Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тестові завдання. 1. Що впливає на ринок праці?
1. Що впливає на ринок праці?

А) чинники попиту на робочу силу;

Б) чинники пропозиції робочої сили;

В) профспілки;

Г) усі відповіді правильні.

2. Елементами ринку праці є:

А) робітники та роботодавці, правові акти, кон’юнктура ринку;

Б) служба зайнятості, інфраструктура ринку праці;

В) система соціальних гарантій;

Г) усі відповіді правильні.

3. У яких галузях традиційно профспілки більш поширені?

А) аграрному секторі;

Б) промисловості;

В) сфері послуг;

Г) усі відповіді правильні.

4. Обсяг ринку праці переважно визначається:

А) заробітною платою;

Б) пропозицією робочої сили;

В) попитом на робочу силу;

Г) впровадження нових технологій у виробництво.

5. До основних чинників, які визначають поведінку працівників на ринку праці можна віднести:

А) величину заробітної плати, умови праці, віддаленість роботи від місця проживания;

Б) ціни на сільськогоспода’ську продукцію;

В) чисельність та склад сімї;

Г) психологічні особливості працівника.

6. Попит на працю:

А) визначається попитом на продукт, який виробляється цією працею;

Б) безпосередньо пов’язаний з рівнем заробітної плати;

В) безпосередньо пов’язаний з пропозицією продукту, виробленого цією працею;

Г) визначається попитом на засоби виробництва.

7. Пропозицію на ринку праці формують:

А) випускники навчальних закладів;

Б) безробітні, раніше зайняті в домашньому господарстві;

В) зайняті, які з різних причин шукають нову роботу;

Г) усі відповіді правильні.

8. Ринок праці є працедефіцитним, коли:

А) попит на робочу силу дорівнює її пропозиції;

Б) попит на робочу силу менший за її пропозицію;

В) попит на робочу силу перевищує її пропозицію;

Г) усі відповіді неправильні.

9. Якщо ринок праці перебуває у стаціонарному стані, то коефіцієнт звільнення:

А) дорівнює коефіцієнтові працевлаштування;

Б) перевищує коефіцієнт працевлаштування;

В) менший від коефіцієнта працевлаштування;

Г) дорівнює коефіцієнтові заміни.

10. До економічно активного населения включають:

А) зайнятих;

Б) зайнятих і безробітних;

В) працездатних, безробітних, осіб до 16 років;

Г) працездатних пенсіонерів, студентів, домогосподарок.

11. До економічно неактивного населения включають:

А) безробітних;

Б) пенсіонерів;

В) осіб у виправних закладах;

Г) правильні відповіді (Б) і (В).

12. Людина, що сподівається незабаром знову одержати роботу:

А) відноситься до розряду зайнятих;

Б) відноситься до безробітних;

В) не враховується у складі робочої сили;

Г) розглядається як неповністю зайнятий.

13. Якщо людина хвора і не може працювати, то вона:

А) належить до незайнятих у виробництві;

Б) належить до безробітних;

В) не враховується у складі робочої сили;

Г) розглядається як неповністю зайнята.

14. До потенційного ринку праці відносять:

А) військовослужбовців;

Б) зайнятих на навчанні з відривом від виробництва;

В) пенсіонерів, які шукають роботу;

Г) правильні відповіді (А) і (Б).

15. Повна зайнятість-це:

А) надання суспільством усьому працездатному населенню можливості займатися суспільнокорисною працею;

Б) надання суспільством усьому працездатному та непрацездатному населению можливості займатися суспільно корисною працею;

В) зайнятість, яка має місце в суспільстві з урахуванням доцільності перерозподілу та використання трудових ресурсів;

Г) зайнятість, що здійснюється відповідно до вимог інтенсивного типу відтворення та критеріїв економічної доцільності й соціальної результативності, зоорієнтована на скорочення ручної, непрестижно!', важкої праці.

16. Повна зайнятість забезпечується в умовах:

А) раціонального розподілу робочої сили;

Б) використання робочої сили за її професією;

В) відсутності безробіття;

Г) відсутності циклічного безробіття.

17. Ефективна зайнятість - це:

А) зайнятість, що здійснюється відповідно до вимог інтенсивного типу відтворення та критеріїв економічної доцільності й соціальної результативності, орієнтована на скорочення ручної, непрестижно!', важкої праці;

Б) надання суспільством усьому працездатному та непрацездатному населению можливості займатися суспільнокорисною працею;

В) надання суспільством усьому працездатному населению можливості займатися суспільно корисною працею;

Г) зайнятість, яка мае місце в суспільстві з урахуванням доцільності перерозподілу та використання трудових ресурсів.

18. За яких умов виникає безробіття:

А) на ринку праці попит на робочу силу перевищує пропозицію;

Б) на ринку праці попит на робочу силу менший за пропозицію;

В) попит на робочу силу дорівнює пропозиції;

Г) в країні спостерігається криза на грошовому ринку.

19. 3 погляду класичної теорії причиною безробіття є:

А) низька заробітна плата;

Б) висока заробітна плата;

В) надмірна пропозиція робочої сили;

Г) недостатній попит на робочу силу.

20. Згідно з кейнсіанською теорією причиною безробіття є:

А) негнучкість заробітної плати;

Б) низька заробітна плата;

В) недостатність сукупного попиту;

Г) надмірна пропозиція робочої сили.

 

Питання для самоконтролю

1.Що таке ринок праці і які функції він виконує ?

2. Що таке інституціональне і не інституціональне населення?

3. В чому відмінності в розрахунку рівня зайнятості в методології МОТ та традиційному макроекономічному аналізі?

4. Що таке безробіття та як визначається рівень безробіття?

5. Назвіть основні види безробіття та дайте визначення повної зайнятості?

6. Наведіть три пояснення, чому рівень реальної заробітної платні може лишатися вище рівня, який відповідає рівновазі попиту і пропозиції на ринку праці.

7. Наведіть три можливих способи стати безробітним.

8. Чим економісти пояснюють підвищення рівня безробіття, яке спостерігається в розвинутих країнах протягом останніх 50 років?

9. Який вид безробіття в деяких випадках є “бажаним” і чому? Чи можна сказати, що безробіття потрібне?

10. Визначте, до якої категорії (зайняті, безробітні, інституціональне населення) можна віднести:

Ø 15-річний хлопчик, що заробляє на кишенькові витрати у “Макдональдсі”.

Ø Кравчиня, що працює вдома.

Ø Вчитель, що вирішує піти зі школи та отримати другу освіту.

Ø Ваш знайомий студент-контрактник денного відділу НаУКМА.

Ø Бухгалтер, що вчиться заочно.

Ø Слюсар-сантехнік, який не може більше працювати за станом здоров’я.

Ø Шахтар, що бере участь у загальнонаціональному страйку.

 

Рекомендована література

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка: Навч. посіб.: У 2 кн. / За ред. С. Панчишина і П. Островерха. – Кн. 1. Вступ до аналітичної економіки. Макроекономіка. – К.: Знання. – 2006.– 723 с.

2. Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Баластрик Л. О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. – К.: Знання, 2004. – 851 с.

3. Базілінська О. Я. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 442 с.

4. Батура О.В., Івашина О. Ф., Новикова Л. Ф. Макроекономіка: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 236 с.

5. Вініченко І. І., Гончаренко О. В., Дацій Н. В., Корецька С. О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

6. Круш П. В., Тульчинська С. О. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

7. Макроекономіка: Навчальний посібник. / О. Я. Базілінська. – К.: ЦУЛ, 2005. – 448 с.

8. Мельникова В. І., Климова Н. І. Макроекономіка: Навчальний посібник. – 2-е видання, виправлене і доповнене. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 400 с.

9. Мэнкью Н. Г. Принципи макроэкономики: Учебник для вузов. 2-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2006. – 576 с.

10. Панчишин С. М. Макроекономіка: Навчальний посібник. Вид. 3-те, стереотипне. – К.: Либідь, 2005. – 616 c.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 315; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты