Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаМетодика проведення патентних досліджень технічного рівня, патентоспроможності експертизи на патентну чистоту
Читайте также:
  1. Банківський маркетинг: суть, функції та об’єкти досліджень
  2. Безпека праці під час проведення підривних робіт
  3. Безпека праці під час проведення робіт з демеркурізації
  4. Безпека праці під час проведення робіт з отрутохімікатами та пестицидами
  5. Безпека праці під час проведення робіт у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях
  6. БЕРЕЗИН Ф. Б., МИРОШНИКОВ М. П., СОКОЛОВА Е. Ю. МЕТОДИКА МНОГОСТОРОННЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ. — М., 1994
  7. Бухгалтерські проведення з обліку доходів бюджетів.
  8. Бухгалтерські проведення з обліку операцій за видатками.
  9. В. Методика выбора оптимальной структуры управленческих отношений в зависимости от стратегии фирмы и др. факторов внешней и внутренней среды фирмы.
  10. Вариационный ряд и методика его составления

Патентні дослідження – це системний науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності (ОГД) протягом його життєвого циклу, які випливають з охорони прав на об’єкти промислової власності. їх метою є визначення патентної ситуації щодо ОГД, тобто визначення патентоспроможності ОГД, ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності та виявлення порушення прав заявників та власників чинних охоронних документів на об’єкти промислової власності.

Патентні дослідження націлені на оцінку науково-технічного потенціалу країн та фірм, перспективності розробки ОГД, його правового захисту, конкурентоздатності і реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Патентні дослідження проводять на основі аналізу джерел патентної та іншої науково-технічної інформації, яка стала загальнодоступною у світі і містить відомості про останні науково-технічні досягнення. Це дає можливість використовувати досягнення світової науки і техніки, виключаючи дублювання вже виконаних розробок, на основі прогресивних аналогів створювати нові патентоспроможні рішення.

Результати патентних досліджень визначають загальносвітові тенденції науково-технічного розвитку та перспективні напрямки розвитку вітчизняної науки і техніки. Такий аналіз необхідний, перш за все, для державних та галузевих органів управління науково-технічним розвитком. Дуже важливе також їх використання в конкретних розробках для створення ефективних, конкурентноздатних ОГД, що відповідали б умовам патентоспроможності, а саме: були б новими, мали б винахідницький рівень та промислову придатність.

Патентні дослідження застосовують для аналізу умов конкуренції продукції, тобто виявленні потенціальних конкурентів, вибору ринкових ніш, а також при вирішенні питань продажу та купівлі ліцензій. Під час реалізації ОГД (продажу, експонуванні на виставках, ярмарках, продажу ліцензій) патентними дослідженнями виявляють порушення прав заявників та власників чинних охоронних документів.

Основні положення, порядок проведення та форма звіту про патентні дослідження в Україні регламентуються Державним стандартом України ДСТУ 3575-97 “Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення”, який введений в дію з 01.01.1998 р.Патентні дослідження виконують на всіх етапах життєвого циклу ОГД.

Процес проведення патентних досліджень вміщує:

- розробку завдання на проведення патентних досліджень; розробку регламенту пошуку інформації на проведення патентних досліджень;

- пошук, обробку інформації та оформлення довідки про пошук;

- систематизацію та аналіз інформації; оформлення звіту про патентні дослідження.

Патентні дослідження виконують на підставі завдання, що визначає зміст робіт, відповідальних виконавців, терміни виконання та форми звітних документів.

Регламент пошуку є програмою, яка визначає область проведення пошуку на основі патентної та іншої науково-технічної інформації. Згідно з метою пошуку визначаються держави пошуку, класифікаційні індекси, ретроспективність пошуку та джерела інформації.

Відомості про джерела, використані під час проведення пошуку, та висновки про виконання регламенту надаються в довідці про пошук.

Результати пошуку інформації систематизуються, аналізуються та оформлюються у вигляді звіту про патентні дослідження.

Загальні вимоги до оформлення звіту установлені ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення”.Звіт про патентні дослідження вміщує такі структурні елементи: титульний лист; загальні відомості про об'єкт дослідження; список виконавців; зміст (перелік документів); основну частину; додатки (завдання на проведення патентних досліджень, регламент пошуку, довідка про пошук). Зміст та обсяг основної частини звіту залежить від етапу життєвого циклу ОГД, на якому проводяться патентні дослідження, та обумовлюються завданням на їх проведення,

Основна частина звіту містить такі розділи: визначення патентоспроможності ОГД; визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності; виявлення порушення прав заявників та власників чинних охоронних документів на об’єкти промислової власності. Визначення патентоспроможності здійснюється на основі досліджень загальнодоступної патентної та іншої науково-технічної інформації.

Аналіз патентоспроможності проводиться відповідно до законодавства України про охорону прав на об’єкти промислової власності. Тобто досліджується новизна, винахідницький рівень та промислова придатність ОГД. Порівняльний аналіз світового арсеналу рішень дозволяє спрогнозувати напрямки розвитку техніки, а також створити патентоспроможний ОГД, що буде конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішньому ринках. При цьому критерієм оцінки відібраних для аналізу рішень є їх техніко-економічні показники, які визначають не тільки його технічну досконалість, а і якість.

Наступним етапом досліджень є вивчення світового ринку цієї продукції на основі статистичного аналізу охоронних документів на об’єкти промислової власності, тобто визначається ситуація щодо використання прав на об’єкти промислової власності. Одержані відомості використовуються в подальшому при одержанні правової охорони ОГД за кордоном, при визначенні перспективи та географії експорту, визначені фірм ліцензіарів і ліцензіатів.В процесі реалізації ОГД може виникнути ситуація порушення прав заявників та власників чинних охоронних документів на об’єкти промислової власності, що тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України. Для запобігання такої ситуації у процесі проведення патентних досліджень аналізуються всі охоронні документи стосовно ОГД з метою виявлення можливого порушення прав. Висновки щодо порушення цих прав приводяться у звіті.

На основі звіту про патентні дослідження складається патентний формуляр, що являє собою офіційний інформаційний документ, який засвідчує стан об’єкта господарської діяльності (як товару) щодо порушення прав заявників та власників чинних охоронних документів і правової охорони ОГД. Патентний формуляр входить до комплекту технічної документації на об’єкт господарської діяльності. Відомості, що подаються у патентному формулярі, повинні відображати результати патентних досліджень на дату останніх за хронологією джерел інформації в сфері охорони промислової власності. Відомості, що вміщує цей документ, вкрай необхідні при вирішенні питань щодо використання (продажу, видачі ліцензій та показу на виставках і ярмарках) об’єкта господарської діяльності, як в Україні так і за кордоном.

Патентній формуляр складається згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3574-97 “Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення”, який введений на території України з 1 січня 1998 року замість ГОСТу 15 012-82 “Система розробки та постановки продукції на виробництво Патентний формуляр”.

Для досягнення цілей розроблення продукції необхідне проведення таких видів патентних досліджень: складання дерева цілей для розроблюваної продукції на основі аналізу описів винаходів, спрямованих на вдосконалювання продукції певного виду; детальніший аналіз напрямків науково-технічних пошуків конкурентів на основі вивчення виданих їм патентів у попередні роки та прогнозування нових видів продукції, що вони можуть поставити на ринок; аналіз тенденцій розвитку ринку продукції певного виду; оцінка перспективного технічного рівня розроблюваної продукції та визначення її можливих переваг порівняно з конкурентними зразками продукції; експертиза на патентну чистоту технічних і художньо-конструкторських рішень, планованих до використання в розроблюваній продукції.

Інформацію про складання дерева цілей можна знайти в спеціальному розділі опису винаходу, в якому характеризується результат від його використання. Наприклад: “метою винаходу є підвищення надійності роботи пристрою”, “метою винаходу є підвищення виробничої потужності апарата” тощо.

Другим важливим результатом патентних досліджень на цій стадії є оцінка результатів, що пов’язані з патентною чистотою нової продукції, тобто можливості комерційної реалізації продукції без порушення прав таких осіб, що закріплені їхніми патентами чи іншими охоронними документами третіх осіб на території тієї країни, де передбачається комерційна реалізація нової продукції.

Ефективність проведення пошуку задля перевірки на патентну чистоту визначається тим, за якою країною необхідно здійснити цю перевірку. Якщо, наприклад, необхідно здійснити експертизу на патентну чистоту стосовно США, то така експертиза може бути здійснена ефективно із застосуванням інтернету, тому що останній забезпечує безкоштовний доступ до повних описів винаходів патентів США від 1976 року. При цьому пошук рекомендується проводити в два етапи.

На першому етапі доцільно скористатися базою даних патентів США фірми «IBM» (www.ibm.com), у якій поряд з бібліографічними даними та рефератами представлено головні (перші) пункти формули винаходу й дані про правовий статус патенту. Відібравши на цьому етапі інформацію про потенційні патенти США, що “заважають”, далі варто опрацювати базу даних Патентного відомства США (www.uspto.gov), в якій представлено повні описи винаходів з усіма пунктами їхніх формул. Таким чином користувачі мають змогу провести детальний порівняльний аналіз і зробити остаточні висновки про патентну чистоту об’єкта, якого перевіряють.

Як і в першому випадку (експертиза патентоздатності), під час експертизи на патентну чистоту пошук з використанням класифікаційних рубрик і ключових слів або фраз можна доповнити пошуком з використанням назв провідних фірм і прізвищ винахідників. Якщо треба зробити експертизу на патентну чистоту стосовно України, то пошук з використанням інтернету можна здійснити лише як попередній етап, тому що в інтернеті представлено тільки реферативну інформацію й немає інформації про авторські посвідчення СРСР, що можуть бути трансформовані в патенти України. Крім того, немає даних про правовий статус патентів.

Експертиза на патентну чистоту проводиться для того, щоб мати змогу безперешкодно використовувати продукцію в певній країні чи групі країн і виробити рекомендації із забезпечення таких умов використання, що не призводять до порушення патентів третіх осіб. Вона полягає в пошуку й установленні всіх чинних у певній країні (країнах) патентів на різні види промислової власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), що стосуються продукції, яка перевіряється, їхнього аналізу, а також дослідження умов, що сприяють вільному використанню цієї продукції у відповідній країні (країнах).

Експертизу на патентну чистоту треба здійснювати на, можливо, більш ранніх стадіях процесу розроблення продукції, для того щоб за її результатами можна було внести необхідні зміни в концепцію розроблювальної продукції з мінімальними витратами.

Експертиза об’єктів техніки на патентну чистоту передбачає такі основні операції:

- встановлення країн, за якими треба перевірити патенти;

- вивчення особливостей патентного законодавства країн, за якими здійснюється перевірка;

- аналіз об’єкта перевірки та виділення технічних і художньо-конструкторських рішень, що підлягають перевірці на патентну чистоту;

- визначення класифікаційних рубрик для виділених технічних рішень (МПК і МКПО);

- пошук і добір патентів, що стосуються виділених технічних рішень;

- попередній аналіз патентів і відбір тих із них, що потребують детального дослідження та встановлення їхньої дійсності;

- детальний аналіз відібраних чинних патентів на основі вивчення формули винаходу (пунктів домагань), інших елементів опису, що мають правове значення, і креслень для встановлення патентів, які заважають;

- визначення умов безперешкодної реалізації продукції в країні перевірки з урахуванням результатів експертизи. Підкреслимо, що патентна нечистота унеможливлює продаж

- продукту на ринках країн, в яких такої чистоти не забезпечують, що може призвести до великих фінансових втрат.

І навпаки, якщо це буде встановлено на ранніх етапах розроблення продукту, то буде змога або своєчасно внести корективи в цей процес з метою забезпечення патентної чистоти, або відмовитись від розроблення, якщо це можливо, що заощадить кошти, або ж продовжувати розробляти продукт, що не є патентно чистим. Але в цьому разі буде значно обмежена територія її продажу (країни) й існуватиме значний ризик порушення чужих прав, якщо хтось із конкурентів запатентує свій винахід, який має стосунок до цього продукту на території (в країні), де здійснюється його продаж.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 100; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты