Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникадля студентів гр. МН01,03-13
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. Для студентів денної форми навчання
  5. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  6. ІІ. ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ
  7. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  8. Нормативні документи, що регулюють навчання, практичну підготовку, порядок відрахування та поновлення студентів у вищих навчальних закладах
  9. Підготовленості студентів до активного слухання

Контрольна робота є однією зі складових навчальної діяльності студента з оволодіння знаннями в галузі управління. До її виконання необхідно приступити тільки після вивчення всіх тем дисципліни.

Метою контрольної роботи є оволодіння основами дослідницької роботи, самостійне поглиблене вивчення рекомендованої літератури та законодавчої бази в сфері вищої освіти.

Ключовою вимогою при підготовці контрольної роботи виступає творчий підхід, вміння обробляти та аналізувати інформацію, робити самостійні висновки, чітко і логічно викладати свої думки.

Структура контрольної роботи. Контрольна робота складається з наступних обов'язкових розділів: титульний аркуш, зміст, основна частина, список використаної літератури, додатки.

За зміст роботи, достовірність наведених даних несе відповідальність її автор.

Сторінки повинні бути пронумеровані. Загальна нумерація сторінок контрольної роботи починається з титульного аркуша, проте номер на ньому не ставиться. Приблизний обсяг роботи - 15 – 20 сторінок друкованого тексту формату А4.

Контрольна робота передбачає рішення наступних завдвнь:

1. Побудувати графік трьохступеневого циклічного процесу з перекриттям циклів за вихідними даними, які наведені у таблиці А1 (додаток А). Позначити на рисунку усі параметри процесу. Розрахувати продуктивність процесу за умови, що протягом одного циклу обробляється 6 тон предмету праці. Реорганізувати процес за одним способом - інтенсифікація процесу. Позначити на рисунках усі параметри процесу. Розрахувати продуктивність процесу. Зробити висновок про ступінь досягнення поставленої мети.

2. Проведення студентом фотографії робочого часу (ФРЧ) за індивідуальним завданням (додаток Б) та згідно проведеного аналізу проведення розрахунків: фактичний робочий час; затрати на одиницю виробу; нормативний баланс робочого часу; змінну норму виробітку. Висновок та рекомендації по підвищенню продуктивності праці. Приклад ФРЧ наведено в додатку В.

Пояснення до п. 1.

Виробничий процес – це цілеспрямована трудова діяльність людей, при якій здійснюється перетворення предмета праці у продукт праці у встановлений термін.

Необхідний інтервал – час, пов'язаний з необхідністю проводити зміни для прийняття наступної серії продукції або тривалість інтервалу між циклами.Час передачі – це проміжок часу між вивантаженням та завантаженням садки (предметів праці).

Цикл – сукупність операцій виробничого процесу, яка завершується виготовленням продукції.

Такт – це час між двома однаковими моментами суміжних циклів.

Перекриття – це час, протягом якого одночасно обробляється два або більше предметів праці у різних агрегатах. На графіку визначається, як відрізок між кінцем попереднього циклу і початком наступного суміжного циклу.

Існує два види оптимізації (реорганізації) виробничого процесу:

- без додаткових капітальних витрат (вирівнювання завантаженості по сходинкам циклу);

- з додатковими капітальними витратами (розподіл «вузької сходинки»: на дві самостійні, введення паралельно працюючого агрегата-дублера).

Найбільш завантажена сходинка називається «вузькою сходинкою».

Умовні позначення і формули для визначення параметрів виробничого процесу наведені у табл. 1.1.

Далі студент зображує структуру виробничого процесу у часі.

Алгоритм побудови наступний:

1. Накреслити дві перпендикулярні вісі: абсцис і ординат.2. Дати найменування кожної вісі: абсцис – тривалість у часі: хв., сек., година, ординат – сходинка процесу.

3. Промасштабувати вісь абсцис, відкласти кількість сходинок на вісі ординат. Побудувати структуру першого циклу у часі.

4. Визначити тривалість виробничого циклу графічно і математично.

5. Визначити тривалість кожної сходинки процесу.

6. Побудувати суміжний виробничий цикл.

7. Графічно визначити такт (Т), перекриття (Р) і тривалість циклу (С).

8. Розрахувати годинну продуктивність виробничого процесу (П).

Приклад рішення (побудови) виробничого процесу за вихідними даними (табл. 1.2) наведено на рис. 1.1.

 

Таблиця 1.1 – Умовні позначення і формули для визначення параметрів виробничого процесу

Термін Умовні позначення Розрахункові формули
Тривалість операції на і-ій сходинці ступені ti
Тривалість виробничого циклу C C = t1 + tп+…+ ti + tп
Тривалість передачі між сходинками tп
Загальний інтервал tз tз = t1 + t2…+ ti
Інтервал необхідний Iн
Такт виробничого процесу Т Т = tmax + Iн
Перекриття циклів Р Р = С - Т
Продуктивність процесу П (t x m)/ T,
Кількість сходинок N
«Вузька сходинка» tmax

Таблиця 1.2 – Вихідні дані

 

Кількість сходинок та тривалість обробки на них, хв. Час передачі зі сходинки на сходинку, хв. Тривалість необхідного інтервалу, хв.
І ІІ ІІІ

 Розрахунки виробничого процесу за вихідними даними:

С = 5+5+10+5+15= 40 хв.

Т = 15+5 = 20 хв.

Р = 40-20 = 20 хв.

П = (60 х 5) / 20 = 15 (т/год)

Перший спосіб оптимізації (реорганізації) процесів – вирівнювання зайнятості по сходинкам (рис. 1.2).

tз = 5+10+15 = 30 хв. / 3 (кількість сходинок – N) = 10 хв.

Розрахунки виробничого процесу оптимізованого першим способом :

С = 5+5+10+5+15= 40 хв.

Т = 10+5 = 15 хв.

Р = 40-15 = 25 хв.

П = (60 х 5) / 15 = 20 (т/год)

Другий спосіб оптимізації (реорганізації) процесів – розподіл «вузької сходинки» на дві самостійні (рис. 1.3).

15 / 2 = 7,5 хв. → ІІІ – 7 хв., ІІІ а – 8 хв.

Розрахунки виробничого процесу оптимізованого другим способом:

С = 5+5+10+5+7+5+8= 45 хв.

Т = 10+5 = 15 хв.

Р = 45-15 = 30 хв.

П = (60 х 5) / 15 = 20 (т/год)

Третій спосіб оптимізації (реорганізації) процесів – введення паралельно працюючому агрегата-дублера (рис. 1.4).

Розрахунки виробничого процесу оптимізованого третім способом

С = 5+5+10+5+15= 40 хв.

Т = 10+5 = 15 хв.

Р = 40-15 = 25 хв.

П = (60 х 5) / 15 = 20 (т/год)

   
Рисунок 1.1 – Графічне зображення виробничого процесу за вихідними даними. Рисунок 1.2 – Графічне зображення виробничого процесу оптимізованого першим способом.
   
Рисунок 1.3 – Графічне зображення виробничого процесу оптимізованого другим способом. Рисунок 1.4 – Графічне зображення виробничого процесу оптимізованого третім способом.

 

 

Пояснення до п. 2.

Першим кроком на шляху до успіху в справі економії та раціонального використання робочого часу є його «інвентаризація», яка здійснюється за допомогою хронометражу і фотографування.

Фотографія виробничого процесу – це одночасне спостереження витрат робочого часу, часу використання обладнання та ходу виробничої операції за характерними для неї технічними та технологічними параметрами.

Хронометраж – це метод вивчення виробничої операції, який базується на спостережені та вимірах витрат часу на виконання циклічно повторюваних елементів операції, а також окремих елементів підготовчо-заключної роботи та роботи з обслуговування робочого місця.

Фотохронометраж – це метод, який поєднує фотографію робочого часу та хронометражні спостереження.

Під хронометражем розуміють спостереження і вимірювання затрат робочого часу на здійснення окремих елементів операцій, що повторюються або операції в цілому. Безпосереднім його об'єктом є оперативний або підготовчо-заключним час на машино-ручних роботах.

Знання середньої тривалості операції та її окремих елементів допоможе удосконалити її зміст і структуру, раціоналізувати витрати часу на них і встановити оптимальні норми.

Фотографування робочого часу (ФРЧ) та фотографія часу використання устаткування (ФЧВУ) відбувається за допомогою спостереження і вимірювання всіх без винятку корисних витрат і втрат часу протягом всього дня або якої-небудь його частини 2-3 рази на рік протягом 2-3-х тижнів як у формі самофотографування, так і за участю спеціально навчених людей – нормувальників, майстрів та ін.

Під робочим часом розуміють тривалість участі людини в організованому трудовому процесі, протягом якого вона повинна виконувати свої виробничі або службові обов'язки. Робочий час вимірюється тривалістю робочого дня, тижня, місяця, року і регулюється національним законодавством, яке визначає його граничну величину, за календарний період (частіш за все тиждень). Час, який витрачений понад нормальну величину, вважається надурочним і повинен оплачуватися за підвищеними розцінками.

Робочий час складається із часу роботи і часу перерв. Час роботи охоплює основний, допоміжний, підготовчо-прикінцевий час і час на обслуговування робочого місця. Час перерв складається із часу технологічних і організаційних перерв.

Протягом основного часу досягається безпосередня мета даного трудового процесу, наприклад, створюється документ та ін.

Допоміжний часохоплює виконання дій, пов'язаних із забезпеченням основної роботи, і разом з основним складає оперативний час. Приклад: збір необхідних матеріалів для підготовки документів.

Час обслуговування робочого місця витрачається на підтримання його в належному стані. Він, у свою чергу, поділяється на організаційний і технологічний. Приклад: наведення порядку на робочому місці.

Деякі види трудових операцій вимагають витрат підготовчо-заключного часу. Наприклад, лікарю перед оглядом кожного хворого необхідно мити руки.

Перерви бувають різні. Насамперед необхідно говорити про технологічні перерви, коли основний процес або на певний час зупиняється з причин, пов'язаних зі специфікою роботи обладнання, або продовжується без участі людини. Організаційні перерви обумовлені природними факторами (необхідність відпочинку, прийняття їжі), а також різного роду неполадками, які трапляються як з вини працівників, так і незалежно від них.

Безперервна (суцільна) фотографія робочого часу виконується спеціальним наглядачем із застосуванням годинника або хронометра. Точність спостережень — 10...30 секунд. Результати спостережень фіксуються у спеціальній спостережній картці за поточним часом (таблиця 2.1).

Після проведення ФРЧ результати спостереження повинні бути оброблені та проаналізовані. Обробка результатів полягає у визначенні тривалості кожного заміру часу, об'єднанні однакових витрат та складанні фактичного балансу робочого часу, у якому відображується частка кожної статті чи категорії витрат у процентах до загальної тривалості робочого дня (таблиця 2.2). Після складання фактичного балансу необхідно проаналізувати усі втрати робочого часу (ВО, ВТ, ВР) та запропонувати заходи з їх усунення. Також потрібно переконатися, що всі нормовані витрати (ОРМ, ВОП) дорівнюють нормативним величинам (для цього необхідно вивчити відповідну нормативну документацію).

 

Таблиця 2.1 - Спостережна картка для виконання суцільної фотографії робочого часу

 

Спостережна картка № - Розряд –
Цех - Звичайний рівень виконання норм –
Агрегат або ділянка - дата «__» ______20__ р.
Робота, яка виконується - початок спостережень –
Професія - кінець спостережень –
П.І.Б. працівника -  

 

Картку обробив ______________________________

(П.І.Б. студента, група)

Дії, за яким спостерігають Витрати часу Індекс Примітки
початок, год-хв. кінець, год-хв. тривалість, хвилин
             
             

 

Таблиця 2.2 – Баланс робочого часу виконавця

Витрати часу Індекс Баланс робочого часу
фактичний проектний
хвилин % хвилин %
Час роботи:          
оперативний час ОЧ        
час обслуговування робочого місця ОРМ     4,0
Регламентовані перерви (відпочинок та особисті потреби) ВОП     2,0
Втрати робочого часу:          
з організаційних причин ВО        
з технічних причин ВТ        
з провини робочого ВР        
Усього:          

 

 

Після цього складається проектний (нормативний) баланс робочого часу за аналогічною формою (див. табл. 2.2). У нормативному балансі не повинно бути ненормованих витрат робочого часу, а той час, що вивільнюється, потрібно розподілити наступний чином: частину на доведення пронормованих витрат до нормативних величин (якщо вони не дорівнюють останнім), а решту – додати до оперативного часу.

Розрахунки проводити за наступними формулами:

Фактичний баланс часу:

, хв., (2.1)

де ОЧ1, ОЧ2,…ОЧn – оперативний час.

Зміна виробітку:

, шт., (2.2)

де N, N,…Nnф – фактична кількість деталей за ОЧn.

Затрати на одиницю виробу:

. (2.3)

Нормативний баланс часу:

,

де 8 – 8 - годиний робочий день;

19 - нормований час ОРМ, хв.;

10 – нормований ВОП, хв.

Змінна норма виробітку:

(2.4)

Пояснення до складання балансу робочого часу.

Час на відпочинок складає 2 % від часу зміни (тобто 9,6 або 10 хвилин).

Підготовчо-заключний час при виконанні вищезазначеної роботи окремо не виділяється, а входить до складу часу обслуговування робочого місця; разом вони складають 4 % від часу зміни (тобто 19,2 або 19 хвилин).

Обробка результатів спостереженьздійснюється у наступній послідовності:

1) визначення тривалості кожного заміру часу;

2) об'єднання однойменних витрат робочого часу;

3) складання фактичного балансу робочого часу (табл. 2.2).

Усі відхилення від встановленого режиму роботи обладнання і раціональних прийомів виконання робіт повинні знайти відображення в аналізі результатів спостережень. На основі результатів аналізу розробляються організаційно-технічні заходи з усунення виявлених втрат робочого часу і збільшення на цій основі частки оперативного часу у загальній тривалості зміни. Після цього складається проектний баланс робочого часу (див. табл. 2.2). Величини усіх пронормованих витрат повинні бути приведені у відповідність із нормативами.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Дикань Н.В., Борисенко І.І. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. –389 с.

2. Мазаракі А.А. та ін. Менеджмент: теорія і практика. – Х.: ТОВ «Атака ЛТД», 2007 – 584 с.

3. Глухов В.В. Менеджмент: Учебник для вузов. — СПб.: Питер, 2007. – 608 с.

4. Пилипенко С.М., Пилипенко А.А., Отенко В.І. Менеджмент: Навч. посіб. – Х.: ХДЕУ, 2002. – 208 с.

5. Скібіцька Л.І. Менеджмент: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2007. – 416 с.

6. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учебник. – М.: Гардарика, 1998. – 528 с.

7. Васильков В. Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524 с.

8. Медведев И.А., Бельгольский Б.П., Зайцев Е.П. Организация, планирование и управление производством на металлургических предприятиях. – К.: Донецк: Вища шк., 1984. – 400 с.

9. Петрович Й.М., Захарчин Г.М. Організація виробництва: Навчальний підручник з грифом МОН /під заг. ред. Й.М. Петровича – Львів: Магнолія плюс, 2005. — 400 с.

10. Козловський В. О. Організація виробництва. Навчальний посібник.
Частина 1. Видання 2-е, доповн. і перероб. — Вінниця: ВНТУ, 2005. — 154 с.

11. Курочкин А.С. Организация производства. — К.: МАУП, 2001. — 216 с.

12. Основи менеджменту: Опорний конспект лекцій /Д.Є. Козенков,
Л.С. Квасова, В.Д. Зелікман, Л.О. Аніщенко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2008. – 63 с.

13. Ковзель А.С., Лисенко Т.І. Основи менеджменту. Частина 1: Опорний конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 31 с.

14. Ковзель А.С., Лисенко Т.І. Основи менеджменту. Частина 2: Опорний конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2007. – 49 с.

 

Додаток А

 

Таблиця А1 - Індивідуальне завдання до п.1

 

№ вар. І, хв. ІІ, хв. ІІІ, хв. Tп, хв. Ін, хв. m, т

 

 


Додаток Б

Варіанти завдань: Фотографія робочого часу терміста та токаря

  Що спостерігали № варіанта
 
Початок зміни 7-00 дет 8-00 дет 9-00 дет 7-00 дет 8-00 дет 9-00 дет 7-30 дет 8-30 дет
Прийшов до майстра дільниці 7-00   8-03   9-02   7-04   8-00   9-00   7-33   8-30  
Одержував завдання, слухав інструктаж 7-06   8-08   9-07   7-11   8-07   9-06   7-37   8-35  
Знайомився з кресленням 7-10   8-12   9-14   7-14   8-13   9-16   7-45   8-41  
Виводив установку на робочий режим 7-30   8-21   9-42   7-42   8-23   9-39   8-10   8-50  
Загартовував деталі 8-32 9-25 10-48 8-52 9-13 10-44 9-15 10-14
Ходив за особистими потребами 8-40   9-35   11-00   8-59   9-40   10-52   9-25   10-25  
Загартовував деталі 9-35 10-40 12-03 10-04 10-39 11-50 10-20 11-23
Прибирав окалину з установки 9-37   10-42   12-06   10-08   10-41   11-53   10-23   11-25  
  Ходив за черговим ел.слюсарем (зникла напруга у мережі) 9-42   10-48   -   10-16   -   11-59   10-32   -  
Чекав коли з'явиться напруга у цеховій мережі 10-00   11-01   -   10-22   -   12-10   10-41   -  
Розмовляв зі слюсарем 10-03   11-05   12-08   10-25   10-45   12-13   10-46   11-29  
Загартовував деталі 10-56 12-00 - 12-57 - 11-00   12-00   12-50   11-25   12-25  
Пішов на обід 11-00   12-00   12-57     11-00   12-00   12-50   11-25   12-30  
Обідня перерва 11-00 11-30   12-00 12-30   13-00 13-30   11-00 11-40   12-00 12-40   13-00 13-40   11-30 12-00   12-30 13-10  
Прийшов на робоче місце 11-30   12-30   13-30   11-40   12-40   13-40   12-00   13-23  
Чекав, коли підвезуть заготовки -   -   13-38   -   -   13-57   -   14-20  
Загартовував деталі 12-40 13-40 14-30 12-40 13-40 15-00 13-05 -  
Розмовляв із слюсарем (чекав коли підвезуть заготовки) 12-47   13-52   -   12-49   13-51   -   13-20   14-33  
Ходив за особистими потребами 12-59   14-05   14-44   13-00   14-04   15-13   13-35   14-39  
Прибирав окалину з установки 13-03   14-09   14-48   13-05   14-09   15-20   13-38   15-37  
Загартовував деталі 13-55 15-08 15-40 14-02 15-00 16-10   14-33   15-40  
Загартовував деталь для свого автомобіля 13-59   15-17   15-48   14-12   15-07   16-25 14-44 15-56
Допомагав ліквідувати аварію водопроводу (за вказівкою майстра) 14-26   15-29   16-00   14-17   15-17   16-39   14-58   16-49  
Загартовував деталі 15-06 16-07 17-02 14-59 16-07 17-19 15-36 16-58
Здавав готові деталі до БТК 15-20   16-17   17-09   15-13   16-21   17-25   15-44   17-10  
Прибирав на робочому місці 15-30   16-30   17-26   15-40   16-37   17-40   16-00   17-10  
Пішов з робочого місця 15-30   16-30   17-26   15-40   16-37   17-40   16-00   17-10  
Закінчення зміни 15-30   16-30   17-30   15-40   16-40   17-40   16-00   17-10  
Що спостерігали
Початок зміни 8-00 дет 8-00 дет 9-00 дет 7-00 дет 8-00 дет 9-00 дет 7-30 дет т 8-30 дет
Одержував завдання, слухав інструктаж 8-03   8-03   9-02   7-04   8-02   9-03   7-33   8-30  
Отримання інструмента 8-07   8-08   9-07   7-11   8-07   9-07   7-37   8-35  
Перевірка робочого місця 8-10   8-12   9-14   7-14   8-13   9-10   7-45   8-41  
Початок роботи 9-17 8-21 10-20 8-20 9-23 9-17 7-55 8-56
Поломка станка 9-25   9-25   10-28   -   9-25   10-25   8-03   9-04  
Прихід електрика 9-30   9-35   10-35   -   9-30   10-30   8-10   9-10  
Обговорення журналу 9-35   9-40   10-40   -   9-34   11-35   8-15   9-16  
Продовження роботи 10-55 10-42 11-50 10-20 10-41 11-55 9-35 10-36
Запинка на особисті потреби 11-00   10-48   -   10-25   10-48   12-00   9-40   -  
Продовження роботи 12-00 12-00 13-00- 11-00 12-00 13-00 11-30 12-30
Обідня перерва 12-00 13-00   12-00 13-00   13-00 14-00   11-00 12-00   12-00 13-00   13-00 14-00   11-30 12-30   12-30 13-30  
Кінець обідньої перерви 13-03   13-04 - - - 12-03   -   14-03   12-33   13-34  
Розмова з майстром 13-05   13-07   14-04     12-05   -   14-05   12-35   13-36  
Продовження роботи 13-12 13-10 14-14 12-12   13-00   14-12 12-45 13-46
Чекав, коли підвезуть заготівлі 13-20   13-30   14-20   12-20   13-08   14-20   12-53   13-52  
Продовження роботи 14-53 -14-55 15-30 13-53 14-38 15-57 13-25 14-26
Заточка різця 14-58   14-59   15-35   13-58   14-44   15-58   13-30   -  
Продовження роботи 16-08 16-10 16-35- 14-09 16-08 17-08 14-40 15-33
Прибирав окалину з установки 16-10   16-15   16-44   14-11   16-12   17-10   15-00   15-53  
Продовження роботи 16-55 16-50 17-50 14-55 16-50 17-55 16-24 17-23
Підготовка станка до наступної зміни 16-58   16-57   17-55   14-58   16-54   17-58   16-28   17-26  
Здав інструмент 17-00   17-00   18-00   15-00   17-00   18-00   16-30   17-30  
Закінчення зміни 17-00   17-00   18-00   15-00   17-00   18-00   16-30   17-30  
                                                                       

 

  Що спостерігали № варіанта
 
Початок зміни 7-00 дет 8-00 дет 9-00 дет 7-00 дет 8-00 дет 9-00 дет 7-30 дет 8-30 дет
Прийшов до майстра дільниці 7-00   8-03   9-02   7-04   8-00   9-00   7-33   8-30  
Одержував завдання, слухав інструктаж 7-06   8-08   9-07   7-11   8-07   9-06   7-37   8-35  
Знайомився з кресленням 7-10   8-12   9-14   7-14   8-13   9-16   7-45   8-41  
Виводив установку на робочий режим 7-30   8-21   9-42   7-42   8-23   9-39   8-10   8-50  
Загартовував деталі 8-32 9-25 10-48 8-52 9-13 10-44 9-15 10-14
Ходив за особистими потребами 8-40   9-35   11-00   8-59   9-40   10-52   9-25   10-25  
Загартовував деталі 9-35 10-40 12-03 10-04 10-39 11-50 10-20 11-23
Прибирав окалину з установки 9-37   10-42   12-06   10-08   10-41   11-53   10-23   11-25  
  Ходив за черговим ел.слюсарем (зникла напруга у мережі) 9-42   10-48   -   10-16   -   11-59   10-32   -  
Чекав коли з'явиться напруга у цеховій мережі 10-00   11-01   -   10-22   -   12-10   10-41   -  
Розмовляв зі слюсарем 10-03   11-05   12-08   10-25   10-45   12-13   10-46   11-29  
Загартовував деталі 10-56 12-00 - 12-57 - 11-00   12-00   12-50   11-25   12-25  
Пішов на обід 11-00   12-00   12-57     11-00   12-00   12-50   11-25   12-30  
Обідня перерва 11-00 11-30   12-00 12-30   13-00 13-30   11-00 11-40   12-00 12-40   13-00 13-40   11-30 12-00   12-30 13-10  
Прийшов на робоче місце 11-30   12-30   13-30   11-40   12-40   13-40   12-00   13-23  
Чекав, коли підвезуть заготовки -   -   13-38   -   -   13-57   -   14-20  
Загартовував деталі 12-40 13-40 14-30 12-40 13-40 15-00 13-05 -  
Розмовляв із слюсарем (чекав коли підвезуть заготовки) 12-47   13-52   -   12-49   13-51   -   13-20   14-33  
Ходив за особистими потребами 12-59   14-05   14-44   13-00   14-04   15-13   13-35   14-39  
Прибирав окалину з установки 13-03   14-09   14-48   13-05   14-09   15-20   13-38   15-37  
Загартовував деталі 13-55 15-08 15-40 14-02 15-00 16-10   14-33   15-40  
Загартовував деталь для свого автомобіля 13-59   15-17   15-48   14-12   15-07   16-25 14-44 15-56
Допомагав ліквідувати аварію водопроводу (за вказівкою майстра) 14-26   15-29   16-00   14-17   15-17   16-39   14-58   16-49  
Загартовував деталі 15-06 16-07 17-02 14-59 16-07 17-19 15-36 16-58
Здавав готові деталі до БТК 15-20   16-17   17-09   15-13   16-21   17-25   15-44   17-10  
Прибирав на робочому місці 15-30   16-30   17-26   15-40   16-37   17-40   16-00   17-10  
Пішов з робочого місця 15-30   16-30   17-26   15-40   16-37   17-40   16-00   17-10  
Закінчення зміни 15-30   16-30   17-30   15-40   16-40   17-40   16-00   17-10  
                                     

 


Додаток В

Приклад суцільної фотографії робочого часу:

8.00 – робочий прийшов у цех та підійшов до майстра, щоб одержати завдання. Майстер видає йому креслення деталі, яку той повинен виготовити.

8.03 – робочий іде до комірника та отримує інструмент, необхідний для виконання роботи: прохідний різець та штангенциркуль.

8.07 – прийшовши на робоче місце, перевіряє справність верстата, чи усі механізми нормально працюють.

8.10 – встановлює першу заготовку та починає процес обточування. Зробивши кілька проходів, робочий зупиняє верстат і за допомогою штангенциркуля вимірює діаметр одержаного виробу. Після цього або знімає деталь з верстата і встановлює нову заготовку, або робить ще один прохід, щоб досягти необхідного розміру.

9.17 – верстат раптово зупиняється (до цього часу було виготовлено 21 деталь). Спроби токаря вимкнути-увімкнути верстат результатів не дають. Усе вказує на зникнення напруги у цьому верстаті, оскільки інші верстати у цеху продовжують працювати. Робочий по селектору просить прислати на своє робоче місце чергового електрика.

9.25 – приходить електрик та починає оглядати верстат, шукаючи несправність. Робочий тим часом читає журнал, який він приніс з дому.

9.30 – причину віднайдено (згорів запобіжник у силовій арматурі верстата); електрик перевіряє роботу верстата і каже робочому, що той може продовжувати роботу. Потім його зацікавило, що читає робочий, і той розповів. Кілька хвилин вони разом обговорюють статтю у журналі.

9.35 – електрик йде, а робочий знову стає до роботи.

10.55 – робочий зупиняє верстат і йде у дальній кінець цеху, де стоїть автомат з газованою водою (за цей час ним виготовлено 25 деталей). Втамувавши спрагу, підходить до селектора і повідомляє диспетчера цеху, що в нього лишилося дуже мало заготовок – на годину роботи, не більше.

11.00 – вмикає верстат і стає до роботи.

12.00 – дзвоник на обідню перерву (виготовлено 18 деталей). Час обідньої перерви не включається до фотографії. Тривалість перерви – 1 година, до роботи необхідно стати о 13.00. Робочий вимикає верстат та виходить із цеху.

13.00 – закінчення перерви, але працівник ще не допалив цигарку і тому продовжує сидіти на дворі, у тіні розкидистого дерева.

13.03 – робочий повертається до цеху і відразу ж звертається до майстра з приводу того, що в нього лишилося тільки дві заготовки, а далі немає з чим працювати. Майстер обіцяє терміново вирішити це питання і сам дзвонить до диспетчера.

13.05 – робочий стає до роботи.

13.12 – обточивши останні дві заготовки, припиняє роботу і вимикає верстат.

13.20 – заготовки підвезені. Робочий вмикає верстат і стає до роботи.

14.53 – робочий зупиняє верстат, знімає різець, підходить до точильного верстата і заточує різець. Протягом останнього часу було виготовлено 29 деталей.

14.58 – робочий встановлює різець на місце та знову вмикає верстат, щоб продовжити роботу.

16.08 – робочий знову зупиняє верстат (за цей час виготовлено 22 деталі) та прибирає стружку, яка накопичилася протягом робочого дня.

16.10 – працівник вмикає верстат і знову стає до роботи.

16.55 – робочий вимикає верстат та знімає останню деталь (усього за цей відрізок часу їх виготовлено 14 штук). Змащує механізми верстата.

16.58 – знімає різець, складає інструменти та креслення і виходить із цеху.

17.00 – кінець робочого дня.


 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 52; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.071 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты