Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 

Курсова робота виконується українською або російською мовою.

Текст друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 ´ 297 мм), 14-м шрифтом (Times New Roman) через 1,5 інтервал.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: верхнє, нижнє – 20 мм., ліве – 30 мм., праве – 15 мм.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки друкують жирним шрифтом.

Заголовки підрозділів, пунктів слід починати з абзацного відступу та друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Заголовки друкують жирним шрифтом. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Підрозділи продовжують на тій самій сторінці, де закінчився попередній текст, відступаючи два інтервали. Між заголовками підрозділів і текстом відстань повинна бути один інтервал.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і дорівнювати 1,25 см.

Титульний аркуш формується на основі додатка А. На першій сторінці номер не ставиться. Усі наступні сторінки повинні бути пронумеровані, включаючи сторінки з таблицями, малюнками, графіками.

Текст основної частини курсової роботи ділиться відповідно до змісту на окремі розділи.

Кожний розділ нумерується арабськими цифрами (1,2,3...), підрозділи або параграфи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (1.1; 1.2;...).

Важливою частиною курсової роботи є таблиці, графіки й малюнки, які також позначаються арабськими цифрами і які розміщаються після першого згадування в тексті. Кожен рисунко та таблиця мають двоюциферну нумерацію (1.1; 1.2; …; 2.1; 2.2;…): перша – номер розділу, друга – порядковий номер рисунку або таблиці у даному розділі. Посилання повинні бути на всі таблиці та малюнки. Таблиці й малюнки повинні мати назви, що відповідають їхньому змісту.

 

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Рекомендації з розробки розділів КР підготовлені у вигляді окремих питань, на які необхідно дати відповіді й логічно взаимопов'язати їх між собою. Структура курсової роботи наведена у додатку Б.

 

Вступ

 

Розкрити об'єктивну необхідність застосування маркетингу в ринкових умовах функціонування фірми. Умовою вирішення поставленого завдання є фірма, що бажає втілити в життя конкретну підприємницьку ідею у вигляді створення і реалізації певної продукції (послуг).


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 3953; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты