Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВизначення суті управління фінансовим контролем на підприємстві
Читайте также:
  1. A. Визначення загального обсягу необхідних інвестиційних ресурсів
  2. V. Самостійне виконання учнями завдань під контролем вчителя та його допомогою.
  3. А) органи управління
  4. Автономія і демократичне управління університетами
  5. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  6. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  7. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  8. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  9. Алгоритм визначення/зміни ключового поля
  10. Аналіз результатів використання методів стратегічного управління підприємством

 

В ринковій економіці давно вже сформувався самостійний напрям, що дозволяє вирішувати ряд поставлених завдань, відомий як "Фінансове управління" або "Фінансовий менеджмент".

Фінансовий менеджмент як наука має складну структуру. Однією із складових його частин є фінансовий аналіз, що базується на даних бухгалтерського обліку і імовірнісних оцінках майбутніх чинників господарського життя. Зв'язок бухгалтерського обліку з управлінням очевидний.

У зв'язку з цим бухгалтерська звітність стає інформаційною основою подальших аналітичних розрахунків, необхідних для ухвалення управлінських рішень [22, с. 15].

Фахівці з теорії управління виділяють три стадії управлінської діяльності : визначення мети, організація виконання прийнятого рішення і контроль виконання за прийнятим рішенням. Тому, на їх думку, контроль - це особлива стадія управлінського циклу.

Характеризуючи фінансовий контроль як основну функцію управління фінансовим станом, відмічається, що "фінансовий контроль об'єднує види управлінської діяльності, пов'язані з формуванням інформації про стан і функціонування об'єкту управління (облік), вивченням інформації про процеси і результати діяльності (аналіз), роботою по діагностиці і оцінці процесів розвитку і досягнення цілей, ефективності стратегій, успіхів і прорахунків у використанні засобів і методів управління" [51, с. 86].

В процесі управління фінансовий контроль виступає як елемент зворотного зв'язку, оскільки за його даними робиться коригування раніше прийнятих рішень і планів. Ефективно поставлене управління фінансовим контролем має стратегічну спрямованість, орієнтовану на кінцеві результати.

З точки зору фінансової діяльності суть управління фінансовим контролем зводиться до регулярної перевірки дотримання встановлених правових норм і виявлення порушень. Поняття "управління фінансовим контролем" слід розглядати як багатоланкову, багаторівневу систему, використовувану в різних сферах людської діяльності [45, с. 22].

Управління фінансовим контролем - процес спостереження і перевірки виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснюваний відповідними суб'єктами управління в цілях виявлення відхилень від встановлених параметрів цієї діяльності, усунення і попередження негативних явищ і тенденцій [35, с. 23].В. Г. Афанасьєв дає визначення контролю як працю по спостереженню і перевірці відповідності процесу функціонування об'єкту прийнятим управлінським рішенням - законам, планам, нормам, стандартам, правилам, наказам; виявленню результатів дії суб'єкта на об'єкт, допущених відхилень від вимог управлінських рішень, від принципів організації і регулювання [6, с. 23].

Е.А. Кочерин визначає контроль як "завершальну стадію процесу управління, серцевиною якої є механізм зворотного зв'язку". На думку В. Е. Чиркина, контроль - це система спостереження і перевірки процесу функціонування відповідного об'єкту з метою усунення його відхилення від заданих параметрів, напрями процесу управління по встановлених ідеальних моделях, корегування поведінки підконтрольного об'єкту [55, с. 32].

Л.И. Сотникова представляє контроль як одну з функцій управління, промовця в процесі управління як елемент зворотного зв'язку, оскільки за його результатами формується активна управлінська дія і проводиться коригування раніше прийнятих рішень і планів.В. І. Венедиктова пропонує наступне розуміння контролю : "контроль - це комплексне вивчення різних аспектів діяльності підприємств : економічній ефективності і законності здійснюваних господарських операцій, достовірності облікової і звітної інформації по господарських і і фінансових діях при зіставленні з фактичним станом об'єктів контролю".

Проаналізувавши приведені раніше визначення, узагальнивши думки різних учених, найбільш цілісне поняття управління фінансовим контролем господарюючого суб'єкта слід сформулювати таким чином. Управління фінансовим контролем є усеосяжним процесом забезпечення і встановлення міри досягнення основних цілей, що є системою спостереження і перевірки відповідності керованої підсистеми прийнятим рішенням; вироблення основних і при необхідності коригуючи дій, за допомогою ухвалення рішень в інтересах досягнення запланованого результату; отримання кількісної і якісної інформації про результати управлінських дій.

Управління фінансовим контролем неможливе без визначення концепції самого фінансового контролю. Ця концепція базується на аналізі його місця в обробці економічної інформації в ринковій економіці, складається з наступних засадничих елементів: зміст і суть контролю; мета і завдання контролю; функція контролю; система контролю; процес контролю і ефективність контролю [12, с. 73].

Основним змістом фінансового контролю є фінансово-економічна контрольна діяльність, яка полягає в поєднанні форм і методів контролю з глибоким вивченням і знанням конкретного стану господарської і фінансової діяльності об'єкту, що перевіряється. У сучасних умовах контроль забезпечує можливість управляти діяльністю суспільства і його відособленими організаціями, а також соціально-економічними стосунками, що складаються в ньому. Таким чином, в реальності фінансовий контроль є невід'ємною частиною усього процесу управління і не може існувати без взаємозв'язку з ним.При цьому зміст фінансового контролю в управлінні економікою слід розглядати як у вузькому, так і в широкому сенсі. У вузькому сенсі під контролем мається на увазі перевірка діяльності господарюючого суб'єкта або окремих господарських операцій. У широкому сенсі контроль має на увазі перевірку дотримання і виконання нормативно встановлених завдань, планів, рішень. В даному випадку контроль дозволяє зіставити досягнуті результати із запланованими і є завершуючим етапом управління.

Зміст фінансового контролю не може бути чимось постійним, непорушним і незмінним. Контроль є неодмінним елементом надбудованої системи, відповідно і розвивається завжди разом з розвитком громадських стосунків, зазнає серйозні зміни в ході зміни суспільно-економічних формацій, еволюційних змін, розвитку політичної системи суспільства, органів державного управління, законодавчої, виконавчої і судової влади.

Основні елементи концепції фінансового контролю представлені на рис. 1.1 [28, с. 325].

З позиції науки контроль розглядається як форма зворотного зв'язку, за допомогою якого система, що управляє, отримує необхідну інформацію про дійсний стан керованого об'єкту і мірі реалізації управлінських рішень (законів, актів, планів, програм, норм, стандартів, правил, наказів і тому подібне).

Таким чином, слід зробити висновок, що розглядати економічний зміст управління фінансовим контролем необхідно з двох методологічних позицій: фінансовий контроль - це комплексна функція і невід'ємна частина діяльності управління; фінансовий контроль - це самостійний управлінський процес і цілісна система. Контроль в управлінні господарюючим суб'єктом - це сукупність дій і операцій по перевірці різних сторін діяльності суб'єктів господарювання і управління із застосуванням специфічних форм і методів його організації. Особлива специфіка контролю як виду управлінської діяльності дозволяє активно впливати на ефективність економічної діяльності підприємства [41, с. 105].

Відповідно економічний зміст контролю слід визначити як багатогранну міжгалузеву систему спостереження і перевірки процесу функціонування і фактичного стану в інтересах оцінки обгрунтованості і ефективності прийнятих рішень і результатів їх виконання з метою виявити відхилення від вимог цих рішень і усунути несприятливі ситуації.

 

 

 


Рис. 1.1 Елементи концепції фінансового контролю господарюючого суб'єкта [39, с. 53].

Одна з найважливіших причин необхідності здійснення фінансового контролю полягає в тому, що будь-яка організація, безумовно, зобов'язана мати здатність вчасно фіксувати свої фінансові помилки і виправляти їх до того, як вони пошкодять досягненню цілей. Рівно важливою є і позитивна сторона фінансового контролю, що полягає у всемірній підтримці усього того, що є успішним. Крім того, фінансовий контроль не лише дозволяє виявити проблеми і реагувати на них так, щоб досягти намічених економічних цілей, але і допомагає вирішити, чи треба вносити радикальні зміни в прийняті рішення.

Метою управління фінансовим контролем, його кінцевим результатом є розробка і здійснення ефективних фінансових дій, покликаних усунути розкрите відхилення від запланованих дій, сприяючих максимальному зниженню і ліквідації можливих негативних економічних, фінансових і інших наслідків встановлених недоліків і порушень [42, с. 364].

Оскільки будь-яка діяльність спрямована на досягнення конкретних цілей, то, відповідно, всяке управління в цілому пов'язане з досягненням цих цілей, отже, кінцевою метою управління фінансовим контролем є цілі управління підприємства в цілому.

Фінансовий контроль як засіб зворотного зв'язку може представляти цінність і бути корисним тільки у разі отримання і ефективного використання достовірної і своєчасної інформації, визначення того, чи усе здійснюється відповідно до намічених цілей і принципів, розпоряджень і вказівок, законів і рішень. Оскільки фінансовий контроль є невід'ємною частиною діяльності по управлінню, його мета має бути підпорядкована спільній меті, що стоїть перед системою управління, і спрямована на її здійснення [29, с. 98].

У зв'язку з цим метою фінасового контролю є не виявлення відхилень від прийнятих і затверджених правил, процедур, законоположень, а підтримка виходу результатів на тому рівні, який задовольняє вимогам системи управління. Мета фінансового контролю конкретніше виражається в завданнях контролю, в той же час від точного формулювання завдань контролю залежить і виконання поставленої мети управління. Під завданням контролю слід розуміти контрольованість стану і поведінки об'єкту контролю відповідно до встановленої норми. Необхідно виділяти загальне завдання фінансового контролю і приватні завдання, які здійснюють зміст контролю.

Загальне завдання управління фінансовим контролем полягає в кваліфікованому визначенні межі допустимих відхилень, усі інші відхилення вимагається зафіксувати і ліквідуівти.

Серед приватних завдань управління фінансовим контролем необхідно виділити наступні:

- встановлення основних контрольованих параметрів;

-збір, обробка і аналіз фінансової інформації про фактичні результати господарської діяльності об'єкту контролю;

- порівняння фактичних результатів з плановими показниками;

- виявлення відхилення фактичних результатів від заданих параметрів;

- аналіз причин отриманих відхилень від встановлених нормативів;

- розробка програм і пропозицій про прийняття в міру необхідності відповідної дії для досягнення намічених цілей [36, с. 97].

- затвердження запропонованої дії і організація її здійснення.

Виконання будь-якої фінансової діяльності припускає наявність системи контролю за її здійсненням як сукупності різних елементів, що знаходяться в стосунках і зв'язках один з одним, що утворюють певну цілісність, єдність. Наявність системи обов'язкова для досягнення цілей контролю [32, с. 147].

Система фінансового контролю - це сукупність суб'єктів, об'єктів, предметів і засобів контролю, спрямованих на встановлення міри відповідності досягнутих результатів прийнятим рішенням і оцінку стану об'єкту контролю на основі зіставлення поставленої мети з фактичним станом справ, вироблення регулюючих заходів і корегуючих дій. При цьому для кожної конкретної системи фінансового контролю мають бути визначені суб'єкт, об'єкт, предмет і засіб контролю.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты