Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДобржанська О.Л. Системні методи дослідження міжнародних відносин. Навч. Посібник. – Інститут міжнародних відносин, 2009. – 124 с.
Читайте также:
  1. Amp; Методичні вказівки
  2. Amp; Методичні вказівки
  3. Amp; Методичні вказівки
  4. Amp; Методичні вказівки
  5. Amp; Методичні вказівки
  6. Amp; Методичні вказівки
  7. Amp; Методичні вказівки
  8. B. Искусственная вентиляция легких. Методики проведения искусственной вентиляции легких
  9. I. КУЛЬТУРА - ОБ'ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
  10. I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Механизм действия и основные эффекты


Основные показания к назначению и осложнения

Применение Побочные эффекты
Крдиогенный шок. ОСН. Гипогликемическая кома у больных ИЗСД (I тип). Диагностика феохромацитомы, карциномы щитовидной железы, инсулиномы. Увеличение потребления кислорода миокардом. Гипертензия. Тошнота, рвота. Гипокальциемия, гиперкальциурия. Гипергликемия.  

 

 
 

К. політ. н. Добржанська О.Л.

 

 

Системні методи дослідження

Міжнародних відносин

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

 

 

Київ – 2008


Добржанська О.Л. Системні методи дослідження міжнародних відносин. Навч. Посібник. – Інститут міжнародних відносин, 2009. – 124 с.

 

 

Навчальний посібник присвячено проблемам теорії і практики використання методів системного аналізу у сфері зовнішньої політики та міжнародних відносин. У підручнику представлено концептуальні і теоретичні засади дослідження соціальних систем, принципи та процедури системного аналізу, сучасні методи обробки та аналізу статистичних даних та принципи організації інформації для керування системою.

Навчальний посібник розрахований для викладачів, студентів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів, державних службовців, аналітиків в галузі міжнародних відносин.

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

(Протокол №9 від 29 квітня 2009 року)

Рецензент:

 

Коломієць О.В., кандидат політичних наук, завідувач кафедри міжнародної інформації та інформатики Київського міжнародного університету.

 

Ó Добржанська О.Л., 2009


ЗМІСТ

Передмова................................................................................... 6

РОЗДІЛ І. система та системність................................ 8

ТЕМА №1. базові поняття системного аналізу.... 8

1.1. Історичний розвиток концепції системного підходу........ 8

1.2. Наукова база системного аналізу...................................... 91.3. Системні ресурси суспільства........................................... 10

1.4. Основні принципи та правила системного аналізу....... 10

1.5. Основні процедури системного аналізу........................... 11

1.6. Загальна класифікація систем.......................................... 12

1.7. Основні топологічні структури систем............................ 13

1.8. Цілі та задачі соціальних систем...................................... 16

1.9. Системний підхід в аналізі міжнародних відносин......... 17

Питання для самоконтролю..................................................... 21

Типовий приклад........................................................................ 22

Індивідуальне завдання............................................................ 23

Поради до виконання індивідуального завдання................. 24

Теми для обговорення................................................................ 26

Зразок тестових завдань........................................................... 26

Основна література.................................................................... 27ТЕМА №2. ОСНОВНІ ОЗНАКИ, Опис та моделювання систем 28

2.1. Еволюція, розвиток та функціонування системи........... 28

2.2. Функції і задачі керування системою............................... 29

2.3. Моделювання систем......................................................... 30

2.4. Морфологічний опис систем.............................................. 32

2.5. Когнітивна структуризації систем.................................... 32

2.6. Синергетичний підхід опису систем................................. 33

Питання для самоконтролю..................................................... 35

Типовий приклад........................................................................ 35

Індивідуальне завдання............................................................ 37

Поради до виконання індивідуального завдання................. 37

Теми для обговорення................................................................ 37

Зразок тестових завдань........................................................... 38

Основна література.................................................................... 38

РОЗДІЛ ІІ. СТОХАСТИЧНІ ПРОЦЕСИ в соціальних системах 39

ТЕМА №3. випадковІСТЬ ТА ІМОВІРНІСТЬ.................... 39

3.1. Базові поняття випадкової величини в системі.............. 39

3.2. Випадкова подія та її імовірність...................................... 39

3.3. Імовірність як відносна частота появи події................... 42

3.4. Дерево-граф результатів імовірності події........................ 42

3.5. Розрахунок імовірності складної події, що представлена у вигляді комбінації елементарних подій.......................................................... 433.6. Основні числові характеристики випадкових величин. 44

3.7. Закони розподілу випадкових величин (параметрична статистика) 45

3.8. Шкала для оцінки показників системи (непараметрична статистика) 45

3.9. Поняття статистичної гіпотези......................................... 46

3.10. Метод перевірки узгодженості думок експертів............ 47

Питання для самоконтролю..................................................... 47

Типовий приклад........................................................................ 48

Індивідуальне завдання............................................................ 50

Поради до виконання індивідуального завдання................. 50

Теми для обговорення................................................................ 50

Зразок тестових завдань........................................................... 51

Основна література.................................................................... 51

ТЕМА №4. Аналіз ЗВ’ЯЗКІВ В СИСТЕМІ............................. 52

4.1. Функціональна та статистична залежність.................... 52

4.2. Аналіз взаємної спряженості випадкових величин........ 52

4.3. Коефіцієнти Пірсона та Чупрова....................................... 53

4.4. Коефіцієнт контингенції та асоціації............................... 54

Питання для самоконтролю..................................................... 55

Типовий приклад........................................................................ 55

Індивідуальне завдання............................................................ 58

Поради до виконання індивідуального завдання................. 58

Теми для обговорення................................................................ 59

Зразок тестових завдань........................................................... 59

Основна література.................................................................... 59

ТЕМА №5. Кореляційний аналіз..................................... 60

5.1. Кореляція випадкових величин та коефіцієнт кореляції 60

5.2. Дослідження залежностей кореляції від вибору шкали вимірювання 62

Питання для самоконтролю..................................................... 64

Типовий приклад........................................................................ 64

Індивідуальне завдання............................................................ 71

Поради до виконання індивідуального завдання................. 71

Теми для обговорення................................................................ 71

Зразок тестових завдань........................................................... 71

Основна література.................................................................... 72

ТЕМА №6. Регресійний та факторний аналіз......... 73

6.1. Метод лінійного регресійного аналізу.............................. 73

6.2. Загальна характеристика факторного аналізу............... 75

6.3. Центроідний метод Л. Терстоуна....................................... 76

Питання для самоконтролю..................................................... 78

Типовий приклад........................................................................ 79

Індивідуальне завдання............................................................ 81

Поради до виконання індивідуального завдання................. 81

Теми для обговорення................................................................ 81

Зразок тестових завдань........................................................... 81

Основна література.................................................................... 82

РОЗДІЛ ІІІ. Організація інформації для керування системою.................................................................................................................... 83

ТЕМА №7. ФУНКЦІЇ інформаціЇ в системі................... 83

7.1. Класифікація інформації по різних ознаках.................... 83

7.2. Базові поняття інформаційних рішень.............................. 84

7.3. Інформаційні ресурси соціальних систем........................ 85

7.4. Документ, як інформаційний ресурс................................. 86

7.5. Методи одержання та використання інформації............. 87

7.6. Міра, кількість та ентропія інформації в системі.............. 88

7.7. Інформаційне керування системою.................................. 90

7.8. Основні аксіоми теорії інформаційних............................. 92

7.9. Інформаційні комп'ютерні системи аналізу даних......... 93

7.10. Загальна організація інструментарію пакетів прикладних програм 95

7.11. Електронні таблиці в системному аналізі даних........... 96

Питання для самоконтролю..................................................... 99

Типовий приклад........................................................................ 99

Індивідуальне завдання.......................................................... 101

Поради до виконання індивідуального завдання............... 101

Теми для обговорення.............................................................. 101

Зразок тестових завдань......................................................... 101

Основна література.................................................................. 102

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА...................................................... 103

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ системний аналіз в міжнародних відносинах................................... 105

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ системний аналіз в міжнародних відносинах................................................... 108

Додаток…………………...…………………………………………..123


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты