Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДипломатичні документи договірного характеру.
Читайте также:
  1. Види дипломатичних документів договірного характеру
  2. ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ
  3. Документи сортового насіння.
  4. ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. ЗАЯВА
  5. ДОКУМЕНТИ ЩОДО ОСОБОВОГО СКЛАДУ. РЕЗЮМЕ
  6. Документи як джерело первинної інформації
  7. ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ БАНКАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ банківської ліцензії та письмового дозволу на ЗДІЙСНЕННЯ окремих ОПЕРАЦІЙ
  8. Документирование и складской учет движения производственных запасов
  9. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Дипломатичні документи – це сукупність матеріалів, представлених у письмовій (графічній) – відкритій чи зашифрованій формі, створені кар’єрними дипломатами (дипломатичними працівниками), працівниками дипломатичної служби, адміністративно-технічним і допоміжним персоналом (закон ВРУ) із метою реалізації (здійснення) функціональних (посадових) обов’язків дипломатичної служби як такої, підтримки та забезпечення її функціонування.

Особливе місце серед дипломатичних документів займають документи договір­ного характеру. Саме у них встановлюються взаємні пра­вила і обов’язки партнерів по зовнішньополітичних зв’язках у політичній, економічній, науково-технічній, культурній та гумані­тарній галузях.

Незважаючи на те, що документи договірного характе­ру мають справді давню історію, але і до сьогодні в міжна­родній дипломатичній практиці немає чіткої їх класифі­кації. Найчастіше вони називаються «договорами», але нерідко вживаються назви «пакт», «угода», «протокол», «декларація», «конвенція».

Договорами, як правило, скріплюються важливі до­мовленості глобального чи стратегічного характеру в галу­зі дво- чи багатосторонніх відносин.

Для окреслення відносин держави з міжнародними організаціями часом вживається термін «хартія». Так, на­приклад, відносини України з НАТО задокументовані саме в хартії.

Можна сказати, що найпоширенішою формою міжна­родних домовленостей є угоди, якими оформляються, як правило, конкретні економічні проекти (про торгівлю, ри­боловство, повітряне, залізничне, автомобільне сполучен­ня і т. п.). Домовленості по окремих, порівняно вузьких питан­нях часто оформляються у вигляді протоколу.

Першим етапом заключення договору є прийняття його тексту. Після цього підготовлений текст є остаточним і не підлягає змінам з боку учасників переговорного процесу.

Другий етап — це встановлення автентичності тексту договору. Автентичність тексту договору чи окремих його статей встановлюється методом парафування, тобто про­ставлення уповноваженими учасниками переговорів своїх ініціалів внизу кожної сторінки тексту відповідно до пра­вил альтернату.

Далі йде процедура підписання договору, яка означає остаточне прийняття його тексту, або є виразом згоди щодо його обов’язковості. У підписаний договір будь-які зміни вноситися не можуть.Наступним етапом є ратифікація — затвердження або приєднання до договору (угоди). Порядок ратифікації міжнародних договорів визначається внутрішнім законо­давством. Обов’язковій ратифікації підлягають міждержавні договори та частина міжурядових угод, які стосуються важ­ливих напрямів двостороннього співробітництва, насам­перед політичного та економічного.

Після ратифікації підписується ратифікаційна грамота. Процес ратифікації вважається завершеним, коли відбува­ється обмін ратифікаційними грамотами, а у випадку бага­тостороннього договору — після здачі їх на збереження.

Вступ договору в силу означає, що він починає діяти як юридичний акт. Договір вступає в силу на окреслених у ньому умовах. Договір, який не потребує ратифікації або затвердження, вступає в силу одразу після його підпи­сання. А той, що вимагає ратифікації, — після неї.

Так чи інакше, але жодна з держав, жоден з політич­них діячів не змогли обійтися у своїй діяльності без вико­ристання міжнародних договорів.

 


Дата добавления: 2015-01-19; просмотров: 28; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты