Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Читайте также:
  1. II.5.2) Порядок образования и общие черты магистратуры.
  2. III.1.2) Порядок уголовного судопроизводства.
  3. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  4. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  5. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  6. Агнатское и когнатское родство.Порядок счета родства.
  7. Адвокат, статус адвоката и порядок его приобретения.
  8. Адвокатские образования, порядок их создания и организация работы.
  9. Административный порядок обжалования
  10. Адміністративний, судовий, цивільно-правовий порядок

Кафедра економіки будівельної галузі

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

щодо виконання курсової роботи

“Економіка підприємства”

для студентів спеціальностей 7.03050401 “Економіка підприємства”,

7.03050801 “Фінанси і кредит”

заочної форми навчання

Всі цитати, числовий та фактичний   До друку дозволяю
матеріал, бібліографічні відомості   на основі Положення про порядок
перевірені.   підготовки матеріалів, призначених
Написання одиниць відповідає   для відкритого опублікування.
стандартам. Зауваження рецензента враховані.   Заступник директора з наукової роботи
    ________________________________
    (підпис, дата, печатка)
Укладачі: _____     Затверджено на засіданні
  _____ О.В. Кірнос   кафедри економіки будівельної галузі ІБФО
        Зав. кафедри ________
        (підпис)
         

Дніпропетровськ 2013

Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи «Економіка підприємства» для студентів спеціальностей 7.03050401 “Економіка підприємства”, 7.03050801 “Фінанси і кредит” заочної форми навчання/Укладачі: Кірнос О.В. – Дніпропетровськ: ВСП ІБФО ДВНЗ ПДАБА, 2013. – с.36

 

 

Мета складеної розробки - формування у студентів систематичних теоретичних знань та набуття ними практичних навичок економічної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

 

Укладачі:

Кірнос О.В., асистент кафедри економіки будівельної галузі ІБФО ДВНЗ ПДАБА;

 

Відповідальний за випуск:

Рецензент:

 

Затверджено на засіданні

кафедри економіки будівельної галузі ІБФО ДВНЗ ПДАБА

Протокол від 31

Завідувач кафедри

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.. 3

1.1. Основні положення_. 3

1.2. Структура курсової роботи. 3

1.3. Об'єм курсової роботи_. 3

1.4. Зміст розділів курсової роботи. 4

Введення. 4

Розділ 1. Теоретична частина_. 4Розділ 2. Розрахунково-аналітична частина. 4

Розділ 3. Розробка і обгрунтування заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства 4

Висновки. 4

Список використаної літератури. 4

1.5. Оформлення текстової частини. 5

1.6. Захист курсової роботи_. 5

1.7. Критерії оцінки захисту курсової роботи. 6

РОЗДІЛ 2. РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА.. 7

(приклад розрахунку) 7

2.1. Характеристика виробничого процесу в цеху. 7

2.2. Складання планового кошторису витрат на виробництво. 8

2.2.1. Розрахунок матеріальних витрат на здійснення виробничої програми підприємства. 8

2.2.2. Розрахунок фонду заробітної плати робітників виробничої ділянки. 9

2.2.3. Розрахунок відрахувань на обов'язкове соціальне страхування. 11

2.2.4. Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію устаткування підприємства. 11

2.2.5. Визначення загальновиробничих витрат підприємства. 12

2.2.6. Складання кошторису витрат на виробництво. 13

2.2.7. Складання планової калькуляції собівартості продукції 14

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА І ОБГРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 17

3.1. Визначення фактичних витрат на виробництво продукції 173.1.1. Розрахунок фактичних витрат матеріальних ресурсів. 17

3.1.2. Розрахунок фактичних витрат на виробництво продукції 18

3.2. Розрах. планового і фактичного прибутку від реалізації продукції 20

ВИСНОВКИ.. 23

Дані для складання планового кошторису витрат на виробництво. 36

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ_. 1

 


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты