Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПЕРЕДМОВА
Читайте также:
  1. ПЕРЕДМОВА
  2. Передмова
  3. Передмова
  4. ПЕРЕДМОВА
  5. ПЕРЕДМОВА
  6. ПЕРЕДМОВА
  7. ПЕРЕДМОВА
  8. Передмова
  9. ПЕРЕДМОВА
  10. ПЕРЕДМОВА

 

 


 

АКАДЕМІЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ

 

 

Охорона праці для підрозділів

Служби цивільного захисту

МНС України

 

Курс лекцій

 

 

Харків 2005


УДК 674.658

 

 

Рекомендовано до видання Вченою радою Академії цивільного захисту України, протокол №13 від 20 травня 2004 р.

 

Рецензенти:

Дзюндзюк Б.В. – завідуючий кафедрою “Охорона праці” Харківського технічного університету радіоелектроніки, доктор техн. наук, професор.

Луценко Ю.В. – начальник кафедри пожежної профілактики в населених пунктах, канд. техн. наук, доцент, підполковник вн. сл. Академії цивільного захисту України.

 

Охорона праці для підрозділів служби цивільного захисту МНС України. Курс лекцій./ Укладач: Скирта Л.Г. - Харків: Академія цивільного захисту України, 2005 – 96 с.

 

Викладено навчальний матеріал нормативної дисципліни “Охорона праці” з урахуванням специфіки підготовки спеціалістів за фахом “Пожежна безпека”.

Курс включає питання законодавчої та нормативної бази з охорони праці, організації її в підрозділах цивільного захисту МНС України.

Аналізуються причини травматизму та нещасних випадків, сумісна дія небезпечних та шкідливих виробничих факторів на стан здоров`я людини під час виконання службових обов`язків особового складу та працівників цивільного захисту МНС України.

Розглянуті питання забезпечення електробезпеки та функціонування систем попередження вибухів та пожеж.

Приведені основні положення Правил безпеки праці в підрозділах цивільного захисту МНС України.

 

УДК 674.658

© Скирта Л.Г., 2005

© АЗУ, 2005


ПЕРЕДМОВА

Згідно зі ст. 27 Конституції України „Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань”; відповідно до ст.43 „Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом” [1].

Згідно зі ст. 30 Закону України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.2004 № 1859-1У п.1.2 “Посадові особи урядового органу державного нагляду у сфері цивільного захисту у складі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту мають право: у сфері пожежної безпеки здійснювати повноваження державної пожежної охорони, передбачені Законом України “Про пожежну безпеку”[9].

Необхідність забезпечення здорових і безпечних умов праці при проведенні пожежно-рятувальних робіт як у повсякденній праці, так і в екстремальних ситуаціях гасіння пожеж, формування ціннісних орієнтацій пріоритетності життя і здоров`я особового складу та працюючих по відношенню до результатів їх професіональної діяльності зумовлює необхідність належної підготовки фахівців пожежної безпеки усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці.Дисципліна "Охорона праці в підрозділах пожежно-рятувальної служби МНС України" базується на освоєнні двох програм нормативних навчальних дисциплін:

1. „Основи охорони праці” - це нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, гігієни праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров`я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності [3].

Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих курсантами, студентами та слухачами факультету заочної форми навчання (ФЗН) при освоєнні програм дисциплін "Основи екології" та "Безпека життєдіяльності".

2. „Охорона праці в галузі” - це нормативна дисципліна, яка вивчається у вищих закладах України з метою формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці у галузі, відповідно до напряму їх підготовки, складових і функціонування системи управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення умов виробничого середовища і безпеки праці в галузі, згідно з чинними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами [4].

Сучасний розвиток науки та техніки привносить принципові нововведення у всі сфери матеріального виробництва, суттєво змінюючи технологічні процеси та використовувані матеріали, предмети та знаряддя праці. В свою чергу зміни технології та устаткування призводять до трансформації умов праці та трудового процесу в цілому. Тому при розробці нової техніки, технологічних процесів, організації виробництва необхідно проводити науковий аналіз можливих небезпечних та шкідливих виробничих факторів та розробляти заходи і засоби, спрямовані на мінімізацію їх несприятливого впливу на працюючу людину.

Випадки травматизму, професійних та професійно зумовлених захворювань, які мають місце на підприємствах і в діяльності пожежних-рятівників, часто виникають через порушення відповідних норм безпеки праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки при проектуванні підприємств, технологічних процесів, основного та допоміжного виробничого устаткування. Часто окремі недоліки або помилки, допущені в проекті, стають побічними або безпосередніми причинами аварій, пожеж, вибухів, нещасних випадків, професійних та професійно зумовлених захворювань. Тому розробка комплексу питань з охорони праці в дипломних проектах курсантів, студентів та слухачів Академії цивільного захисту України є обов'язковою вимогою. Адже сучасний рівень інженерної підготовки вимагає від майбутніх фахівців не лише володіння певним обсягом теоретичних знань з охорони праці, а й вміння їх застосовувати при вирішенні практичних завдань щодо створення безпечних та здорових умов праці.З метою підвищення рівня підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці та практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров'я працівників у відношенні до результатів виробничої діяльності, наказом Міністерства освіти України "Про вдосконалення навчання з охорони праці й безпеки життєдіяльності у вищих закладах освіти України" від 02.12.1998 р. № 420 вводиться вивчення слухачами усіх вищих закладів освіти дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці" (рівні "молодший спеціаліст", "бакалавр") та "Охорона праці в галузі" (рівні "спеціаліст", "магістр"), а також включення розділу (питань) охорони праці до дипломних проектів і робіт молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

На завершальному етапі підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів важливо систематизувати, поглибити, доповнити та закріпити раніше одержані знання з охорони праці, надати їм практичного спрямування щодо вирішення завдань стосовно їх майбутньої професійної діяльності. Цей курс підготовлений у відповідності до навчальної програми нормативної дисципліни "Охорона праці" для вищих закладів освіти, затвердженої Міністерством освіти України 2 серпня 1999 року та листом Міністерства освіти і науки України № 1-9-307 від 21 серпня 2002 р.

Доверь свою работу кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 32; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты