Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЕкономічна сутність санації підприємства як елементу антикризового управління
Читайте также:
  1. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
  2. АНАЛІЗ І ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
  3. Аналіз небезпеки підприємства
  4. Аналіз ринкових можливостей підприємства
  5. Бюджетне фінансування, його сутність, форми і методи
  6. Видатки бюджету на вищі органи державного управління, органи місцевої влади та місцевого самоврядування
  7. Видатки бюджету, їх сутність, склад і класифікація
  8. Види актів управління
  9. Види методів державного управління
  10. Види прямих податків. Їх сутність

У системі антикризових фінансових заходів важливу роль відіграють санаційні заходи.

Термін "санація" походить від латинського слова "sanare", що означає оздоровлення, видужання.

У літературних джерелах, нормативно-законодавчих актах дається різне тлумачення санації.

Закон України "Про відновлення платоспроможності борж­ника або визнання його банкрутом" від 1999 р. розмежовує поняття "санація" і "досудова санація" (ст.1): досудова санація - це система заходів щодо відновлення плато­спроможності боржника, які може здійснювати власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор, щоб запобігти банкрутству боржника за допомогою реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до початку порушення провадження у справі про банкрутство;

санація - система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство, щоб запобігти визнанню боржника банкру­том та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-госпо­дарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів за допомогою кредитування, реструк­туризації підприємства, боргів і капіталу та (або) зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника.

Фахівці вважають найповнішим таке визначення: санація - це система фінансово-економічних, виробничо-технічних, організаційно-правових та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи відновлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості, фінансової стій­кості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довготермі­новому періоді.

Санація охоплює сукупність усіх можливих заходів, реалізація яких може сприяти оздоровленню підприємства.

Основною метою санації підприємства до звернення кредито­рів в господарський суд є: поліпшення структури капіталу; забезпе­чення платоспроможності; покриття поточних збитків і відновлення прибутковості; відновлення і збереження ліквідності; скорочення заборгованості; забезпечення конкурентоспроможності; формування фінансових ресурсів.

Основною метою санації підприємства під час провадження справи про банкрутство є якнайповніше задоволення претензій кре­диторів завдяки поліпшенню фінансового стану боржника.Виділяють типи санаційних заходів, наведені на рис. 1.

 

Рис. 1. Типи санаційних заходів підприємства

 

Фінансово-економічні заходи відображають фінансові відноси-
ни, що виникають у процесі мобілізації та використання внутрішніх і
зовнішніх фінансових джерел оздоровлення підприємств. Метою
фінансової санації
є покриття поточних збитків та усунення причин
їх виникнення, поновлення та збереження ліквідності та платоспро-
можності підприємства, скорочення всіх видів заборгованості, поліп-
шення структури оборотного капіталу та формування фондів фінан-
сових ресурсів, необхідних для здійснення санаційних заходів
виробничо-технічного характеру.

Виробничо-технічні санаційні заходи передбачають модерні­зацію та оновлення виробничих фондів, зменшення простоїв та підвищення ритмічності виробництва, скорочення технологічного часу, поліпшення якості продукції та зниження Гї собівартості, вдос­коналення асортименту продукції, пошук та мобілізацію санаційних резервів у сфері виробництва.

Організаційно-правові заходи полягають у вдосконаленні органі-
заційної структури підприємства, організаційно-правових форм ведення
бізнесу, підвищенні якості менеджменту, звільненні підприємства від
непродуктивних виробничих структур, поліпшенні виробничих стосун-
ків між членами трудового колективу тощо. ' "Соціальні заходи - це заходи, які забезпечують соціальний захист працівників підприємства-боржника. Вони передбачають створення та фінансування системи перепідготовки кадрів, пошук та пропозицію альтернативних робочих місць, виплати заробітної плат­ні, додаткові виплати з безробіття, надання звільненим працівникам позик тощо (особлива увага цим заходам приділяється на підприємствах-гігантах).

Рішення про фінансову санацію може бути прийняте в таких випадках:

1. З ініціативи підприємства, що перебуває в кризі (до звер­нення кредиторів у господарський суд - досудова санація).

2. З ініціативи підприємства, але у разі подавання ним в господарський суд заяви про порушення справи про банкрутство. Право вибору умов санації (реорганізації) залишається за боржни­ком. Разом з заявою боржник повинен подати до господарського суду список кредиторів та дебіторів, бухгалтерський баланс, іншу інформацію, яка характеризує фінансово-майновий стан підпри­ємства, а також вибрані ним умови здійснення санації.

3. Після опублікування оголошення про порушення справи про банкрутство в офіційному друкованому органі Верховної Ради чи Кабінету Міністрів України ("Голос України", "Урядовий кур'єр"), якщо є пропозиції фізичних чи юридичних осіб, які можуть задоволь­нити вимоги кредиторів та здійснити санацію.

4. З ініціативи фінансово-кредитної установи. Згідно із Зако­ном України "Про банки та банківську діяльність" установа банку має право застосовувати комплекс санаційних заходів щодо клієнта, оголошеного неплатоспроможним, а саме:• передати оперативне управління підприємством адмініст­рації, сформованій за участю банку;

• реорганізувати боржника;

• змінити порядок платежів;

• спрямувати на погашення кредиторської заборгованості виручку від реалізації продукції;

5. З ініціативи заставотримача цілісного майнового комплек-
су підприємства. Він має право здійснити передбачені договором
заходи щодо оздоровлення фінансового стану боржника, зокрема:

• призначити своїх представників у керівні органи під­приємства;

• обмежити права підприємства розпоряджатися випущеною продукцією та іншим майном.

Якщо санаційні заходи не забезпечують відновлення плато­спроможності підприємства, то заставотримач має право звернутися в господарський суд з заявою про стягнення заставленого майна.

6. З ініціативи Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств, якщо це стосується державних підприємств. Після внесення боржника до реєстру неплатоспроможних підприємств Агентство уповноважене здійснювати управління його майном та розробляти пропозиції щодо фінансової санації.

7. З ініціативи НБУ у разі фінансового оздоровлення комер­ційного банку. Режим санації є превентивним заходом впливу НБУ на комерційний банк перед застосуванням санкцій, які передбачає Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Санація в судовому порядку може тривати не більше від дванадцяти місяців, інколи цей термін може бути продовжений ще до шести місяців або скорочений.

Комітет кредиторів приймає рішення про погодження канди­датури керуючого санацією, вибір санатора, схвалення плану санації.

Керуючим санацією може бути особа, яка зареєстрована держав­ним органом з питань банкрутства як арбітражний керуючий або керів­ник підприємства (за згодою кредиторів, інвесторів). Керуючий санаці­єю розробляє план санації і подає його на розгляд комітету кредиторів.

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.031 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты