Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОб»єкт і предмет соціології.
Читайте также:
  1. Quot;Перемещенный предмет" постмодернизма
  2. V 1: Логика и ее предмет
  3. VII. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса по предмету «Технология» (направление «Технический труд»).
  4. А. Понятие "принуждение". Предмет социологии
  5. Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання
  6. Базовые опорные конспекты по предмету
  7. Билет № 1. Предмет и методы экономической теории.
  8. Брак и семья как социальные институты. Предмет социологии семьи.
  9. В коми языке суффикс – яс обозначает много предметов.
  10. Введение Предмет и задачи теории прав человека

 

Науковий інтерес до дослідження соціальних феноменів йде корінням в античне суспільство. Довгий час соціальне знання цілком знаходилося в лоні філософії (Платон, Арістотель, Дж. Локк, Ш. Монтеск `є, Г. Гегель, Л. Фейєрба і ін). В XIX ст. потрібно нове науково-теоретичне осмислення суспільних процесів, пов`язаних зі становленням індустріального суспільства в країнах Західної Європи, тому з`явилася самостійна наука - соціологія. Основоположник соціології - французький філософ - позитивіст Огюст Конт (1798-1857). Для позначення нової науки про суспільство він вперше застосував поняття «соціологія», позначивши також її місце і роль в структурі наукового знання. Зокрема, заслугами Конта є: суворе відмежування предмета соціального дослідження, розробка методології соціального пізнання, специфічних підходів до вивчення суспільного життя, характерних для нової науки; розробка категоріально-понятійного апарату. Об`єкт вивчення соціології - суспільство, суспільне життя в усьому її різноманітті. Однак суспільство є об`єктом дослідження не тільки соціології. При можливої ​​спільності об`єкта дослідження у різних наук завжди буде різним предмет. Соціолога передусім цікавлять соціальні групи, діяльність організацій, соціальних інститутів і різних спільнот; існує ряд підходів до дослідження суспільства, властивих саме соціології. Американський соціолог Нейл Смелзер виділяє п`ять основних підходів до соціологічного дослідження суспільства: 1. демографічний (для нього характерний широкий аналіз проблем, пов`язаних з відтворенням народонаселення як найважливішої передумовою і умовою соціального життя); 2. психологічний (розкриває роль і значення суб`єктивних чинників у формуванні і динаміці соціальних установок, мотивів поведінки соціальних суб`єктів і ціннісних орієнтацій особистості); 3. общностний (людина розглядається як член будь-якої спільноти чи соціального інституту - сім`ї, етнічної групи, політичної партії тощо); 4. отношенческій (суспільне життя описується через специфіку взаємовідносин ний соціальних суб`єктів, що визначена їх статусом і соціальними ролями); 5. культурологічний (аналізується поведінка людини і виявляється культурна специфіка індивідуумів і суспільних груп, ступінь використання наявних і створюваних культурних цінностей). Лише у сукупності зазначених підходів виявляється специфіка соціології як науки, що є реальною основою для її взаємодії з іншими сферами наукового знання. В даний час можна зустріти різноманітні трактування предмета социоло-ня науки. Соціологія як наука досліджує: становлення і розвиток соціальних спільнот, систем, закони соціальної дії; соціальні групи та їх вплив на поведінку людини; людську поведінку, взаємодію і вплив соціального оточення на особистість, суспільство, соціальні спільності і соціальні структури. Таким чином, предмет соціології - соціальне життя у всьому її різноманітті як система соціальних зв`язків і відносин, основними суб`єктами яких виступають індивіди, соціальні спільності, інститути і суспільство в цілому.
3.Типи структур соціології

 Залежно від критерію, покладеного в основу, виділяються три типи структур соціології. Перша структура - мікросоціологія і макросоціологія. Микросоциология досліджує поведінку, спілкування людей у ​​повсякденному житті, їх мотиви, вчинки, норми, правила, які в свою чергу визначають стабільність, революційні або еволюційні зміни в суспільстві. На цьому рівні є й певні теорії. Джордж Хоманс вважає, що взаємодія людей будується на основі принципу заохочення і покарання. Ервін Гофман вважає, що люди ведуть себе, як актори в театрі, вони грають певні ролі і намагаються справити певне враження, впливати на інших. Дійсно, часто люди намагаються показати себе кращими, ніж вони є насправді. У вітчизняній соціології тривалий час на мікрорівні виходили з того, що всі радянські люди колективісти, інтернаціоналісти, патріоти, для яких праця радість, основна життєва потреба. Ось чому в сучасному російському суспільстві спостерігається моральна невизначеність, а значна частина людей потрапила в іншу крайність махровий індивідуалізм, націоналізм чи космополітизм. На макросоциологическом рівні основна увага приділяється економічній і політичній системах суспільного устрою, релігій, партіям, класам, типам сім`ї та т.п. Макросоциология вивчає взаємозв`язку різних частин суспільства, їх взаємодія. Макросоциология найчастіше відноситься до фундаментальної науки. Серед сучасних соціологів на макросоциологическом рівні переважають в основному два підходи: функціоналізм Е. Дюркгейма, Т. Парсонса та інших; теорії конфлікту К. Маркса і Дарендорфа та інших. При соціологічному аналізі суспільство ділиться на імущих і незаможних, правлячих і підлеглих. Але прихильники одного підходу не можуть пояснити, чому суспільство зберігається при такій диференціації, а інші не можуть зрозуміти, чому суспільство змінюється, прогресує. Таким чином, навіть на рівні макросоціології поки немає однозначної відповіді на найпринциповіші питання організації суспільства. Друга структура складається з общесоциологических теорій, теорій середнього рівня і конкретних соціологічних досліджень. Общесоциологические теорії досліджують загальні закономірності соціального розвитку. Спеціальні соціологічні теорії середнього рівня стосуються однієї окремо взятої соціальної спільності, соціальної групи. Існують соціологічні теорії сім`ї, студентства, міста, села, спорту, дозвілля і т.д. Такий термін введений в науку американським соціологом Робертом Мертоном. Теорії середнього рівня дозволяють узагальнювати і структурувати емпіричні соціологічні дані в межах окремих галузей наукового знання. Вони досить часто використовують свою власну систему понять і визначень. Приватні або спеціальні соціологічні теорії середнього рівня спираються на загальну теорію, але, в свою чергу, розвиваючись, доповнюють її, міцно пов`язуючи общесоциологические теорії та емпіричні соціологічні дані. З одного боку, йдуть активні процеси диференціації соціологічного знання, виникають все нові і нові спеціальні соціологічні теорії. Це викликано тим, що суспільство - складна структурована система, і вона навряд чи спрощується у міру свого розвитку. Останнім часом виділилися соціологія громадянського суспільства, соціологія ринку та ринкових відносин, соціологія громадської думки, соціологія міжнародних відносин, політична соціологія, економічна соціологія, соціологія екологічна тощо З іншого боку, соціологія все тісніше переплітається з різними науками про суспільство. Академік Т.І. Заславська запропонувала такий напрямок, як економічна соціологія. Стверджується Етносоціологія, а також соціально-економічні, соціально-політичні, історико-соціологічні дослідження і т.п. Третя структура соціології: фундаментальна теоретична і прикладна емпірична наука. Фундаментальна теоретична соціологія відповідає на питання, що пізнається (визначення об`єкта, предмета науки) і як пізнається (основні методи соціології). До неї відносять теорії загальсоціологічного рівня. Прикладна соціологія вивчає і пропонує способи впливу на соціальну реальність, на соціальні спільності. Вона дає уявлення про реальні процеси суспільного розвитку, займається прогнозуванням, проектуванням, формуванням соціальної політики, розробкою рекомендацій для практики соціального управління. Теоретична соціологія передбачає отримання нового знання, опис, пояснення, розуміння процесів соціального розвитку: розробку концептуальної соціологічної моделі дослідження; пізнання соціальної реальності; перетворення соціальної дійсності. В рамках теоретичної соціології існують різні соціальні та приватні соціологічні теорії. Прикладна соціологія передбачає знаходження коштів для здійснення соціально значущих цілей, здійснення практичної реалізації теоретичної соціології, здійснення соціального управління; реалізацію методів соціального планування та прогнозування. По аналогії можна додати наступне. Є фундаментальні науки: фізика, математика, хімія, а є технічні прикладні науки, які фізичні, хімічні, біологічні закономірності переносять в матеріальне виробництво. Їх часто називають інженерними науками. Точно так само в соціології можна виділити фундаментальні знання соціальних закономірностей і їх реальне використання в практиці, до чого застосовується назва соціальна інженерія.

 

4.Функції соціологічної науки

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты