Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Внутрiшнiй контроль, який здiйснюе 6ухгалтерiя
Законом Про бухгалтерський облiк передбаченi загальнi положения: мета та основні принципи бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтностi; держав­не регулювання бухгалтерського облiку i фiнансовоi звiтноcтi, органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку; фiнансова звiтнiсть тощо.

Пiд бухгалтерськнм oблiком, зriдно iз Законом Про бухгалтерський облiк, розумiють процес виявлення, вимiрювання, реєстрацii, накопичення, узагалъ­нення, зберiгання та передачi iнформацiї про дiялънiстъ пiдприємства зовнiшнiм та внутрiшнiм користувачам для прийняття рiшень.

Бухгалтерськнй облiк є обов'язковим видом облiку, який ведеться пiдприємством.

Пiд внутрiшньогосподарськнм (управлiнським) облiком прийнято розу­мiти систему обробки та пiдготовки iнформацii про дiяльнiсть пiдприємства для внутрiшнiх користувачiв у процесi управлiння пiдприємством.

Метою ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансовоi звiтностi є надання користувачам для прийняття рiшень повної, правдивоi та неуперед­женоi iнформацii про фiнансове становище, результати дiяльностi та рух гро­шових коштiв пiдприємства.

Згiдно iз Законом Про бухгалтерсъкий облiк питання органiзацiї бухгал­терського облiку на пiдприємствi належать до компетенцiї його власника (власникiв) або уповноваженого органу (посадової особи) вiдповiдно до зако­нодавства та установчих документiв. Саме власник пiдприємства має приори­тетне право щодо вирiшення питань з органiзацii бухгалтерського облiку.

Вiдповiдалънiстъ за органiзацiю бухгалтерсъкого облiку та забезпечення фiксування фактiв здiйснення вcix господарських операцiй у первинних доку­ментах, збереження оброблених документiв, peгicтpiв i звiтностi протягом встановленого тepмiну, але не менше тръох pоків, несе власник або уповноважений орган (посадова особа), що здiйснює керiвництво пiдприєм­ством вiдповiдно до законодавства та установчих документiв. Керiвник пiдприємства (власник) несе вiдповiдалънiстъ за органiзацiю, ведення бухгал­терсъкого облiку та за збереження облiкових документiв. Власник приймає рiшення про форму органiзацiї бухгалтерсъкого облiку.

Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку пiдприємство само­стiйно:

- обирає форму його органiзацiї. Законом Про бухгалтерсъкий облiк передбачено такi форми органiзацiї облiку: введення до штату пiдприємства посади бухгалтера або створення бухгалтерсъкої служ­би на чолi з головним бухгалтером, користування послугами спецiа­лiста з бухгалтерсъкого облiку, заресстрованого як пiдприємець, ве­дення на договiрних засадах бухгалтерсъкого облiку централiзованою бухгалтерiсю або аудиторсъкою фiрмою, самоcтiйне ведення бухгал­терсъкого облiку та складання звiтностi безпосередньо власником або керiвником пiдприємства. Органiзацiйна структура служби бухгал­терського облiку повинна бути рaцiоналъною, тобто відповiдати умо­вам господарсъкоi дiяльностi та величинi пiдприємства;

- визначає облiкову полiтику, обирає форму бухгалтерського облiку (система pericтpiв облiку, порядку i способу реєстрацii та узагальнен­ня iнформацiї в них), розробляє систему та форми внутрiшньогоспо­дарського (управлiнського) облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй, визна чає права працiвникiв на пiдписання бухгалтерсь­ких документiв; затверджує правила документообороту i технологiю обробки облiкової iнформацiї, робочi рахунки та регiстри аналiтич­ного облiку тощо.

Керiвник пiдприємства зобов'язаний створити необхiднi умови для правильного ведення бухгалтерського облiку, забезпечити неухильне виконання пiдроздiлами, службами та працiвниками, причетними до бухгалтерсь­ого облiку, правомiрних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку офор­млення та подання до облiку первинних документiв.

Персонал бухгалтерii на чолi з головним бухгалтером здiйснює конт­рольнi функцiї в процесi вiдображення господарських операцiй в первинних документах, облiкових peгicтpax при складаннi фiнансовоi звiтностi, бере участь у проведеннi iнвентаризацiї та перевiрок.

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського oблiку пiдприємства (далi - бухгалтер):

- забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методо­логiчних засад бухгалтерського облiку, складання i подання у вста­новленi строки фiнансовоi звiтностi;

- органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку вcix господарських операцiй;

- бере участь в оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв підприємства;

- забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представ­ництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених пiдpоздiлах пiдприємства.

Закон Про бухгалтерський облiк висуває певнi вимоги щодо складання первинних документів та регістрiв бухгалтерського облiку. Пiд первинним до­кументом бухгалтерсъкого облiку розумiється документ, який мiстить вiдo­мocтi про господарську операцiю та пiдтверджує її здiйснення.

Пiдприємство вживає вcix необхiдних заходiв для запобiгання несанкцi­онованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах та регістрах бухгалтерського облiку та забезпечує їx належне зберiгання протя­гом встановленого строку. Наприклад, за посадовою особою, що здiйснює облiк операцiй з певними активами, не повинно бути одночасно закрiплено функцiї санкцiонування операцiй з такими активами, забезпечення їx збере­ження та здiйснення їx iнвентаризацiї Вiдповiдальнiстъ за несвоєчасне складання первинних документiв i pericтpiв бухгaлтерськоro oблiкy та недостовiрнiстъ вiдображення у них даних несутъ особи, якi склали та пiдписали цi документи.

Для забезпечення достовiрноcтi даних бухгалтерського oблiку та фiнансо­вoї звітнocтi, пiдприємства зобов'язанi проводити iнвентаризацiю активiв i зобов'язанъ, пiд час якої перевiряютъся i документалъно пiдтверджуються їx наявнiсть, стан i оцiнка.

Об'єкти i перiодичнiстъ проведення iнвентаризацiї визначаютъся власни­ком (керiвником) пiдприємства, кpiм випадкiв, коли її проведення є обов'язко­вим згiдно з законодавством. Порядок проведення iнвентаризацiї передбаче­ний вiдповiдним нормативним документом – Iнструкцiєю по iнвентаризацiї.

Функцiї бухгалтерiв регламентуютъся посадовими iнструкцiями, якi роз­робляютъся головним бухгалтером та призначенi для конкретних виконавцiв з облiку.

Головному бухгалтеру належитъ провiдне мiсце в контролi за дотриман­ням законодавства при здiйсненнi господарсъкоi дiялъноcтi пiдприємства, вiн надiлений достатнiми повноваженнями для проведення такого внутрiшнъого контролю. Контроль за дотриманням виконавцями графiку документооборо­ту на пiдприємствi здiйснюєтъся головним бухгалтером. Вимоги головного бухгалтера щодо порядку подання до бухгалтерiї необхiдних документiв та вiдомостей є обов'язковими для ycix пiдроздiлiв та служб пiдприємства.

Таким чином, внутрiшнiй контроль, який здiйснює бухгалтерська служба пiдприємства, зосереджений головним чином на контролi операцiй, первин­них документiв та pericтpiв, записах на рахунках бухгалтерсъкого облiку, складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi, контролi персоналу (матерiально ­вiдповiдалъних осiб, працiвникiв бухгалтерiї та осiб, що готують данi для об­лiку). Працiвники бухгалтерiї в обов'язковому порядку входять до складу iнвентаризацiйних комiciй.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 60; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты