), промислового зразка не беруть до уваги під час експертизи заявки і можуть бути, після одержання відповідного повідомлення закладу експертизи, оформлені заявником як самостійна заявка.

Для винаходів та корисних моделей передбачена попередня експертиза. Під час проведення попередньої експертизи заявку, яка не містить пропозиції заявника щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, розглядають на предмет наявності в ній відомостей, які можуть бути віднесені згідно зі Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, до державної таємниці.

За наявності в заявці таких відомостей, а також якщо заявка містить пропозицію заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, матеріали заявки надсилають відповідному Державному експерту з питань таємниць (далі – Державний експерт) для прийняття рішення щодо віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці.

Державний експерт надсилає своє рішення разом з матеріалами заявки до закладу експертизи протягом місяця від дати одержання ним матеріалів заявки.

Строк, протягом якого може діяти рішення про віднесення інформації, викладеної у заявці, до державної таємниці, встановлює Державний експерт з урахуванням ступеня секретності інформації.

Якщо Державний експерт прийняв рішення про віднесення заявленого винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, він визначає коло осіб, які можуть мати доступ до нього, і все наступне діловодство за заявкою здійснюють у режимі секретності.

Про рішення Державного експерта заклад експертизи негайно повідомляє заявника. Якщо у заявці не було пропозиції заявника про віднесення винаходу (корисної моделі) до державної таємниці, а Державний експерт відніс винахід (корисну модель) до державної таємниці, то заявник, у разі незгоди, може подати до закладу експертизи мотивоване клопотання про розсекречування матеріалів заявки чи оскаржити рішення Державного експерта до суду.

Під час проведення формальної експертизи:

- визначають, чи належить об’єкт, що заявляється, до об’єктів, що можуть одержати правову охорону як винаходи, корисні моделі, промислові зразки чи компонування ІМС;

- заявку перевіряють на відповідність формальним вимогам, що визначені статтями відповідних законів, та правилам, які встановлені на їх основі; документ про сплату збору за подання заявки перевіряють на відповідність встановленим вимогам.

Якщо в матеріалах заявки, що відповідає встановленим вимогам є посилання на креслення, але такого креслення в них немає, заявнику надсилають про це повідомлення і пропонують на його вибір надіслати креслення чи вилучити посилання на нього у заявці. У разі подання креслення протягом двох місяців від дати одержання заявником повідомлення, датою подання заявки вважається дата одержання закладом експертизи креслення. Якщо у цей строк заявник не зробить запропонованого йому вибору, то заявка вважається неподаною, про що заявнику надсилають повідомлення.

За належності об’єкта, що заявляється, до об’єктів, що можуть одержати правову охорону як винаходи, корисні моделі, промислові зразки, відповідності документів заявки формальним вимогам до них, що визначені відповідними статтями законів, та правилам, які встановлені на їх основі, та відповідності документа про сплату збору за подання заявки встановленим вимогам заявнику надсилають за заявкою стосовно:

- винаходу – повідомлення про завершення формальної експертизи та можливість проведення кваліфікаційної експертизи;

- корисної моделі – рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель;

- промислового зразка – рішення про видачу патенту на промисловий зразок.

По відношенню до корисних моделей, промислових зразків передбачено, так званий, явочний порядок видачі охоронних документів. Охоронні документи на ці об’єкти видають після проведення експертизи на відповідність заявки формальним вимогам. При цьому відповідальність за відповідність об'єкта права інтелектуальної власності критеріям охороноздатності несуть їх власники.

Необхідно зазначити, що для винаходів законодавством України установлена відстрочена експертиза заявок. Тобто, після експертизи заявки за формальними ознаками, відомості про неї публікують в офіційному бюлетені через 18 місяців після встановленої дати подання чи дати пріоритету, якщо він заявлений заявником. Відомості про заявку публікують за умови, що вона не відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято рішення про відмову у видачі патенту. За клопотанням заявника відомості про заявку можуть бути опубліковані раніше зазначеного строку. За подання клопотання заявник має сплатити збір. Після публікації відомостей про заявку будь-яка особа має право ознайомитися з матеріалами заявки в установленому порядку. Відомості про заявки, щодо яких Державний експерт прийняв рішення про віднесення їх до державної таємниці, не публікують.

Повну експертизу чи експертизу по суті (або кваліфікаційну експертизу) проводить за заявою заявника, яка може бути поданою протягом трьох років від дати подання заявки чи від дати пріоритету, якщо він був заявлений. Така експертиза може бути проведена також за заявою будь-якої особи, яку має можна подати в зазначений вище строк. При цьому ця особа не бере участі у вирішенні питань щодо заявки, їй надсилають лише затверджений висновок експертизи за заявкою. За подання заяви про проведення експертизи по суті сплачується збір.

Строк подання зазначених заяви та документа продовжують, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Під час кваліфікаційної експертизи перевіряють відповідність заявленого винаходу умовам патентоздатності, визначеним статтею 7 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” (новизна, винахідницький рівень та промислова придатність). Якщо є підстави вважати, що заявлений винахід не відповідає умовам патентоздатності, то заявнику може бути направлений обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, зазначених у висновку недоліків. Відповідь заявник має надати у двомісячний термін з можливістю продовження його але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Відповідь заявника та направлені ним додаткові матеріали беруть до уваги під час підготовки висновку експертизи за заявкою.

Статтею 18 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” передбачено, що заявник має право перетворити:

- заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на винахід і навпаки, в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту або рішення про відмову в його видачі;

- заявку на видачу патенту на винахід на заявку на видачу деклараційного патенту на корисну модель і навпаки, в будь-який час до одержання ним рішення про видачу патенту (деклараційного патенту) або рішення про відмову в його видачі.

У цьому разі зберігається встановлена дата подання заявки, а якщо заявлено пріоритет, дата її пріоритету. За подання заяви про перетворення заявки сплачується збір.

Важливим положенням чинного законодавства України щодо охорони прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі є те, що з дати надходження заявки і до публікації відомостей про заявку або публікації відомостей про видачу патенту, матеріали заявки вважаються конфіденційною інформацією. Доступ третьої особи до матеріалів заявки забороняється, за винятком випадків, коли такий доступ здійснюють за дозволом заявника або за рішенням компетентного органу (стаття 19 Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”).

Особи, винні у порушенні вимог щодо конфіденційності матеріалів заявки, несуть відповідальність, передбачену законами України.

Законодавством України у сфері охорони прав інтелектуальної власності на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та компонування ІМС передбачено, що заявник має право відкликати заявку в будь-який час до дати одержання ним рішення про видачу патенту або до дати сплати державного мита за видачу патенту на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту на промисловий зразок чи свідоцтва на компонування ІМС.

На підставі рішення про видачу патенту України на винахід, деклараційного патенту на корисну модель, патенту України на промисловий зразок або свідоцтва України на топографію (компонування) ІМС здійснюють їх державну реєстрацію. З цією метою до відповідного Державного реєстру вносять визначені відомості. Форма Реєстру та порядок його ведення визначені відповідним нормативним актом.

Державну реєстрацію зазначених охоронних документів здійснюють за наявності документів про сплату державного мита за їх видачу і збору за публікацію про їх видачу. Зазначені мито та збір заявник сплачує після отримання ним рішення про видачу охоронного документа.

Законом установлено, що, якщо протягом трьох місяців від дати надходження до заявника рішення про видачу охоронного документа, документи про сплату державного мита не надійшли, державну реєстрацію патенту не здійснюють, а заявку вважають відкликаною.

Заявник може звернутись з клопотанням про продовження цього строку або його поновлення. Строк надходження цих документів продовжують, але не більше ніж на шість місяців, якщо до його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання. Цей строк, пропущений з поважних причин, поновлюють, якщо протягом шести місяців від його спливу буде подано відповідне клопотання та сплачено збір за його подання.

Після внесення до Реєстру відомостей будь-яка особа має право ознайомитися з ними у порядку, що визначений відповідним нормативним документом, та одержати відповідно до свого клопотання виписку з Реєстру щодо відомостей про певний патент за умови сплати збору за подання цього клопотання. Як зазначено вище, ознайомлення з відомостями, внесеними до Реєстру, щодо патенту на секретний винахід та деклараційного патенту на секретну корисну модель здійснюють з дотриманням вимог Закону України ”Про державну таємницю”.

За ініціативою власника патенту у внесених до Реєстру відомостях можуть бути виправлені помилки та внесені зміни.

Одночасно з державною реєстрацією охоронного документа відомості про його видачу публікують у офіційному бюлетені.

Що стосується винаходів і корисних моделей, то не пізніше трьох місяців від дати опублікування відомостей про видачу патенту публікують опис до патенту, що містить формулу та опис винаходу (корисної моделі), а також креслення, на яке є посилання в описі винаходу (корисної моделі).

Видачу охоронного документа здійснюють у місячний строк після його державної реєстрації. Охоронний документ видають особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання одного і того ж охоронного документу мають кілька осіб, їм видають один патент.

Будь-яке рішення за заявкою може бути оскаржено заявником до Апеляційної палати – колегіального органу для розгляду заперечень проти рішень Установи щодо набуття прав на об'єкти інтелектуальної власності та інших питань, віднесених до її компетенції законом. Рішення Апеляційної палати може бути оскаржено заявником у судовому порядку протягом двох місяців від дати одержання рішення.

Отже, набуття прав інтелектуальної власності на кожний із зазначених об’єктів має свої особливості, обумовлені специфікою цих об’єктів. Ці особливості здебільшого не носять принципового характеру, тому порядок оформлення прав інтелектуальної власності можна розглядати як певну узагальнену процедуру, яка може бути умовно розділена на три досить самостійні стадії: а) складання і подача заявки; б) розгляд заявки; в) видача охоронного документу.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 40; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты