Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТ. 4. Національна економіка
Читайте также:
  1. Економіка – це сфера життя суспільства, яка охоплює виробництво благ, обмін ними, їх розподіл і споживання.
  2. Етнонаціональна культура як суспільно-історичне явище
  3. Макроекономіка
  4. Національна держава і державна нація
  5. Національна система масових електронних платежів
  6. Організація та економіка фармації
  7. Організація та економіка фармації
  8. Організація та економіка фармації
  9. Організація та економіка фармації
  10. Організація та економіка фармації

 

1. Система національних рахунків (СНР).

2. Показники обсягів національного виробництва.

3. Внутрішній валовий продукт (ВВП).

4. Економічне зростання.

5. Структура суспільного продукту.

 

Обчислення виробленої суспільством продукції за певний період здійснюють за допомогою деяких показників.

З 1988 року в практику економічних рахунків почала запроваджуватися універсально система обліку результатів діяльності на рівні держави — Система Національних Рахунків(СНР), яка широко застосовується в світовій практиці. СНР була розроблена американськими економістами С Кузнєцовим і В.Леонтьєвим. Рішенням ООН ця система рахунків застосовується у всьому світі:

Основні положення СНР

1) суспільний продукт ділиться на дві групи:

o товари

o послуги

2) економіка ділиться на сектори:

§ реальний сектор (нефінансові корпорації, сфера виробництва)

§ фінансові корпорації (банки, страхові компанії)

§ сектор державного управління

§ домашні господарства

3) Всі суб’єкти економіки діляться на резидентів (громадян даної країни) і нерезидентів (громадян інших країн)

4) Основні типи виробників і споживачів суспільного продукту:

§ домашні господарства (виробник і споживач національного доходу)

§ підприємства

§ держава (одержувач податків і розпорядник бюджету)

§ іноземні суб’єкти

Отже, СНР — це система найбільш загальних економічних показників, яка характеризує рівень розвитку економіки, масштаби і темпи економічного зростання, основні результати, які дають змогу робити висновки про ефективність функціонування економіки.

 

2. Показники обсягів національного виробництва:

2) Валовий національний продукт (ВНП)

ВНП=ВВП+ПД-ПВ

ПВ – первинні доходи – доходи громадян даної країни від економічної діяльності за кордоном;

ПД — первинні витрати — доходи іноземців від участі в економічній діяльності на території даної країни.

3) Чистий валовий продукт (ЧВП)

ЧВП=ВВП-А

ВВП – внутрішній валовий продукт;

А — сума амортизаційних відрахувань

ЧВП вимірює загальну вартість продукції, яку виробляє національна економіка, не погіршуючи виробничих можливостей наступних років.

4) Національний доход (НД) — сумарний доход власників вітчизняних факторів виробництваНД=ЧВП-НП

або:--НД=ВВП-А-НП

або: НД=3П+П+R+%+Д

НП — непрямі податки

3П — заробітна плата найманих робітників

П — прибутки підприємців

R — прибутки від власності на нерухомість та землю

% — банківський прибуток (прибуток власників банківських вкладів)

Д — прибуток від цінних паперів, дивіденди.

5) особистий доход (ОД) — доходи, які поступають в розпорядження в результаті розподілу національного доходу

ОД=НД – В + ТR

В — виплати в фонди соціального страхування, податки на прибутки підприємства

ТR — транспортні платежі і особисті доходи

6) Використовуваний доход (ВД):

ВД=ОД - Т;

Т — податки на прибуток

 

3. Внутрішній валовий продукт (ВВП) — це сукупна ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених підприємствами, організаціями і установами в поточному періоді на економічній території країни.

Відомі 2-ва основних методи розрахунку ВВП:

1) за витратами

2) за доходами.

Обчислення ВВП за витратами

За цим методом підсумовуються витрати всіх економічних агентів, які використовують ВВП

ВВП=С+І+G+Nx

C — витрати фірм і домогосподарств на споживання

І — інвестиційні витрати (житлове будівництво; придбання устаткування, будівель, МТЗ)G — державні витрати (утримання армії, апарату управління, виробництво суспільних товарів)

Nx — чистий експорт, Nx =Х - М;

Х- експорт; М - імпорт (експорт за вирахуванням імпорту)

Обчислення ВВП за доходами

За цим методом підсумовуються всі види доходів суб’єктів економічної діяльності:

ВВП=А+НП+3П+R+%+Д+П

 

А — амортизаційні витрати

НП — непрямі доходи; податки

3П — заробітна плата (з відрахуваннями га соціальне страхування)

R — рентні платежі — доходи за здану в оренду землю, будівлі, приміщення

% — банківський прибуток (дохід власників депозитних вкладів)

Д — доход від власності на цінні папери

П — прибуток корпорацій

Розрізняють номінальний і реальний ВВП

Номінальний ВВП — це сукупна вартість товарного виробництва, розрахована в цінах поточного року;

ВВПн = рі qi,

де :рі — ціна і-того товару в поточному році ;

qі- обсяги виробництва і-того товару в поточному році.

Реальний ВВП – це сукупна вартість товарного виробництва, розрахована в цінах базового року:

ВВПр = Σ poqi,

Де: ро – ціна і-того товару в базовому році;

qi – обсяги виробництва і-того товару в поточному році.

Номінальні показники ВВП не можуть бути базою для економічного аналізу , їх величина значною мірою залежить від стабільності цін, тобто, на номінальні показники економічного розвитку впливає інфляція. Реальні показники позбавлені впливу інфляції, тому їх застосовують для реальної оцінки стану економіки. На практиці номінальні показники приводять до рівня реальних.

Для приведення ВВПн до рівня ВВПр використовують дефлятор ВВП .

Дефлятор ВВП=

Якщо Ір < 100 — приведення ВВПн до реального рівня здійснюють методом інфлювання (збільшення ВВПр)

Ір > 100 — дефлювання (зменшення ВВПр).


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 4; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Т.3. Ринок. Ринкова система | Економічне зростання.
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты