Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПереваги та недоліки регіональних орг-них структур управління
Читайте также:
  1. Foreign Office – структура, функции…..
  2. I. Сущность и структура финансового рынка.
  3. II. ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНЫЙ ТИП ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
  4. VII.1.2) Правовая структура вещи.
  5. А)создание венчурных предприятий и структурных подразделений для выполнения особо рискованных проектов;
  6. Абстрактные структуры данных
  7. Агрегат-структура
  8. Адаптивные структуры управления
  9. Администрация Президента РФ: понятие, правовы основы, внутренняя структура.
  10. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління
Переваги Недоліки
1. Створення можливостей присто­суван­ня стратегії до потреб кожного ринку. 2. Перенесення відповідальності за прибутки на нижчі рівні управління. 3. Поліпшення функціональної координації всередині цільового ринку. 4. Наявність можливостей для підготов­ки менеджерів стратегічного рівня. 1. Проблематичність підтримки загального імід­жу в умовах достатньої стратегічної свободи. 2. Збільшення кількості рівнів управління. 3. Можливість дублювання функцій на стратегічному і місцевому рівнях. 4. Проблематичність формування політики одноманітності 5. Труднощі в координації діяльності по країні та продукту.

 

 

8.6. ТИПИ АДАПТИВНИХ СТРУКТУР УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ, ЇХ ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

Р

озглянемо найбільш відомі типи адаптивних організаційних структур управ­ління, їх особливості, переваги та недоліки.

Матричний тип організаційної структури – су­часний ефективний тип організаційної структури управління, який створюється шляхом суміщення струк­­тур двох типів: лінійної та програмно-цільової.

Âідповідно до лінійної структури (по вертикалі) будується управління окре­мими сферами діяльності: НДДКР, виробництво, збут, постачання. Відповідно до програмно-цільової структури (по горизонталі) організовується управ­лін­ня програмами (проектами, темами).

Матричний тип структури використовується фірмами, продукція яких має відносно короткий життєвий цикл і часто змінюється, тобто фірмами, яким необхідно мати добру маневровість у питаннях виробництва та стратегії. Впер­ше ця структура була використана у кінці 30-х років для організації робіт над великими військовими проектами у провідних авіакосмічних компаніях “Лок­­хід”, “Авіа” та інших, але з середини 60-х років вона поступово почала роз­пов­сюджуватися у невійськових сферах діяльності (напр., у компаніях з виробництва харчових продуктів).

При матричній структурі управління в процесі визначення горизон­таль­них зв’язків необхідні:

ü підбір і призначення керівника програми (проекту), його заступників в окремих підсистемах (темах) відповідно до структури програми;

ü визначення та призначення відповідальних виконавців в кожному спе­ціа­лізованому підрозділі;ü організація спеціальної служби управління програмою.

Для забезпечення діяльності в межах матричної структури необхідно про­вести зміни в організаційній структурі: створити в основній компанії спе­ці­аль­ні цільові підрозділи, які б об’єднували провідних спеціалістів для спіль­но­го вироблення розробки основних ідей програми.

При матричній структурі управління керівник програми (проекту) працює з безпосередньо не підпорядкованими йому спеціалістами, які залежать від лінійних керівників. Він в основному визначає, що і коли повинно бути зроб­лене з конкретної програми. Лінійні керівники вирішують, хто і як буде вико­нувати ту чи іншу роботу (рис. 8.6 і табл. 8.8):

 

 

 
 

 

 


Проблеми, які виникають при встановленні пріоритетів завдань і розподілі часу роботи спеціалістів над проектами, можуть порушувати стабільність функціонування фірми та утруднювати досягнення її довготермінових цілей. З метою забезпечення координації робіт в умовах матричної структури центр управління програмами повинен пов’язувати виконання управлінських про­це­дур окремими підрозділами. Матричні структури управління, які доповнили лінійно-функціональну організаційну структуру управління новими елемен­тами, відкрили якісно новий напрям у розвитку найбільш активних та дина­міч­них проблемно-цільових та програмно-цільових організацій-них форм управ­ління, що спрямовані на піднесення творчої ініціативи керівників і спеціа­ліс­тів і виявлення можливостей значного підвищення ефективності виробництва.Таблиця 8.8


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 9; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты