Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Внутрішній аудит як суб'єкт внутрішньогосподарського контролю
Реалізація повноважень власником (керівником) підприємства та набуття ним досвіду господарювання вимагає виконання, рім розглянутих вище, цілеспрямованих контрольних заходів на підприємстві. До них відносяться заходи, що виконують функціональні структу­рні підрозділи з контролю - управління, відділ, бюро, служба контролю тощо. В сучасних умовах господарювання такий спеціальний підрозділ найчастіше має назву служба внутрішнього аудиту.

За визначенням Міжнародних стандартів аудиту, внутрішній аудит -це діяльність з оцінювання, яка організована в межах суб'єкта господарювання і яку виконує окремий відділ. Функції внутрішнього аудиту охоплюють, зокрема перевірку, оцінювання та моніторинг адекватності й ефективності функціону­вання систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Функції внут­рішнього аудиту можуть виконувати спеціальні служби або окремі аудитори, які знаходяться в штаті підприємства: внутрішні аудитори, ревізійні комісії, ревізори. Можливо залучення для цілей здійснення внутрішнього аудиту зовнішніх (незалежних) аудиторів.

У сучасному розумінні внутрішній аудит є діяльність з оцінювання на­дiйності та ефективності існуючої на підприємстві системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю, а внутрішні аудитори - фахівці, які здатні неупереджено та професійно провести таку оцінку. Незалежна оцінка певних сторін діяльності підприємства здійснюється всередені самого підприємства, вона спрямована на створення у власників та менеджерів компанії впевненості у тому, що існуюча система обліку і контролю надійна та ефективна.

Важливо відзначити, що керівництво підприємства, а не внутрішні ауди­тори несуть відповідальність за створення і підтримання надійної та ефектив­ної системи внутрішнього контролю.

До компетенції служби внутрішнього аудиту відносяться повноваження щодо контролю за організацією та функціонуванням систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю; за відповідністю даних бухгалтерського обліку фактичній наявності активів, їх належним збереженням; експертизи фiнансовоi та операцiйної дiяльноcтi, пiдготовки оглядiв дiяльноcтi товари­ства та розробки рекомендацiй щодо пiдвищення її ефективноcтi. Така служба зобов'язана вiдповiдати за своєчасне виявлення та запобiгання вiдхиленням, що перешкоджаютъ законному та ефективному використанню майна i коштiв товариства.

Система внутрiшнъого контролю icнyє паралелъно з системою внутрiшнъ­ого аудиту.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-23; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты