Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДіагностування готовності до заняття
Читайте также:
  1. VI. Основні етапи заняття
  2. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  3. Діагностування комунікативної готовності до діалогу з дитиною
  4. Діагностування професійної позиції студента в ситуаціях взаємодії з аудиторією
  5. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  6. Діагностування рівня теоретичної підготовленості: усвідомлення сутності монологу і діалогу на уроці
  7. Для проведення практичного заняття із студентами 1 курсу
  8. Заняття з фізичної культури
  9. Заняття з фізичної культури на повітрі

Цей етап заняття можна провести як підготовку до роботи над тео­ретичними питаннями теми, водночас досліджуючи підготовленість! студентів до співробітництва в малих групах. Така форма організації1 діагностування органічно поєднається з сутністю порушеної проблеми і; дасть можливість переконатися в доцільності ЇЇ застосування для удоско­налення педагогічної майстерності вчителя.

Навчальна група студентів поділяється на 4 мікрогрупи залежно від кількості винесених на обговорення питань. Кожна мікрогрупа отримує одне питання. В інструктивній картці викладач дає мікрогрупам підпи-тання до нього (залежно від рівня групи цю операцію мікрогрупа може виконати сама). Педагог пояснює порядок виконання завдання, на яке відводиться приблизно 10 хвилин (у разі, якщо студенти готові до об­говорення теми):

1. Перевірити, наскільки опановано теоретичний матеріал. Для цього
розподілити між членами мікрогрупи підпитання, обговорити відповіді;
поставити запитання товаришам і, якщо є потреба, педагогові.

2. Розподілити між членами групи ролі: лідера-координатора гру­
пової роботи; художника (для підготовки схем); спостерігача за актив­
ністю роботи в групі (для оцінювання ініціативи учасників, слушності
пропозицій, повноти уточнень, доповнень); спостерігача за культурою
спілкування (аналізує, хто уважний до думок інших, вміє вислухати
міркування, робить коректні зауваження, підтримує інших); аналітика
змістової готовності (з'ясовує глибину розуміння проблеми, точність
знань). Відповідно до рольової позиції кожен студент мікрогрупи сам
спостерігає хід взаємодії у групі та робить висновки про те, що допома­
гає і що заважає груповому спілкуванню.

Завдання для виконавця ролі варто позначити на окремих інструк­ціях з рекомендаціями, як узагальнити спостереження.

3. Підготувати звіт групи про засвоєння теоретичного матеріалу
(у вигляді консультацій для молодих учителів, доповіді чи в іншій формі).
Дібрати до виступу наочність (схеми, приклади).

4. Після роботи в мікрогрупах доцільно підвести підсумки та уза­
гальнити діяльність у цілому в групі. Лідер групи або окремі спостері­
гачі доповідають про висновки стосовно ефективності роботи мікрогрупи,
наголошуючи на активності, культурі, компетентності її членів.Педагог узагальнює власні спостереження щодо продуктивності ро­боти в групах, готовності студентів до взаємодії у малих групах, зав­дань професійного розвитку.

5. Перевірка змісту підготовленості як усвідомлення головних теоре­
тичних положень може здійснюватися у формі групової роботи (мікро­
групи звітують про засвоєння теоретичного матеріалу, відповідають на


запитання педагога і всіх присутніх); у вигляді індивідуального те­стування (кожен студент отримує тест відповідного рівня складності, а оцінка його стає складовою загальної оцінки); вибіркового індиві­дуального опитування (при допомозі у відповідях членів мікрогрупи й оцінках за відповідь, які виставляються всім її членам); фронтальної роботи з усіма студентами академічної групи з індивідуальним оціню­ванням.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты