Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаСкладання кошторису витрат на виробництво
Читайте также:
  1. T - податки на виробництво й імпорт (за винятком субсидій).
  2. Аграрне виробництво – особлива сфера вкладення капіталу
  3. Бюджет домогосподарства, його структура. Сукупні ресурси і сукупні витрати домогосподарства
  4. Валові, середні та граничні витрати
  5. Визнання доходів і витрат протягом виконання будівельного контракту
  6. Визначення фактичних витрат на виробництво 1 пляшки напою.
  7. Виробництво найважливішої продукції хімічної промисловості по ведучим країнам світу [ ].
  8. Виробництво окремих видів продукції машинобудування за другу половину ХХ ст. (млн. шт.) [ ].
  9. Виробництво основних видів продукції чорної металургії у світі в другій половині ХХ ст. [ ].
  10. Виробництво паперу

 

Витрати на виробництво:

1. Матеріальні витрати в основному виробництві – 1238859,32грн.,

2. Основна заробітна плата – 774888грн.,

3. Додаткова заробітна плата – 67981,44 грн.

4. Відрахування на страхування – 310175,95грн

5. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування – 19223,55грн.

6. Загальновиробничі витрати складають – 527508,97 грн.

7. Загальногосподарські витрати розраховуються як 15% від матеріальних витрат:

1238859,32*0,15=185828,9

8. Разом витрати на виробництво складають, в грн.:

1238859,32+774888+67981,44+310175,95+19223,55+527508,97+185828,9= 3124466,13грн

9. Позавиробничі витрати розраховуються як 12% від витрат на виробництво:

3124466,13*0,12=374935,94грн.

10. Повна собівартість товарної продукції:

3124466,13+374935,94= 3499402,06грн.

Плановий звідний кошторис витрат на виробництво зведений і представлений в табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Звідний кошторис витрат на виробництво

Зміст витрат Сума, грн.
Матеріальні витрати в основному виробництві 1238859,32
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата 67981,44
Відрахування на соц. страхування 310175,95
Витрати на утримання і експлуатацію устаткування 19223,55
Загальновиробничі витрати 527508,97
Загальногосподарські витрати 185828,9
Всього витрат на виробництво 3124466,13
Позавиробничі витрати 374935,94
10. Повна собівартість товарної продукції 3499402,06

2.2.7. Складання планової калькуляції собівартості продукції

Планова калькуляція є розрахунком планової собівартості одиниці продукції, здійсненим по статтях витрат. При складанні планової калькуляції визначається величина прямих і непрямих витрат на виробництво та збут одиниці продукції в плановому періоді.

Прямі витрати розраховуються методом прямого рахунку, непрямі витрати розподіляються між окремими видами продукції пропорційно наступним ознакам:

ü витрати на утримання і експлуатацію устаткування – пропорційно сумі основної заробітної плати виробничих робітників;

ü загальновиробничі і загальногосподарські витрати – пропорційно сумі витрат на основну заробітну плату виробничих робочих і витрат на утримання та експлуатацію устаткування;ü позавиробничі витрати – пропорційно величині виробничої собівартості.

1. Витрата сировини і матеріалів на виробництво 1 пляшки напою " Лимонад ":

638596,49:520000=1,23грн.

2. Основна заробітна плата на виробництво двох напоїв дорівнює 774888грн. Об'єм виробленої продукції складає 1020000 штук (пляшок), отже, основна заробітна плата на 1 пляшку

"Лимонад" буде дорівнювати:

Озп=774888:1020000=0,76

3. Додаткова заробітна плата на 1 пляшку " Лимонад" :

Дзп=67981,44:1020000=0,07

4. Розрахунок відрахувань на соціальне страхування здійснюється шляхом множення суми статей "Основна заробітна плата" і "Додаткова заробітна плата" на суму відсотків, що нараховуються, – 36,8%

(0,76+0,07)*36,8%=0,3

5. Розрахунок витрат на утримання і експлуатацію устаткування здійснюємо по формулі:

Руеу=ЗП*Куеу

де Куеу – коефіцієнт витрат на утримання і експлуатацію устаткування.

 

Заробітна плата для виробництва напою "Лимонад" в загальному об'ємі – 50,98%.Руеу пл складає 19223,55.

Куеу=19223,55*0,5098 / 520000=0,019

Руеу=0,76*0,019=0,014

6. Загальновиробничі витрати визначаються таким чином:

ЗВВ =527508,97; ЗП напою " Лимонад " у загальному об'ємі складає 50,98%

ЗВВпл= 527508,97*0,5098 / 520000=0,52 грн

7. Загальногосподарські витрати визначаються по формулі:

ЗГВ пл=(Озп пл+Руеу пл)*Кзгв,

де Кзгв – коефіцієнт загальногосподарських витрат. Кзгв=15% (Додаток 2)

ЗГВпл=(0,76+0,014)*0,15=0,12 грн

8. Виробнича собівартість дорівнює сумі пунктів 1-7:

1,23+0,76+0,07+0,3+0,014+0,52+0,12=3,01грн

9. Позавиробничі витрати визначаються по формулі:

ПВпл=ВСпл*Кпвв

де ВСпл – виробнича собівартість з планової калькуляції;

Кпвв - коефіцієнт позавиробничих витрат, Кпвв=12%(Додаток 2).

ПВ=3,01*0,12=0,36 грн

10. Повна собівартість рівна сумі виробничої собівартості і позавиробничих витрат:

ПСпл=3,01+0,36=3,37грн

11. Плановий прибуток на калькуляційну одиницю розраховується по формулі:

Ппл=ПСпл*р/100%

де ПСпл – повна планова собівартість по калькуляції;

Р – планована рентабельність продукції = 15%.

Ппл=3,37*15%=0,51грн

12. Оптова ціна одиниці продукції напою " Лимонад ” буде рівна:

Цопт(пл)=ПСпл+Ппл = 3,37+0,51=3,872грн

13. Податок на додану вартість складає 20% від оптової ціни, т. е.:

Ндс=3,87*0,2=0,77грн

14. Планована відпускна ціна визначається з умови:

Цотп=ПСпл+Ппл+ПДВ =3,37+0,51+0,77=4,65грн

 

Результати калькуляції планової собівартості по видах продукції приведені в таблиці 2.7.

Таблиця 2.7

Планова калькуляція на напій " Лимонад "

(калькулятивная одиниця – 1 пляшка)

Найменування статей калькуляції Сума, грн.
1. Сировина і матеріали 1,23
2. Основна заробітна плата 0,76
3. Додаткова заробітна плата 0,07
4. Відрахування на соціальне страхування 0,30
5. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування 0,014
6. Загальновиробничі витрати 0,52
7. Загальногосподарські витрати 0,12
8. Виробнича собівартість 3,01
9. Позавиробничі витрати 0,36
10. Повна собівартість 3,37
11. Прибуток 0,505
12. Оптова ціна 3,87
13. ПДВ 0,77
14. Ціна 4,65

 Всі розрахунки для визначення планової калькуляції напою «Ситро» проводяться аналогічно розрахункам для напою " Лимонад ”

1. Витрати сировини і матеріалів на виробництво 1 пляшки напою «Ситро»:

600262,83:500000=1,20 грн.

2. Основна заробітна плата така ж, як для напою " Лимонад ": 0,76 грн.

3. Додаткова заробітна плата складає 0,07грн.

4. Відрахування на соціальне страхування: 0,30 грн.

5. Витрати на утримання і експлуатацію визначаємо аналогічно напою «Лимонад»:

ЗП напою «Ситро» в загальному об'ємі складає – 49,02%

Куеу=19223,55*0,4902 / 500000=0,019; Руеу=0,68*0,019=0,014

6. Загальновиробничі витрати визначаються таким чином:

ЗВВпл=527508,97*0,4902 / 500000=0,52

7. Загальногосподарські витрати складають 0,12 грн.

8. Виробнича собівартість рівна сумі пунктів 1-7:

ВС = 1,20+0,76+0,07+0,30+0,014+0,52+0,12=2,98

9. Позавиробничі витрати складають: ПВпл=2,98*0,12=0,36

10. Повна собівартість рівна: ПСпл=2,98+0,36=3,34

11. Плановий прибуток на калькуляційну одиницю складе: Ппл=3,34*15%=0,5

 

12. Оптова ціна одиниці продукції напою «Ситро» дорівнює:

Цопт(пл)=3,34+0,5=3,84грн

13. Податок на додану вартість складає 20% від оптової ціни, отже:

ПДВ=3,66*0,2=0,77

14. Планована відпускна ціна напою «Ситро» складає:

Цотп = 3,34+0,5+0,77 = 4,60 грн.

Таблиця 2.8

Планова калькуляція на напій "Ситро"

(калькулятивная одиниця – пляшка)

 

Найменування статей калькуляції Сума, грн.
1. Сировина і матеріали 1,20
2. Основна заробітна плата 0,76
3. Додаткова заробітна плата 0,07
4. Відрахування на соціальне страхування 0,30
5. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування 0,014
6. Загальновиробничі витрати 0,52
7. Загальногосподарські витрати 0,12
8. Виробнича собівартість 2,98
9. Позавиробничі витрати 0,36
10. Повна собівартість 3,34
11. Прибуток 0,500
12. Оптова ціна 3,84
13. ПДВ 0,77
14. Ціна 4,60

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 17; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.015 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты