Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаРекеттену. 1 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

- Операция.

- Тапсырма.

? 25

Әрекет құрамына қанша деңгей кіреді:

+ 4.

- 2.

- 1.

- 6.

- 3.

? 26

Психология қай ғылымның тұсында дамыды:

- Биологии.

+ Философия.

- Антропология.

- Әлеуметтану.

- Мәдениеттану.

? 27

Б.Г. Ананьев классификациясына қанша әдістер тобы кіреді:

+ 4.

- 2.

- 1.

- 6.

- 3.

? 28

Ойлау дегеніміз - ...:

- Оъективті дүниенің заттар қасиетінің көрінісі.

- Әртүрлі түйсіктердің түсінікті синтезі.

+ Әлеуметтік жағдаймен ұштасқан, тілмен тығыз байланысты психикалық процесс

- Заттардың толық бейнесі, біртұтас көрінісі.

- Мінез-құлық қалыптасуының жоспары.

? 29

Бұрында болмаған жағдайларды еске түсіру...:

- Ес.

- Зейін.

+ Қиял.

- Түйсік.

- Қабылдау.

? 30

Адам басынан кешірген жағдайларды есте сақтау қоймасы:

- Ойлау.

+ Ес.

- Қиял.

- Темперамент.

- Қабілет.

? 31

Материалды дүниенің құбылысы мен жеке заттар қасиетінің көрінісі:

+ Түйсік.

- Қабылдау.

- Ес.

- Қиял.

- Ойлау.

? 32

Қоршаған ортаны жан-жақты білуге көмектесетін психикалық процесс:

- Қабылдау.

- Ес.

- Түйсіну.

+ Ойлау.

- Қиял.

? 33

Психикалық процесстерге қайсысы жатпайды:

- Түйсіну.

- Қабылдау.

+ эмоциялар.

- ойлау.

- Ес.

? 34

Психикалық процесстерге қайсысы жатады:

- Аффект.

- Қозу.

+ ойлау.

- Бейім.

- Фрустрация.

? 35

Қоршаған ортаны тану, процесімен сәйкес келетін вариантты таңданыз:

- Қабылдау.

- Ес.

- Түйсік.

+ Ойлау.

- Қиял.

? 36

Бұл операция теориялық білімді, нақты өмірлік фактілермен сабақтастыра отырып, жалпыдан жекеге шығуға мүмкіндік береді:

- Синтез.

- Анализ.

- Салыстыру.

+ Нақтылы.

- Абстракция.

? 37

Тапсырмада бес сөз келтірілген оның төртеуі бір бірімен тығыз байланысты. Сіз сол байланысқа жатпайтын сөзді табуыңыз керек:- Қабылдау.

- Сөйлеу.

- Ойлау.

+ Темперамент.

- Ес.

? 38

Қабылдаудың толық анықтамасын көрсетініз:

+ Заттың және көріністің мидағы толық көрінуі, адамның сезімталдық күшіне әсері.

- Жай психикалық процесс.

- Заттың және көріністің қоршаған ортаға адам мүшелері арқылы көрінісі.

- Заттың және көріністің адам ағзасындағы көз арқылы әсері.

- Бөлек физикалық мінездеменің заттық көрінісі.

? 39

Объектінің ұқсастықтары мен өзгешеліктерін анықтайтын ойлау операциясы:

- Анализ.

- Синтез.

+ Салыстыру.

- Жүйелілік.

- Обстрактылы.

? 40

Анализбен бөлінген компаненттерді тұтасқа жинақтау түрін көрсетініз:

- Салыстыру.

- Классификация.

+ Синтез.

- Жалпылау.

- Жүйелілік.

? 41

Қандай да бір белгілеріне байланысты көптеген заттар мен құбылыстардың қосылуымен тұжырымдарын ойлау операциясы:- Синтез.

+ Жинақтап қорыту.

- Анализ.

- Салыстыру.

- Жүйелеу.

? 42

Сезім мүшелеріне әсер ететін заттармен құбылыстарды көрінетін қарапайым саналы психикалық процесс:

- Түйсік.

+ Қабылдау.

- Ес.

- Ойлау.

- Назар аудару.

? 43

Арман — бұл қиялдың келесідей сипаты:

- Түр.

+ Форма.

- Тәсіл.

- Механизм.

- Қалып.

? 44

Жүйке жүйесі типтерінің қандай қатынасын сангвиникалық темпераментті анықтайды:

- Күшті, ұстамсыз, шапшаң.

- Күшті, ұстамды, инертті.

+ Күшті, ұстамды, шапшаң.

- Әлсіз тип.

- Әлсіз, ұстамды, инертті.

? 45

И. П. Павлов жүйке жүйесінің бұл белгісін жүйке жүйесінің басқа айырмашылықтарын байқауға қабілетті және мәнді анықтамасы деп санады:

- Шапшаң.

- Инерттілік.

- Күш.

+ Әлсіздік.

- Ұстамды.

? 46

Төмендегі көрсетілген психикалық құбылыстардың қайсысы психиканың қалып деген формасына жатады:

- Эмоция.

- Ерік.

- Мінез.

+ Зейін.

- Темперамент.

? 47

Жүйке жүйесінің қандай қасиеті зейіннің тез және толық ауыстырылуын қамтамасыз етеді:

- Күш.

- Әлсіздік.

- Біркелкілік.

- Инерттілік.

+ Қозғыштық.? 48

Төмендегі көрсетілген түрлердің ішінен көрсетіңіз: адам өзінің ішкі әлеміне көңіл бөлген немесе зейінін аударған:

- Даралық

+ Ішкі.

- Сыртқы.

- Ырықсыз.

- Үйреншікті.

? 49

Адам бір уақытта іс-әрекеттің бірнеше түрін орындағанда зейіннің қандай қасиеті орын алады:

- Шоғырлануы.

+ Бүлінуі.

- Көлемі.

- Тұрақтылығы.

- Ауытқуы.

? 50

Психикалық қалып – зейіннің негізінде қозғалыс пен аффективті қалыпты жатқызатын зейіннің психологиялық теориясының авторы кім:

- П. Я. Гальперин.

+ Т. А. Рибо.

- Д. Н. Узнадзе.

- Л. С. Выготский.

- П. П. Блонский.

? 51

Ес - бұл:

- Оқиғалар антиципациясы.

- Жинақталған ақпараттың қайта өңделуі.

- Санаға итеріліп шығарылған психикалық өмірдің бір бөлшегі, санасыздықпен ойнаудың нәтижесі.

- Тұлға мазмұны.

+ Есте сақтау, есте тұту, қайта жаңғыртудан тұратын объективті шындықты сәулелендіру.

? 52

Естiң қандай түрi қысқа уақыт аралығында әрекет етедi:

- Сенсорлы

+ Қысқа уақытты ес

- Эмоционалды ес

- Қозғалыстық ес

- Ұзақ уақытты ес

?53

Сөздiк-логикалық ес:

- Нәрселер түсiн сақтау

- Көрнекi бейнелердi есте сақтау

- Адамның бастан өткен сезiмдерiн есте сақтау

+ Сөздiк, абстракциялық материалды есте сақтау

- Дыбыстарды есте сақтау

? 54

Материалдағы мағыналы байланыстарды есте қалдыруға бағытталған естiң түрi – бұл:

- Қозғалыстық

- Аудиальды

- Эмоционалдық

+ Логикалық

- Механикалық

? 55

Ес дегенiмiз:

- Заттар мен құбылыстардың жеке қасиеттерiнiң сезiм мүшелерiнде әсер етуден пайда болған бейнелер

- Бiр уақытта қамтитын объектiлер саны

- Адам санасының бiр мезгiлде бiрнеше әрекеттi атқара алуы

+ Заттар мен құбылыстардың адам миында сақталып, ұмытылып, қайта жаңғыртылуы

- Адамның табиғат, қоғамдық өмiр туралы бiлiмдерiнiң жүйесi

? 56

Еске түсiре алмай, не танымай, қателесуде көрiнетiн ес процесi:

- Тану

+ Ұмыту

- Елестету

- Жаңғырту

- Қиялдау

? 57

Объекті қайта қабылдау кезінде көрінетін ес процесі:

- Ұғу

- Түсіну

- Қиялдау

- Жаңғырту

+ Тану

? 58

Амнезия:

+ Өткен нәрселердің естен шығып кетуі

- Псимхикалық іс-әрекет

- Психикалық үрдіс

- Еске сақтау

- Шартты рефлекс

? 59

Қайсы анықтама эмлцияны түсіндірмейді.

- Қажеттіліктердің қанағаттануы және қанағаттануы негізінде пайда болған адамның жеке субъективті қатынасы.

- Шынапйы шындықты уайым формасында бейнелу

- Адамдармен жануарардың ішкі және сыртқы тітіркендіргіштерге жауабы.

- Бейнелі құбылыстарды мағыналы уайымдау

+ Тапсырманы шешу процесі

? 60

Жағымды уайымдау қажеттілікті қанағаттандырудың мүмкіндігінің жоқтығы:

+ Өкініш.

- Ұят.

- Кек.

- Қорқыныш

- Жылау

? 61

Индивидтердің эмоционалды қалыпты бірінші сигнал жүйесі арқылы беру процесі:

- Сендіру.

- Идентификация

+ Жұқтыру

- Еліктеу.

- Сезімталдық.

? 62

Таным іс-әрекетімен байланысты сезім:

- Моральды

+ Интеллектуальды

- Эстетикалы

- Практикалы

- Теориялық

? 63

Қай зейін түрі күшті талап етпейді:

+ Ырықсыз

- Ырықты

- Үйреншікті.

- Ерікті.

- Шоғырланған.

? 64

Объектіге ұзақ уақыт шоғыранғанда көрінетін зейін қасиеті::

- Көлем.

- Бөліну.

- Концентрация.

+ Тұрақтылық.

- Бөліну.

? 65

Диологқа жататын ауызша сойлеуді көрсетіңіз::

- Доклад.

- лекция.

- декламирациялау.

+ Әңгіме.

- Ауызша есеп беру.

? 66

Ырықсыз зейін қалыптасуы үшін қандай шарт жасалнуы тиіс:

- Оқу материалын құрылымдау

+ Сыртқы тітіркендіргіштердің ішкі адам қалпына сәйкестігі.

- Өз-өзіне сөздік еске түсіру

- Еңбектің дағдылы шарты.

- Дауыстың оптимальды жоғарылығы.

? 67

Адамның ішкі әлеміне шоғырлануымен байланысты зейін түрін таңдаңыз:

- Жеке дара.

+ Ішкі.

- Сыртқы.

- Ырықсыз.

- Үйреншікті.

? 68

Адам бірнеше әрекетті бір уақытта жасай алса, зейіннің қандай түрі тән болып табылады::

- Шоғырлануы.

+ Бөлінуі.

- Көлемі

- Тұрақтылығы

- Ауысуы

? 69

Бір субъектісі бар және күрделі синтаксистік тұтас болып табылатын, құрылымдық қатынаста сөйлеушінің сөзімен мүлдем байланысты емес сөйлеудің қандай түрі суреттелген:

+ Монолог.

- Диалог.

- Ауызша сөйлеу.

- Эгоцентрикалық сөйлеу.

- Ішкі сөйлеу.

? 70

Экстремалды әсерге жауап ретінде пайда болған және әрекетке жағымды әсер ететін эмоционалды реакция қалай аталады:

+ Стресс.

- Дистресс.

- Аффект.

- Фрустрацил.

- Депривация.

? 71

Эмоциялық күйдің селқостық, енжарлық түрі;

- Интеракция

- Атрофия

- Синестезия

+ Апатия

- Апперцепция

? 72

Екі адамның сөйлесуі:

- Ішкі сөйлеу

- Жазбаша сөйлеу

+ Диалог

- Сыртқы сөйлеу

- Ауызша сөйлеу

? 73

Қысқа уақытқа созылса да қатты көрінетін эмоцияның түрі:

+ Аффект

- Стресс

- Ширығу

- Жігерлену

- Көңіл

? 74

Коммуникация ретiнде сөйлеуге жатпайды:

- Дыбыстып сөйлеу

- Диалог

+ Iшкi сөйлеу

- Монолог

- Ауызша сөйлеу

? 75

Адамның бір нәрсені керек етуі бұл:

- Мотив.

+ Қажеттілік.

- Қызығушылық.

- Бейімділік.

- Әуесқойлық.

? 76

Iс-әрекет дегенiмiз

- туа берiлген мiнез-құлық түрi

- жоғары деңгейдегi психикалық бейнелеу

+ сана арқылы басқарылатын белсендiлiк

- жүре пайда болған ағза реакциясы

- ақыл-ой қабiлеттерiнiң жиынтығы

? 77

Адамдар арасында хабар алмасуға бағытталған iс-әрекет түрi

- еңбек

+ қарым-қатынас

- оқу

- ойын

- мiнез-құлық

? 78

Адамның танымдық белсендiлiгiн ұйымдастырушы әрекет түрi

- еңбек

- қарым-қатынас

+ оқу

- ойын

- мiнез-құлық

? 79

Iс-әрекеттiң негiзгi түрлерi

- құрастыру, жапсыру

- көркем-өнер, ән

- құрылыс, бейнелеу өнерi

+ еңбек, оқу, ойын

- әрекет, операция

? 80

Адамның өзiн және шындықты қайта құруға бағытталған белсендiлiк түрi

+ iс-әрекет

- рефлекс

- интеллект

- инстинкт

- инсайт

? 81

Адамды iс-әрекетке жетелейтiн

- рефлекс

- стимул

- инстинкт

+ мотив

- гипноз

? 82

“Псюхе” ұғымы келесi мағынаны бiлдiредi

- сана;

- мiнез-құлық;

- iс-әрекет;

+ жан;

- ойлау.

? 83

Психологияда қарастырылатын барлық психикалық құбылыстардың жиынтығы, бұл

+ психика;

- iс-әрекет;

- мiнез-құлық;

- апперцепция;

- ойлау.

? 84

Психологиялық ғылымдардың негiзiн қалайтын саласы

- әлеуметтiк психология

- психодиагностика

+ жалпы психология

- психотерапия

- генетикалық психология

? 85

Интервью келесi әдiс тобына кiредi

- социометрия

- контенттi талдау

- интроспекция

+ ауызша сұрау

- жазбаша сұрау

? 86

Сана дегенiмiз

+ психикалық бейнелеудiң жоғарғы деңгейi

- арнаулы органикалық құрылым

- туа берiлген мiнез-құлық түрi

- жүре қалыптасқан ағза реакциясы

- ақыл-ой қабiлеттерiнiң бiрлестiгi

? 87

Адамның танымдық белсендiлiгiн ұйымдастырушы әрекет түрi

- еңбек

- қарым-қатынас

+ оқу

- ойын

- мiнез-құлық

? 88

Қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн шындықты өзгертуге және қайта құруға бағытталған iс-әрекет түрi

+ еңбек

- қарым-қатынас

- оқу

- ойын

- мiнез-құлық

? 89

Еңбек бұл…

+ қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн шындықты қайта жасау

- қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта құру

- адамдар арасындағы хабар алмасу

- танымдық аумақтың қалыптасуы

- жеке тұлғаның мiнез құлық көрсетуi

? 90

Қарым-қатынас бұл…

- қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн шындықты қайта жасау

- қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта құру

+ адамдар арасындағы ақпарат алмасу

- танымдық аумақтың қалыптасуы

- жеке тұлғаның мiнез құлық көрсетуi

? 91

Оқу бұл…

- қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн шындықты қайта жасау

- қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта құру

- адамдар арасындағы хабар алмасу

+ танымдық аумақтың қалыптасуы

- жеке тұлғаның мiнез құлық көрсетуi

? 92

Нерв жүйесінің тума қасиеттерінен туындайтын адамның жеке өзгешеліктерінің бірі бұл - ...

- мінез

- сана

+ темперамент

- ойлау

- қабылдау

? 93

Мінез құрылымы:

- адам қасиеттерінің тұтас жүйесі, сенім, қажеттілік, мүдде, индивид, ерік, сезім, темперамент

+ адам қасиеттерінің тұтас жүйесі, сенім, қажеттілік, мүдде, интеллект, ерік, сезім, темперамент

- адам қасиеттерінің тұтас жүйесі, сенім, қажеттілік, мүдде, интеллект, елес, сезім, темперамент

- адам қасиеттерінің тұтас жүйесі, сөйлеу, қажеттілік, мүдде, интеллект, ерік, сезім, темперамент

- адам қасиеттерінің тұтас жүйесі, сенім, қабілет, мүдде, интеллект, ерік, сезім, темперамент

? 94

Ресейлік атақты психолог Борис Герасимович Ананьев адам танымының жүйесін қалай бөліп қарастырды?

- индивид, тұлға, жеке даралық

- индивид, іс-әрекет субъектісі, жеке даралық

- тұлға, жеке даралық, темперамент, мінез

+ индивид, іс-әрекет субъектісі, тұлға және жеке даралық

- тұлға, темперамент, жеке даралық, іс-әрекет субъектісі

? 95

Психология ғылымының негізгі принциптері?

- детерминизм, даму, генетикалық

+ детерминизм, даму, сана мен әрекеттін бірлігі, генетикалық

- даму, генетикалық, сана мен әрекеттің бірлігі, анамнез

- жүйелеу, сана мен әрекеттің бірлігі, генетикалық

- детерминизм, қалыптастыру, даму

? 96

Психикалық құбылыстардың жіктелуі?

- психикалық процестер, психикалық даму, сана

- психикалық қасиет, сана, ойлау

- анализ, синтез, нақтылау, жүйелеу

- психикалық жүйе, психикалық процесс, психикалық сана

+ психикалық процестер, психикалық қалып, психикалық қасиеттер

? 97

Ойлау операциялары:

- анализ, синтез, сезіну, қабылдау, жүйелеу

+ анализ, синтез, салыстыру, абстракция, нақтылау, жалпылау, жүйелеу.

- анализ, синтез, мотивация, абстракция, нақтылау, жүйелеу

- анализ, синтез, бейнелеу, нақтылау, жүйелеу

- анализ, синтез, салыстыру, сезіну, қабылдау, нақтылау

? 98

Адамдардың әлеуметтік қауымдастығының ең жоғарғы фомасы - ...

- қабылдау

- темперамент

- мінез

- сана

+ ұжым

? 99

Френология – бұл...

+ адамның бас сүйегіне, формасына жүйке саласына қарап адамның мінезқұлқын ажыратуға болады

- жазуына қарап ажыратуға болады

- сенімділік адам мінез-құлықтарының принциптілігін,бас имейтінділігін,өз күш-жігерін жұмсайтын істің әділдігі мен маңыздылығына сенетіндігін анықтайды

- жігерлі мінез нақтылылығымен,тұрақтылылығымен мақсатқа жетудегі беріктігімен ерекшеленеді

- адамның нені сүйіп, нені жек көретіндігін білдіреді

? 100

Графология іліміне кім сипаттама жазған?

- Ф.Галлет

- Ю.Кант, Гефаст

+ Аристотель, Гефаст

- И.П.Павлов, Аристотель

- Гиппократ, Ф.Галлет

? 101

Идентификация дегеніміз - ...

- әлеуметтік жағдаймен ұштасқан, тілмен тығыз байланысты психикалық процесс

- бұл нақты адамның өзгешілігі және қайталанбастығы жеке көзқарасының болуы психикалық , физиологиялық және әлеуметтік ерекшеліктерінің жиынтығы

- бұл адамдардың бірігіп қызмет жасауы үшін стратегиялық жоспар құруын көрсетеді

+ адам өзін басқа адамның орнына қойып, сол адамның бағалайтын заттарын құбылыстарын, уақиғаларын өзіндік етуі

- шындықтағы заттар мен құбылыстарды жалпылау арқылы оның елеулі қасиеттерін басқа қасиеттерін басқа қасиеттерінен ойша бөліп алу

? 102

Антропопсихизм – бұл...

+ психика тек адамға ғана тән теория

- психика тек тіршілігі бар материяға тән теория

- психика барлық табиғатқа тән теория

- дұрыс жауабы жоқ

- барлық жауаптары дұрыс

? 103

Нейропсихология – бұл...

- емдік дәрілердің адамның психикалық жағдайына ықпалын белгілейді

- науқасты емдеуде қолданылатын психикалық әсерлерді зерттейді

- адамның денсаулығы мен оны нығайтуға арналған шараларды жүзеге асырады

+ психикалық құбылыстардың ми физиологиялық құрылымдармен байланысын айқындайды

- дұрыс жауабы жоқ

? 104

«Аффект» түсінігі психикалық көріністің қай тобына жатады?

- психикалық қасиет

- психикалық қалып

+ эмоционалды үрдіс

- ерік үрдіс

- танымдық үрдіс

? 105

Алға қойған мақсатқа саналы түрде жетуге бағытталған үрдіс қалай аталады?

- сана

- ойлау

- эмоция

+ ерік

- қабылдау

? 106

Коммуникативтік дағдылар түсінігі:

+ қарым-қатынас жасай отырып, медициналық жәрдем шараларының тиімділігі мен нәтижесін арттыру

- дамуы, ақпарат алмасуы

- тілден басқа белгілерді пайдалану

- басқа адамдармен байланысу, қарым-қатынас орнату

- адамдардың жанасуы негізінде ақпаратпен алмасуы, бір-бірін қабылдауы және әрекеттесуі

? 107

Коммуникатор бұл:

- ақпаратты қабылдаушы адам

- адамдармен байланысу

+ ақпаратты жіберуші адам

- науқас адам

- медициналық қызметкер

? 108

Коммуникация арнасы бұл:

- науқаспен медицина қызметкерінің арасындағы қатынас

- адамдардың жанасуы

- коммуникативтік үрдіс

- ақпаратты қабылдаушы адам

+ жіберушіден қабылдаушыға ақпараттың жүру жолы

? 109

Коммуникативтік білгерлік бұл:

- басқа адамдармен байланысу, қарым-қатынас орнату

- қатынасу үшін белгі жүйесі ретінде сөзді пайдалану

- тілден басқа белгілерді қосымша пайдалану

+ вербальды және вербальды емес тәсілдерді нәтижелі қолдана білуі

- адамдардың өзара қатынасқа түсуі

? 110

Императивті қатынаста:

- ұстамдылық көрсетіліп, тепе-теңдік жағдайы туады

+ авторитарлық және директивтік әрекет жасау

- алдау арқылы қатынас жасау

- партнерды түсініп қатынас жасау

- түсініп білуі, тәрбиелеуі негізінде тұлға аралық нәтижелі қатынас орнату

? 111

Диалогтық қатынаста:

+ ұстамдылық көрсетіліп, тепе-теңдік жағдайы туады

- авторитарлық және директивтік әрекет жасалады

- алдау арқылы қатынас жасау

- партнерды түсініп қатынас жасау

- бұйрық және әмір түрінде қатынас жасау

? 112

Императивті қатынас медицина қызметкері мен науқас ара қатынасында:

- барлық кезде өте тиімді қатынас түрі

- кей жағдайларда тиімді қатынас түрі

- этикаға сәйкес болады

- осы қатынас арқылы науқаста медицина қызметкеріне деген жақсы көзқарас қалыптасады

+ бұл тәсіл қолдану көбіне орынсыз және этикаға сәйкес емес болады

? 113

Коммуникант бұл:

- науқас адам

- адамдармен байланысу

- ақпаратты жіберуші адам

+ ақпаратты қабылдаушы адам

- медициналық қызметкер

? 114

Медициналық қызметкерге тәжірибелік қызметіндегі тұлға психологиясы жөніндегі білгерлігі мүмкіндік береді:

- пациент жағдайын дұрыс бағалау

+ пациентпен дұрыс контакт жасауға

- анамнез жинауға

- диагноз қоюға

- психикалық бұзылыстарды анықтауға

? 115

Ауру жөнінде ятрогенді көзқарас негізінде не жатыр:

+ медициналық қызметкердің ауру жөніндегі ойы

- дәрігер мен науқастың ауру жөніндегі көзқарас

- науқас тұлғасының ерекшеліктері

- науқастың ауру жөніндегі көзқарасы

- ауру сипаты

? 116

Медицинаның негізгі бағыты болып табылады:

- науқастарды емдеу

- ауру пайда болуын ғылыми зерттеу

+ профилактика

- жаңа дәрілік заттарды жасап шығару

- науқас психологиясын зерттеу

? 117

Оң эмоционалды қатынас түрі:

- эмпатия

- сезім

+ симпатия

- достық

- сенім

? 118

Науқастың жан дүниесін көре білу қабілеті, оның сезімдерін жеткізе білу:


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 42; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.095 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты