Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Структура стоматологічної поліклініки
В організаційну структуру поліклініки входять: адміністративна частина, реєстратура, кабінет первинного огляду та відділення терапевтичної, хірургічної, ортопедичної стоматології. Крім того, у поліклініці звичайно є рентгенка­бінет, фізіотерапевтичний кабінет, лабораторія, майстерня з ремонту обладнан­ня та інструментів, організаційно-методичний кабінет. Конкретна структура поліклініки визначається органами охорони здоров'я за підпорядкованістю

(схема 1).

Реєстратура є частиною стоматологічної поліклініки і посідає особливе місце в її роботі. У реєстратурі повинні працювати особи з середньою освітою,

 

 

Схема 1. Функціональні взаємозв'язки ортопедичного відділення стоматологічної поліклініки

 

Схема 2. План розміщення обладнання в ортопедичному кабінеті: 1 — крісло стоматологічне; 2 — стілець для лікаря;

3 — установка стоматологічна; 4 — столик лікаря;

5 — канцелярський стіл; 6 — стіл для стерильних інструментів; 7-8 — стільці; 9 — умивальник; 10 — умивальник для миття використаних інструментів; 11 — відро для сміття; 12 столик з посудом для знезараження відбитків; 13 — стіл для гіпсу; 14 — стілець для медсестри; 15 — стерильний стіл для шприцівта матеріалів; 16 — медична шафа;

які пройшли спеціальну підготовку. Кількість медичних реєстраторів установ­люється у відповідності до розроблених МОЗ України штатних нормативів з розрахунку 1 посада реєстратора на 10 посад лікарів-стоматологів усіх спе­ціальностей.

У самостійних стоматологічних поліклініках, а також при великих стома­тологічних відділеннях лікувально-профілактичних закладів організовують кабінет первинного прийому. Тут надається невідкладна стоматологічна допо­мога, а у первинних хворих визначається обсяг та вид спеціалізованої стомато­логічної допомоги.

Основним структурним підрозділом стоматологічної поліклініки є тера­певтичне відділення. Хірургічне стоматологічне відділення є спеціальним структурним підрозділом поліклініки, призначення якого — надання хірургіч­ної допомоги хворим.

Ортопедичне відділення стоматологічної поліклініки надає допомогу як дорослому, так і дитячому населенню у тому разі, коли при дитячих стомато­логічних закладах ця допомога відсутня.

До складу ортопедичного відділення входять кабінети для прийому хво­рих, зуботехнічна лабораторія та ливарня (див. схему 1).

Запис первинних хворих до лікарів-ортопедів здійснюється у реєстратурі по­ліклініки, де заводиться відповідна медична документація, як і у разі звичайного відвідування поліклініки. Черговий лікар оглядає хворого, вибирає конструкцію необхідного протеза. Якщо у процесі огляду виявляється необхідність санації ро­тової порожнини, то хворого направляють у терапевтичне або хірургічне відділен­ня, де проводиться лікування і підготовка до протезування. Після цього медична сестра виписує талон на прийом до лікаря-ортопеда.

Хворий оформляє в реєстратурі замовлення-наряд на виготовлення орто­педичних конструкцій зубних протезів. Лікар-ортопед після препарування не­обхідних зубів під визначену конструкцію знімає відбитки. Медична сестра передає відбиток завідувачу виробництва, який і розподіляє усі роботи серед зубних техніків. Завідувач виробництва визначає терміни проміжного етапу виготовлення протеза, у які хворий повинен з'явитися до лікаря.

Ортопедична допомога залежно від роботи зубних техніків надається у трьох формах: індивідуальній, бригадній, поетапній. У разі індивідуальної ро­боти зубний технік сам повністю виготовляє зубний протез, у разі бригадної — йде розподіл за видом протезів, поетапної — за видом операцій в одному протезі.

Планове навантаження лікаря стоматолога-ортопеда складає 18 умовних одиниць працеємності (УОП). На виконання однієї одиниці витрачається 35-40 хв. У середньому навантаження лікаря-ортопеда за рік за умови його роботи з оглядовим лікарем в залежності від стажу роботи коливається у межах 1950— 2300 УОП, якщо ж він працює без оглядового лікаря — 1750-2100 УОП.

Очолює стоматологічну поліклініку головний лікар, який має досвід ліку­вальної та організаційної роботи і високу кваліфікацію.

Залежно від категорії поліклініки головний лікар може мати заступника з медичної частини, а також з адміністративно-господарської роботи.

Головний лікар здійснює керівництво всією лікувально-профілактичною, організаційно-методичною, господарською та фінансовою діяльністю по­ліклініки і несе відповідальність за організацію, рівень і якість стоматологічної допомоги населенню.

З цією метою від проводить аналіз якісних та кількісних показників робо­ти лікарів поліклініки, стоматологічної захворюваності населення, оцінює ефективність профілактичної та лікувальної роботи, забезпечує підви­щення професійної підготовки лікарів та середнього медичного персоналу. Го­ловний лікар несе відповідальність за розвиток матеріально-технічної бази зак­ладу, використання медичних кадрів, стоматологічної техніки і лікарських за­собів, своєчасність та достовірність стоматологічного обліку і звітності, проведення і представлення їх за звітними формами і в обсязі, встановленому МОЗ України.

Першим помічником головного лікаря є його заступник з медичної части­ни. Як і головного лікаря, його призначають з числа лікарів, які мають необхі­дний досвід роботи за спеціальністю та організації поліклінічного обслугову­вання. У своїй роботі він підлеглий головному лікареві й організовує роботу відділень у відповідності до "Положення про стоматологічну поліклініку", на­казів та інструкцій органів охорони здоров'я, чинних законодавчих актів, роз­поряджень та вказівок вищих організацій.

Кожне з відділень очолює завідувач. Це звичайно лікар зі стажем практич­ної роботи не менше 5 років. Він здійснює безпосереднє керівництво діяльністю персоналу відділення, несе повну відповідальність за якість і культуру обслуго­вування хворих. Завідувач відділення проводить консультації хворих.

Залежно від кількості населення, яке обслуговується, та лікарських посад стоматологічні поліклініки бувають п'яти категорій:

І категорія — 30-40 лікарських посад; II категорія - 25-29; III - 20-24;

IV - 15-19 і V - 10-14 штатних посад.

Штати медичного персоналу (лікарі стоматологи-ортопеди) утримуються за рахунок зароблених або спеціальних коштів.

Норматив: одна посада на 10 тис. дорослого населення даного населеного пункту, 0,7 посади для обслуговування 10 тис. дорослого сільського населення та 0,8 посади — на 10 тис. дорослого населення інших населених пунктів.

Посада завідувача ортопедичним відділенням (утримується на госпрозра­хунку або за рахунок спеціальних коштів) установлюється у поліклініці, де за чинними штатними нормативами є не менше 4 посад лікарів стоматологів-ортопедів.

Посада заступника головного лікаря з медичної частини встановлюється за наявності в штаті поліклініки 40 і більше лікарських посад, ураховуючи по­саду головного лікаря.

Посади лікарів-рентгенологів установлюються з розрахунку 1-на посада на 15 тис. рентгенологічних знімків на рік, а посади лікарів фізіотерапевтів — за рішенням органу охорони здоров'я з розрахунку 0,1 посади на 15 тис. прикріпленого населення.

Посади зубних техніків зуботехнічної лабораторії, які утримуються на гос­прозрахунку або за рахунок спеціальних коштів, установлюються залежно від обсягів роботи із зубопротезування, що визначаються за чинними норматива­ми часу на зуботехнічні роботи. На кожні 10 посад зубних техніків установ­люється 1 посада старшого зубного техніка.

У кожній поліклініці встановлюється також посада завідувача зуботехніч­ної лабораторії (зав.виробництва), а в поліклініках зі штатним числом посад зубних техніків і старших зубних техніків не менше 15 ця посада вводиться замість посади старшого зубного техніка.

Посада медичного статистика вводиться з розрахунку 1 посада на 40 посад лікарів-стоматологів усіх спеціальностей.

Кількість посад молодших медичних сестер також залежить від кількості посад лікарів. За штатними нормативами передбачена 1 посада молодшої ме­дичної сестри на 3 посади лікарів стоматологів-ортопедів та на 20 посад зубних техніків.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 364; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты