Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання. 1.Що вивчає макроекономіка?
1.Що вивчає макроекономіка?

А) Закономірності розвитку промислового виробництва.

Б)Умови економічного зростання країни.

В) Закономірності функціонування національної економіки.

Г) Економічну політику держави.

2. Об’єктом макроекономіки є:

А) Економічні ресурси країни.

Б)Основний капітал.

В) Економічна система.

Г) Приватна економіка.

3. Об'єкти макроекономічного аналізу характеризують:

А) Агреговані величини.

Б) Ймовірні величини.

В) Порівняльні величини.

Г)Відносні величини.

4. Нормативна функція макроекономіки спрямована на обґрунтування:

А) Рекомендацій щодо подальшого економічного розвитку.

Б) Економічної політики держави.

В) Наслідків економічної кризи.

Г) Шляхів забезпечення економічного зростання.

5. Позитивна функція макроекономіки спрямована на вивчення:

А) Фактичного стану виробництва.

Б) Шляхів подолання спаду виробництва.

В) Факторів економічного зростання.

Г) Методів державного регулювання економіки.

6. Макроекономічні моделі показують:

А) Об'єктивне зростання показників.

Б) Взаємозв'язок між макропоказниками.

В) Зв'язок між державними суб'єктами.

Г) Зв'язок між екзогенними величинами.

7. У який період макроекономічний аналіз виділився як окрема галузь знань?

А) XVIII ст.;

Б) XIX ст.;

В) XX ст.;

Г) Правильні відповіді (А) і (Б).

8. Макроекономіка досліджує економічні процеси на рівні:

А) Підприємства;

Б) Галузі виробництва;

В) Окремого ринку;

Г) Національної економіки.

9. Макроекономіка не вивчає:

А) Механізм інфляції;

Б) Окремого споживача;

В) Економічне зростання;

Г) Економічну політику держави.

10. До основних макроекономічних цілей суспільства можна віднести:

А) Економічне зростання;

Б) Повну зайнятість;

В) Стабільний рівень цін;

Г) Усі відповіді правильні.

11. Фундаментальна суперечність людського суспільства:

А) Суперечність між матеріальними потребами людей та економічними ресурсами;

Б) Суперечність між матеріальними потребами суспільства та економічною політикою держави;

В) Суперечність між рівнем економічного розвитку країни та інтелектуальним рівнем нації;

Г) Суперечність між матеріальними потребами суспільства та економічною системою.

12. До матеіальних ресурсів відносять:

А) Земля;

Б) Праця;

В) Капітал;

Г) Правильні відповіді (А) і (В).

13. Якщо наведена крива виробничих можливостей переміститься ліворуч, то можна стверджувати, що:

А) Удосконалилася технологія виробництва;

Б) Повніше стали використовуватися ресурси;

В) Неповно стали використовуватися виробничі можливості;

Г) Збільшився обсяг задіяного реального капіталу.

14. Розподільчу ефективність характеризує:

А) Зв’язок між кількістю ресурсів, витрачених у процесі виробництва, і кількістю товарів отриманих в результаті використання цих ресурсів;

Б) Максимальна віддача від залучених у виробництво ресурсів;

В) Залучення ресурсів до виробництва саме тих товарів та послуг, які найбажаніші й найпотрібніші для суспільства;

Г) Використання усіх наявних для виробництва ресурсів.

15. Яке з тверджень поділяють прихильники ліберальної філософії макроекономіки?

А) Зрівняльний розподіл доходів творить ефективну національну економіку;

Б) Ефективною є лише приватна власність, всі ж інші форми власності мало результативні;

В) Національна економіка не мае автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

Г) Уряд через бюджетно-податкову політику має впливати на сукупну пропозицію.

16. Яке з тверджень поділяють прихильники марксистської філософії макроекономіки?

А) Ринковий механізм спроможний збалансувати національну економіку;

Б) Ринковий механізм неспроможний збалансувати національну економіку;

В) Центральне державне планування не забезпечує ефективний розподіл ресурсів в економіці;

Г) Найбільш ефективною є приватна власність.

17. Який постулат не поділяють прихильники кейнсіанської філософії макроекономіки?

А) Приватна власність є високоефективною;

Б) Ринкова система не має автоматичного механізму, який забезпечує повну зайнятість ресурсів;

В) Обсяг національного виробництва й рівень зайнятості визначаються чинниками попиту;

Г) Обсяг національного виробництва й рівень зайнятості визначаються чинниками пропозиції.

18. Яке твердження неправильне?

А) Платежі фірм домогосподарствам за ресурси називають доходами домогосподарств;

Б) Різницю між валовими та чистими інвестиціями називають амортизацією;

В) До реальних змінних відносять кількісні змінні та відносні (порівняльні) ціни;

Г) Поєднання в аналізі номінальних і реальних змінних називають класичною дихотомією.

19. Яке твердження правильне?

А) Модель є спрощеною теоретичною схемою впливу екзогенних змінних на ендогенні;

Б) Макроекономіка вивчає поведінку окремих економічних субєктів на ринках ресурсів;

В) Позитивна економіка вивчає те, що повинно бути;

Г) домогосподарства є юридичними особами, що виробляють товари та послуги з метою задоволення своїх потреб.

20. Яка ознака не характеризує вітчизняну модель ринкової економіки?

А) Значна питома вага державного сектора;

Б) Наявність ефективного приватного власника;

В) Відсутність ефективного приватного власника;

Г) Високий рівень тіньової економіки.

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте економічну систему як об’єкт макроекономіки.

2. Охарактеризуйте предмет макроекономіки.

3. Охарактеризуйте основні етапи розвитку макроекономіки як науки.

4. Назвіть основні макроекономічні суб’єкти та охарактеризуйте їх взаємодію.

5. Охарактеризуйте основні методи макроекономічного аналізу.

6. Охарактеризуйте основні економічні моделі.

8. Охарактеризуйте основні риси моделі економічного кругообігу.

9. Розкрийте зміст макроекономічної політики

10. Назвіть основні цілі макроекономічної політики та охарактеризуйте її інструментарій.

 

Рекомендована література

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – К.: Знання. – 2006.– 723 с.

2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 851 с.

3. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.

4. Батура О.В., Івашина О. Ф., Новикова Л. Ф. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 236 с.

5. Вініченко І. І., Гончаренко О. В., Дацій Н. В., Корецька С. О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

6. Круш П. В., Тульчинська С. О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

7. Макроекономіка: Навчальний посібник. / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2005. – 448 с.

8. Мельникова В. І., Климова Н. І. Макроекономіка: Навчальний посібник. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 400 с.

9. Мэнкью Н. Г. Принципи макроэкономики: Учебник для вузов. 2-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 576 с.

10. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навчальний посібник. Вид. 3-те, стереотипне. – К.: Либідь, 2005. – 616 c.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 380; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты