Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
Читайте также:
  1. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  2. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  3. Витрати виробництва \ вартісна оцінка затрат економічних ресурсів, здійснених підприємцями задля виробництва продукції.
  4. Вплив на довкілля мартенівського виробництва сталі.
  5. Дані для складання кошторису витрат виробництва продукції
  6. До теми "Статистика виробництва та реалізації продукції".
  7. Економічна суть і організація страхування
  8. Ефективна організація пошуку. На завершення декілька порад щодо користування пошуковими системами.
  9. Ефективність виробництва – це комплексне відображення кінцевих результатів використання робочої сили (працівників) і засобів виробництва за певний проміжок часу.
  10. Загальна характеристика і методологія визначення ефективності виробництва.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

студентами ОКР “Бакалавр” з напряму підготовки

6.030504 “Економіка підприємства ” денної та заочної форми навчання

 

 

 

Мелітополь, 2013

 

УДК338.43(075.8)

ББК 65.32-23я73

 

Організація виробництва.Методичні вказівки для виконання курсової роботи для студентів з напряму підготовки 6.030504 «економіка підприємства». – Таврійський державний агротехнологічний університет, 2013- 54с.

Розробник:к.е.н., доцент кафедри організації виробництва та агробізнесу Агєєва І.В.

 

Рецензент:к.е.н., старший науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» Коновалов І.В.;

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства ТДАТУ Тебенко В.М.

 

 

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри «» 20 р., протокол № . Затверджено методичною комісією факультету економіки та бізнесу «____»__________­­ 20 р., протокол № .

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП
І. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ
1.1 Вибір теми курсової роботи
1.2 Вивчення літературних джерел
1.3 Структура курсової роботи
1.4 Методика виконання курсової роботи
ІІ. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Ш. ОРІЕНТОВАНІ ПЛАНИ ОКРЕМИХ ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
ІУ. РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
4.1. Рекомендовані таблиці до пункту 2.1
4.2. Рекомендовані таблиці до пункту 2.2 та 2.3
У. ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ
УІ. ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
6.1 Розподіл балів, що присвоюються студентам в процесі виконання курсової роботи
6.2 Шкала оцінювання знань студентів
ДОДАТКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

ВСТУП

Спеціаліст економічного профілю повинен мати хорошу теоретичну підготовку, яка б дозволяла за будь-яких умов приймати правильне рішення. Йому потрібні ґрунтовні знання з дисципліни, вміння систематизувати дані аналізу розвитку всіх галузей виробництва на підприємстві, вишукувати резерви поліпшення кількісних та якісних показників, накреслювати реальні напрями розвитку підприємства н основі досягнень науково-технічного прогресу та узагальненого передового досвіду.Підготовка такого всебічно розвиненого спеціаліста можлива на основі комплексної системи науково-теоретичного і практичного навчання. При цьому особливого значення набуває організація самостійної роботи студентів, зокрема виконання курсових робіт на базі конкретних підприємств.

Курсова робота є формою самостійної роботи студентів економічного факультету при вивченні дисципліни “Організація виробництва”. Виконання курсової роботи здійснюється відповідно до навчального плану підготовки спеціалістів ОКР “Бакалавр” спеціальності “Економіка підприємств”, “ та згідно із робочою програмою курсу. Виконання роботи сприяє поглибленому вивченню курсу на основі наукових праць вітчизняних та зарубіжних економістів, державних законодавчих актів і програмних документів, статистичних, практичних матеріалів з однієї з проблем організації виробництва..

Методичні вказівки містять загальні методичні поради щодо написання курсової роботи, правила оформлення роботи, механізм захисту, критерії оцінювання роботи та список рекомендованої літератури.
Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 23; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.013 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты