Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗміст патентних документів
Читайте также:
  1. IV. Зміст навчального матеріалу
  2. Nbsp;   зміст
  3. Opasnoy@meta.ua ЗМІСТ
  4. Аналіз документів
  5. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3. Базова культура особистості: зміст і шляхи формування. 3.1. Виховання громадянської культури.
  6. Види дипломатичних документів договірного характеру
  7. Види інформаційних документів, що готуються в посольствах, генконсульствах, представництвах
  8. Види інформаційних документів, які готуються в закордонних представництвах України.
  9. ВИМОГИ ДЕРЖСТАНДАРТУ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.
  10. Вимоги до змісту й оформлення документів

Систематизоване зібрання науково-технічної літератури і документації (книги, брошури, періодичні видання, патентна документація, нормативно-технічна документація, промислові каталоги, конструкторська документація, звітна науково-технічна документація з науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, депоновані рукописи, переклади науково-технічної літератури і документації), зафіксовані на паперових чи інших носіях, складає інформаційні ресурси науково-технічної інформації.

Патентно-інформаційні ресурси державної системи інтелектуальної власності становлять сукупність фондів патентної документації з необхідним довідково-пошуковим апаратом і відповідними технічними засобами зберігання та використання інформації.

Патентна інформація та її використання

Патентна інформація є складовою частиною науково-технічної інформації. За змістом розрізняють патентно-правову, патентно-технічну та патентно-економічну інформацію. Патентна інформація охоплює:

- інформацію про правовий статус патентів або інших прав промислової власності, дані реєстрів об’єктів промислової власності;

- бібліографічну інформацію, що стосується опублікованих патентних документів;

- технічну інформацію, що стосується виробів, процесів та застосування і міститься у патентних документах.

Патентна документація (документація в галузі промислової власності) – це сукупність документів (або витягів з них), які містять відомості про результати науково-технічних та проектно-конструкторських розробок, заявлених чи визнаних винаходами, корисними моделями, промисловими зразками, а також відомості про охорону прав винахідників, власників патентів та свідоцтв на об’єкти промислової власності.

Патентним документом вважається офіційно опублікований документ, що містить відомості про результати творчої діяльності людини в будь-якій галузі технології або художнього конструювання, заявлений або визнаний об'єктом промислової власності, а також відомості про винахідника (автора), заявника власника охоронного документа та обсяг правової охорони, що ним засвідчується Узагальнюючий термін “патентний документ” включає: патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки та патенти на сорти рослин, авторські свідоцтва, свідоцтва на знаки для товарів і послуг, зазначення походження товарів та топографії інтегральних мікросхем, а також опубліковані заявки на винаходи та корисні моделі.В деяких країнах патентним законодавством передбачено видачу патентів, додаткових патентів на винаходи, додаткових авторських свідоцтв, свідоцтв та додаткових свідоцтв на корисні моделі тощо. Відповідно до законодавства деяких країн, публікація патентних документів здійснюється на різних стадіях процедури патентування, починаючи від заявки, що прийнята до розгляду, і закінчуючи видачею охоронного документа на об'єкт промислової власності. Патентний документ вміщує три типи інформації: бібліографічну, технічну та правову. Юридико-технічний характер патентного документа дає можливість виявити не тільки науково-технічну. а й правову інформацію, яка міститься в описі. Деякі відомства промислової власності, які публікують патентні заявки після експертизи, публікують також звіт про пошук, складений експертами цих відомств, що подається як додаток до відповідної патентної заявки або окремо. Важливою особливістю патентних документів є уніфікована та стандартована структура і форма викладення їх змісту.Опис винаходу (корисної моделі) – документ, який входить до складу матеріалів заявки та є невід'ємною складовою частиною патенту на винахід (корисну модель). Опис має підтверджувати обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу (корисної моделі) і настільки ясно та повно розкривати суть винаходу (корисної моделі), щоб його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі. Опис винаходу (корисної моделі) обов’язково повинен містити індекс Міжнародної патентної класифікації, назву винаходу (корисної моделі) та такі розділи: галузь техніки, до якої він належить; рівень техніки (характеристику аналогів і прототипу та критику прототипу); суть винаходу (корисної моделі); перелік рисунків, креслень, таблиць, якщо на них є посилання в описі.

Опис до патенту на винахід (корисну модель). Виклад суті винаходу, побудований за визначеними правилами. Опис до патенту на винахід (корисну модель) – невід’ємна складова частина патенту на винахід (корисну модель). Опис складається з бібліографічної частини, власне опису, формули та графічних матеріалів, а також посилань на інші патентні документи та непатентну літературу, релевантні для даного винаходу (корисної моделі). Кожна із зазначених частин виконує відповідну інформаційну функцію. Бібліографічні дані наводяться на першій сторінці опису та подаються разом з кодами INID, за допомогою яких ці дані можна ідентифікувати без знання мови та патентного законодавства. Бібліографічна частина опису має практичне значення під час проведення різних видів пошуку, наприклад, тематичного, фірмового, пошуку документів-аналогів тощо. Власне опис розкриває суть винаходу (корисної моделі) та підтверджує обсяг правової охорони, визначений формулою винаходу (корисної моделі). Формула – це стисла, повна словесна характеристика винаходу (корисної моделі), що містить сукупність всіх його суттєвих ознак, встановлює обсяг прав, що випливають з патенту, та факт використання винаходу . (корисної моделі).Титульний лист – це перша сторінка опису до опублікованої заявки або патенту на винахід (корисну модель). Титульний лист вміщує мінімум елементів бібліографічних даних, що публікуються у взаємозв’язку з кодами INID, відповідно до стандарту ВОІВ ST.9, з допомогою яких можна ідентифікувати патентний документ без знання мови. Ці коди можуть супроводжуватись словесним позначенням елементів бібліографічних даних. На титульному листі, окрім зазначеного, розміщують реферат або незалежний пункт формули, а також креслення або хімічну формулу.

Під видом документа розуміється різновид документа, що охороняє право на певний об'єкт промислової власності: патент на винахід, патент на промисловий зразок, патент на сорт рослин, авторське свідоцтво, свідоцтво про корисність, додаткові авторські свідоцтва, додаткові свідоцтва про корисність та опубліковані заявки. Ряд країн та організацій застосовують стандартовані буквені коди для ідентифікації різних видів патентних документів відповідно до рекомендацій стандарту ВОІВ ST. 16. За допомогою буквених кодів, які проставляються після номера патентного документа, ідентифікують вид патентного документа, наприклад: А – опис до патенту України на винахід без проведення експертизи по суті; U – опис до патенту України на корисну модель; С – опис до патенту України на винахід.

Патент – юридично-технічний документ, що видається уповноваженим компетентним державним органом і яким держава засвідчує виключне право власника на створений ним об’єкт промислової власності (винахід, корисну модель, промисловий зразок, сорт рослин). Це юридичний документ, оскільки закріплює за власником патенту визначені законом права. Водночас це технічний документ, оскільки він дає технічний опис об’єкта. Патент засвідчує, що заявлена пропозиція є охороноспроможним об’єктом; встановлення права авторства на об'єкт; визнання права власності на об’єкт: визнання пріоритету на об'єкт.

Свідоцтво – правоохоронний документ на знак для товарів і послуг та на право використання найменування місця походження товару, а також на топографію інтегральної мікросхеми, який видається після державної реєстрації цих об’єктів.

Охоронний документ, який визнано дійсним відповідно до закону держави, на території якої його видано, називають чинним охоронним документом.

Сукупність патентних документів, опублікованих в різних країнах або регіонах, що стосуються одного винаходу називаються патентними документами-аналогами. Сімейство документів-аналогів можна ідентифікувати за наявними в їх бібліографічних даних відомостями (номер, дата, країна подання) щодо однієї або декількох спільних для них пріоритетних заявок, на підставі яких заявники протягом 12 місяців від дати подання мають право на пріоритет для всіх наступних заявок на цей самий винахід в інших х країнах або регіонах. Внаслідок множинного пріоритету можливі випадки, коли заявки, подані в різних країнах або регіонах, і відповідні опубліковані патентні документи базуються не на повністю однакових пріоритетних заявках і тому відрізняються за змістом.

Розрізняють патентні сімейства таких типів:

- просте патентне сімейство – це сукупність опублікованих патентних документів, які походять всі з однієї тієї ж самої заявки або кількох тих самих заявок;

- складне (комплексне) патентне сімейство – це сукупність опублікованих патентних документів, кожний з яких має принаймні одну спільну пріоритетну заявку з іншими;

- розширене патентне сімейство – це сукупність опублікованих патентних документів, кожний з яких має принаймні одну спільну пріоритетну заявку з принаймні одним іншим патентним документом цього сімейства;

- національне патентне сімейство – це сукупність опублікованих патентних документів, що утворилася з додаткових, продовжених, частково продовжених та виділених заявок; до цієї групи не входять патентні документи, опубліковані на різних процедурних стадіях діловодства за однією заявкою;

- штучне патентне сімейство (інтелектуальне, технічне або нетрадиційне патентне сімейство) – це сукупність еквівалентних патентних документів різних країн або організацій, які згруповано в результаті інтелектуального дослідження на підставі того, що вони мають в цілому однаковий зміст; при цьому вони, однак, не мають жодної спільної пріоритетної заявки.

Документ, що безпосередньо містить запис результатів вивчення, дослідження, розробки, практичної діяльності тощо (наприклад, опис винаходу, науково-технічний звіт) є первинним документом До первинної мої документації відносяться описи винаходів (корисних моделей) до заявок і патентів, які публікуються відомствами промислової власності з чинним законодавством.

Вторинна патентна документація – це документація, що є результатом аналітико-синтетичної переробки первинної патентної документації, тобто реферати або анотації описів винаходів, публікації в офіційних бюлетенях, покажчики тощо, а документ, що є результатом аналітико-синтетичної переробки одного або декількох первинних документів називається вторинним документом. Прикладом вторинного документа є реферат (до заявки або патенту), що являє собою скорочений виклад змісту опису винаходу (корисної моделі), який включає назву винаходу (корисної моделі), характеристику галузі техніки, якої стосується винахід (корисна модель) і/або галузь його застосування, характеристику суті винаходу (корисної моделі) із зазначенням технічного результату, якого мають досягти. Реферат опису винаходу (корисної моделі) призначений для оперативного ознайомлення широкого кола спеціалістів з суттю винаходу (корисної моделі). Реферат складається окремими короткими реченнями у категоризованій формі. Під час складання реферату слід вживати стандартовані терміни, а якщо вони відсутні – найбільш уживані в науковій та технічній літературі, дотримуючись однаковості термінології. Середній обсяг його тексту повинен містити до 250 слів. Реферат складається лише для інформаційних цілей і не береться до уваги, наприклад, для визначення рівня техніки або тлумачення формули винаходу.

Всі відомства промислової власності видають офіційний бюлетень, який є періодичним офіційним виданням (журнал), що містить офіційну інформацію стосовно об'єктів промислової власності та їх правового статусу. Бюлетень публікується відомством промислової власності з метою доведення до широкого кола споживачів оперативної інформації про видачу охоронних документів, реєстрацію ліцензій, передачі прав, судові спори, дострокове припинення, анулювання, надання тимчасової правової охорони тощо. Періодичність випуску бюлетеня залежить від обсягу інформації, що підлягає публікації, і може становити від одного випуску на тиждень до одного випуску на квартал. Офіційний бюлетень може вміщувати інформацію стосовно як окремих об’єктів промислової власності, так і стосовно всіх об'єктів, що охороняються в даній країні. Відомості в офіційному бюлетені містять, як правило, бібліографічні дані та реферат або формулу винаходу (інколи лише бібліографічні дані), зображення промислових зразків і знаків для товарів і послуг. До бюлетеня включаються поточні покажчики. На основі бюлетеня видаються також річні покажчики. В Україні з 1993р. публікується офіційний бюлетень “Промислова власність”.

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 124; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты