Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАналіз фінансового стану ТОВ «Шкіряний завод «Платан ЛТД».
Читайте также:
  1. Агульная характарыстыка творчасці Алеся Разанава. Аналіз версэтаў, пункціраў, вершаказаў.
  2. Анализ мазей, паст и линиментов заводского изготовления
  3. Анализ финансово - хозяйственной деятельности завода
  4. Аналіз асортименту і структури продукції.
  5. Аналіз виконання договірних зобов'язань по відвантаженню продукції
  6. Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції проводиться з метою
  7. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  8. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  9. Аналіз даних основних хімічних показників мінеральних вод Вінницької області
  10. Аналіз динаміки загального обсягу товарообігу

ТОВ «Шкіряний завод «Платан ЛТД» створено восени 1992 року. З моменту організації і до 2000 року - це було механізоване підприємст-во з ручними та ножними індивідуальними швейними машинами. З 2000 року підприємство займається виготовленням виробів зі шкіри.

ТОВ «Шкіряний завод «Платан ЛТД» – сучасне підприємство лег-кої промисловості, яке спеціалізується з пошиття шкіряного взуття та верхньої одежі. Основний ринок збуту – Україна.

Таблиця 2.1

Аналіз балансу ТОВ «Шкіряний завод «Платан ЛТД» за 2013 рік.

 

Показники На початок року, тис. грн На кінець року, тис. грн Відхилення
абсолютне, тис. грн відносне, %
АКТИВ
І. Необоротні активи
Незавершене будівництво +8 +3,39
Основні засоби -10 -0,7
Разом по розділу I -2 -0,1
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси +12 +4,36
Незавершене виробництво +5 +1,54
Готова продукція +265 +490,74

Продовження табл. 2.1

Товари
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги +45 +19,17
Дебіторська заборгованість за розрахунками -10 -9,52
Інша поточна дебіторська заборгованість
Грошові кошти та їх еквіваленти -3 -14,29
Інші оборотні активи +273 +28
Разом по розділу IІ +587 +29,25
ІІІ. Витрати майбутніх періодів
Витрати майбутніх періодів +1 +50
Баланс +586 +15,94
ПАСИВ
І. Власний капітал
Статутний капітал
Інший додатковий капітал +20 +3
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -9 -8,57

 

Продовження табл. 2.1

Неоплачений капітал - - - -
Разом по розділу I +11 +1,02
ІI. Забезпечення наступних витрат і платежів
Усього за розділом ІІ - - - -
III. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Усього за розділом ІІІ
IV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків +150 +10
Поточні зобов’язання за розрахунками +50 +47,62
Інші поточні зобов’язання +375 +390,62
Разом по розділу IV +575 +33,8
V. Доходи майбутніх періодів
Доходи майбутніх періодів - - - -
Баланс +586 +15,94

 З таблиці 2.1 бачимо, що загальна вартість майна підприємства збільшилась на 586 тис. грн. або на 15,94%. В складі майна частка необоротних активів зменшилась на 2 тис. грн. (0,1%). Це спричинено зменшенням долі основних засобів – на 10 тис. грн. Розмір незавершеного будівництва в звітному році збільшився на 8 тис.грн..

Оборотні ж активи за звітний період збільшились на 587 тис. грн. (29,25%). Але не слід розглядати це збільшення як позитивну тенденцію, оскільки воно відбулось головним чином за рахунок збільшення залишків готової продукції (на 265 тис. грн.) і значного збільшення дебіторської заборгованості за товари (на 45 тис. грн.). Це свідчить про те, що продукція не користується попитом. Причиною цього є висока собівартість продукції. Тому слід переглянути цінову політику підприємства та доцільність надання знижок для негайної оплати. Виробничі запаси збільшилися на 12 тис. грн. (4,36%). Варто подумати про продаж частини виробничих запасів за для збільшення грошових коштів, тим паче, що грошові кошти та їх еквіваленти за звітний рік зменшились на 3 тис. грн..Отже, беручи до уваги проведений аналіз можна стверджувати, що структура фінансових ресурсів підприємства за звітний рік була задовільною (це пов'язано з перевищенням власного капіталу в структурі пасивів), незважаючи на наявність значної дебіторської заборгованості, яка пов'язана з традиційними труднощами збуту продукції в нашій економіці.

Аналіз ліквідності балансу полягає у порівнянні засобів за активом, згрупованих за рівнем їх ліквідності, та розташованими в порядку зменшення ліквідності із зобов'язаннями за пасивом, згрупованими за строками їх погашення і розташованими в порядку збільшення строків, і проводиться в наступній послідовності.

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на наступні групи (табл.2.2).

Таблиця 2.2


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты