Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Місцеві бюджети, їх склад та призначення
До складу бюджетної системи, окрім державного бюджету, входять місцеві бюджети, яких в нашій країні близько дванадцять тисяч. Через місцеві бюджети щорічно перерозподіляється 7% ВВП країни, в них зосереджується близько 25% ресурсів бюджетної системи і здійснюється фінансування понад 40% бюджетних видатків. Особлива роль місцевих бюджетів пов’язана з тим, що вони є фінансовою базою місцевого самоврядування, основним важелем проведення державної регіональної політики, здійснення фінансового вирівнювання. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються найбільш значні заходи держави в галузі освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, тобто всі ті витрати, які безпосередньо зачіпають інтереси широких верств населення.

І тому, наскільки раціонально побудована система місцевих бюджетів, як формуються їх доходи, на які потреби використовуються кошти, залежить ефективність функціонування усієї бюджетної системи, успішне здійснення державної фінансової політики. Закономірно, що проблеми виконання місцевих бюджетів, правильність розрахунків доходної та видаткової частин, досягнення їхньої збалансованості набувають особливої актуальності у сучасних умовах.

Порядок формування та використання місцевих бюджетів зазнав суттєвих змін разом із введенням у дію Бюджетного кодексу України (2001 рік). 8 липня 2010 року Верховна Рада України прийняла нову редакцію Бюджетного кодексу. До основних позитивних змін, які мають вплив на функціонування місцевих бюджетів, зумовлених ухваленням цих документів слід віднести: встановлення чіткого переліку доходів і видатків бюджетів всіх рівнів та видів; визначення внутрішньої будови місцевих бюджетів; встановлення джерел формування та напрямків використання бюджету розвитку; зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування за рахунок розширення переліку власних доходів; формування елементів заінтересованості місцевої влади у додатковому одержанні доходів; визначення основних підходів до здійснення місцевих запозичень; запровадження прозорої процедури міжбюджетних відносин; систематизація видів бюджетних трансфертів та засад їх надання; формульний порядок розрахунку розмірів міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання місцевим бюджетам з державного бюджету); регламентація процедур бюджетного процесу; визначення відповідальності всіх учасників бюджетного процесу, а також контрольних повноважень владних органів.

Згідно Бюджетного кодексу України, до місцевих бюджетів належать: бюджет АР Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. В свою чергу, бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах) (табл. 4.3).

Рис. 4.3. Склад місцевих бюджетів України

Місцевий бюджет – це фінансовий план, який містить надходження і витрати на виконання повноважень органів влади АР Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс відповідного місцевого бюджету.

Бюджетний кодекс України передбачає, що внутрішня будова як державного, так і місцевих бюджетів може складатися із загального та спеціального фондів. У загальному фонді акумулюються кошти, які мають загальнодержавний характер і підлягають подальшому перерозподілу. У спеціальному фонді зосереджуються кошти бюджетних установ, у тому числі спеціальні, державних цільових фондів та інші надходження, які не підлягають перерозподілу і використовуються за визначеним цільовим призначенням. Складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів є бюджет розвитку.

Бюджет АР Крим і бюджети міст Києва та Севастополя мають особливості у формуванні надходжень та здійсненні видатків, які пов’язані зі специфічним статусом цих адміністративно-територіальних одиниць. Доходи та витрати бюджету АР Крим і бюджетів міст Києва та Севастополя формуються в порядку, встановленому Бюджетним кодексом України з урахуванням Закону України „Про затвердження Конституції АР Крим”, Закону України „Про столицю України – місто-герой Київ” та нормативних актів, які визначають особливий статус міста Севастополя.

Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним у містах радам. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між міським бюджетом та бюджетами районів у місті здійснюється у порядку, затвердженому міською радою. Якщо району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища або села, склад доходів та видатків бюджетів таких міст, селищ або сіл, обсяги міжбюджетних трансфертів визначаються у порядку, затвердженому міською радою, з урахуванням повноважень відповідних місцевих рад.

Зміни, спричинені введенням у дію Бюджетного кодексу України, як в редакції 2001 року, так і 2010 року загалом позитивно вплинули на функціонування місцевих бюджетів. Разом з цим залишається низка не вирішених проблем, які, зокрема, стосуються порядку формування дохідної бази місцевих бюджетів, так:

— спостерігається зменшення частки податкових надходжень і в т.ч. місцевих податків і зборів, що є свідченням послаблення дохідної бази місцевих бюджетів;

— посилюється залежність органів місцевого самоврядування від фінансової допомоги з центру, що виявляється у збільшенні питомої ваги трансфертів в доходах місцевих бюджетів;

— місцеве самоврядування не має впливу на процес формування доходів місцевих бюджетів, відсутні дієві стимули до збільшення надходжень;

— органи державної влади не компенсують втрату доходів місцевих бюджетів внаслідок надання пільг по загальнодержавним податкам і зборам.

З метою подолання даних негативних тенденцій необхідно провести суттєве зміцнення дохідної бази органів місцевого самоврядування, створити дієві механізми стимулювання податкових зусиль членів територіальної громади, реально втілювати у бюджетну практику принцип публічності і прозорості, запровадити дієвий громадський контроль за рухом бюджетних ресурсів. Збільшенню доходів місцевих бюджетів сприятиме: розвиток місцевого господарства, забезпечення прибутковості комунальних підприємств; створення сприятливого середовища для малого і середнього бізнесу; легалізація заробітної плати; активне використання місцевих позик.

Діючим законодавством допускається можливість затвердження місцевих бюджетів з дефіцитом або профіцитом окремо за загальним фондом та спеціальним фондом. Причому легітимізація дефіциту за загальним фондом та спеціальним фондом або профіциту за загальним фондом відбувається шляхом внесення змін до рішення про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання місцевого бюджету за попередній бюджетний період. Бюджетним кодексом визначено, що місцевий бюджет може затверджуватися з:

— дефіцитом за загальним фондом у разі використання вільного залишку бюджетних коштів;

— профіцитом за загальним фондом у разі спрямування до бюджету розвитку коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, виконання зобов’язань за непогашеними позиками, а також для забезпечення встановленого розміру оборотного залишку бюджетних коштів;

— дефіцитом за спеціальним фондом у разі залучення до бюджету розвитку коштів від місцевих запозичень, коштів із загального фонду такого місцевого бюджету, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також у разі використання залишків коштів спеціального фонду місцевого бюджету, крім власних надходжень бюджетних установ;

— профіцитом за спеціальним фондом у разі погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів.

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 350; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты