Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  5. Апаратні засоби роботи з відео
  6. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  7. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  8. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств
  9. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи
  10. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.

 

Курсова робота виконується українською або російською мовою.

Текст друкують за допомогою принтера на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 ´ 297 мм), 14-м шрифтом (Times New Roman) через 1,5 інтервал.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: верхнє, нижнє – 20 мм., ліве – 30 мм., праве – 15 мм.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Заголовки друкують жирним шрифтом.

Заголовки підрозділів, пунктів слід починати з абзацного відступу та друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Заголовки друкують жирним шрифтом. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Підрозділи продовжують на тій самій сторінці, де закінчився попередній текст, відступаючи два інтервали. Між заголовками підрозділів і текстом відстань повинна бути один інтервал.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту і дорівнювати 1,25 см.

Титульний аркуш формується на основі додатка А. На першій сторінці номер не ставиться. Усі наступні сторінки повинні бути пронумеровані, включаючи сторінки з таблицями, малюнками, графіками.

Текст основної частини курсової роботи ділиться відповідно до змісту на окремі розділи.

Кожний розділ нумерується арабськими цифрами (1,2,3...), підрозділи або параграфи нумеруються цифрою розділу і підрозділу через крапку (1.1; 1.2;...).

Важливою частиною курсової роботи є таблиці, графіки й малюнки, які також позначаються арабськими цифрами і які розміщаються після першого згадування в тексті. Кожен рисунко та таблиця мають двоюциферну нумерацію (1.1; 1.2; …; 2.1; 2.2;…): перша – номер розділу, друга – порядковий номер рисунку або таблиці у даному розділі. Посилання повинні бути на всі таблиці та малюнки. Таблиці й малюнки повинні мати назви, що відповідають їхньому змісту.

 

ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Рекомендації з розробки розділів КР підготовлені у вигляді окремих питань, на які необхідно дати відповіді й логічно взаимопов'язати їх між собою. Структура курсової роботи наведена у додатку Б.

 

Вступ

 

Розкрити об'єктивну необхідність застосування маркетингу в ринкових умовах функціонування фірми. Умовою вирішення поставленого завдання є фірма, що бажає втілити в життя конкретну підприємницьку ідею у вигляді створення і реалізації певної продукції (послуг).


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 1653; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты