Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаток Б
Читайте также:
  1. Додаток
  2. ДОДАТОК 1
  3. Додаток 1.
  4. Додаток 1. Таблиці ASCII-кодів Windows та DOS
  5. Додаток 2
  6. Додаток 2
  7. Додаток 2
  8. Додаток 4
  9. ДОДАТОК А
  10. Додаток А
    Зав. кафедри _____________________ ЛКА   студента___________ групи ________________________ (прізвище, ім’я, по батькові)

Заява

 

 

Прошу дозволити мені виконувати курсову роботу на тему:

“__________________________________________________________”

(назва теми)

 

та затвердити наукового керівника.

 

 

Дата ____________   Підпис студента ____________

 


Додаток В

ВІДГУК

На курсову роботу студента ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на тему:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

Назва критерію Максимальна кількість балів Фактично
Своєчасність подання роботи на кафедру  
Оформлення роботи згідно з вимогами  
Наявність вступу та висновків, їх відповідність змісту і вимогам  
Розкриття теми роботи з огляду на теорію  
Наукове дослідження проблеми  
Наявність рекомендацій з досліджуваної проблеми  
Наявність змістовних додатків та інформаційних матеріалів, на основі яких виконана робота  
Сума балів  
Фактична кількість балів за оцінкою наукового керівника  
Курсова робота допускається до захисту __________ ______________________________________ (дата) (підпис, прізвище та ініціали наукового керівника)
Захист курсової роботи  
Загальна кількість балів з врахуванням результатів захисту  

Курсова робота захищена:

за оцінкою за чотирибальною шкалою______________________

за шкалою ЕCTS__________________________________________

Члени комісії

__________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

__________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток Д

 

 

ЛЬВІВСЬКА КОМЕРЦІЙНА АКАДЕМІЯ

 _____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри)

 

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

 

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

м. _________ - 20 __р.


Додаток Е

  

З М І С Т

 

ВСТУП.............................................................................................................................3

1. Бюджет як основний інструмент реалізації соціально-економічної

політики держави.......................................................................................................5

2. Оцінка ефективності формування і використання бюджетного

фонду держави...........................................................................................................12

3. Шляхи підвищення ефективності бюджетної політики

в забезпеченні стабільності соціально-економічного розвитку в Україні..........23

ВИСНОВКИ.................................................................................................................33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.....................................................................35

ДОДАТКИ.....................................................................................................................37

 


Додаток Ж

Орієнтовні плани курсових робіт

ТЕМА

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ

План

ВСТУП

1. Мета й завдання фінансової політики держави.

2. Інструменти фінансової політики держави.

3. Оцінка ефективності реалізації фінансової політики держави на сучасному етапі.

ВИСНОВКИ

ТЕМА


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты