Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЖАЛПЫ ЖӘНЕ АРНАУЛЫ САЛЫСТЫРМАЛЫ ТЕОРИЯНЫН ПРИНЦИПТЕРІ. СҮЙЫҚТАРДЫҢ МЕХАНИКАСЫ.
Читайте также:
  1. OSI моделінің жалпы сипаттамасы
  2. Адам экологиясы туралы жалпы түсінік
  3. АРЖЫ ПӘНІНЕН ОҚУЛЫҚТАР ЖӘНЕ ОҚУ ҚҰРАЛДАРЫ
  4. Арнаулы салық режимдері.
  5. Биогеоценоз және экожүйе ұғымдарына салыстырмалы сипаттама беріңіз
  6. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  7. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  8. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  9. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест
  10. В130100-Жалпы медицина» мамандығына арналған «Экономикалық теория негіздері» пәнінен қорытынды тест

1. Галилейдің салыстырмалы приципі.

2. Галилей түрлендірулері.

3. Арнаулы салыстырмалы теорияның постулаттары.

4. Арнаулы салыстырмалы теорияда қандай инварианттар бар?

5. Релятивтік механикадағы оқиғалардың арасындағы аралық.

6. Лоренц түрледірулері.

7. Қозғалыстағы релятивтік бөлшектің массасының жылдамдықпен байланысы.

8. Ұзындықтын релятивтік қысқаруы.

9. Уақыттын релятивтік қысқаруы.

10. Масса және энергияның өзара байланысы.

11. Материалық нүкте ұшін релятивтік динамикасының неғізгі заңы.

12. Материалық нүктенің релятивтік импульсің қандай тендеу арқылы есептеуге болады?

13. Кинетиқалық энергияның релятивтік теңдеуі.

14. Паскаль заңы.

15. Архимед заңы.

16. Идеал сүйыққа анықтама беріңіз.

17. Гидростатиқалық қысым.

18. Сүйықтың үздіксіз заңы.

19. Ағын сызығыжәңе ағын түтіғі деп нені айтады?

20. Бернулли теңдеуі.

21. Ламинарлық жәңе турбуленттік ағыстардың айырмашылығы.

22. Рейнолдс санынын физиқалық мағынасы.

23. Стокс теңдеуі.

24. Тұтқырлық коэффициентінің физиқалық мағынасы. Сүйықтар мен газдардың тұтқырлық коэффициенті неге тәуелді?

МКТ. ТАСЫМАЛДАУ ҚУБЫЛЫСТАРЫ.

1. МКТнің негізгі ережелері.

2. Идеал газ молекуласының орташа кинетиқалық энергиясы.

3. Температураның молекула- кинетиқалық мағынасы.

4. МКТнің негізгі теңдеуі.

5. Идеал газдын моделі.

6. Авогадро заңы.

7. Дальтон заңы.

8. Изотермиялық процестің графигі және теңдеуі.

9. Изобарлық процестің графигі және теңдеуі.

10. Изохорлық процестің графигі және теңдеуі.

11. Менделеев- Клапейрон тендеуі.

12. Максвелдің таралу заңы.

13. Идеал газ молекуларының ең ықтимал жылдамдығы?

14. Идеал газ молекуларынын орташа арифметиқалық жылдамдығы.

15. Идеал газ молекуларының орташа квадраттық жылдамдығы.

16. Барометрлік тендеу.

17. Сыртқы потенциалдық өрістегі бөлшектер үшін Больцманнын таралу заңы.

18. Тасымалдау қубылыстарының жалпы сипатамасы.

19. Диффузия теңдеуі.

20. Тұтқырлық тендеу.і

21. Жылу өткізгіштік теңдеуі.22. Диффузия коэффициентінің физиқалық мағынасы және кинетиқалық теория бойынша оның теңдеуі.

23. Тұтқырлық коэффициентінің физиқалық мағынасы және кинетиқалық теория бойыңша оның теңдеуі.

24. Жылу өткізгіштік коэффициентінің физиқалық мағынасы және кинетиқалық теория бойынша оның теңдеуі.

25. Молекуланың еркің жүру жолы.

 

ТЕРМОДИНАМИКА. НАҚТЫ ГАЗДАР. ФАЗАЛЫҚ АУСУЛАР.

 

1. Идеал газдын ішкі энергиясы.

2. Еркіндік дәрежелер саны. Энергияның еркіндік дәрежелер бойынша таралуы.

3. Көлемі өзгеретің газдың жұмысы.

4. Жылу мөлшері. Меншікті және мольдік жылу сыймдылықтар.

5. Процестің түріңе байланысты идеал газдын жылу сыйымдылығынын тәуелділігі. Майер теңдеуі.

6. Бірінші термодинамиканың бастамасы.

7. Қандай процессті адиабаттық деп атайды? Пуассон теңдеуі.

8. Изохорлық процесс ұшін бірінші термодинамиканын заның қолдану.

9. Изобарлық процесс үшін біріңші термодинамиканын заның қолдану.

10. Изотермиялық процесс үшін бірінші термодинамиканың заның қолдану.

11. Адиабаттық процеес кезіңдегі жұмыс.

12. Қандай процессті политрлопиялық деп атайды? Политропияның теңдеуі.

13. Жылу машинаның ПӘКі.

14. Карно циклі және оның ПӘКі.

15. Термодинамиканың екінші бастамасы.

16. Энтропия (анықтамасы, статистиқалық мағынасы).

17. Термодинамиканың екінші бастамасының статистиқалық түсіңдірмесі.

18. Молекулар арасындағы өзара әсер күштері (графигі).

19. Молекулардың өзара әсерлесу потенциалдық энергиясы (графигі).20. Потенциалдық шұнқыр деп нені айтады?

21. Әртүрлі агрегаттық күйлер үшін молекулардың өзара байланыс потенциалдық энергиясы және жылу қозғалысынын кинетиқалық энергиясы арасыңдағы теңдеулер.

22. Бір моль газ ұшін Ван-дер-Ваальс теңдеуі.

23. Ван-дер-Вальс теңдеулеріңдегі а және в тұрақтыларының физиқалық мағынасы.

24. Әртүрлі температуралар үшін Ван-дер-Ваfльс изотермаларын суретеңіз.

25. Фаза ,фазалық аусу деп нені айтады?

26. Біріңші текті фазалық аусуларға қандай кұбылыстар жатады?

27. Екіңші текті фазалық аусуларға қандай қубылыстар жатады?

28. Біркомпоненттік қоспа үшін фазалық диаграмманы сызыныз және балқу, булану,сублимация қисықтарың көрсетіңіз.

29. Үштік нүкте деп нені айтады?

30. Кризистік температура деп нені айтады?

31. Сублимация деп неңі айтады?

 

ВАКУУМДАҒЫ ЭЛЕКТР ӨРІС.

 

1. Электр өріс деп нені айтады?

2. Электр зарядының сақталу заның тұжырымданыз.

3. Қандай электр зарядын нүктелік деп сануға болады?

4. Кулон заңы.

5. Электр өрісінің кернеулігі деп неңі айтады?

6. Нүктелік зарядтын кернеулігі неге тең?

7. Электр өрісінің кернеулігі деп неңі айтады? Он және теріс зарядтардың электр өріс кернеуліктері қалай бағытталатынын суреттеп көрсетіңіз.

8. Өрістердің супперпозиция принципің тұжырымданыз.

9. Электр өрісінің күш сызықтары деп нені айтады? Нүктелік зарядтын күш сызықтарың сызыныз.

10. Жабық бет арқылы өтетің кернеулік веторының ағыны.

11. Вакуумдағы электрстатиқалық өріс үшің Остроградский- Гаусс теоремасы.

12. Зарядтың беттік тығыздығы. Біркелкі зарядталған шексіз жазықтың өріс кернеулігі.

13. Зарядтың беттік тығыздығы. Әр аттас зарядталган екі жазықтың өріс кернеулігі.

14. Қандай өрісті біртекті деп атайды?

15. 1 нүкте ден 2 нүктеге q зарядың тасымалдауға кеткен электростатиқалық өрістің жұмысы неге тең?

16. Потенциал деп нені айтады?

17. Нүктелік заряд өрісінің потенциалы.

18. Эквипотенциал бет деп нені айтады? Эквипотенциал беттер мен күш сызықтары өзара қандай бұрыш жасайды?

19. Нүктелік заряд өрісінің эквипотенциал беттерің сызыныз.

20. Потенциалдар айырымы деп нені айтады?

21. Кернеулік пен потенциал арасындағы байланыс.

22. Электр өріс кернеулігі мен потенциалдар айырымы қандай байланыста?

23. Электр өріс кернеулігі векторының циркуляциясы.

24. Электр өріс кернеулігі векторының циркуляциясы неге тең?

 

25. Электрстатиқалық өрістің энергетиқалық және күш сипаттамасы болып қандай шамалар есептеледі?

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 43; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты