Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТрактування сутності місцевих податків і зборів
Читайте также:
  1. Адаптація зарубіжного досвіду здійснення місцевих позик до вітчизняної практики
  2. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування
  3. Валютні і резервні фонди місцевих органів самоврядування
  4. Види податків
  5. Види прямих податків. Їх сутність
  6. Визначення сутності, ролі і місця ризиками в страхуванні
  7. Відома теза екзистенціалізму «Екзистенція передує сутності». Охарактеризуйте співвідношення сутності та та існування людини в творах Ж.-П.Сатра і А. Камю
  8. Вітчизняний досвід формування валютних фондів місцевих рад
  9. Державного та місцевих бюджетів.
  10. Діагностування рівня теоретичної підготовленості: усвідомлення сутності монологу і діалогу на уроці

Визначення категорії «місцеві податки і збори» в інтерпретації зарубіжних і вітчизняних науковців подано в табл. 1.

Таблиця 1

Визначення категорії «місцеві податки і збори»

Автор Джерело Визначення
В. Ф. Гарбузов Фінансово-кре­дитний словник (1986 р.) Обов’язкові платежі фізичних і юридичних осіб, які надходять у місцеві бюджети
Л. В. Ходський Основи держав­ного господарс­тва (1913 р.) Збір, який стягують на користь місцевого госпо­дарства з фізичних і юридичних осіб не за якісь визначені послуги, а в силу примусової влади над платниками
П. І. Багрій, С. І. Дорогунцов Економічний сло­вник (1973 р.) Платежі населення й організацій, які надходять у місцеві бюджети
Б. Г. Болдирьов, Л. П. Окуньова, Л. П. Павлова Фінанси капіта­лізму (1990 р.) Податки, що справляють місцеві органи управ­ляння відповідної території та надходять у місцеві бюджети
І. Бернар, Ж.-К. Коллі Тлумачний еко­номічний і фінан­совий словник (1997 р.) Обов’язкове та безвідплатне вилучення засобів, що здійснюють місцеві органи влади для фінансу­вання суспільних видатків
М. Є. Заяц Теорія фінансів (1997 р.) Податки та збори, що встановлюють місцеві ор­гани влади і зараховують у місцеві бюджети
І. В. Кравченко Місцеві фінанси України (1999 р.) Обов’язкові платежі, які згідно із законодавством запроваджують органи місцевого самоврядування на підпорядкованій їм території та повністю зара­ховують до місцевих бюджетів
С. В. Мочерний Економічна енци­клопедія (2000 р.) Податки, що надходять до місцевих бюджетів від юридичних і фізичних осіб, які отримують доходи, мають майно, продають товари та надають послуги на території певної адміністративної одиниці
А. І. Крисоватий Податковий гло­сарій (2002 р.) Обов’язкові платежі юридичних осіб і громадян до бюджетів місцевого самоврядування, які встанов­люють місцеві ради
М. Г. Лапуста, П. С. Нікольський Сучасний фінан­сово-кредитний словник (2002 р.) Податки та збори, що встановлюють органи місце­вого самоврядування та обов’язкові до сплати на території відповідних муніципальних утворень
Л. Л. Ігоніна Муніципальні фі­нанси (2003 р.) Податки, що встановлюють і вводять в дію пред­ставницькі органи місцевого самоврядування й обов’язкові для сплати на території відповідних муніципальних утворень
О. Р. Романенко Фінанси (2003 р.) Обов’язкові платежі, які встановлюють сільські, селищні та міські ради, справляють у межах відповідних адміністративно-територіальних оди­ниць і зараховують до їх бюджетів
А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк Податкова сис­тема (2004 р.) Обов’язкові податки та збори, що встановлюють органи влади базового рівня управління згідно із діючим законодавством України, є обов’язковими до сплати в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць і зараховують у їх бю­джети
О. Д. Лазор, О. Я. Лазор Місцеве управ­ління: поняття, терміни, визна­чення (2004 р.) Обов’язкові безвідплатні платежі, які впроваджу­ють місцеві ради відповідно до законодавства
А. Б. Борисов Великий економі­чний словник (2004 р.) Податки та збори, ставки яких встановлюють представницькі органи державної влади, а подат­кові суми надходять у доходи місцевих органів державної влади
О. П. Кириленко Місцеві фінанси (2004 р.) Обов’язкові внески до місцевих бюджетів, які здійснюють платники в порядку та на умовах, які визначені законами про оподаткування
Місцеві фінанси (2006 р.) Податки та збори, що встановлюють органи місце­вого самоврядування відповідно до переліку і в межах граничних розмірів величини ставок, визна­чених податковим законодавством, а також спла­чують винятково до місцевих бюджетів
А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк Фінансово-еко­номічний словник (2005 р.) Обов’язкові платежі юридичних осіб і громадян до місцевих бюджетів, які встановлюють органи міс­цевого самоврядування
Ю. Б. Іванов, А. І. Крисоватий, О. М. Дестянюк Податкова сис­тема (2006 р.) Обов’язкові податки та збори, що встановлюють органи влади базового рівня управління згідно із чинним законодавством України, є обов’язковими до сплати на території відповідних адміністрати­вно-територіальних одиниць і зараховують у їх бюджети

 
Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты