Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


II. Контроль прибутковості.
Крім контролю за виконанням річного плану, багатьом фірмам необхідно проводити також контроль рентабельності своєї діяльності по різним товарам, територіям, сегментам ринку, торговим каналам і замовленням різного об’єму. Такі відомості допомагають керівництву вирішувати, чи потрібно розширювати, скорочувати або взагалі згортати виробництво тих або інших товарів, проведення тієї чи іншої маркетингової діяльності.

На першому етапі виявляють всі витрати по продажу товару, його рекламі, упаковці, доставці і оформленню розрахункових документів. На другому етапі виясняють суми витрат по перерахованих видах діяльності в ході торгівлі через кожен з каналів. Визначивши ці витрати, на третьому етапі готують розрахунок прибутків і збитків по кожному каналу окремо.

III. Стратегічний контроль.

Час від часу фірмам необхідно виробляти критичні оцінки їх маркетингової ефективності в цілому. Кожна фірма повинна періодично переоцінювати свій загальний підхід до ринку, користуючись для цього прийомом, який відомий під назвою “ревізія маркетингу”.

Ревізія маркетингу являє собою комплексне, системне, безпристрасне і регулярне дослідження маркетингового середовища фірми, її завдань, стратегій і оперативної діяльності з метою виявлення виникаючих проблем і можливостей, які відкриваються перед фірмою, а також видачі рекомендацій відносно плану дій по вдосконаленню маркетингової діяльності цієї фірми.

Питання до заліку (екзамену).

1. Суть та причини розвитку маркетингу.

2. Основні категорії маркетингу.

3. Основні принципи маркетингу.

4. Основні функції маркетингу.

5. Сучасні тенденції розвитку маркетингу.

6. Управління маркетингом. Концепції управління маркетингом та види маркетингу.

7. Класифікація видів маркетингу.

8. Етапи процесу управління.

9. Поняття маркетингового середовища фірми.

10. Характеристика мікросередовища фірми і його вплив на здатність фірми обслуговувати своїх клієнтів.

11. Характеристика макросередовища фірми.

12. Значення маркетингової інформації для фірми.

13. Концепція системи маркетингової інформації.

14. Процес маркетингового дослідження.

15. Класифікація методів маркетингового дослідження.

16. Класифікація ринків та видів ринкового попиту.

17. Оцінка поточного попиту.

18. Загальна характеристика методів прогнозування, що використовуються в маркетингових дослідженнях.

19. Споживчі ринки і купівельна поведінка споживача.

20. Модель прийняття рішення про покупку.

21. Ринки організованих споживачів і поведінка компаній-споживачів.

22. Привабливість галузі та конкурентна боротьба в галузі.

23. Виявлення пріоритетних конкурентів та визначення сили їх позиції.

24. Дослідження основних конкурентів.

25. Суть та поняття сегментації. Рівні сегментування.

26. Принципи, методи та критерії сегментації ринку.

27. Критерії вибору сегмента.

28. Оцінка і вибір цільових ринків.

29. Позиціонування з ціллю досягнення конкурентних переваг.

30. Процес стратегічного маркетингового планування.

31. Моделі прийняття стратегічних рішень.

32. Види маркетингових стратегій.

33. Суть товарної політики та фактори що впливають на її формування.

34. Поняття товару. Рівні товару.

35. Основні види класифікації товару.

36. Використання товарних марок.

37. Упаковка та її використання.

38. Товарний асортимент і товарна номенклатура.

39. Розробка нового товару.

40. Процес планування нової продукції.

41. Етапи життєвого циклу товару.

42. Суть ціноутворення.

43. Ціноутворення на різних типах ринків.

44. Методика розрахунку ціни.

45. Методи ціноутворення.

46. Основні стратегічні підходи до проблеми ціноутворення.

47. Державна політика регулювання цін.

48. Суть та поняття збутової політики.

49. Основні методи і системи збуту.

50. Суть та значення каналів розподілу.

51. Маркетингові системи.

52. Організація товароруху.

53. Гуртова торгівля.

54. Роздрібна торгівля.

55. Суть комунікаційної політики.

56. Реклама та її види.

57. Планування рекламної компанії.

58. Стимулювання збуту.

59. Розробка комплексного бюджету стимулювання.

60. Пропаганда.

61. Особистий продаж.

62. Організація служби маркетингу.

63. Планування маркетингу, його складові.

64. Розробка бюджету маркетингу.

65. Маркетинговий контроль і його типи.

66.План ревізії маркетингу.

Список рекомендованої літератури.

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика, – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.

2. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг: Навч. посібник / Пер. з англ.: – М.: Вільямс, 2001. – 608 с.

3. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб. пособие / И.К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 319 с.

4. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2001. – 119 с.

5. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

6. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учеб. / Е.П. Голубков. – М.: Финпресс, 1999. – 651 с.

7. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Учеб. пособие / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2000. – 688 с.

8. Дихтль Е., Хершген X. Практический маркетинг: Учеб. пособие / Пер. с нем. / Под ред. И.С. Минко. – М.: Высш. шк., 1995. – 255 с.

9. Карпов В.А., Кучеренко В.Р. Маркетинг: прогнозування кон’юнктури ринку: Навч. посіб. – К.: Знання, 2001. – 215 с.

10. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок / Пер. с англ. – М.: АСТ, 2001. – 271 с.

11. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер. с англ. – СПб., М., Х., Минск.: Питер, 1999. – 888 с.

12. Котлер Ф. Основы маркетинга: Краткий курс / Пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 646 с.

13. Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. – СПб – М.: Наука, 1996. – 589 с.

14. Ноздрева Р.Б. Маркетинг: Учеб. / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). – М.: РОССПЭН, 2001. – 231 с.

15. Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы: Практ. рекомендации. Метод. основы. Порядок проведения / Е.П. Пешкова. – М.: Ось-89, 1999. – 80 с.

16. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції: Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів. – К.: Основи, 1998. – 390 с.

17. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг.– К.: Вища школа, 1994. – 256 с.

18. Светуньков С.Г. Методы маркетинговых исследований: Учеб. пособие. – СПб.: ДНК, 2003. – 352 с.

19. Старостіна А.О. Маркетинг: Навчальний посібник / А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. – Київ: Знання-Прес, 2002. – 191 с.

20. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг: Учеб. / Р.А. Фатхутдинов. – М.: Бизнес-шк. «Интел-Синтез», 2000. – 638 с.

21. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: Настол. кн. по исслед. рынка: Учеб. пособие / В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 523 с.

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты