Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаық туралы философиялық ой тұжырымның пәндік сферасының негізінде бірінші кезекте не жатыр: құқық теориясы
Читайте также:
  1. A) затты құрайтын химиялық элементтердің жиынтығы
  2. A) операциондық жүйе
  3. C) мағаналық байланысы арқылы ауысуы мүмкін, құрылымданған мәтін
  4. C) тотықтардың жиынтығы
  5. D) А, В,С п.п. көрсетілген барлық компоненттер
  6. E) барлық жауаптары дұрыс
  7. Excel-де активті ұяшық жоқ .
  8. Excel-де активті ұяшық жоқ .
  9. Lt;question> Білім деңгейін анықтайтын сайыстың түрін аңықтаңыз
  10. Lt;question> Заттық – бейнелік көрнекі құралдар

* Қандай ғалым материяның, қозғалыстың кеңістіктің уақыттың бірлігін дәлелдеген: А. Эйнштейн

ХХ ҒАСЫР

* ХХ ғ. 70ж. пайда болған индустриялдық постиндустриялдық қоғам теориясының алғашқы негізі қандай концепция болып табылады: Экономикалық өсу стадияларының теориясы.

* XX ғ.философтарының арасында парадигмалардың ауысу концепциясын дамытқан кім: Т-Кун.

* ХХ ғ. қандай ұлы ойшыл «ашық қоғам» теориясын дамытқан: Поппер Карл.

* ХХ ғ. қандай философиялық бағыт философияның пәнін логикалық анализге айналдырады: неопозитивизм - аналитикалық философия

* ХХ ғ. қандай бағытта философия сананың феномендері туралы қатал ғылым деп талқыланады: феноменология.

* ХХ ғасырдың қандай философиялық бағыты практикалық қорытындыны ақиқаттың мөлшері деп санайды: прагматизм

* ХХ ғасырдың қай атақты ойшылы «шекаралық ситуация» теориясын дамытады. Ясперс.

* Постструктурализмнің ерекшелігін белгілеңіз. Рационалдық схемалардың түсініктемесін сынау.

*. ХХ ғ. қандай философиялық бағыт «құндылық теориясын» дамытады: Баден мектебі.

* ХХ ғ. қандай бағытта тексті талқылау негізгі мәселе деп табылады: герменевтика.

* ХХ ғасырда философияның көрнекті өкілдері адам мәселесін қай тұрғыда қарастырды? Экзистенциалық.

* ХХ ғасырда философияның көренкті өкілдері жаңа контекстіде танымның ғылыми әдістерінің мәселесін қалай қарастырды? Неопозитивизм.

* ХХ ғасыр философиясындағы адам мәселесін қай бағыт көтерді деуге толық негіз бар? экзистиолизм

* ХХ ғ. экзистенциализм философиясының қалыптасуына негіз болған еңьектің авторы ...Хайдаггер* ХХ ғ. қандай философиялық бағыт томистік дәстүрді жалғастырады: неотомизм

* ХХ ғ. қандай философиялық бағыт болашақты жан-жақты зерттейді: футуралогия

* ХХ ғ. қандай бағыт философияны «Лингвистикалық анализге» жақындатып дамытады:неопозитивизм

*. ХХ ғ. қандай философиялық бағыт Адам мәселесін, адамның өмірі мен өлім проблемасын ерекше бағалап отыр: эхкзистенсиолизм

* ХХ ғ. Постструктурализм позициясынан гуманитарлық білімдердің құрылымын егжей-тегжейлі зерттеген – Фуко

* ХІХ-ХХ.ғ.қандай орыс ойшылы мистикалық ілімді дамытқан:Федоров

А

* Аристотель бойынша философия неден басталады? Таң қалудан.

* Адамдарды жануарлардан айыратын ойлау типі қандай: абстрактылы ойлау.

* Ақиқаттың негізгі өлшемі қандай: пратика.

* Аталған ғылыми әдістердің қайсысы теориялық танымға жатпайды: эксперимент.* Адам туралы ілімдегі жалпылы ұғым. Адам.

* Адамзаттың жеке жүйесі философиялық ғылымда қалай аталады? индивид-жеке адам.

* Аристотельдің философиясын оқып-зерттемеген және оның ілімімен таныс емес... Милеттік Фалес

* Аталған танымдық әдістердің қайсысы теориялық танымға жатпайды: Бақылау.

* Аталған танымдық әдістердің қайсысы эмпириялық танымға жатпайды: индукция.

* Антиктік философиядан әл-Фараби қабылдаған маңызды дәстүрдің атауы... перипатетизм.

* Аталған диалектикалық ұғымдардың қайсы қажеттілк пен кездейсоқтың гармония мен дисгармонияның байланысын ашады: қажеттілік пен кездейсоқтық.

* Аристотельдің пікірінше силлогизм дегеніміз не: пікірлерден жаңа логикалық салаларды шығару.

* Аристотель бойынша моральды идеал қандай болу керек: саналы қызмет.

* Аталған Орта ғасырлық философтардың қайсысы классикалық патристиканың өкілі деп саналады: Августин Аврелии.

* Аристотель қандай логиканың негіздерін туғызған: формальді.

* Абай философиясының орталық мәселесі – адам.

* Абайдың философиялық құрылымындағы Құдай-Алла қандай орында тұрады? Алғашқы түрткі

* Абай қазақ қоғамының жағдайын қалай сипаттайды? Білімділікті талап ететін сыни көзқарасы.* «Адамның қасиеттері» шығармасында адамзаттың маңызды мәселелірн зерттеген... Печчен

* Антропология философиясының пайда болуы мен қалыптасуына үлкен үлесін қосқан кім? М.Шелер

* Антикада қандай мектеп ойшылдары болмыс дамуында қозғалыс жоқ деп түсінген: Элеаттық мектебі

* Алғашқы буржуазиялық қатынастар дәуірінде бірінші рет саясат философиясына көңіл қойған: Макиавелли

* Антикалық философияда адам мәселесін ерекше бағалаған кім: Сократ

* Антик дәуірінде кім алғаш рет философияға болмыс ұғымын енгізді: Парменид

* Ағартушылық кезеңде тарих философияның сипатты белгілері идеяның жоқтығы: апокалиптикалық

* Ақиқат дегеніміз не: ойдың объектіге сәйкестігі

* Ақиқаттың өлшемі не: іс – тәжірибе (практика)

* Антетика антиномия терминдері Канттың талдауы бойынша нені білдіреді: диалектиканы

* Адам дегеніміз өзінің даму анықтамасында таным болып табылатын сананың көрінісі деп тұжырымдаған: Гегель

* Тарихты материалистік тұрғыдан түсінетін ойшылдар қандай қоғамдық қатынастарды бірінші орынға шығарады: экономикалық.

* Адамдардың рухани өмірінің формасы ретінде дінді бірінші кезекте не айрықшаланады? Жоғары күшке сену.

* Априори, апостериори, антиномия – осы терминдермен қатар қандай термин Кант философиясының сөздігінде қолданылады? Аналитика.

* Адам іс-әрекетінің іскерлік және ілімдік негіздерін ұйымдастыру тәсілдерінің ұстанымдары (принциптері):әдістеме

* Аристотель таным мәселесін зерттей отырып, мына кітаптардың қайсысын жазбаған?Кіші логика

* Аталған ойшылдардың қайсысы киниктерге жатады:Диоген

* Аталған ойшылдардың қайсыс киренаиктерге жатады: Аристип

* «Айығу кітабы» еңбегінің авторы: Ибн Сина

* «Адам - бұл саяси жануар» деп кім айтқан? Аристотель

* Ағартушылық дәстүрмен идеялардың рухында жазылған аса бір есте қалар философиялық еңбек – «Мәңгілік әлемге» кітабын жазған кім? Кант

* Адамдарға деген пессимистік көзқарасты негіздеудегі басты қағида болған – адамның эгоистік табиғаты туралы идея мына философтардың қайсысына тән? Шопенгауер

* Ашық қоғамның жауларының қатарына Поппер кімді қосты? Платон әдістемесі

* Алғаш рет ХХ ғасырда өркениеттің «өсуінің шегі» туралы мәселесі аса өткір қойған кім? Рим клубының өкілдері

* Аристотельдің логикасы қалай аталады: формальды

* Ақиқаттың қарама-қарсылығы қандай: адасу, жалған

* Адамзаттың қазіргі ауқымды мәселесін анықтаңыз: экологиялық

* Американ философы Фукуяманың «Тарихтың соңы» идеясы қандай құбылыстың баламасының жоқтығына сүйенеді? Лебералды демократияны

* Адам – ойыншы, ойнайтын тіршілік иесі. Бұл кімнің идеясы.Хейзенгтің

* Адам болмысы туралы Хайдаггердің фундаментальдық еңбегінің аты...болмыс пен уақыт

* Адам жасаған заттарды объективациялайтын әлеуметтік-философиялық теорияны бейнелеуші ұғым...артефакт

* Адамзатқа табиғи ортадан бөлініп шығуға мүмкіндік берген фактор: еңбек іс әрекеті және қарым-қатынасы

* Адамның қалыптасу процесінің күрделілігін анағұрлым дәл бейнелейтін ұғым?Антропосоциогенез

* Ағартушылық заманының философтары әлеуметтік проблемалардың шешімін немен байланыстырады: білімді тарату

* «Адам бол» - бұл принципті алғаш жариялаған кім? Абай

* Адамгершіліктің негізін Сократ немен байланыстырады? Білім.

ә

* Әлеуметтік теориясының объектісіне жатпайды: тобыр.

* Әлеуметтік философия мен әлеуметтануда жүйелік методология қандай теорияға сүйенеді: синергетика

* Әлемнің көптік шексіздігін 1610 жылы 10 наурызда «ашқан»... Галилей.

* Әл-Фараби қалай аталды? Аристотельден кейін 2-ші ұстаз.

* Әлеуметтік философия тұрғысынан классиктік маркстік қоғамның тарих теориясындағы маңызды орынды қандай теория алады: қоғамдық формация мектептері.

* Әлеуметтік қауымға жатпайтын әлеуметтік құрылымның элементтің (бөлігін) шығарыңыз. Коллектив теориясы.

* Әлеуметтік философияның пәнінің аса сәтті анықтамасын төмендегілердің қайсысы берді: С. Л. Франк

* Әлем жөніндегі әртүрлі ғылымдардың анағұрлым іргелі білімдерінің синтезі нәтижесі қалай аталады: әлемнің ғылыми теориясы

* Әлемнің болмысы мен бірлігі туралы ой түйе отырып Ф.Энгельс кіммен пікір таластырады: Дюрингпен

* Әлемнің материалдық бірлігі принципін дәл тұжырымдаған: Энгельс

* «Әрбір мәдениеттің негізінде этикалық бастама жатыр», - деп айтқан кім? Швейцер

* Әлеуметтік құрылымдардың, қауымдастықтардың әлеуметтік «децентрациясы» (орталықтардың, орталықтандырудың болмауы, жойылуы) - ... философиясындағы өлшем принциптерінің бірі. Постмодернизм

* Әлеуметтік уақытты «жылдамдату» тақырыбы көбінесе ... теориясымен байланысты. әлеуметтік прогресс

* Әлеуметтік екі іргелі бөлімдері – бұлар:ғылыми және ғылыми емес таным

* Әлеуметтік философияның белгілі бір мағынада алғанда – теориялық, методологиялық алғашқы отаны не болып табылады? Тарихи филолсофия

* Әлеуметтік – философиялық талдаудың принципіне мыналардың қайсысы жатпайды? Бихевиоризм принціпі

* Әлемдік әлеуметтік-философиялық ойдың тарихында географиялық детерминизм принципін бірінші болып толық және жүйелі ұсынған кім? Мантескье

* Әлеуметтік философиялық анализге жатпайтын принцип: бихевиоризм принипі.

Б

* «Бостандық – бұл танылған қажеттілік» былай Спиноза, Гегель және ... т.б.

* Батыс Еуропа тарих философиясы шын мәнісінде кімнен басталады... Волтерден.

* Бостандықты қажеттіліктің танылуы ретінде ең бірінші айтқан кім? Спиноза.

* «Білім - күш», - деп тұжырымдаған... Бэкон.

* «Бұл тамаша әлемнен бәрі де жақсылыққа», - деп айтқан... Лейбниц.

* «Байқаңыз, сізді философияға біреу әуестендіріп жібермесін ... әлемнің барлық стихиясы бойвнша», - деп оқытқан... Тертуллиан.

* Будда ілімінде қандай концепция тұлғаның адамгершілігін дамуын қажет етеді: сегіз сатылық жолдық ілім

* Буддизм дін бе әлде философия ма? философия да, дін де.

* Будда бойынша адам өмірінің мәні неде? азаптануда.

* Буддизмдегі азаптан босатылу, барлық адамзат күшінің соңғы мақсатын білдіретін термин? Нирвана.

* Будданың «ізгі ақиқаттарының» ішіндегі жоғы... азаптанудан құтылуға болмайды.

* Болашаққа арналған танымдық әрекеттердің түрлерінің бәрі қандай жалпы ұғыммен аталады: болжам.

* Білім мен оның функцияларының өмірге пайдалысын насихаттап қарастырған философия: метапозитивизм (пргматизм)

* Болмыс дегеніміз не? үйлесті, тұтасты дүние

* Ф.Бэкон бойынша танымға зиянды 4 руды келтіреді: идолдар

* «Бір өлшемді адам» кітабының авторы... Г.Маркузе

* Батыстағы (жаңа толқын, ҒТР) үшінші толқын идеологы және философы...О.Тоффлер

* «Бұқара мен билік» - бұл кімнің негізгі философиялық саяси зерттеуі болып табылады: Канетти

* Біздің еліміздің соңғы жылдардағы қалыптасуы мен ерекшелігі мәселесін зерттейтін қазақстандық ғалымдардың сүйікті термині...транформация және модернизация

* Бэконның пікірінше философия қандай болуы тиіс: тәжірибелі

* «Бәрі де қозғалыста, бәрі де өткінші» деген қағида кімнің философиялық іліміне жатады: Героклит

* «Белдеулік уақыт» ұғымы - ... тарих философиясының маңызды категориясы.Ясперрс

* Білім мен оның функцияларының өмірге пайдалысын насихаттап қарастыратын философия: прагматизм

* А.Бергсон қандай философиялық ілімді дамытқан: интуитивизм

* Білімнің тек пайдалы жағын уағыздайтын философия. Прагматизм.

* Білімнің қандай формасы негізделуі және тексеруді талап етеді: гипотеза.

* «Бәрінің бәрін қарсы соғысын» болдыратын адам эгоизмін жүгендеу мемлекет пен құқықтың қажеттілігін негіздейтін себеп болып табылады. Бұл идеяның авторы... Гоббс

* Батыс және әлемдік тарих философиясы ортағасырлық философияға қандай идеяны қалыптастырып тұжырымдағаны үшін борышты болып табылады: эпоха(оқиға)

100. Фр.Бэконның ғылымға кіріспе дәстүрін жалғастыра отырып жазған кітабы... «Жаңа Органон».

В

* «Веды» деген ұғымның аудармасы. Білім.

* Ведалық ойлардың алғашқы талқылаушыларын қалай атаған? Брахмандар.

* Bellun omnes – саясат және құқық философияның танымал принципі: Гоббс

Г

* Гегельдің «Құқық философиясы» қоғамдық – мемлекеттік даму негізінде қандай құбылыстың дамуын талдайды: адамгершілік

* Гегельдің құқық философиясы бұл ... не туралы еңбек: еркіндік.

* Гумилевтің этногенез теориясының негізгі термині: пассионарлық

* Гегельдің пікірінше, халықтардың тарихи қозғалысының мәні мен мақсаты: еркіндік.

* Гегельдің тарих философияның оның әлеуметтік даму фазалары туралы пікірлерінің негізінде қандай жалпы методогиялық принцип жатыр: Триада.

* Географиялық детерменизм теориясының қазіргі заманғы варианты жекелеп алғанда қай теорияда кездеседі: А.Гумилевтің этногенезінде.

* Гегель – неміс классикасының көрнекті өкілі кімнің көзқарасында мына принциптер ерекшеленеді: диалектикалық

* Ф.Гегель негізгі даму күшті қалай түсінеді:қайшылықтар

* «Гуманизм» сөзінің мағынасы: адамгершілік

* Грек философияның алғашқы мектебі қай қалада пайда болды: Милет мектебі

* Гегельдің соңғы үштік элементін көрсетіңіз: синтез.

* Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз: ақиқат.

 

Ғ

* Ғылыми танымның деңгейлері, өздерінің мәні бойынша-... эмпирия және теория.

* Ғылым бірінші кезеңде - ... ерекше түрі. Танымдық іс-әрекеттің.

* Ғылым динамикасында Кун екі фазаны бөліп көрсетеді: қалыпты ғылым ... ғылыми революция.

* Ғылымдағы ең алғаш халық санының өсуінің қаупі туралы ескерткен кім: Мальтус.

* Ғылымның құндылығын терістейтін ұғым. Антисуиентизм.

* Ғылыми теорияның логикалық дамуындағы мүмкіндікті белгілейтін бөлшек қалай аталады: гипотеза.

* Ғылым философиясы неден басталады? Ғылыми танымның логикасы мен метологиясын тану ниетінен

* Ғылыми таным теориясы – бұл: эпистемология.

 

К

* Кім антикалық философтарының арасында алғашқы негізді «ауа» деп санаған? Анаксимен.

* Көне Үнді философиясының өзіндік алғашқы жазылған түрі. Сутра.

* Кім көне Қытай ойшылдардың арасында «ли» деген ұғымды дүниежүзілік тәртіп деп бағалаған:Конфуцы.

* Көне Қытайда бірінші себеп – ұлы жаратушы ретінде не алынады: Аспан.

* Классикалық марксистік материалистік тарихтың түсінігіне жатпайтын ұғым: әлеуметтік әрекеттер.

* Кімнің еңбектерінде мәдениет пен өркениеттің ұқсас элементтерін табуға болады: Ясперс және Тойнби

* Көне Қытай ойшылдардың арасында «мемлекетші-мемлекетші, сановник-сановник, әке-әке, бала-бала болу керек» деп санаған кім? Конфуцы

* Көзқарастың қанша түрлері бар деп саналады: 3 түрі. Діни, философиялық, миф.

* Көне Қытай ойшылдардың қайсы даосизмнің ата-бабасы деп саналады: Лао-Цзы.

* Кім Орта ғасырлық философтардың арасында концептуалистік теорияны дамытқан: Абеля П.

* Көне Үнді философиясында қандай ұғым жеке моральдық заңды белгілейді: дхарма.

* Конвенциалистер ақиқатты қалай түсінеді: келісім.

* Конфуций философиясындағы «есімдерді өзгерту» дегеніміз нені білдіреді?Шындықты түзеуде

* Конфуций философиясының іргелі ұғымдарына жатпайтыны: білімқұмарлық.

* Конфуцийдің этикалық-саяси көз қарастарының мәні неде? қайырымдылық арқылы басқарудың теориясы

* Канттың пікірінше, нағыз философиялық пән болып табылатын төрт сұрақ бар. Келесіде көрсетілгендердің қайсысы артық? Әлемнің түп негізі неде?

* Классиктік марксистік философия контекстінде әлеуметтік философияның бұл қоғымдық құрылымдар мен қатынастардың анағұрлым: Дамудың жалпы заңдары.

* Көрсетілген белгілердің қайсысы тап құрушының негізі болып саналады: Өндіріс қатынастарына деген қатынас.

* Келесі тұжырымды қандай ой түріне жатқызуға болады: «Металдардың бәрі жылуды өткізеді. Темір-металл. Темірде жылуды өткізеді»: дедуктивті

* Кеңістік дегеніміз не: объектілердің орналасуы, ара қашықтығы

* Кім Ертедегі Грецияда объективті идеализмді туғызды: Платон

* Кім антикалық философияда атомистік материализмді туғызған: Демокрит

* Кім орта ғасырлық философияда сенімді ойлаудан да, ақылданда жоғары қояды: Августин Блаженный

* Кім орта ғасырлық философияда томизмді философиялық оқу ретінде туғызды: Фома Аквинский

* Кім антикалық философияда ойша құрылған, әлеуметтік идеалды мемлекетті аңсайды: Платон

* Конфуций философиясындағы ізгіліктің орталық принципі: алтын орта принсипі

* Кімді орта ғасырлық шығыс философияда Аристотельдің шәкірті деп санаған: әл-Фараби

* Кім жаңа уақытта мемлекеттің пайда болуы туралы келісімді теориясын шығарды:Гоббс

* Кім материализмді жүйеге келтірді:Фейербах

* Кім неміс философияда агностикалық көзқарасты қолдайды: И.Кант

* Кім антикалық философияда қозғалыстың қайшылығын анықтау үшін апорияларды шығарған: Зенон

* Карл Густав Юнгтың философиясындағы фундаментальды ұғымдар қатарына жататын ұғым...ұжымдық, санасыздық архетипі

* Көне Үнді философияда карма – ол әділ жаза заңдылығы

* Т.Кун бойынша прадигма дегеніміз:жаңа білімді, туындатадын логикалық қағидалардың жиынтығы.

* Кімнің тұжырымдамасы: «Жаратылыс дегеніміз заттардың ішіндегі жасырын Құдірет». Дж.Бруно.

* И.Канттың мораль жөніндегі ең белгілі шығармасы ... Практикалық ақылға сын.

* Кеңістік пен уақыттың жалпы қасиеттері: адам санасына тәуелсіздік.

* «Катарсис» деген ұғым қандай мағынаны білдіреді: тазару.

* «Креационизм» деген бұл – құдай дүниені жоқтан жасап шығарғанының дамуы.

* Кімнің түсінігінде болмысты алғашқы және абсолютті идея, таза ұғым ретінде қабылдаған. Гегель.

* Кімнің пікірі бойынша әлем –идеалдық мәндер мен заттардың, форма мен материяның бірлігі? Аристотель ілімі.

М

* Маркстің пікірінше: адам – бұл ... ансамбль. қоғамдық қатынастар

* Мифтің көзқарастық түрі ретіндегі негізгі ерекшелігі? Нақтылық/синкретизм

* Мифтің синкретизмін қандай ұғым білдіреді? айырғандылық

* Маркстің қоғамдық болмыс туралы ілімінің негізінде қандай ұғым жатыр: материалдық игіліктердің

* Маркстің теориясы бойынша әлеуметтік практиканың негізгі түрлері – бұл еңбек, әлеуметтік әрекет және... танымдық әрекет.

* «Материалдық және идеалдық» диллемасы социумға байланысты қандай ұғымдар арқылы түсіндіріледі:қоғамдық болмыс, қоғамдық сана

* Мәдениет ұғымын философиялық-тарихи концепцияға айналдырып қарастырған...Руссо.

* Маркстік философиясында келесі тұжырымдардың қайсысы тарихты материалистік тұрғыдан түсінуге сәйкес келеді? Тарихтың дамуы заңдылықты.

* Маркстік әлеуметтік теорияда қандай ұғым негізгі деп табылады: қоғамдық-экономикалық формация.

* Мемлекеттің пайда болуын анықтайтын қоғамдық келісім теориясын кім алғаш шығарды: Гоббс.

* Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрылымның негізі қандай: таптар.

* Мәдениет ұғымын тек жер өңдеу ғана емес, сонымен бірге адамды өңдеудің де категориялды бейнесі ретінде айналымға енгізген кім: Вольтер.

* Мәдениет туралы ғылымдар. Тарих философиясындағы термин: неокантшылдық.

* Мына көрсетілген диалектикалық категориялардың қай жұбы қоғамның тұтас тарихи дамуының көп түрлігінің талдау мәселесіне сәйкес келеді: Жекелік және жалпылық.

* Марксизм теориясындағы қозғалыс бұл: объективтік шындықтың өмір сүруі

* Материяның негізгі белгілі бір мағынада шекті, құрылымдық деңгейлері зат және оның айналасы: зат пен өріс

* Материалистік гносеология тұрғысынан бейнелеу бұл: материяның атрибуты ажырамас қасиеті

* Материалистік теорияның іргелік жұп ұғымдары: материя және сана

* Материяның болмыстық формалары: кеңістік пен уақыт

* Материяның өмір сүру әдісі: қозғалыс

* Марксистердің пікірінше: Құқық дегеніміз – Заң дәрежесіндегі үстем таптың еркі: жоғары заңға айналғаны

* Маркстің көзқарасы бойынша болмысты материядан тысқары қарауға болады ма: жоқ

* «Мемлекеттік ... орташалар басқару тиіс» - өзінің теориясында осындай пікір ұстанған кім? Аристотель

* Мәдениеттің соңы туралы идеяны ХХ ғасырда жариялаған...Шпенглер

* Мына аталған авторлардың қайсысы тоталитаризмнің мәні мен табиғатын кең көлемде зерттеген: Х.Арендт

* Мына ойшылдардың қайсысы танымның мәні мен маңызын түсіну үшін туралы мифті мысалға келтіреді? Платон

* Моральдың бірінші негізгі қызметі – реттеу

* Маркстің диалектикасы Гегельден айырмашылығы неде: материалистік

Н

* Ницше жоғарғы адам теориясын философиялық негізінде қалай құрады...алыстағы деген махаббат этикасы

* Неміс философтардың арасында бұлжымас императивті ашқан кім: И.Кант.

* Номиналистерге қарсы бағыт: реализм

* Ноосфера туралы Э.Леруа мен П.Тейяр де Шарден түсініктеріне қарағанда В.Вернадскийдің түсінігі несімен айрықшаланады? Ғылыми-жаратылыстық мазмұнымен

Э

* Эпикурдың пікірінше діннің пайда болу себебі? өлімнен қорқады

* Эпикурдың эвдемонизмі бойынша өмірдің мәні неде: бақыт.

* Эпикурдың философиясындағы «атараксия» ұғымының мазмұны: тыныштық рухының елеусіздігі.

* Экзистенциализмнің негізін салушы «Немесе-немесе» атты шығарманы жазған... Серен Кьеркегер.

* Эфестік Гераклит, элейлік Зенон ... олардың философиялық көзқарастарын не жақындастырады? Стихиялық диалектика

* Ф.Энгельс материя қозғалысының қанша формасын қарастырған: бес (5)

* Энгельс Жаңа замандағы материалистік философияны оның жеке белгісін теріске шығарады: механикалық

* Эстетикалық сезімнің табиғаты мен оның шындыққа қатынасын не зерттейді? өнер философиясы.

* «Энтелехия» деген бұл: мақсаттылық даму.

* Экзистенция деген ұғым нені білдіреді.тіршілік

Ф

 

* «Фалес... қараған кезде грек құдайлары өмір сүруін тоқтатты», - деп жазды Герцен. Суға.

* Философияның қай ілімі адамның әлемге деген құнды қатынасын түсіндіреді:аксиология.

* Фома Аквинскийдің негізгі философиялық шығармаларының бірі – теология жинағы

* Философияның пайда болуына ықпал еткен ислам әлеміндегі елдерге қатысты ілім: мутазилизм.

* Л.Фейербах қандай моральды құндылықты этикасын дамытады: махаббат.

* Фейербахтың есімімен байланыстыруға болады...Неміс классикалық философиясының соңы

* «Философия» грек тілінен аударғанда нені білдіреді: данышпаншылыққа, сүйіспеншілікке, даналыққа құштарлық.

* Философиялық проблемалардың универсалды, абстрактілі негізі қандай жалпылы формулаға жатады? әлем-адам.

* Философияның қандай категориясы әлем бірлігін және оның көптүрлілігін көрсетеді: Болмыс.

* П.Фейерабенд – тек қана К.Поппердің шәкірті мен сыншысы ғана емес, сонымен қатар: методолог - анархист

* Философияның маңызды философиялық нобайлары: философиялық дәптер

* Философияның қандай анықтамасы мүлдем дұрыс емес? Философия – бұл жеке теория.

* Философия қай елде пайда болды? Бір уақытта ежелгі Үнді, Қытай, Грекия жерлерінде.

* Фалес, Платон, Зевс, Хрисипп... оларға ортақ не нәрсе? Ортақ ештеңе жоқ.

* Философияның ерекшелігі неде? әлемді оның жалпыға ортақтығы мен тұтастығында алып тануға тырысу

* Философияда танымдық теория қалай аталады: Гнесология.

* Философиялық білімнің дербес саласы ретінде гноселогияның қалыптасуындағы шешуші атқарған бағыт: неокантшылдық

* Философияда ақиқатты абсолюттеу қалай аталады: догматизм

* Философия нені зерттейді: адам мен әлемнің қатынасын

* Философияның негізгі мәселесі: болмыстық рухқа материаның санаға қатынасы

* З.Фрейдтың концепциясында мәдениет – супер эго

* Л.Фейербах адамның мәнін неден шығарады: биологиялық табиғаттан

* З.Фрейд өзінің қандай теориялық концепциясын дамытты? Либидо

* Философия тарихында материализм бағытының негізін қалаушы: Демокрит

* Философиялық – социологиялық білімнің өсуіне өзінің көзқарасы мен оның мәселелірін ұғынуын тезистік түрде «Әлеуметтік ғылымның логикасы» еңбегінде көрсеткен кім? Поппер

* «Философия дегеніміз – ойлаумен байланысты дәуір» - бұл аспект кімнің философиялық – тарихи теориясының негізінде жатыр? Гегельдің

* Философиялық герменевтиканың пәнін көрсетіңіз: текст.

* Философияда алғаш рет моральдің адамгершілікпен айырмашылығын ұсынған? Гегель

* Фейербахтың материализмі қалай аталады: антропологиялық.

* Философиялық онтологияның іргелі алғы қатарында көрсетілуі керек ұғымды келесілердің ішінен көрсетіңіз: болмыс.

277. Философиялық концепциялары идеализм мен материализмге бөлу қандай негіздерде болды: материя немесе сана алғашқы ма?

296. Ф.Аквинций, Брабанттық Сигермен пікір таластыра отырып шын мәнінде кіммен дауласты: Аверроэспен

С

* Саясат философиясының пәні неде: саяси өмір және сананың табиғаты мен зыңдылықтары

* Соғыс – бұл саясаттың басқа тәсілдермен жалғасуы: Клаузевиц.

* Социология пәнін ғылыми және философиялық айналымға алғаш рет енгізген: О. Конт.

* Стоицизм ақылдықты қалай талқылайды: сыртқы әлемнің билігінен еркіндік.

* Стоиктердің этикалық идеалдары қандай: елеусіз өмір сүру.

* «Сенемін, өйткені абсурдты» - өз уақытында осындай философиялық пікірді айтқан кім? Тертуллиан.

* Сана қандай бейнелеу формасына жатады: әлеуметтік.

* Субъект-объектілі қатынастардың жекеше игеруі қандай санаға жатады: өзіндік сана

* Социологиядағы Франкфурт мектебі, соның ішінде оның өкілі Т.Адорно қандай теорияны қалыптастырып оны әлеуметтік философия саласында қолданды: негатифті диалектика

* Саяси құрылымның негізгі элементін атаңыз: мемлекет.

* Субъективті ойшылдар тарихтың қозғалыс күшін қалай түсінеді: ұлы тарихи тұлғалардың қызметі

* Субъективтік рух обективті рух абсолюттік рух Гегельдің қай кітабінің бөлімдерін осылайша атаған: «Рух философиясы»

* Социумға қатысты материалды идеалды дилеммасы қандай ұғымдардың үйлесуімен бейнеленуі мүмкін: қоғамдық болмыс – қоғамдық сана

* Саясат философиясының пәні ретінде ең алдымен нені санауға толық негіз бар? саяси өмірдің табиғаты мен заңдылықтары, саяси сана

* Сенсуализм деген не: танымды негізгі орын сезімге беріледі

* Саяси моральдық көзқарастар қай көне Қытай ілімінде дамыған: легизм

* Симулякр, ризома сияқты сөздер кімдердің сөздіктерінде маңызды ұғымдар болып табылады? Постмодернистерде

*«Сөздер және заттар» кітабындағы М.Фуко қолданған маңызды ұғымдардың бірі... эпистема

* «Себептілік дегеніміз - әдеттіліктің бірінен соң бірінің жалғасуы ғана», - деп ойлайтын. Юм.

* Сократ құрмет тұтқан ізгі істердің бірі... әділеттік.

* «Страта» деген ұғым нені білдіреді: әлеуметтік қабат.

449. Синергетиканың мәнін қандай ұғым толық бейнелейді: өзін-өзі ұйымдастыру

Т

* Тұрғын халықтың өсуінің шегі туралы кім бірінші айтты:Мальтус.

* Тарихта ең бірінші рет географиялық детерменизмді зерттеген... Монтескье.

* «Тарих саясатты жасайды», - деп тұжырымдаған... Макиавелли.

* «Тұлға» деген ұғымның анықтамасында қандай қасиет негізгі деп табылады: Өзіндік даму, өзіндік детермация.

* Тарихтың материалистік түсінігінің негізінде өзінің мәні жағынан қандай теорияға жақын идея жатыр: экономикалық детерменизм.

* Тарихи тұрғыдан философияның алдында келесілердің қайсысы болған жоқ? социология.

* «Тарих философиясы» терминін айналымға кіргізген және қоғаммен оның болмысының принциптері туралы пікірлерінде жүйелі түрде көрсеткен. Вольтер.

* Терістеуді терістеу Гегельде бұл қарама-қарсылықтың жоқтығы: қарама-қарсылықтардың жойылуы

* Түйсінуден абстрактылық ойлауға дейін, ал одан: практика

* Танымның ақиқаттығы туралы мәселенің толығымен шешілуі мүмкін емес деп санайтын философиялық ілім қалай аталады: агностизм

* Тарихи тұлға ұғымының жаңа аналогы болып табылатын ұғым:Хоризмалық тұлға

* Технологиялық прогрестің мәселелері кешенімен келесілердің ішіндегі тікелей айналысатыны... техника философиясы

* Терістеуді терістеу заңы нені ашады:даму бағытын

* Түсінік туралы ғылым: герменевтика

* Тоталитарлық экономика мен саясаттың пайда болуы мен қалыптасуы үшін негізді төменде көрсетілген себептердің қайсысы құрайды? Жаттану

* Тарих кезеңдерінің маркстік классикалық «бесмүшелік» схемасына кірмейтн ұғым: өндірістің азиялық тәсілдері

* Тарихи дамудың шығыстық және батыстық парадигмалары ... зерттелінеді.Копаративистика концепциялары

* Тарих философиясына қай қазақ ойшылы көп назар аударған: Дулати

* «Табиғат туралы ғылымдар» және «рух туралы ғылымдар» дилеммасы қай философияда пайда болды: Неокантшылдық

* «Тиімді ойлау» принципін Орта ғасырларда кім тұжырымдап берген? У.Оккам.

* Танымның сезімдік деңгейінің үш негізгі формасы: түйсік, қабылдау елестету.

* Танымның теориялық және шынайы деңгейлеріне не тән емес: әдеби сын

* А.Тойнбидің теориясының жалпы масштабтылығына қарамастан, оның теориясының негізінде жатқан қандай нәрсе? Діннің шешуші ролі жөніндегі

Е

* Ертедегі Грек философтардың арасында «адам-бар заттардың өлшемі» деп санаған кім? Протагор.

* «Еш нәрсе ақиқатты өмір сүрмейді» деген сөйлем қай антикалық философиялық бағыттың мәнін сипаттайды: скептцизм.

* Еркіндік дегеніміз – құндылық, сонымен бірге оның ... екені даусыз. Қоғамдық дамудың критерийі

* Ежелгі қытай философиясының дүниетанымдық ой-пікірлері қандай кітапта бейнеленген:Өзгерістер кітабы

* Егерде Л.Н.Гумилевтің теориясының мазмұнын қысқаша қарастырсақ, онда «этнос» дегеніміз...Ландштавтағы халық

* Еркіндік-құндылық және ол: қоғам дамуының белгісі.

Х

* Хайдаггер бойынша дүниені жақсы тану үшін не істеу керек? Болмысты талдау.

* Хайдеггер философиясындағы Dasein категориясының мәні неде? қазіргі болмыс, болмыстың қатысуы.

* Хайдаггер біздің болмысты танудағы ұғымдарымызға салыстырмалы қандай парадокс айтқан – біз барлығын ойлай-ойлаймыз

* Харизматикалық лидерлік мәселесі кімнің философиясында егжей-тегжейлі қарастырылған.М.Вебер

* Христиан философиясында адам қалай талқыланады: Құдай бейнесі.

Ү

* Үнді ілімінде «сансара» деген ұғым нені білдіреді:жанның ауысуы

* Үнді философияда адамның тіршілік етуінің заңын білдіретін ұғымдар: карма, сансара

* Үштіктің диалектикалық формуласын бірінші көрсеткен кім: Гегель

* Үнді мәдениеттің ең көне ескерткіші қандай? Веда.

* Үнді философиясында қандай негізгі ортодоксты және ортодоксыз мектептерді айырады? Консерватизм/ведалардың беделі

Д

* Дін және діни сананың негізгі қызметі: иллюзорно-компенсаторлық

* Декарт қандай субстанцияларды бөліп көрсетеді? Жан мен тән.

* Дәстүр «философия» термині пайда болуын кімге жатқызады? Пифагорға.

* Диалектикалық ойлаудың іргелі принципі-диалектиканың бірлігі: логика және таным теориясы

* Диалектика терминінің орнына антетика терминін қолған кім: Маркс

* Декарт – ұлы: философ және математик

* Дүниетанымның қандай типтерін бөліп қарастыруға болады: мифология, дін, философия

* Диалектиканы ғылым ретінде дамытқан неміс ойшылы: Гегель

* Диалектиканың заңдарын ашқан неміс ойшылы: Гегель

* «Дін дегеніміз – жүрексіз әлемнің жүрегі...» - дін туралы осылайша пікір түйген төмендегілердің қайсысы? Маркс

* Дәстүрлі парадигма білімнің өрбуін қалай сипаттайды? «Адамзаттың ақыл-ойы сыртқы құбылыстан ішкі... қарай үнемі тереңдеп отырады». Мән.

* Дамудың прогресі дегеніміз: жаңа сапаның пайда болуы .

* Диалектика дегеніміз не: қозғалысты, дамуды зерттейтін теория

О

* Орта ғасырлық схоластикада «универсалий» деген ұғым нені білдіреді: жалпы ұғымдар

* Ортағасыр Еуропада философияның сипатты белгілеріне тән емес не? Иррационализм

* Орта ғасыр ойшылдарының қайсы «Құтадғу-білік» поэмасын жазды: Ж.Баласағұн

* Онтология дегеніміз не? болмысты зерттейтін ғылым

* «Обскурантизм» деген ұғым қандай мағынаны білдіреді: прогресшіл идеяларға шіркеудің қарсы шығуы.

* Онтолгияның негізгі мәселелерін Хайдеггер қай кітапта қарастырады? Болмыс және уақыт.

* Ойлаудың болмысқа қатынасы туралы сұрақты философияның негізгі сұрағы деп санаған кім: Энгельс

* Орта ғасырлық философияда құдайға арналған дәлелдеулерді бір системаға жинаған: Фома Аквинский

* Орта ғасырда қандай философиялық мәселе негізгі болған: құдай мәселесі

* Орта ғасыр батыс философиясына тән нәрсе: теоцентризм.

* Ойшылдардың қайсысы гнесеология мәселелерімен айналысқан жоқ: ондай жоқ.

* Орта ғасырлық шығыс араб философияның негізін қалаған кім: әл-Кинди

Ш

* Шәкәрімнің 1898-1928 жылдарда жазған негізгі философиялық шығармасының бірі – «Үш...» анық.

* Шеллиннің бірінші болып қолданған ұғымы...Жаттану.

* Ш.Уалихановтың философиялықкөзқарасы қандай aфилософиясы

* О.Шекспир трагедиясындағы негізгі кейіпкердің онтологиялық сұрағы: бар болу немесе болмау.

* Шәкәрімнің этикалық негізі.ар-ождан

Ө

* «Өмір сүргендіктен ойлаймын» деген философиялық пайымдау... Декарт.

* «Өзіңді өзің таны» деген философиялық көзқарас: Сократ.

* Өркениеттің қандай күрделі (глобальді) мәселесі қоғам мен табиғаттың қатынасын бейнелейді: экологиялық

* Өзінің философиялық шығармаларында адам образын ойлаушы қамыс ретінде қарастырған: Паскаль

* «Өркениет» ұғымына деген ыңғайлардың қайсысы белгілі бір дәрежеде басым болып табылады: өркениет – мәдениеттің жүзеге асуы мен қоғамның саяси құқықтық ұйымдасуының деңгейі

* Өлімнің философиялық мәні қандай білімде көрініс тапқан: танатология

* «Өркениет» деген ұғым қандай қоғамдық бағыттың ерекше дамығанын бейнелейді: техника.

Ж

* Жаңа дәуір гносеологтарының ішіне қайсысы кірмейді: Оккам

* Жаңа Уақыт философиясында қандай проблемалар еркше орын алған: танымдық проблемалар

* Жаңа дәуір ойшылдарының қайсысы монада ұғымын шығарған: Лейбниц

* Жаңа заманның эмпирикалық философияның өкілі кім: Бэкон

* Жалпы алғандағы философиядағы болмыс ұғымы нені білдіреді. Өмір сүру.

* Жаңа заман философиясындағы маңызды мәселелердің бірі... себептілік.

П

* Платон құрған философиялық мектеп – Академия

* Пантеизм дегеніміз не? Пантеистік философияда құдай қалай түсіндіріледі:құдай бұл - табиғат, олардың бірлігі

* К.Поппер «қайыршылық» деп атап, сынаған теория. тарихизм

* К.Поппердің белгілі шығармаларының бірі – «Ашық қоғам және оның ...» жаулары

* Платонның көзқарасы бойынша идеялар қандай міндет атқарады:себептілік

* «Патша сарайы мен кедейдің лашығы әртүрлі ойландырады» - деген пікір қай әдіснамалық ұстанымға негізделген? Әлеуметтік детерминизм.

* Платонның екі дүние туралы ілімі қай діннің негізін қалады: христиан

Р

* Ренессанс философиясының маңызды белгісі болып табылатын... антропоцентризм.

* Рационализм дегеніміз не: ақыл ойдың басшылығын мойындау

* Рационалдық танымға келесі формалар жатады. Ұғым, пікір, ой-тұжырым

Л

* Лао цзы философиясындағы басты ұғым: дао жолы.

* Локальды өркениеттердің даму теориясының негізін салушылардың бірі.Данилевский

* И.Лакатос ғылымның дамуы үшін қандай концепцияны ұсынды? Ғылым зерттеушілік бағдарламаларының бәсекелестігі.

* Леквипп, Демокрит, Лукреций Кар... Олардың көзқарастары нені білдіреді? Атамизм.

И

* Иррационалистік бағыттың негізін салушы:Шопенгауэр

* Итальяндық философияның өкіліне жататын кардинал (1401 ж.)... Николай Кузанский

* Индивидуалдықты қарастыратын философияның ерекше белгісі...ренессанс

З

* Зенонның апориясы қалай аталады? Ахил және тасбақа.

* Зенонның аппориясы қалай аталады: Ұшып бара жатқан жебе

Ұ

* Ұлттық тарих пен халықтың дәстүрлерін сақтау мәселелері Н.Ә.Назарбаевтың қай кітабында аса тұтастыққа баяндалған? Тарих толқынында

* «Ұлттар-территориялық, тілдік, экономикалық өмірі, ұлттың қылықтарының ерекшеліктерін білдіретін ерекше психологиялық құрылымдарының бірлігі мен біріккен адамдардың бірлестігі» деп санаған? Сталин.

* Уақыт дегеніміз не? заттардың, құбылыстардың, процестердің өмір сүру ұзақтығы, ритмдері, темптері

* 18-ші ғасырда таным әдістерінің мәселелерін қарастырмаған: Спенсер


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 290; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.216 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты