Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВивчення літературних джерел та написання курсової роботи
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Аксіологічний підхід до вивчення педагогічних явищ.
  5. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  6. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  7. Апаратні засоби роботи з відео
  8. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  9. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  10. Аудит енергогенеруючих джерел

 

При виконанні курсової роботи студент повинен навчитися користуватися спеціальною літературою, самостійно її аналізувати та узагальнювати.

Літературні джерела для написання курсової роботи студент підбирає у алфавітному та систематизованому каталозі бібліотеки ЛКА чи у будь-якій іншій науковій бібліотеці.

На особливу увагу заслуговує вивчення чинного законодавства з питань дослідження, зокрема законів України, указів Президента, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, нормативних актів Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Національного банку України, Державної фіскальної служби, Державної служби статистики України, нормативних актів Укоопспілки та інших установ і відомств, які мають право видавати нормативні акти. Студенту також варто звернути увагу на роботи відомих вчених, монографічну літературу, статті в наукових журналах останніх років видання.

Консультацію з питань добору літератури студент також може отримати у працівників бібліотеки. Статті з періодичних джерел легко відшукати за каталогом періодики або за покажчиками статей, які розміщують в останньому номері журналу за кожний рік видання. Інформаційний пошук студенти можуть здійснювати і на сайтах інформаційних електронних мереж.

Під час вивчення літератури особливу увагу необхідно звернути на першоджерела, що стосуються теми, періодичні видання, наукові статті, передовий виробничий досвід. При виконанні аналітичних розрахунків потрібно використовувати статистичні збірники та бюлетені, підготовлені Державною службою статистики України та інформаційні матеріали Національного банку України.

Студенту доцільно коротко конспектувати основні положення, необхідні для теоретичного обґрунтування питань, акцентувати свою увагу на методах наукового аналізу проблемних питань теми. Виписки варто здійснювати в розрізі питань у формі вільного викладу тексту, а не шляхом копіювання тексту з літературних джерел. В окремих випадках, коли трапляються важливі визначення, цікаві факти і приклади або статистичні дані, їх бажано виписувати у вигляді цитат і обов’язково вказувати при цьому бібліографічні дані джерела інформації. При цьому студенту варто не обмежуватися спеціалізованою літературою, а також використовувати літературні джерела з економічної теорії, економіки підприємств, бухгалтерського обліку, економічного аналізу, статистики, фінансового права тощо.

Вступ розкриває суть та стан наукової проблеми, значущість дослідження для сьогодення та підстави вивчення теми.

Обов’язковими для вступу є:

- актуальність теми;

- мета та завдання;

- об’єкт дослідження;

- методи дослідження;

- джерела отримання відповідної інформації.

Вступ доречно починати з обґрунтування вибору теми, а саме, з її актуальності. Актуальність теми оцінюється коротко, з неї випливає формулювання наукової проблеми, безпосередньо пов’язаної з обраною темою. Така оцінка може бути викладена в одному або в двох абзацах. Далі подається опис інформаційної ситуації стосовно ступеня розробки проблеми вітчизняними та зарубіжними дослідниками, що випливає з опрацьованих літературних джерел.Зважаючи на оцінку значущості теми, зрозумілими є формулювання мети і основних завдань дослідження. Мета має бути викладена в одному чи декількох пунктах. Вона не може повторювати тему курсової роботи, а повинна розвивати і уточнювати її.

Сформульована мета дозволяє визначити конкретні завдання дослідження, які можуть включати такі складові:

- вирішення певних теоретичних питань, які випливають із загальної проблеми дослідження;

- вивчення практичного досвіду вирішення вказаної проблеми, виявлення її стану, пов’язаних з нею недоліків і труднощів, їх причин тощо;

- обґрунтування певної системи заходів для можливого вирішення проблеми, що випливає з вивчення теоретичних та цифрових матеріалів дослідження;

- узагальнення результатів дослідження та розробка рекомендацій.

Формулювання завдання дослідження повинно бути стислим.

Далі вказується об’єкт дослідження та період часу, протягом якого він вивчається.

Неодмінною вимогою до курсової роботи є логічна відповідність назви теми дослідження, об’єкта, цілей і завдань у структурі роботи.

Наприкінці наводиться перелік використаних методів дослідження та джерел отримання відповідної інформації для досягнення поставленої у роботі мети. Обсяг вступу – до двох сторінок.

При розгляді теоретичних питань курсової роботи потрібно висвітлити суть основних економічних категорій з досліджуваної проблеми, побудову економічних показників та моделей; навести різні підходи до вирішення проблеми, їх оцінку та обґрунтування власної позиції студента. Ця частина є теоретичним обґрунтуванням наступних розробок та дозволяє визначити певну методику дослідження. Курсову роботу бажано ілюструвати рисунками, схемами або діаграмами.

В окремих питаннях, що досліджуються доцільно представити фінансово-економічні показники й дані з проблем дослідження макроекономічного рівня, висвітлити основи макроекономічного аналізу й оцінювання тенденцій згідно поставлених завдань у курсовій роботі.Збір статистичного матеріалу необхідно здійснювати із врахуванням характеру питань, передбачених планом курсової роботи, дотримуючись при цьому такої послідовності:

-визначення показників, які необхідно зібрати;

-розробка методики отримання необхідних показників;

-правильне документальне оформлення досліджень.

Зібраний практичний матеріал потрібно ретельно перевірити, опрацювати, згрупувати, класифікувати. В процесі обробки інформації доцільно було б розрахувати відносні та середні величини, коефіцієнти, індекси; побудовані аналітичні таблиці, складені графіки, діаграми, схеми. Необхідно обробляти цифрові дані переважно за допомогою комп’ютера. Базові дані, використані в розрахунках, повинні відповідати наведеним у відповідних копіях документів, додаткам до курсової роботи. Таблиці, що наводяться в кінці роботи без висновків і не пов’язані з темою, не можуть розцінюватися як ілюстративний матеріал. Таблицею, рисунком або формулою висвітлене питання курсової роботи закінчуватись не може.

У курсовій роботі студентам необхідно розглянути основні шляхи вирішення вказаної економічної проблеми, виявити уміння вибрати й обґрунтувати найбільш ефективний з них. При цьому знайдений шлях варто співвіднести з відповідною практикою і врахувати світовий досвід.

При узагальненні усього цифрового та теоретичного матеріалу відображаються результати виконаної роботи, визначаються шляхи використання виявлених резервів щодо вирішення досліджуваних питань. У цій частині курсової роботи необхідно висвітлити всі проміжні та остаточні результати дослідження, в тому числі й негативні.

Висновки є завершальною частиною курсової роботи. В них послідовно викладаються найважливіші теоретичні та практичні результати, одержані в курсовій роботі, що стосуються поставлених завдань. Далі подаються висновки і рекомендації щодо використання отриманих результатів.

Висновки потрібно формулювати ретельно і точно, не перевантажуючи їх поясненнями та будь-якими частинами тексту роботи (в тому числі і визначеннями). Вони повинні мати конкретний та адресний характер, ґрунтуватися на матеріалах попередніх питань і давати повне уявлення щодо змісту проведених досліджень.


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 39; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты