Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТербелістер мен толқындар
Читайте также:
  1. Жаттығу. Еркін тербелістердің периодын анықтау

1. Еркін гармониялық механикалық тербелістің диффиренциалдық теңдеуі (мысалы серіппелі маятниктің теңдеуі)

2. Тербеліс периоды дегеніміз не? Математикалық маятниктің тербелісінің периодының формуласын жаз.

3. Тербеліс периоды дегеніміз не? Серіппелі маятниктің тербелісінің периодының формуласын жаз.

4. Еркін гармониялық элкетромагниттік тербелісінің дифференциалдық теңдеуін жаз.

5. Тербеліс периоды дегеніміз не? Контурдағы еркін электромагниттік тербеліс периодының Томпсон формуласы.

6. Тербелістің амплитудасы, тербелісі, фазасы дегеніміз не?

7. Өшетін электромагниттік тербелістің дифференциал теңдеуі.

8. Өшудің логарифмдік декременті дегеніміз не? Тербелмелі контурдағы электромагниттік тербелістің өшуінің логарифмдік декременті үшін өрнекті жаз.

9. Өшудің логарифмдік декременті дегеніміз не? Механикалық тербелістің логарифмдік декременті үшін өрнекті жаз.

10. Тербеліс жүйесінің сапалылығы дегеніміз не? Тербелмелі контурдың сапалылығының өрнегін жаз.

11. Тербелмелі контурдың сапалылығы мен логарифмдік декремент λ арасындағы байланысты жаз.

12. Механикалық еріксіз тербеліс теңдеуі.

13. Еріксіз электромагниттік тербеліс теңдеуі.

14. Индуктивтік кедергінің формуласы.

15. Сиымдылық кедергісінің формуласы.

16. Тізбектей жалғанған сиымдылық С, индуктивтілік L, активті кедергі R, жиілігі W бойындағы тізбектің толық кедергісі.

17. Контурдағы өшетін электромагниттік тербелістің циклдік жиілігінің формуласы.

18. Қандай тербеліс еріксіз тербеліс деп аталады.

19. Тербелмелі контурдағы электромагниттік тербелістің циклдік жиілігі қандай шамаға тәуелді?

20. Егер мәжбүрлеуші күштің тербелісінің амплитудасы тұрақты болса, еріксіз тербелістің амплитудасының жиілікке тәуелділігі қандай?21. Релаксация уақыты дегеніміз не?

22. Еркін электромагниттік тербеліс пайда болуы үшін тербелмелі контур қандай элементтерден құралуы керек?

23. Келтірілген теңдеу контурдағы қандай тербелісті сипаттайды? q=q0*e-R/2L*sin(wt+φ)

24. Резонанс дегеніміз не?

25. Айнымалы ток тізбегіне тікелей жалғанған сиымдылық С, индуктивтілік L және кедергі R үшін Ом заңын жаз.

26. Сфералық толқынның теңдеуін жаз.

27. Берілген ортадағы электромагниттік толқын

28. Толқын күйінің теңдеуі.

29. Кеністік кейбір облысында тұрғын толқын теңдеуі мына түрде жазылады: S(y,z)=2Acos2πy/λ*sin2π/T*z. Тесрбеліс амплитудасы ең аз болатын ортаның нүктелері үшін шартты жазындар.

30. Тұрғын толқынның шоғыры, түйіні дегеніміз не?

31. Толқындық теңдеу.

32. Нүкте х осі бойымен х=0.1cos(2 πz- π/4) заңдылығы бойынша тербеліс жасайды. Тербеліс периодын табындар.33. Нүкте х осі бойымен х=0.1cos(2 πz-π/4) заңдылығы бойынша тербеліс жасайды. Тербеліс амплитудасын анықтандар.

34. Нүкте тербелісінің теңдеуі х=1+2sin(4 πz+ φ0). Нүктенің ең шеткі екі орнының ара қашықтағын анықтаныз.

35. Нүктенің массасы m=5кг. Ол S=Asinwt заңы бойынша қозғалады. Мұндағы А=5см, w=πрад/сек. Қозғалыс басталғаннан 1/6 с уақыттағы деңгейге әсер етуші күшті анықта.

36. Тербелмелі контур индуктивтілігі 1МГн және сиымдылығы 2НФ конденсатордан тұрады. Контурдағы электромагниттік тербеліс перодын анықта.

37. Тербелмелі контурдағы зарядтың тербелісінің теңдеуі q=2cos(w0*t) (мкКл). Катушканың индуктивтілігі 0,5 Гн болса, конденсатор сиымдылығы қандай?

38. Серіппелі маятниктің потенциалдық энергиясы өрнегің жаз.

39. Тербеліс жиілігі дегеніміз не?

40. Тербелмелі контурдық гармониялық электрлік тербелісінің электр өрісінің ең үлкен энергиясы 50Дж, ал магнит өрісінің ең үлкен энергиясы да 50Дж болса, контурдың толық энергиясы уақыт бойынша қалай өзгереді?

41. Нүктенің х осі бойынша тербеліс теңдеуі x=0.1cos(2πt- π/4) . Бір периодтағы нүктенің жүрген жолын табындар.42. Гармониялық тербелістің амплитудасы А=5 см, периоды Т=4с. Тербелуші нүктенің ең үлкен жылдамдығын анықта.

43. Нүктенің тербелісің теңдеуі берілген x=0.1cos(2πt- π/4) м тербелген нүктенің ең үлкен жылдамдығын анықта.

44. Нүктенің тербеліс теңдеуі x=1+2sin(4 πt + φ0) тербелген нүктенің ең үлкен үдеуін тап.

45. Гармониялық тербелісті амплитудасының шамасы А=5 см, периоды Т=4с. Тербелген нүктенің ең үлкен үдеуін анықта.

46. Қатаңдық коэффициенті К=2000Н/м серіппеге ілінген массасы m жүктің еркін тербелісінің периодын анықта.

47. Массасы m шар қатаңдығы К=49Н/м серіппеге ілінген. Шарды серіппе әбден қысылғанша жоғары көтеріп, шұғыл төмен түсіреді. Пайда болған шар тербелісінің периодын тап. (Серіппені массасы мен үйкелісін есепке алмандар)

48. Ұзындығы 1м математикалық маятниктің Ай бетіндегі тербеліс периодын анықта. Айдағы еркін түсі үдеуі 1,62м/с2.

49. Математикалық маятникті тербеліс периоды Т0. Егер оның ұзындығы n есе өсетін болса, оның тербеліс периодын тап.

50. Тербеліс теңдеуінің түрі x=5cos(16 πt+8). Тербеліс периоды қандай?

51. Массасы 5гр материалдың нүкте 0,5 Гц жиілікпен гармониялық тербеліс жасайды. Тербеліс амплитудасы 3 см. Нүктеге әсер етуші ең үлкен күш қандай

52. Егер тербелмелі контурдың катушкасының индуктивтілігін 4 есе өсіріп, конденсаторының сиымдылығын 2 есе азайтсақ оның еркін тербелісінің периоды қалай өзгереді?

53. Егер тербелмелі контурдың катушкасының индуктивтілігінің және конденсаторының сиымдылығын 2 есе өсірсек оның еркін тербелісінің периоды қалай өзгереді?

54. Еркін тербеліс дегеніміз не?

55. ОХ координата ось бойындағы дененің гармониялық тербелісі мына заңдылық бойынша өзгереді: x=0.4sin2*t(м) . Үдеудің амплитудасын анықта.

56. Дене x=20sin πt бойыншаа гармониялық тербеліс жасайды. Дененің 4 секунд кейінгі жылдамдығын тап.

57. Амплитудалары мен жиіліктері бірдей, ал бастапқы фазалары φ1 =0 және φ2=π/2. Екі гармониялық тербелістерді қысқаннан кейін пайда болған тербеліс периоды қандай? Векторлық диаграммасын сыз.

58. Амплитудалары мен жиіліктері бірдей, ал бастапқы фазалары φ1 = π/4 және φ2=π/2. Векторлық диаграммасын сыз.

59. Тербелмелі контурдағы электрлік тербеліс теңдеуі q=10-2*cos20t. Заряд тербелісінің амплитудасы қандай?

60. Қандай тізбекті тербелмелі контур деп атаймыз?

61. Тербелмелі контурдағы электрлік тербеліс теңдеуі q=10-2*cos20t(мКл). Контурдағы ең үлкен ток қандай?

62. Массасы 16 кг дене қатаңдығы К=100Н/м серіппеге ілінген. Өзіндік тербелісінің жиілігі қандай?

63. Тербелмелі контур сиымдылығы 5*10-10Ф конденсатордан және индуктивтілігі 2*10-3Гн катьушкадан тұрады. Контурдың тербеліс периодын анықта.

64. Тербелістің диффиренциалдық теңдеуі d2q/dt2+0.3dq/dt+4π2*q=0 (q+0.3q+4 πq=0) болса, электрлік тербелістің өшу коэффициенті н.еге тең?

65. Өшетін тербелістің диффиренциал теңдеуі q+5q+16q=0 тербелістің меншікті циклдік жиілігі қандай?

66. Айнымалы токтың әсерлік мәні 220В, ал жиілігігі 50Гц. Кернеудің амплитудалық мәні неге тең?

67. Конденсатордың астарларындағы зарядтың шамаларының өзгеру заңдылығы q=q0coswt болса, сиымдылығы конденсатордағы ток күшінің өзгеру заңдылығы қандай?

68. Индуктивтілігі 2 МГн, ток жиілігі V=5Гц катушканың индуктивтілік кедергісін ХL анықта.

69. Ток тербелісінің жиілігі V=5Гц , конденсатор сиымдылығы 9мкФ болса, сиымдылық кедергісі xc қандай?

70. Ток тербелісінің жиілігін 4 есе арттырғанда сиымдылық кедергісі xc қалай өзгереді?

71. Ток тербелісінің жиілігін 4 есе арттырғанда индуктивтік кедергі ХL қалай өзгереді?

72. Кернеудің амплитудалық мәні 140 В болса, онда кернеудің әсерлік мәні қандай?

73. Тізбектегі конденсатор сиымдылығы 2 мкФ, катушканың индуктивтіліг 0,5 Гн болса, қандай ток жиілігінде резонанс болады.

74. Тербелмелі контур L индуктивтіліктен және С сиымдылықтан тұрады, ал ең үлкен тоқ I . Конденсатордағы ең үлкен заряд qmax қандай?

75. Тербелмелі контур L индуктивтіліктен, С сиымдылықтан тұрады, ал конденсатордағы ең үлкен заряд qmax . Конденсатордағы ең үлкен кернеу қандай?

76. Тербелмелі контурдағы L индуктивтілік, С сиымдылық конденсатордағы ең үлкен кернеу Umax конденсатордағы ең үлкен

I max тоқ қандай?

77.Толқын теңдеуі Толқын ұзындығы қандай?

78.Ортаның бөлшегі тербеліс көзінен x= қашықтықта тербеледі. Тербеліс амплитудасы А=0,5 м.t= уақыттағы бөлшектің ығысуын табыңыз.

79. Тербелмелі контурдың конденсаторының сиымдылығы 50нФ,ал катушканың индуктивтілігі мкГн. Контурдың шығарған толқын ұзындығын анықта.

80. Толқын өзінің тербеліс теңдеуі .Тербелістің берілген ортадағы таралу жылдамдығы 400 м/с.Толқын ұзындығын тап.

81. Жиілігі Гц дыбыс толқыны серпімді ортада таралады.

Толқын ұзындығы см. Толқынның таралу жылдамдығы қандай?

82. Толқын көзінің тербелісінің теңдеуі м.Тербелістің таралу жылдамдығы 3 м/с. t=0.5c уақыт сәтіндегі толқын көзінен 0,75м қашықтықтағы нүктенің ығысуын тап.

83. Жиілігі 200 Гц көлденең тлқын берілген ортадағы х бағытында 400м/с жылдамдықпен тарайды.Тербелген 2 нүктенің ара қашықтығы болса, оладың фазаларының айырымы қандай?

84. Тоқынның ортадағы таралу жылдамдығы 2,7 * 103 м/с болса, онда тербеліс периоды 10-3 с. Тербеліс көзінен 12 м және 14 м қашықтықтағы нүктелердің тербелісінің фазалар айырымы қандай?

85. Диэлектрлік және магниттік өтімділіктері және біртекті изотропты ортада жазық электромагниттік толқын тарайды. Оның фазалық жылдамдығыв қандай?

86. Ортанң бөлшегінің тербеліс жиілігі 10 Гц , толқын ұзындығы 2 м . Толқынның таралу жылдамдығын анықта.

 

 

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 122; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты