Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВиконання вправ на розвиток уміння виразного мовлення як засобу педагогічного впливу
Вправа 1.Розвиток уміння аналізувати зразки виразної розповіді вчителя, визначати засоби виразності, прогнозувати педагогічний ефект виразного мовлення. Проаналізуйте: 1) яке загальне враження


викликає розповідь учителя, за допомогою чого воно створюється; 2) як ви визначили б завдання і надзавдання вчителя; за допомогою яких мовленнєвих засобів учитель намагається їх реалізувати; 3) яким кри­теріям виразності відповідає його мовлення?

Спрогнозуйте можливий педагогічний ефект розповіді.

Вправа 2.Розвиток уміння аналізувати техніку створення словес­них образів під час педагогічної розповіді. Студенти отримують тексти — зразки педагогічної розповіді. Завдання: 1. Визначити елементи образ­ності в розповіді. Як вони можуть вплинути на сприймання її учнями? 2. Назвати прийоми, за допомогою яких створюються образи, що виклика­ють реальні відчуття. 3. За яких умов учитель зуміє в процесі розповіді викликати в учнів «бачення», активізувати їхню думку, пам'ять, уяву?

Вправа 3.Розвиток уміння розробляти партитуру тексту, визна­чати ритміко-інтонаційний малюнок своєї розповіді.

А. Розподілити текст на змістовні, відносно завершені частини. Визна­чити емоційний зміст, підтекст кожної частини та основний тон, яким має супроводжуватися його передача слухачам (схвильовано, замріяно, з ніжністю, тепло, різко, з гнівом, із співчуттям, урочисто, таємничо тощо). Визначити бажаний ритм розповіді кожної з частин (повільно, швидко, прискорюючи, сповільнюючи тощо).

Б. Розробити за допомогою спеціальної системи умовних знаків пар­титуру розповіді, визначивши в ній логічні наголоси, паузи, зміни тону і т. ін.1.

 

В. Провести розповідь за розробленою партитурою, дотримуючись вимог техніки мовлення (дихання, голос, дикція). За потреби внести корективи в партитуру тексту, намагаючись досягти ритміко-інтона-ційної виразності розповіді.

1 Використано матеріал, уміщений у кн.: Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови. — С. 393 — 395.


Вправа 4.Розвиток уміння конструювати і виконувати словесну дію під час педагогічного спілкування Організуйте мікрогрупи сту­дентів для виконання вправ з техніки мовлення (наприклад, вправи на розвиток дихання «Свічка», «Проколотий м'яч», «Магазин «Квіти») Обов'язкова умова виконання вправ за допомогою словесних образів (наприклад, у другій вправі — яскравий великий м'яч, оксамитове море, ласкаве сонце тощо) активізувати діяльність студентів, підключивши до дії їхні звукові та зорові аналізатори, перетворити виконання вправ на цікаву справу

Після виконання кількох вправ проаналізуйте діяльність студентів — організаторів роботи в мікрогрупах (чи цікаво їм було виконувати вправи, як сприяла цьому активізація студентами уяви, уваги, образної пам'яті виконавців, які картини, образи, відчуття вони зуміли виклика­ти, що в мовленні організаторів ускладнювало роботу, як запобігти цим недолікам у майбутньому, які висновки щодо виразності власного мовлення можна зробити?

Вправа 5.Розвиток умінь з оволодіння інтонаційними особливос тями різних розділових знаків

Ідея вправи запозичена з досвіду роботи К Станіславського над формуванням у молодих акторів уміння виразного сценічного мовлен­ня1 На його думку, кожний розділовий знак має притаманну тільки йому «голосову фігуру» Крапка — кінцеве зниження голосу, що вказує на завершення фрази Знак оклику має характерне звукове «квакання», знак питання — підвищення голосу Перед комою слід «загнути звук догори» і перенести його знизу вгору, ніби предмет з нижньої на верх­ню поличку Кожна з цих інтонацій впливає на слухачів і зобов'язує їх до відповідної реакції запитання — до відповіді, оклик — до співпе­реживання, співроздумів, згоди або протесту, дві крапки — до уважно­го сприйняття наступної думки Пропонуємо потренуватися у техніці вироблення інтонаційних фігур різних розділових знаків

1 Уявіть обставини наведених нижче ситуацій, налаштуйте себе на взаємодію з партнерами Ваше головне завдання — спонукати їх до певної реакції, визначити характер реакції бажаної

Ситуація 1 Вітання з учнями Звернення до них з приводу почат­ку (завершення) навчального року (чверті), уточнення завдань домаш­ньої роботи (уроку), повідомлення радісних подій, що відбулися в класі

Ситуація 2 Повідомлення учням теми уроку і формулювання проблемного питання, з якого починається її вивчення

Ситуація 3 Виразне читання (розповідь, діалог, пояснення, доказ теореми тощо) вчителя на уроці (фрагмент)

Під час виконання вправ оцінюється вміння використовувати інто­наційні фігури різних розділових знаків для спонукання слухачів до певних реакцій

1 Станиславский К С Собр соч В8т-ТЗ-С 100-125 238


Інший варіант виконання вправи — вправляння у читанні (усному переказі) фрагментів із художніх творів, інсценування діалогів із п'єс, байок тощо

2 Відпрацюйте інтонаційні фігури розділових знаків у розповіді, яку обрали для моделювання ситуації на занятті Визначте їхнє емоцій-но-психологічне навантаження, бажану реакцію слухачів під час спри­ймання розповіді


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 24; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты