Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаток А. Орієнтовна тематика курсових робіт з дисциплін «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємств», «Банківська система» 1
Читайте также:
  1. Додаток
  2. ДОДАТОК 1
  3. Додаток 1.
  4. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  5. Додаток 2
  6. Додаток 2
  7. Додаток 2
  8. Додаток 4
  9. ДОДАТОК А

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисциплін «Фінанси», «Гроші і кредит», «Фінанси підприємств», «Банківська система»

1. Державна політика у сфері фінансів.
2. Шляхи удосконалення фінансової системи України.
3. Організація фінансового контролю в Україні.
4. Економічна природа фінансів та основні функції фінансів.
5. Взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.
6. Фінансова політика держави.
7. Фінансова політика господарюючих суб’єктів.
8. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики.
9. Фінанси як інструмент регулювання економіки.
10. Роль бюджету в регулюванні соціально-економічних процесів.
11. Шляхи реформування бюджетної системи України.
12. Реформування податкової системи України в умовах ринкової системи господарювання.
13. Історія виникнення, застосування та напрямки вдосконалення податків.
14. Теорії оподаткування та їх історичний розвиток.
15. Процес перекладання податків та його місце у податковій політиці держави.
16. Податкова політика як елемент фінансової політики держави.
17. Місце податків у фінансовій системі держави.
18. Нормативно-правове регламентування системи оподаткування.
19. Державна фіскальна служба України та шляхи її модернізації.
20. Теоретичні основи функціонування та розвиток прямого оподаткування.
21. Теоретичні основи функціонування та розвиток непрямого оподаткування.
22. Фінанси домогосподарств як елемент фінансової системи держави.
23. Пенсійний фонд України: джерела формування ресурсів та напрями використання.
24. Фонди соціального захисту як інструмент державної соціальної політики.
25. Бюджетна політика держави на сучасному етапі.
26. Видатки бюджету України на соціальні заходи.
27. Роль державного бюджету у запровадженні інноваційної моделі соціально-економічного розвитку України.
28. Структура податкової системи України та зарубіжних країн.
29. Податкова політика України на сучасному етапі.
30. Структура державного боргу України та управління ним.
31. Причини і наслідки бюджетного дефіциту.
32. Місцеві фінанси України, їх суть і значення в розвитку регіону.
33. Місцевий бюджет, його доходи і видатки.
34. Загальнодержавні фонди цільового призначення, їх характеристика.
35. Недержавне пенсійне страхування, його роль у соціальному захисті населення.
36. Державне регулювання страхового ринку в Україні.
37. Фінансові механізми стабілізації і розвитку страхової справи в Україні.
38. Фінансові інструменти ринку фінансових послуг.
39. Структура фінансового ринку в Україні.
40. Сучасні тенденції розвитку світової економіки та міжнародних фінансів.
41. Фінанси суб’єктів господарювання як складова фінансової системи.
42. Становлення і розвиток податкової системи України.
43. Кошторисне фінансування бюджетних організацій.
44. Теорії походження грошей та їх суть.
45. Форми та види грошей в процесі еволюції.
46. Функції та вартість грошей.
47. Кількісна теорія грошей та її розвиток.
48. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей.
49. Грошовий оборот і грошові потоки в економіці.
50. Маса грошей в обороті та закон грошового обігу.
51. Грошовий ринок України та його структура.
52. Попит та пропозиція на грошовому ринку.
53. Грошова система України.
54. Механізм державного регулювання грошової сфери.
55. Інфляція, її суть, причини та форми прояву.
56. Грошові реформи як протиінфляційний інструмент економіки.
57. Суть і значення кредиту у ринковій економіці.
58. Економічні межі та закономірності розвитку кредиту.
59. Кредитна система України.
60. Банківська система України.
61. Сучасний стан розвитку небанківських фінансових установ.
62. Валютний курс і конвертованість валют.
63. Валютний ринок і його структура.
64. Види та інструменти валютного регулювання в економіці.
65. Валютні системи та їх еволюція.
66. Кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей.
67. Регулювання готівкового та безготівкового обігу в Україні.
68. Причини і наслідки світової фінансової кризи.
69. Транснаціональні корпорації як елемент світової фінансової системи.
70. Страховий ринок України.
71. Становлення і розвиток валютного ринку України.
72. Трансформування вільних цін національної економіки у регульовані.
73. Взаємозалежність ціни та інших економічних категорій.
74. Ціна пропозиції і ціна попиту: суть, чинники формування, спільність і відмінність між ними.
75. Місце і роль торговельної націнки.
76. Суть і роль непрямих податків у ціні продукції.
77. Вплив ціни на обсяги діяльності підприємства.
78. Місце і роль витратного ціноутворення у національній економіці.
79. Демпінг у національній економіці: суть, витоки, завдана ним шкода, способи і засоби подолання.
80. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності.
81. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств.
82. Особливості формування майна підприємств різних форм власності.
83. Вплив галузі діяльності на структуру майна підприємства.
84. Склад і структура оборотних активів підприємства.
85. Склад і структура необоротних активів підприємства.
86. Форми і способи розрахунків суб’єктів господарювання у вітчизняній практиці.
87. Напрями удосконалення форм розрахунків у вітчизняній практиці.
88. Взаємовідносини суб’єктів господарювання з бюджетною системою.
89. Склад і структура дебіторської заборгованості підприємств.
90. Склад і структура нематеріальних активів.
91. Грошові надходження підприємств.
92. Виробничі фонди підприємства: склад, структура, ефективність використання.
93. Склад і структура доходів підприємств.
94. Склад і структура витрат підприємств.
95. Роль і місце прибутку в фінансово-господарській діяльності підприємства.
96. Склад і структура власного капіталу підприємства.
97. Склад і структура залученого капіталу підприємства.
98. Склад і структура активів підприємства.
99. Склад і структура капіталу організацій і підприємств споживчої кооперації.
100. Кошторис бюджетної організації.

101. Історія грошей та концепції їх походження.

102. Необхідність та суть грошей

103. Історична еволюція форм та сучасні види грошей.

104. Якісні властивості грошей та їх характеристика.

105. Функції грошей та особливості їх прояву

106. Вартість та економічна корисність грошей.

107. Роль грошей у ринковій економіці.

108. Еволюція золота та його роль у сучасних умовах.

109. Грошовий оборот та його структура.

110. Грошові потоки та характеристика каналів грошового ринку.

111. Розвиток теорії грошових відносин.

112. Кон’юнктура та специфіка монетарного ринку.

113. Грошовий оборот і грошовий ринок.

114. Перетворення грошей на капітал і розвиток кредиту.

115. Гроші та розвиток економічного циклу.

116. Гроші та інфляція в ринковій економіці.

117. Становлення національної грошової системи в Україні.

118. Грошова система, її призначення та місце в економічній системі країни.

119. Основні типи грошових систем та їх еволюція.

120. Рівновага на грошовому ринку та методи стабілізації грошей.

121. Заощадження та інвестиції у механізмі грошового ринку.

122. Економічна суть і структура грошового ринку.

123. Попит на гроші: мотиви і чинники.

124. Пропозиція грошей та механізм її формування.

125. Механізм зміни величини маси грошей в обороті.

126. Сучасні засоби платежу, що обслуговують грошовий оборот.

127. Грошово-кредитний мультиплікатор, його механізм та значення.

128. Закон грошового обігу та його роль в стабілізації економіки.

129. Грошові агрегати, оцінка їх складу в Україні.

130. Грошова система України та її елементи131. Державне регулювання грошової сфери в Україні.

132. Проблеми монетизації бюджетного дефіциту в Україні.

133. Проблеми монетизації економіки України.

134. Небанківські фінансово-кредитні установи: типи, завдання та розвиток в Україні

135. Інфляція: сутність, форми прояву та наслідки.

136. Особливості інфляційного процесу в Україні.

137. Суть та особливості проведення грошової реформи в Україні.

138. Грошові реформи, їх цілі та види.

139. Роль кредиту в ринковій економіці.

140. Процент за кредит, його природа та роль.

141. Банківський кредит в Україні.

142. Необхідність та сутність кредиту.

143. Форми та види кредиту, критерії їх класифікації та розвиток в Україні.

144. Міжбанківське кредитування в Україні.

145. Державний кредит в Україні.

146. Комерційний кредит в Україні.

147. Споживчий кредит та його розвиток в Україні.

148. Міжнародний кредит, його сутність та роль у розвитку економіки України.

149. Функції кредиту та їх еволюція в ринковій економіці.

150. Банківська система: поняття, функції, специфічні риси.

151. Формування та розвиток банківської системи України.

152. Роль банківської системи в забезпеченні стабільності банківської діяльності в Україні.

153. Природа комерційних банків та їх роль у розвитку економіки України.

154. Види комерційних банків, ознаки їх класифікації та особливості формування і функціонування різних видів банків.

155. Пасивні операції комерційних банків: суть, види, специфіка

156. Активні операції комерційних банків: суть, види, специфіка

157. Розрахунково-касове обслуговування комерційними банками клієнтів

158. Банківські послуги та їх розвиток в Україні

159. Особливості виникнення, становлення та розвитку банків в Україні

160. Природа центральних банків та їх еволюція

161. Основні засади функціонування центральних банків

162. Національний банк України: основи організації та діяльності

163. Особливості побудови та діяльності Національного банку України

164. Національний банк України як банк банків

165. Теоретико-методологічні засади грошово-кредитної політики центральних банків

166. Грошово-кредитна політика Центрального банку в системі державного регулювання економіки

167. Сучасна грошово-кредитна політика України та основні засади її формування у поточному році

168. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики НБУ

169. Ринкові інструменти грошово-кредитного регулювання економіки

170. Механізм монетарної трансмісії в системі грошово-кредитного регулювання економіки

171. Методи регулювання валютних відносин в сучасних умовах

172. Валютний ринок та його значення в ринковій економіці.

173. Валютний курс, його суть, фактори формування та методи регулювання.

174. Валютна система та її значення в ринковій економіці.

175. Валютне регулювання та валютна політика.

176. Платіжний баланс, його суть і значення для економіки країни.

177. Золотовалютні резерви, їх суть і значення для економіки країни

178. Світова валютна система та її еволюція.

179. Сучасна європейська валютна система, її формування та перспективи розвитку.

180. Світовий ринок грошей і капіталів.

181. Європейський ринок грошей і капіталів.

182. Класична кількісна теорія грошей та її положення

183. «Трансакційний» варіант кількісної теорії грошей І. Фішера.

184. «Кон'юнктурний» варіант кількісної теорії грошей М. Туган-Барановського.

185. «Кембриджська версія» кількісної теорії грошей.

186. Концепція кількісної теорії грошей Дж. Кейнса.

187. Сучасний монетаризм та внесок М. Фрідмена у розроблення монетарної політики держави.

188. Кейнсіансько-неокласичний синтез: його сутність, характеристика, використання.

189. Основні класичні теорії грошей.

190. Міжнародний валютний фонд (МВФ) і його роль в регулюванні валютних відносин.

191. Світовий банк, його роль і значення в розвитку світової економіки.

192. Роль Європейського банку реконструкції та розвитку на міжнародному фінансово-кредитному ринку

193. Банк міжнародних розрахунків, основні завдання та специфіка діяльності.

194. Банківські об’єднання в Україні та їх роль в економіці

195. Фінансове посередництво в Україні.

 


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 29; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.026 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты