Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсобливості керівних органів у неакціонерних видах страхових організацій.
Читайте также:
  1. Адміністративно-правовий статус органів місцевого самоврядування
  2. Безопасность жизнедеятельности — это наука, изучающая способы сохранения здоровья и жизни человека в его среде обитания, при любых видах его деятельности.
  3. Биоформы в разных видах дизайна
  4. Бюджетне вирівнювання та його особливості
  5. Бюджетні повноваження місцевих органів самоврядування
  6. Валютні і резервні фонди місцевих органів самоврядування
  7. Види листів та їхні особливості
  8. Використання формул масивів у табличному процесорі MS Excel. Особливості формул масивів.
  9. Вимоги керівних документів по забезпеченню продовольством військовослужбовців.
  10. Власності та їх особливості

Страховики можуть мати форму не лише акціонерних товариств. Законодавство України дозволяє створення страхових компаній із статусом товариства з повною відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, командитного товариства і товариств взаємного страхування. Органи управління цими страховиками мають деякі особливості порівняно з акціонерними товариствами.

Вищим органом названих товариств є збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Учасник такого товариства вправі передати свої повноваження на зборах іншому учаснику або представникові іншого учасника товариства. Учасники мають кількість голосів, пропорційно розміру їх часток у статутному фонді. Збори учасників товариства обирають голову товариства.

До компетенції зборів товариства з додатковою або повною відповідальністю належить: а) встановлення розміру, форми й порядку внесення учасниками додаткових вкладів;б) вирішення питання про придбання товариством частки учасника; в) виключення учасника з товариства.

Збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Збори учасників товариства скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами.

Позачергові збори учасників скликаються головою товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного фонду або на вимогу виконавчого органу. Учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства.

У страховому товаристві з додатковою або повною відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства. Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників. Збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора). Дирекція (директор) підзвітна зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з додатковою відповідальністю здійснюється ревізійною комісією, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа, в кількості, передбаченій установчими документами, але не менше 3 осіб. Ревізійна комісія доповідає результати проведених нею перевірок вищому органу товариства.Учасник товариства, який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов'язки, або перешкоджає своїми діями досягненню цілей товариства, може бути виключений з товариства на основі рішення, за яке проголосували учасники, що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів.

Ведення справ повного страхового товариства здійснюється за загальною згодою всіх учасників. Ведення справ товариства може здійснюватися або всіма учасниками, або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства. В останньому випадку обсяг повноважень учасників визначається дорученням, яке повинно бути підписано рештою учасників товариства.Якщо в установленому договорі визначаються декілька учасників, які наділяються повноваженнями на ведення справ страхового товариства, то передбачається, що кожен із них може діяти від імені товариства самостійно. В договорі може бути відзначено, що такі учасники мають право вчиняти відповідні дії лише спільно.

Управління справами командитного товариства здійснюється тільки учасниками з повною відповідальністю. У командитному товаристві, де є тільки один учасник із повною відповідальністю, управління справами здійснюється цим учасником самостійно. Вкладники не вправі перешкоджати діям учасників із повною відповідальністю по управлінню справами командитного товариства.

Що ж до товариств взаємного страхування, то таких в Україні поки що не зареєстровано. Досвід інших країн свідчить про те, що це перспективна форма страховиків. Проте її застосування потребує відповідної законодавчої бази.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 18; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты