Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПерелік питань для самостійного аналізу та контролю знань
Читайте также:
  1. V. Перелік практичних навичок
  2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
  3. ViІ. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  4. Аналіз зображувальних засобів. Застосування цілісного аналізу
  5. Аналіз обсягів виробництва і реалізації Початковим етапом аналізу є оцінка обсягів і структури виробництва продукції.
  6. Б – тести для контролю.
  7. Б – тести для контролю.
  8. Б – тести для контролю.
  9. Б – тести для контролю.
  10. Барьеры и сопротивление контролю.

1. Охарактеризуйте основні завдання Європейського простору вищої освіти (ЄПВО).

2. Охарактеризуйте основні завдання, принципи й етапи адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

3. Під час якої конференції з проблем формування єдиного Європейського освітнього простору Україна приєдналася до цього процесу?

4. Що зроблено Україною на шляху інтеграції до Європейського освітнього простору?

5. Яка мета адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу?

6. Яка роль «Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Союзом» у процесі адаптації законодавства України до законодавства ЄС?

7. Які нормативно-правові документи стали основою при формуванні Європейського освітнього простору?

8. Які нормативно-правові документи стали основою участі України у формуванні єдиного Європейського освітнього простору?

9. Охарактеризуйте системи зарахування до ВНЗ для здобуття вищої освіти у країнах ЄС.

10. Охарактеризуйте використання системи академічних кредитів у країнах ЄС.

11. Охарактеризуйтеорганізацію навчального процесу у ВНЗ окремих країн ЄС.

Список рекомендованої літератури

1. Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагнень України: збірник наукових праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Ужгород, 29-30 листопада 2007 р.) / відп. ред. І. В. Артьомов. – Ужгород: Ліра, 2008. – 390 с.

2. Артьомов І. В. Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції: навч. посібник: у 2 кн. – Ужгород: Ліра, 2008. – Кн. 1. – 476 с.

3. Болонський процес. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.asta.edu.ua/acadamy/other/bolon.php

4. Взаємодія держави та громадянського суспільства в Україні в контексті проведення євроінтеграційної політики / М. С. Калина // Теорія та практика держ. управління. – 2005. – Вип. 2.

5. Європейська інтеграція України: поточна ситуація, завдання та пріоритети державної політики: матеріали засідання «круглого столу» / за заг. ред. О.В. Снігир. – К.: НІСД, 2010. – 64 с.

6. Закони України та інші нормативно-правові акти щодо європейської та євроатлантичної інтеграції України. [Електрон-ний ресурс]. – Режим доступу: http // www.zakon.rada.gov.ua.7. Інтеграція в Європейський освітній простір: здобутки, проблеми, перспективи: монографія / за заг. ред. Ф. Г. Ващука. – Ужгород: ЗакДУ, 2011. – 560 с.

8. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес / упоряд. М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, К. М. Левківський, Ю. В. Сухарніков. – К.: МОНУ, 2004. – 24 с.

9. План першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2011 рік. Затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 року № 612-р.

10. Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу // Експертна доповідь НІСД «Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації». [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukraine.be/data/upload/ publication/belgium/ua 51334/president1.pdf

11. Суліма Є.М., Шепелєв М.А. Глобалістика: підручник / Є.М. Суліма, М.А. Шепелєв. – К.: Вища школа, 2010. – 544 с.

12. Табачник Д.В. Мир без Украины? – Х.: Фолио. 2009. – 540 с.

13. Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації //Експертна доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до послання Президента України В. Януковича до українського народу. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/book/Poslannya_2010/3.pdf14. The Bologna Process 2020 – The European Higher Education Area in the new decade. Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bologna 2009benelux.org


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 16; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты