Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Читайте также:
  1. ВИСНОВКИ
  2. ВИСНОВКИ
  3. ВИСНОВКИ
  4. ВИСНОВКИ
  5. ВИСНОВКИ
  6. ВИСНОВКИ
  7. ВИСНОВКИ
  8. Висновки
  9. ВИСНОВКИ
  10. ВИСНОВКИ

 

Ця дипломна робота виконана на тему: "Управління фінансовим контролем на підпрємстві". Досліджувана тема нині досить актуальна, адже в процесі управління контроль виступає як елемент зворотного зв'язку, оскільки за його даними робиться коригування раніше прийнятих рішень і планів. Ефективно поставлений контроль має стратегічну спрямованість, орієнтовану на кінцеві результати.

З точки зору фінансової діяльності суть контролю зводиться до регулярної перевірки дотримання встановлених правових норм і виявлення порушень. Поняття "контроль" слід розглядати як багатоланкову, багаторівневу систему, використовувану в різних сферах людської діяльності. У економічній сфері розширюється сенс поняття : контроль припускає не лише перевірку господарської діяльності, але і управління цією діяльністю, а в юридичній і адміністративній діяльності контроль тісно зв'язують з обліком і розглядають як «неодмінну умову вдосконалення діяльності».

У цій роботі висвітлені особливості проведення фінансового контролю в організації на прикладі ПАТ «Хімпром».

Нині, досліджуване підприємство характеризується наступними даними:

1. Виручка від продажу продукції, робіт, послуг в 2010 році в порівнянні з 2009 роком збільшилася на 792 тис. грн. або на 27,7 %. В 2011 році в порівнянні з 2010 роком сталося зниження виручки від продажів на 421 тис.грн. або 11,5 %.

2. Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг у ПАТ «Хімпром» в 2010 році склала 2249151 грн., в 2011 році - 2938122 грн., в 2012 році - 3298058 грн., тобто спостерігається ріст собівартості в 2010 році в порівнянні з 2010 роком більш ніж на 689 тис.грн. або 30,6 %, в 2011 році в порівнянні з 2012 роком більш ніж на 359 тис.грн. або 12,2%

3. Прибуток від продажів розраховується як різниця між виручкою від продажів і собівартістю продажів. За аналізований період показник прибутку від продажів має тенденцію до збільшення: з 85244 тис.грн. в 2010 році до 156670 тис.грн. в 2012 році. Витрати на одну гривню виручки від продажів показують, скільки в кожній гривні виручки від продажів міститься витрат і скільки прибутку. Показник витрат на одну гривню виручки від продажів за період 2010 - 2012 рр. зростає з 0,79 грнб. в 2009 році до 0,81 грн. в 2010 році і зберігся на цьому рівні впродовж 2011 року. В цілому в 2011 році в порівнянні з 2010 роком витрати на одну гривню виручки від продажів збільшилися на 2,5 %.4. За аналізований період рентабельність продажів збільшилася з 2,9% до 3,8%, Аналогічна тенденція простежується відносно рентабельності продукції, яка за 2010-2012 рр. знижується з 12,94 до 0,22 відсотка, тобто на 12,72 пункти.

В цілому аналіз виробничо-господарської і фінансової діяльності ПАТ «Хімпром» дозволяє зробити наступні висновки:

- ефективність діяльності підприємства за аналізований період виявляє тенденцію до зниження, ресурси підприємства використовуються не повною мірою, про що свідчить зниження окремих показників рентабельності, уповільнення оборотності оборотного капіталу;

- фінансовий стан підприємства нормальний, підприємство в основному використовує власні джерела фінансування, проте, є можливість збільшення фінансових ресурсів підприємства за рахунок залучення довгострокових кредитів і позик.

Характеризуючи особливості фінансової роботи можна відмітити що фінансовий контроль здійснюється у рамках фінансової політики і покликаний забезпечити достатній рівень забезпеченості фінансовими ресурсами усіх підрозділів підприємства.Відмітимо, що фінансовий контроль у ПАТ «Хімпром» здійснює спеціально створений відділ - відділ фінансового контролю, який входить до складу фінансової служби. Об'єктами фінансового контролю у ПАТ «Хімпром» є:

1) рівень і динаміка фінансових результатів діяльності підприємства;

2) майновий і фінансовий стан підприємства;

3) ділова активність і ефективність діяльності підприємства;

4) управління структурою капіталу підприємства;

5) політика залучення нових фінансових ресурсів;

6) управління капіталом, вкладеним в основні засоби (основним капіталом);

7) управління обіговими коштами;

8) управління фінансовими рисками;

9) систем бюджетування і бізнес - планування;

10) система безготівкових розрахунків (на підприємстві).

В цілому можна відмітити, що здійснення процедур контролю за виконанням плану збуту, витрат у ПАТ «Хімпром» здійснюється досить ефективно. Особи, відповідальні за виконання плану продажів ведуть оперативний облік і складають оперативну звітність. У них вказуються планові і фактичні дані по встановлених предметах об'єктів звітності (продажі, продажу в розрізі видів продукції, регіонів, груп покупців і тому подібне).

Оперативний облік у ПАТ «Хімпром» ведеться методом документального звіряння.

Проведене дослідження ефективності фінансового контролю на прикладі Транспортної служби показало, що в транспортному цеху відвантаження продукції за аналізований період 2010-2012 рр. робилася у рамках затверджених планів, в той же час слід зазначити, що в 2010 р. відвантаження виконане тільки на 99,6 % запланованої величини відвантаження. Доходи і витрати в Транспортній Службі здійснюється у рамках затвердженого бюджету.Відмітимо, що позитивної оцінки заслуговує перевиконання плану по доходах як по основній діяльності так і по інших видах діяльності. У той же час відмітимо, що в Транспортній службі має місце перевитрата по окремих статтях витрат (оплата транзиту, ремонт тепловоза, придбання автозапчастин).

Відповідальність за організацію і контроль бюджетного управління (визначення складу бюджетів і послідовність їх постановки відповідно до бізнес-процесів організації; контроль за правильністю заповнення бюджетних форм, відповідністю витрат затвердженим плановим лімітам, виконанням бюджетного регламенту), а також за зведення усіх підбюджетів до основного бюджету (бюджет руху грошових коштів, бюджет доходів і витрат, бюджет по балансовому листу) доцільно покласти на спеціально створене бюро бюджетного управління, скомплектоване з найбільш кваліфікованих працівників фінансового і економічного відділів.

В цілях поліпшення виробничо-фінансових можливостей ПАТ «Хімпром» потрібна реалізація наступних заходів :

- постійне порівняння бюджетів з фактичними даними, аналіз відхилень, посилення сприятливих і зменшення несприятливих тенденцій, вдосконалення методології планування;

- періодична комплексна діагностика існуючої системи управління інвестиційною діяльністю і напрями інвестицій;

- впровадження передових методів і технологій виробництва продукції з поліпшенням її якості, забезпеченням надійної безаварійної роботи технологічного устаткування;

- підвищення якості продукції за рахунок поліпшення завантаження діючих потужностей, відновлення, реконструкції і модернізації ряду виробництв, впровадження нових технологій;

- проведення модернізації технологічного устаткування, компресорів, скорочення викидів вуглеводнів до можливого мінімуму

З метою підвищення ефективності функціонування фінансового контролю у рамках системи внутрішнього контролю у ПАТ «Хімпром» рекомендується:

1. Вдосконалення контролю ефективності сегментів бізнесу.

2. Привласнення групи ризику покупцеві (замовникові) і встановлення параметрів комерційного кредиту.

3. Формування бази даних (досьє) на покупців (замовників).

4. Вдосконалення контролю за зловживаннями відповідальних осіб.

5. Вдосконалення контролю при плануванні продажів.

6. Заходи по запобіганню несанкціонованому доступу до активів і файлів.

7. Встановлення лімітів повноважень при замовленні товарів (робіт, послуг).

8. Впровадження нових інформаційних технологій в облікову контрольну діяльність.

9. Документальне підтвердження виконання контрольної роботи.

10. Перерозподіл обов'язків між внутрішніми контролерами (ревізорами, внутрішніми аудиторами, бухгалтерами).

11. Усебічний контроль. Управління організацією ПАТ «Хімпром» і її розвиток за наявності необхідних для цього ресурсів неможливий без ефективного усебічного контролю над усіма її ланками.

12. Розуміння взаємозв'язку об'єктів контролю.

Ці рекомендації сприятимуть підвищенню ефективності фінансового контролю.

 

 


 

ДОДАТКИ


Додаток А

Баланс        
Актив Код рядка
I. Необоротні активи  
Незавершене будівництво
Основні засоби:  
- залишкова вартість 960.3 823.5
- первісна вартість 1145.2 1167.9
- знос (184.9) -266 344.4 )
Довгострокові біологічні активи:  
- справедлива (залишкова) вартість
- первісна вартість
- накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції
Інші необоротні активи
Усього за розділом I 960.3 823.5
II. Оборотні активи  
Виробничі запаси 156.1 131.9 55.5
Поточні біологічні активи
Готова продукція
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
- чиста реалізаційна вартість 43.5 76.3
- первісна вартість 43.5 76.3
- резерв сумнівних боргів
Дебіторська заборгованість з бюджетом 0.5
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:  
- в національній валюті
- в іноземній валюті
Інші оборотні активи
Усього за розділом II 191.6 207.4 157.1
III. Витрати майбутніх періодів
ІV. Необоротні активи та групи вибуття    
Баланс 1153.5 1105.4 980.6

Пасив Код рядка 2009 рік 2010 рік 2011 рік
I. Власний капітал  
Статутний капітал
Додатковий вкладений капітал 950.3 950.3 950.3
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -153.4 -204.9 -320
Неоплачений капітал
Усього за розділом I 830.9 779.4 664.3
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
ІV. Поточні зобов’язання  
Короткострокові кредити банків 169.5 164.2
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 204.7 112.6 37.6
Поточні зобов’язання за розрахунками:  
- з бюджетом 0.7 06.Сер 0.2
- зі страхування 01.Лип 02.Вер 01.Січ
- з оплати праці 07.Лют 07.Лип 03.Бер
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу    
Інші поточні зобов'язання 08.Бер 26.Тра 109.9
Усього за розділом IV 322.6 316.3
V. Доходи майбутніх періодів
Баланс 1153.5 1105.4 980.6


Додаток Б

Звіт про фінансові результати за 2009-2011 рік
Стаття Код рядка
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2614.6 1948.1 2614.6
Непрямі податки та інші вирахування з доходу ( 435.8 ) ( 324.7 ) ( 435.8 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 2178.8 1623.4 2178.8
Інші операційні доходи 38.3 22.Вер 38.3
Інші звичайні доходи
Надзвичайні доходи
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060) 2217.1 1696.3 2217.1
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції
Матеріальні затрати (1806.2 ) (1200.3 ) (1806.2 )
Витрати на оплату праці ( 84.3 ) ( 72.2 ) ( 84.3 )
Відрахування на соціальні заходи ( 31.8 ) ( 27.1 ) ( 31.8 )
Амортизація ( 81.1 ) ( 100.6 ) ( 81.1 )
Інші операційні витрати ( 255.7 ) ( 245.7 ) ( 255.7 )
у тому числі:
Інші звичайні витрати ( 66.8 )
Надзвичайні витрати
Податок на прибуток (9.5 ) (2.7 ) (9.5 )
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 - 80 + 160 + 170) (2268.6 ) (1715.4 ) (2268.6 )
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) -51.5 -19.1 -51.5

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 14; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты